WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
subvencija samostalnik
1 denarna podpora
subvencija je finančna pomoč, ki jo določenim ciljnim skupinam, ustanovam ali gospodarskim panogam navadno dodeli država
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Prvi korak naj bi bila pridobitev subvencij za bivanje v domovih tudi za otroke študentk in študentov.
  • Tesno sodelovanje pričakujemo z Agencijo za kmetijske trge pri uveljavljanju subvencij za slovensko kmetijstvo.
  • Najbolj aktualen in boleč ukrep je ukinitev subvencij za obnovo vinogradov.
  • Zdaj iščemo rešitve, ki bi problem uredile vsaj za obdobje do konca tega leta, je še dodal minister o zahtevi po povišanju subvencij za avtobusne prevoze.
  • Pred tednom dni smo poročali o zapletih z letošnjimi subvencijami za kmete.
  • Cene mlečnih izdelkov na svetovnih trgih padajo, zato so iz leta v leto potrebne večje subvencije za izvoz.
  • Več zgledov ...
  • Trije od projektov za ureditev pašnika kandidirajo za dodelitev republiške subvencije za spodbujanje usposabljanja pašnikov.
  • Ajdovska občina bo javni razpis za dodelitev tokratnih subvencij za projekte inovacij objavila konec prihodnjega tedna.
  • Svet vlade RS za študentska vprašanja je včeraj med drugim razpravljal o novem načinu določanja subvencij za študentsko prehrano.
  • Prav nasprotno, v palači Breydel vsako leto razpošljejo prestolnicam račune za okoli 600 milijonov evrov preveč izplačanih subvencij za kmetijske pridelke.
  • Na Chiracovo obžalovanje državam prav tako ni uspelo zbližati stališč glede ukinitve izvoznih subvencij za kmetijske proizvode, ki jih prodajajo v Afriko.
  • Zakaj kmet v ravninskem predelu ni upravičen do kakršnihkoli subvencij za kmetijsko proizvodnjo?
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Usoda večine letalskih družb je zdaj bolj ali manj odvisna od državnih subvencij.
  • Francozi so še posebno občutljivi, ko gre za kmetijske subvencije in delovne predpise.
  • Poljaki so pošiljko zavrnili kot neužitno, nemško podjetje pa je obdržalo izvozne subvencije.
  • V javnosti je pogosto slišati mnenje, da kmetje dobro živijo, ker dobijo visoke subvencije od Evropske unije in države.
  • V Grčiji, deželi musake in sirtakija, neposredne subvencije dobivajo le majhni lokalni časopisi.
  • Apelirali bomo, naj zagotavljajo čimveč dodatnih občinskih subvencij in naj kandidirajo za republiške subvencije.
  • Več zgledov ...
  • Rok za oddajo vlog za pridobitev letošnjih subvencij je vlada podaljšala do 6. julija.
  • Kmetom naj bi olajšali pot do dodatnih državnih ali občinskih subvencij ter jih vzpodbudili k obdelovanju.
  • Za doseganje tega cilja pa ne bodo zadoščali samo državna jamstva in evropske subvencije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Slovenska družinska kmetija je v premajhna, da bi preživela tržno konkurenco brez izdatnih subvencij države.
  • Založba ne bi mogla izvajati leposlovnega založništva brez programskih subvencij Ministrstva za kulturo.
  • Cena urne postavke je sicer 2011 tolarjev, s subvencijo občine pa se zmanjša in znaša 1200 tolarjev.
  • Po novem se pojavljajo še subvencije najemnin, kjer je tudi precej zahtevkov, vendar manj kot smo predvidevali.
  • Ker prejemata socialno pomoč, sta upravičena do subvencije stanarine.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Medtem ko je pri poljščinah višina subvencij zadovoljiva, bi morali največ denarja nameniti za subvencioniranje živinoreje.
  • Upravičenci bodo o dodelitvi subvencij obveščeni najpozneje v 30 dneh po izbiri.
  • Ob katastrofalni suši je kmetom obljubil, da bo vlada poskrbela za hitrejše izplačilo subvencij.
  • Sklenjeni dogovori naj bi bili eden ključnih pogojev za pridobitev subvencij iz državnega proračuna.
  • Dandanes je aristokratski mecenat preteklih stoletij nasledila država, ki pomaga kulturi v obliki subvencij.
  • Na predlog odbora za družbene dejavnosti so svetniki še potrdili nova merila za dodeljevanje subvencij za redno delovanje kulturnih in prostovoljnih gasilskih društev.
  • Več zgledov ...
  • Agencija ima po tej plati s strani Bruslja tudi zeleno luč za izplačevanje subvencij za leto 2004.
  • Revizorji so preverili tudi število zaposlenih pri prejemnikih subvencij samih in tudi na zavodu za zdravstveno zavarovanje.
  • Dejal je, da je reforma evropskega sistema subvencij nujna, sicer širitve ne bo mogoče financirati.
 • PRIDEVNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Po novem bodo najemniki v najtežjih materialnih razmerah upravičeni do subvencij v višini do 80 odstotkov najemnine.
  • Ker prejemata socialno pomoč, sta upravičena do subvencije stanarine.
 • SAMOSTALNIK+do+SAMOSTALNIK2 
  • Praksa kaže, da določen del socialno šibkih ne izkoristi svoje pravice do subvencije.
  • Opozarjali so na točnost podatkov, ker se sicer lahko zgodi, da posameznik izgubi za daljše obdobje pravico do subvencij.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • V letu 2003 predvidevajo realno tudi za 8,7 odstotka več subvencij za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in za kmetijstvo.
  • Ali se strinjate s finančnim ministrom Dušanom Mramorjem, ki pravi, da kmetje dobivajo preveč subvencij ?
  • To pomeni, da bi slovenski kmetje prejemali 58 odstotkov manj subvencij kot kmetje v sedanjih 15 članicah.
 • SAMOSTALNIK+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Za vzdrževanje evropske kmetijske politike bo morala izplačevati svojim kmetom vsaj del subvencij iz lastnega proračuna.
  • Sklenjeni dogovori naj bi bili eden ključnih pogojev za pridobitev subvencij iz državnega proračuna.
  • Lani so tako pripravili peticijo proti odpravi subvencij iz naslova konjereje.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Poleg vlog na razpis za subvencije v kmetijstvo so obravnavali še zapisnike o ocenah škod po suši in toči.
  • Po usklajevanju so pomembno povečali dve proračunski postavki subvencije v kmetijstvu in urejanje krajevnih cest.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Zato so nekateri predlagali med 68 in 70 tisoč tolarjev subvencij na hektar.
  • Država prispeva določene subvencije na hektar travinja in koruze.
  • V svetovalni službi so nadvse zadovoljni tudi zato, ker je to pridelavo podprlo kmetijsko ministrstvo, in sicer s 60 tisoč tolarjev subvencij na hektar.
  • Zato so nekateri predlagali med 68 in 70 tisoč tolarjev subvencij na hektar.
  • Država prispeva določene subvencije na hektar travinja in koruze.
  • V svetovalni službi so nadvse zadovoljni tudi zato, ker je to pridelavo podprlo kmetijsko ministrstvo, in sicer s 60 tisoč tolarjev subvencij na hektar.
  • Več zgledov ...
  • Pa tudi stroški nakupa ali najema zemlje bodo porasli, takoj ko bodo začeli izplačevati subvencije na površino.
  • Znova vas želimo opozoriti, da bo v prihodnjih letih izplačevanje subvencij na površino temeljilo izključno na sistemu GERK.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zelo pomembno je namreč, da so vloge za subvencije izpolnjene pravilno in natančno ter oddane pravočasno.
  • Ministrstvo za promet ima v proračunu na voljo le denar za subvencije avtobusnim prevoznikom in železnici.
  • Skupni znesek razpisanih sredstev za subvencije obrestne mere znaša 10.000.000 tolarjev.
  • Pri dodeljevanju subvencij za živali lepo sodelujemo s KZ Kamnik, kmalu pa pričakujemo tudi razpise za ostale subvencije.
  • Zaradi težav pri pridobivanju dokumentacije je vlada včeraj podaljšala rok za vlaganje zahtevkov za subvencije do 6. julija 2001.
  • Vzporedno poteka tudi priprava obrazcev za subvencije 2001, ki jih je agencija testirala med upravičenci do subvencij neposredno na terenu.
  • Več zgledov ...
  • Kaj storiti, če se grafični oris v mapni kopiji, ki je sestavni del prošnje za subvencije, ne ujema z dejanskim stanjem v naravi?
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Nova moda je tudi, da manjša kulturna društva ne dobijo niti subvencij niti odgovora, zakaj.
  • Kmetje za pridelavo ne dobijo nobenih subvencij, razen pri prodaji pšenice.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na agenciji ugotavljajo, da mnoge slovenske kmetije nimajo urejenega lastniškega razmerja, zato ne bodo mogle dobiti subvencij.
  • Valonija je namreč gospodarsko v slabšem položaju kot Flamska; flamski časopisi od 1997 ne dobivajo subvencij.
  • Za subvencijo lahko zaprosijo občani, ki še niso prejeli subvencije za ta namen in so dela izvedli v zadnjih dveh letih.
  • Nekateri poljedelci naj bi prejemali subvencije, ki so bile višje od vrednosti njihovega celotnega pridelka.
  • Za ta dela bodo lastniki lahko uveljavljali subvencije na podlagi odločbe ali pogodbe z zavodom za gozdove.
  • Te države si prizadevajo, naj bi EU leta 2006 povsem ukinila subvencije za kmetijstvo, še preden bodo prihodnje članice upravičene do njih.
  • Več zgledov ...
  • Prevozi se ravnajo po povpraševanju, država pa nima izvršne moči, da bi določala vozne rede, ker ne daje nobenih subvencij.
  • Na višino izplačane subvencije lastniku gozda za opravljena gozdnogojitvena in varstvena dela vpliva tudi velikost gozdne posesti.
  • Namesto da bi nove domove zidali, še stare zapirajo, tako da imamo vse manj možnosti, zato skušam pridobiti vsaj subvencijo pri zasebniku.
  • Kakšen politični boj je skrit za idejo, da bi veljalo ukiniti subvencije alternativne kulture?
  • Kot primer je navedel Dansko in Švedsko, kjer država, če določen politični segment ni dovolj medijsko pokrit, uvede subvencijo.
  • Staršem z nižjimi dohodki naj bi bilo zato bolj smiselno dati socialno subvencijo v obliki večjega otroškega dodatka.
  • Protestniki zahtevajo tudi večje subvencije v načrtnem gospodarstvu ter liberalizacijo izvoza pšenice in gnojil.
  • Tri osebe so se samozaposlile, petim pa so odobrili subvencijo za samozaposlitev.
  • Francoski kmetje namreč menijo, da bi jim morali prej zagotoviti večje subvencije.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tudi publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat na leto, lahko zaprosijo za subvencije.
  • Urad za varstvo potrošnikov so zaprosili za subvencijo, urad pa po besedah Kutinove na to še ni odzval.
  • Na občini predvidevajo, da bodo letos za subvencije namenili približno pet milijonov tolarjev.
  • Svetniki so se strinjali, da v letošnjem proračunu namenijo za subvencijo prevozov mleka milijon tolarjev.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Letos kar deset mesecev nismo vedeli, ali bo država s subvencijami pomagala pri sejemskih predstavitvah ali ne.
  • Letno ministrstvo za kulturo s subvencijami podpre izid 200250 knjižnih naslovov v slovenščini, med njimi tudi določene zbirke iz oddelka literature pri DZS.
  • V sadjarstvu in vinogradništvu bodo s subvencijami spodbujali obnovo nasadov.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Moram povedati, da mestne subvencije znašajo največ tretjino celotnega proračuna kluba.
  • V našem kmetijstvu polovico dodane vrednosti predstavljajo državne subvencije !
  • Otrokom študentov namreč ne pripada subvencija, ker nimajo statusa študenta, podobno tudi spremljevalcem invalidov ne, če ne študirajo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tukajšnje kmetije so tipične ravninske in zato deležne nižjih subvencij od države kot kmetije v okoliških vaseh.
  • Te družine pa bodo deležne subvencije za daljinsko ogrevanje šele v prihodnjem letu.
 • subvencija s strani  [države, ministrstva, občine
  • Zaradi stroškov takšnih raziskav so do tedaj samostojne univerze morale pridobiti velike subvencije s strani države.
  • To je v tujini obvezen ukrep, pri nas pa se še vedno kampanjsko odločamo za obnove, predvsem takrat, ko so na vidiku kakšne subvencije s strani države ali občin.
 • subvencija za leto  [x
  • Sredstva za posamezno gospodarstvo bi bila določena na podlagi podatkov o izplačanih subvencijah za leto 2004.
 • subvencija za odpiranje novih delovnih mest
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje nudi tudi subvencijo za odpiranje novih delovnih mest.
  • Soglašal pa je, da bi del predvidenih sredstev za ta namen obrtniki spet dobili kot subvencije za odpiranje novih delovnih mest.
 • subvencije in  [pomoč, dotacije, podpora, posojilo, transfer /   [pomoč, dotacije, podpora, posojilo, transfer in subvencije
  • Minister je zavrnil tudi mnenje državnih svetnikov, da ni prav kmetom obdavčiti del denarja, ki ga dobijo kot subvencije in pomoči.
  • Dotacije in subvencije iz proračuna se štejejo za prihodek oseb iz prejšnjega odstavka.
  • Končno naj bi tudi morsko ribištvo dobilo 22 milijonov SIT subvencij in podpor.
  • Ajdovski Lipi je vlada dodelila za 140 milijonov tolarjev nepovratnih subvencij in posojilo v višini 720 milijonov tolarjev.
  • Petsto sedemdeset milijard bo šlo za tako imenovane transferje in subvencije, predvsem za socialne namene.
 • subvencija v okviru  [ministrstev, programov
  • Vendar je doseg teh ukrepov omejen, poleg tega se moramo zavedati, da so neposredne državne subvencije v okviru EU zelo strogo regulirane.
 • prejeti sredstva iz naslova subvencije
  • Gre za uredbo, ki opredeljuje pogoje, načine in postopke pridobivanja sredstev iz naslova subvencij 2001.
  • Letošnja pogodba še ni podpisana, zato letos tudi še nismo prejeli nobenega denarja iz naslova subvencije.
 • kdo je deležen  [državne, večje, nižje, izdatne subvencije
  • Tukajšnje kmetije so tipične ravninske in zato deležne nižjih subvencij od države kot kmetije v okoliških vaseh.
  • Doslej smo planine vključevali v kmetijsko okoljske programe in planine so zdaj deležne izdatnih subvencij.
 • sporazum o kmetijskih subvencijah
  • Tako je bil finančnemu ministru v zahvalo obljubil kmetijski minister, ko je dosegel sporazum o subvencijah kmetom po evropskih merilih.
  • Napoved ameriško-evropskega sporazuma o kmetijskih subvencijah vzbuja nekaj upanja, da bodo veliki na mednarodni kmetijski trg vendarle dovolili tudi tretjemu svetu.
 •  [x  [milijonov  [tolarjev subvencij
  • Koncesijo za javni promet ima podjetje Avrigo, občina pa na leto prispeva 70 milijonov tolarjev subvencij.
  • Lani so prevozniki dobili 130 milijonov tolarjev subvencije, v letošnjem proračunu pa je predvidenih 845 milijonov.
Na vrh