WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
vplačan pridevnik
1 ki je nakazan na račun; plačan
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najboljši ponudnik bo moral skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v 15 dneh po opravljeni javni dražbi, sicer bo prodajalec vplačano varščino zadržal.
  • Pogodba mora biti podpisana v 8 dneh po končani dražbi, sicer prodajalec vplačano varščino zadrži in nepremičnino proda drugim kupcem.
  • Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa v roku 30 dni brez obresti vrnjena.
  • Drugi steber omogoča davčno olajšavo na vplačano premijo oziroma sredstva le v določenih mejah.
  • Naloženi kapital iz vplačanih premij je ob koncu lanskega leta znašal nekaj več kot 6 milijard tolarjev.
  • Povečevanje vplačanih premij tudi po zadnjih podatkih narašča, izplačanih škod pa je več za 6,8 odstotka.
  • Več zgledov ...
  • Pa še to, če bo stol obdržal, naj zahteva plačilo obresti za vplačani avans .
  • Če pa bi vseeno želela imeti naročeno pohištvo, naj počaka do dobave in zahteva plačilo obresti na vplačani avans , kot določa zakon o varstvu potrošnikov (41. člen).
  • Bernardin je k sreči še lahko vsem vrnil vplačane avanse , ki jih je bilo za 500 tisoč mark.
  • Vplačano kavcijo bomo kupcu vračunali v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnili brez obresti v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
  • S pisnim potrdilom o vplačani kavciji se mora ponudnik izkazati pred začetkom javne dražbe.
  • Znesek vplačane kavcije se vam všteje v plačilo paketa in ni dodaten strošek.
  • Izračun celo pokaže, da bi novi upokojenec na račun preveč vplačane akontacije dohodnine nekaj malega mogoče od države celo dobil nazaj.
  • Naročila z vplačano akontacijo 5.000 tolarjev sprejemajo do petka, 5. marca, oziroma do zasedbe sob.
  • Pri odpravninah ob upokojitvi pa so bili previsoko vplačana akontacija dohodnine in prenizki zneski izplačanih neto odpravnin.
  • Upoštevali bomo le prijave z vplačano kotizacijo turnirja.
  • Ker Rdeči križ Slovenije letos slavi 140-letnico obstoja, so izkupiček od vplačane kotizacije in licitacije Gorenjevega hladilnika premium touch, posutega s kar 3500 pregrešno dragimi in kakovostnimi kristali Swarovskega, podarili Območnemu združenju RK Velenje, ček pa sta prevzela velenjski predsednik RK Jože Medved in sekretar RKS Srečko Zajc.
  • Vplačani znesek se bo izbranim kupcem vštel kot del are, neizbranim kupcem pa vrnil najkasneje do 3. aprila 2008.
  • Če pa tega ne stori v roku 15 dni, mora kupcu poleg vplačanega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi plačati še eno desetino kupnine za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračanju.
  • Ker je verjetno, da bodo ponudniki dobili delnice za ves vplačani znesek , so nekateri svoje ponudbe zmanjševali.
  • Če agencija odpove potovanje, mora potniku vrniti denar, torej celotno vrednost vplačanega aranžmaja .
  • Po prihodu domov sta zaradi spremenjene namestitve vložila tudi pisno pritožbo in zahtevala povračilo polovice zneska vplačanega aranžmaja .
  • Ko je v agenciji odpovedala potovanje, je predložila tudi zahtevano zdravniško potrdilo, zapletlo pa se je pri povračilu zneska vplačanega aranžmaja .
  • Opozarjajo, da pokojnine niso socialni transfer, temveč pravica na podlagi vplačanih prispevkov .
  • Menim, da je primarna naloga države zagotoviti izplačilo pokojnin, ki so utemeljene na vplačanih prispevkih in so dejansko oblika lastninske pravice.
  • Predlog novega pokojninskega zakona zdajšnjo državno pokojnino, ki ne temelji na vplačanih prispevkih , ukinja.
  • Ker odločitev ustavnega sodišča velja za nazaj, lahko v Postojnski jami turizem zahtevajo vračilo vplačane takse skupaj z obrestmi.
  • Vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavi in zahteva povračilo vplačane revizijske takse .
  • Vlagatelj zahteva, da se izpodbijani sklep razveljavi ter zahteva povrnitev stroškov v višini vplačane revizijske takse , skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
  • Liz inženiring pa bo skupaj s cenilci ugotovil stanje že vplačanih kupnin vseh kupcev v objektu.
  • Akontacija je že vplačana, kupnina pa bo verjetno po sklenitvi pogodbe v naslednjih dneh.
  • Ker so napako priznali, so bili dolžni stranki povrniti tudi del vplačane kupnine .
  • Predlog zakona predvideva, da bi premoženje razdelili glede na delež vplačanih članarin v zadnjih desetih letih.
  • Izhodišče za to so vplačane članarine od 1. januarja 1996 do 24. junija letos.
  • V SZS je združenih več kot dvesto smučarskih društev in klubov, z več kot 15 tisoč članov z vplačano članarino .
  • Če teh pogojev toženka ne bi izpolnila po lastni volji ali krivdi, se je v 4. členu pogodbe o izobraževanju ob delu obvezala povrniti družbi ... vplačano šolnino .
  • Ob povečanju višine in števila štipendij ter izboljšanju pogojev za najem študijskih posojil je nova zgolj možnost, da si študenti vplačano šolnino (363 evrov za semester) povrnejo s socialnim delom.
  • Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora kandidat opraviti predpisane obveznosti in predložiti dokazilo o vplačani šolnini za drugi letnik ali ustrezno zagotovilo mentorja o prenosu finančnih sredstev iz njegovega delovnega naloga, kar velja le za kandidate, ki so v rednem delovnem razmerju na Fakulteti za strojništvo.
  • Vplačana ara se všteje v kupnino in se šteje za prvi obrok kupnine.
  • Kupec lahko od prodajne pogodbe odstopi, s tem da prodajalec vplačano aro zadrži kot odstopnino.
  • Kaj se zgodi z vplačano aro ali kupnino za stanovanje, če gre investitor v stečaj, preden je stanovanje končano in ga je kupec prevzel?
  • Osem številk je na kopijo vplačanega listka označil šele po žrebanju, in sicer se je odločil za skromnejši zadetek - šestico.
  • Nedeljsko žrebanje 18. kroga lota je kljub rekordnemu številu vplačanih stavnih listkov (v povprečju je vsak Slovenec vplačal približno 6,5 kombinacije) prineslo glavni dobitek le enemu.
  • Veliko jih je prepričanih, da jim Vida prinaša srečo, saj so bili v njenem lokalu vplačani listki lota ali kupljene srečke na žrebanjih že večkrat »oplemenitene« z bogatimi dobitki.
  • Večino zahtevkov je priznal le delno, in sicer kot razliko med vplačano glavnico in izplačanimi obrestmi.
  • Žižkova pa je na sodišču priznala kot terjatev le razliko med vplačano glavnico in že izplačanimi obrestmi.
  • Banka vam jamči sto odstotkov vplačane glavnice .
  • Na nekaterih tekmah so bili izidi v skladu z vplačanimi stavami in potem je skupaj s sodelavci pobral precejšnje vsote.
  • Kriminalisti imajo možnost vpogleda v vplačane stave v vse večje stavne hiše in bodo to storili.
  • Skladno s pravili igre pa so vplačane stave veljale,' je povedala.
  • Ni ovir, da se ta vrednost v osnovnem kapitalu nove družbe in morebitnem vplačanem presežku kapitala ne bi izkazala v celoti.
  • Načeloma velja, da od iztržka iz likvidacije odštejete osnovni kapital in vplačane presežke vanj; to pripada vam.
  • Po njihovem mnenju se pozitivna razlika izkaže v vezanih (kapitalskih) rezervah po enakih pravilih, kot veljajo pri povečanju osnovnega kapitala v zvezi z vplačanim presežkom kapitala.
  • V predplačilih je spodnja meja vplačanega dobroimetja znižana na 400 evrov, pri čemer bo vozilo deležno maksimalnega, 13-odstotnega popusta.
  • Uporabniki, ki so elektronsko tablico sistema ABC-prejeli ob sklenitvi zavarovanja pri zavarovalnici Generali, bodo dobili vrnjen le znesek neporabljenega vplačanega dobroimetja .
  • V vsakem primeru bo Dars prinosniku vrnil tudi znesek neporabljenega vplačanega dobroimetja .
  • Določeno je tudi, da mora upravljavec zajamčeno donosnost na vplačano čisto vplačilo dodatnega zavarovanja zagotavljati tudi v samostojnem vzajemnem pokojninskem skladu.
  • Poleg tega zakon tudi posebej določa, da se družbenikom lahko vrnejo vplačana poznejša vplačila , ki niso namenjena kritju osnovnega kapitala ob izgubi.
  • Vsak član ima svoj osebni račun, iz katerega so razvidni podatki o posameznih vplačilih, skupni vrednosti privarčevanih sredstev ter v primeru pokojninskega sklada z zajamčeno donosnostjo na vplačano čisto vplačilo , podatek o zajamčeni vrednosti sredstev varčevalca.
  • Merila za ključ delitve so bila predvsem vplačana dohodnina , površina občine in število prebivalstva.
  • Ugotavljamo namreč, da je sistemu delitve sredstev po preteklih tako imenovanih zagotovljenih porabah na podlagi vplačane dohodnine potegnemo izredno nesorazmerni delež.
  • Za zamudo pri plačevanju davkov terja visoke obresti, sama pa odlaša z vračanjem DDV ali preveč vplačane dohodnine .
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • (2) Ko je sklep iz prejšnjega odstavka vpisan v register, se šteje, da so nove delnice polno vplačane.
  • Če poleg delno vplačanih delnic obstojijo polno vplačane delnice, se pri polno vplačanih delnicah povečanje kapitala lahko izvede s povečanjem nominalnega zneska delnic ali z izdajo novih delnic; sklep o povečanju osnovnega kapitala mora določati način povečanja.
  • Izpolnitev s polno vplačanimi lastnimi deleži je torej po nemškem pravu zgolj fakultativna, Hügel táko nemško rešitev ostro kritizira, predvsem zaradi kršitev pravil o zagotavljanju kapitala; Hügel (I), 638 nn. Pisec zavzema stališče, da bi v tem primeru smela prevzemna družba trajno obdržati v svoji posesti največ 10 odstotkov lastnih deležev, preostale pa naj bi bila zavezana izročiti imetnikom prevzete/prenosne družbe. v avstrijskem in našem pa obligatorna, kar se v luči kapitalskih razmerij zdi veliko ustreznejša rešitev.
  • Pri zdajšnjih članih si Kad prizadeva dvigniti povprečno vplačano premijo, ki je zdaj v Sloveniji približno 30 evrov.
  • Zdajšnje povprečno vplačane premije so pod to vrednostjo.
  • Glede na višino provizije in razpršeno mrežo pošt pričakujejo, da se bo ta trend rasti nadaljeval, na kar naj bi kazali tudi podatki o vplačilih v prvem trimesečju tega leta, ko je bilo na mesec povprečno vplačanih 2,1 milijona posebnih položnic.
  • Več zgledov ...
  • Toliko je bilo dejansko vplačanega denarja, ob tem pa imajo kar nekaj sredstev še obljubljenih.
  • Izhodiščni delež družbenega kapitala pa naj bi bil določen ob upoštevanju registrirane in dejansko vplačane vrednosti delniškega kapitala na dan 1. januarja 1991.
  • Če izračunan znesek ni v celoti plačan na dan zapadlosti, se vpiše le dejansko vplačan znesek.
  • Kar 66 odstotkov ali 11.374 zavezancev, ki so odločbe že prejeli, pa je dobilo preveč vplačano akontacijo vrnjeno.
  • Že s prvo prodajo naj bi upravičenci takoj in v celoti prejeli preveč vplačane zneske za telefonsko omrežje, bodisi v delnicah bodisi v denarju.
  • Ker doslej podjetje ni pokazalo pripravljenosti, da bi kupcem vrnilo preveč vplačani denar, so odvetniki ZPS v imenu svojih strank na sodišču vložili tudi predlog za njegov stečaj.
  • Oziroma, da ima družba v primeru delno vplačanih (denarnih) vložkov (nevpoklicani kapital) korporacijsko terjatev na vplačilo nevplačanih delov vložkov.
  • (2) Delno vplačane delnice so udeležene pri povečanju osnovnega kapitala v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu, pri čemer se povečanje ne sme opraviti z izdajo novih delnic.
  • Ipuhtel je denar vplačevan v času YU , izpuhtel bo in je delno že vplačan v dodatne sklade ITD.
  • Minuli teden je bila največkrat vplačana kombinacija 4, 8, 12, 26, 28, 31 in 34, napisana je bila kar 9118-krat.
  • V minulem tednu je bila največkrat vplačana kombinacija 4, 6, 8, 27, 31, 37 in 39, napisana pa je bila kar 12.507-krat.
  • Za nakup obeh je bilo skupno vplačanih prek 3 milijone DEM.
  • Zadnja je bila julija letos, ko je bilo skupno vplačanih 10 milijonov evrov, pri čemer je Telekom prispeval 6,735 milijona.
  • Glede na izračun bi bralec v primeru odkupa prejel 6.050 evrov, od skupno vplačanih 8.400 evrov.
  • Vsa prva vplačila delniškega kapitala so bila v obliki posojil, zato je bilo zelo težko ugotoviti, ali je bil ves delniški kapital pravilno vplačan, kaj se je s posojili dogajalo in podobno.
  • (2) Če v roku iz prejšnjega odstavka vse ponujene delnice niso vpisane in pravilno vplačane, lahko ustanovitelji v 15 dneh po poteku tega roka nevpisane in nevplačane delnice sami prevzamejo ali vpišejo.
  • Na ta način se zagotavlja večji delež pravilno vplačanih davčnih obveznosti ter pravilno izkazovanje le-teh v evidencah davčnega knjigovodstva.«
  • Na ministrstvu za zdravstvo že nekaj časa bijejo plat zvona zaradi premalo vplačanih prispevkov v obvezno zdravstveno zavarovanje.
  • Delničarji (večja in uspešna slovenska podjetja) so že zagrozili s tožbo, če ne bodo dobili nazaj premalo vplačanih sredstev.
  • V primeru premalo vplačane dohodnine bo to posebna položnica, s katero bodo lahko doplačali dohodnino na vseh enotah bank, pošte ali enotah APP.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Varščino, vplačano v gotovini , bomo vrnili takoj po končani dražbi.
  • Najnižji znesek ustanovitvenega kapitala je 50.000 funtov, najmanj četrtina kapitala družbe mora biti vplačana v gotovini , preostanek pa se lahko zagotovi tudi v naravi.
  • Lani so v Commercebank povečali delniški kapital, da bi zagotovili nov zakonski cenzus 15 milijonov konvertibilnih mark, vplačanih v gotovini .
  • (2) Če vložki v osnovni kapital niso vplačani v celoti ali če niso vplačani za vse delnice v istem razmerju, se deleži delničarjev v bilančnem dobičku določijo v sorazmerju z opravljenimi vplačili.
  • (2) Delnice investicijske družbe se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti vplačane v celoti pred vpisom ustanovitve investicijske družbe oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala investicijske družbe v sodni register.
  • Delnice, ki ne bi bile vplačane v drugem krogu , bi v tretjem krogu ponudili tretjim osebam.
  • Več zgledov ...
  • Preostalih 2.435 novih delnic NLB, ki niso bile vpisane in vplačane v prvem krogu , bodo od jutri ponujene v odkup zainteresiranim posameznikom in podjetjem - za eno bo treba odšteti 307 evrov.
  • Država je, kot omenjeno, vplačala večino delnic, vplačanih v prvem krogu .
  • Dobitki se izplačujejo v tujem denarju le, če je bilo vplačilo za udeležbo v igri vplačano v tujem denarju .
  • Celotna emisijska vrednost novih delnic, ki bo vplačana v denarju najpozneje do januarja prihodnje leto, znaša 76.480 evrov.
  • Ustanovitveni kapital sestavljajo kapitalske vloge ustanoviteljev, vplačane v denarju in vložene v nedenarni obliki.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Občina lahko razpolaga samo s tistimi dohodki, ki so bili vplačani v proračun do konca proračunskega leta.
  • Občina Žirovnica v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta.
  • Občina Naklo razpolaga s prejemki proračuna, ki bodo vplačani v proračun do konca leta 2006, ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
  • Za primerno vsoto, vplačano v komunalno blagajno , poimenujejo po njih ceste ali trge.
  • Vse skupaj bo zato vplačano v pokojninsko blagajno 15 let dela in še kakih 5 let preko malega dela.
  • Nova delovna mesta potrebujemo, ker bo potem bistveno več vplačanega v pokojninsko blagajno , na tem se pa ne dela nič.
  • Več zgledov ...
  • Poleg tega podjetju pripada tudi olajšava pri plačilu davka od dobička v višini sredstev, vplačanih v pokojninski sklad .
  • Plačane premije znižujejo osnovo za dohodnino, osnovo za davek od dobička in dohodek iz dejavnosti, če so vplačane v sklad obrtnikov.
  • Stanovanjski zakon določa, da etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni sklad .
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Delodajalec in delavec naj bi plačala prispevke za socialno varnost samo za 50 odstotkov izplačanega dohodka, ki bi bili vplačani na individualne pokojninske račune posameznega delavca.
  • Tudi ta denar, ki bi moral biti vplačan na račun beograjskega kluba, je končal na Cecinem in drugih zasebnih računih.
  • Sredstva, ki so vplačana na osebni račun zavarovanca, so izključna last zavarovanca in z njimi lahko razpolaga samo on.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK2+ 
  • Po nedavno zaključenem prvem krogu dokapitalizacije so sedaj širši javnosti na razpolago preostale delnice NLB, ki niso bile vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev.
  • Vlada je še napovedala, da bodo nove delnice, izdane zaradi dokapitalizacije NLB, ki ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, ponujene v odkup javnosti.
  • Če obstoječi delničarji ne bodo izkoristili pravice do vpisa vseh s prospektom ponujenih delnic, se delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, v tretjem krogu prodaje ponudijo v odkup tretjim osebam.
 •  [vpisan, obračunan, prejet in plačan / vplačan in  [izplačan
  • Povečanje osnovnega kapitala bo uspešno, če bodo vpisane in vplačane vse razpisane delnice.
  • V drugem krogu prodaje so bile vpisane in vplačane vse razpoložljive delnice za drugi krog prodaje.
  • Izjema bo zadnji dan prodaje obveznic, ko bo vpisovanje možno le do 13. ure oziroma do trenutka, ko bodo vpisane in vplačane vse razpoložljive obveznice.
  • Po novem pokojninskem zakonu pa morajo delodajalci fotokopijo letnega potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih izročiti tudi vsem zavarovancem, za katere plačujejo prispevke.
  • Zavezanci iz prejšnjega odstavka so dolžni zavodu enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih.
  • Potrdilo o obračunanih in vplačanih prispevkih bi zaposleni morali dobiti enkrat na leto od delodajalcev.
  • Več zgledov ...
  • Prijaviti ga je treba v dohodninski napovedi kot razliko med vplačanimi in izplačanimi sredstvi med zavarovanjem.
  • Če so orožje kupovali in prodajali državni organi, bi po ustreznih zakonskih predpisih morala biti sredstva izplačana ali vplačana iz proračuna.
  • Razlika med vplačanim in izplačanim denarjem, kar je naš zaslužek, pa je nekaj odstotkov, od tri do štiri.
  • Po priporočilu Računskega sodišča iz leta 2008 MF pri izkazovanju prejetih in vplačanih sredstev iz oz. v proračun EU upošteva bruto načelo.
  • Za leto 2006 še niso razpoložljivi podatki Evropske komisije o vseh finančnih tokovih med Slovenijo in EU, razpoložljivi podatki Ministrstva za finance pa kažejo, da se struktura prejetih in vplačanih sredstev ni bistveno spremenila.
  • Če se s ponujenimi možnostmi naročnik ne strinja, se mu vrnejo vplačani in prejeti zneski na transakcijski račun naročnika najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pravilne informacije o številki transakcijskega računa naročnika, rezervacija pa se stornira.
Na vrh