WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stimulirati glagol
1 spodbujati
če ČLOVEK ali STVAR stimulira DEJAVNOST ali RAVNANJE, povzroči, da se dejavnost začne ali razvija ali da ljudje ravnajo na določen način |ali| če ČLOVEK ali STVAR stimulira ČLOVEKA, ga spodbuja k temu, da si za kaj prizadeva, da se loti določene dejavnosti ali da ravna na določen način
  • kaj/kdo stimulira kaj/koga
  • kaj/kdo stimulira koga k čemu
  • kdo/kaj stimulira koga, da
  • kdo/kaj stimulira koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • V primerjavi z drugačnimi družbenimi ureditvami, ki pravzaprav "prepovedujejo" konflikte, pa se je izkazalo, da konfliktnost v demokratični družbi v zadnji instanci celo stimulira razvoj družbe.
  • Še posebej v tranzicijskih deželah se je pokazalo, kako pomemben je institucionalni okvir, ki lahko podjetniško obnašanje stimulira ali pa ga ovira.
  • Sile trga spodbujajo tekmovanje, ki stimulira inovacije in učinkovitost.
  • V njem, receptivni krog namreč še ni zaključen, lahko prav gledanje prebudi zanimanje in stimulira nadaljnje branje, izboljšuje njegovo kakovost in zori bralne oz. razbiralne sposobnosti.
  • Avtor odlično sprejetega študentskega tihožitja V leru brez vsakih zadržkov prizna, da je v tistem času pač potreboval zaslužek, hkrati pa ga je pozitivno stimuliral izziv snemanja po scenariju nekoga drugega.
  • Na drugi strani pa srečamo igralce, ki jih stimulira prav moštveni duh in igrajo najbolje v okviru moštvenih in ligaških srečanj.
  • Od nekdaj namreč spodbuja kakršnokoli izobraževanje, saj je prepričana, da nova znanja s kateregakoli področja človeka stimulirajo in bogatijo, s tem pa napredujeta on kot njegova okolica.
  • Festival se torej razlikuje od začetnih, ko so stremeli k velikemu številu udeležencev, ker so pač želeli stimulirati to dejavnost.
  • Več zgledov ...
  • In še vprašanje oziroma kritika enega od znanih zasavskih obrtnikov in podjetnikov, ki je ministru namenil vprašanje, zakaj država s svojimi ukrepi in predpisi ne stimulira novega zaposlovanja pri malih delodajalcih, hkrati pa z denarnim nadomestilom stimulira ljudi, ki nočejo delati!
  • Zavzemal bi se in stimuliral trajnostni razvoj podeželja, kjer naj bi izvedbene projekte izvajali domači strokovnjaki, ne pa pisarniški strokovnjaki iz lobiranih podjetij.
  • Je pač oseba, ki druge v stranki stimulira.
  • Živali so tiste, ki otroke stimulirajo in z njimi postanejo bolj samozavestni.
  • Vsaka faza dela je fotografirana za tehnično dokumentacijo in takrat zraven poslikaš tudi kakšnega delavca. Tudi sama jih skušam stimulirati tako, da jim podarim kakšno fotografijo.
  • Na nekatere prisotnost določenih oseb deluje pozitivno in jih stimulira k boljši igri, druge pusti neprizadete in tretje močno moti, kar zopet vodi v nižji igralski “ output ”.
  • Sodeč po zares obsežnem opusu objavljenih del bi težko verjela, da vas samo razpisi stimulirajo k pisanju.
  • Poudarjajo, da gre za nov, s prejšnjim neprimerljiv sistem kaznovanja, ki naj skozi točkovanje najtežjih prekrškov voznike stimulira k vestnejši vožnji.
  • Meni, da bi morala biti petina dohodka variabilna, če bi želeli stimulirati zaposlene k boljšemu delu.
  • Poudaril pa je, da ministrstvo namesto financiranja gradnje kulturnih domov občine stimulira h gradnji z drugačnimi ukrepi.
  • Kaj bi našteval, saj veste, s čim vse nas poskuša naša ljuba država stimulirati k rojevanju večjega števila Slovencev.
  • Čeprav je res, da tudi država ne naredi nič, da bi študente stimulirala, da bi pravi čas končali študij, pa vendarle univerza popolnoma avtonomno predpisuje pravila študija in s tem neposredno vpliva na njegovo trajanje.
  • Ne vem pa, kako bi v takšnem sistemu lahko proračunske porabnike stimulirali, da bi varčevali.
  • V tem času ga že lahko stimuliramo, da spremeni izraz obraza in da se nasmehne.
  • Po mojem mnenju je prihrankov v Sloveniji dovolj, zato je pomembno predvsem ljudi stimulirati, da bi svoje prihranke vložili še kam in ne le v banke.
  • Vlagatelji, ki bodo postavili gradbene odre na javni površini, bodo namreč sedem dni oproščeni takse, kar naj bi naložbenike stimuliralo, da bodo hitreje končali dela.
  • Nova določila tudi bolje nagrajujejo zunajsodno ali poravnalno reševanje zadev in stimulirajo odvetnike, da na tak način rešijo čim več primerov.
  • Zahtevno je povezati ljudi in jih stimulirati za cilj, da bodo med najboljšimi.
  • Najbrž je bilo za mojo izbiro področja raziskovanja odločilno to, da sem se po opravljeni diplomi zaposlil na fakulteti sprva kot tehnični sodelavec, kasneje pa kot mladi raziskovalec. To okolje me je nato še dodatno stimuliralo za raziskovalno delo.
  • Ko je pred približno 25 leti avstrijske igralnice prevzel zdajšnji generalni direktor, dr. Leo Wallner, je dobil 2.5 odstotka delnic avstrijskih igralnic zato, ker so državne avstrijske igralnice takrat zelo slabo poslovale in je bil parlament mnenja, da ga zgolj menedžerska pogodba ne bo dovolj stimulirala za uspešno vodenje.
  • Vsaj dve analizi, ki sta bili doslej opravljeni, potrjujeta, da tarife odvetnikov ne stimulirajo za hitro končanje postopkov.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • Interni marketing in korporacijska kultura pravijo danes naboru veščin, ki naj bi s spodbujanjem pozitivne delovne atmosfere stimulirale zaposlene k nekonfliktnemu in zagnanemu angažiranju v korist firme.
  • Številni investitorji se sami zavedajo pomena dobre arhitekture, saj z njo stimulirajo dobro počutje svojih uslužbencev in gostov, pa tudi porabo itn.
  • Proizvajalci poskušajo krmiliti nadaljnje člene v oskrbovalni verigi s kompleksnimi prodajnimi pogoji, ki z dobavnimi roki, variabilnimi cenami ter količinskimi in logističnimi pogoji stimulirajo njihove kupce k obnašanju, ki omogoča čim bolj racionalno izrabo proizvajalčevih virov.
Na vrh
 
1.1 finančno
če DRŽAVA stimulira PODJETJA ali RAVNANJE, s finančnimi sredstvi ali finančnimi ugodnostmi spodbuja določeno gospodarsko ali družbeno ravnanje, s čimer skrbi za vzdržno stanje gospodarstva in uravnotežen razvoj družbe
  • kdo stimulira koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Država namreč zelo stimulira potrošnjo, ne stimulira pa denimo zdravega življenja ali vložkov v kakovost življenja.
  • Zaradi tega, ker država ne stimulira domače proizvodnje, lahko pride celo do zmanjšanja interesa za dolgoročno poslovno sodelovanje pri tujih partnerjih.
  • Menim, da je trenutno največja ovira za poslovanje podjetij, da Slovenija še ni članica Evropske unije, in ne to, da država ne stimulira izvoznikov.
  • Pri starejših delavcih ne pomaga niti to, da zavod delodajalce stimulira, če zaposlijo starejšega od 50 let.
  • Vendar pa večjo težavo vidi v dejstvu, da država skuša brezposelnost reševati s podporo brezposelnim, namesto da bi stimulirala podjetja, ki zaposlujejo.
  • Z Zavodom za pospeševanje turizma Blegoš, ta skrbi za predstavitev celotne škofjeloške regije, sodelujejo pri več predstavitvenih akcijah, po svojih močeh pa tudi stimulirajo turistično društvo in turistične prireditve.
  • V tem primeru se bo povečal predvsem delež za investicijsko dejavnost, prihodnje leto pa bomo posebej stimulirali delo z mladimi, zlasti s tistimi, ki so v kakovostnem in vrhunskem športu.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • Država tak nakup stimulira z davčno olajšavo.
  • Družinska politika: Zaščitili bodo (bodoče) mlade mamice na delovnih mestih, če bi bilo potrebno, tudi s posebnim zakonom, ter z davčnimi olajšavami stimulirali podjetja, da jih bodo zaposlila.
  • Država bi lahko z davčnimi spodbudami primerno stimulirala delodajalce, da bi na ekonomski osnovi zaposlovali tudi starejše, manj produktivne delavce.
  • Nadalje se pitanje govedi stimulira s premijami za pitanje telet mlečnih pasem obeh spolov ali teličk kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo rejo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Po Končanovih besedah podjetja, ki investira na tujem, ni treba dodatno stimulirati, saj dobi olajšavo v državi, kjer investira.
  • Slovenska vlada pa si po besedah Darka Simončiča, sekretarja v kmetijskem ministrstvu, prizadeva za ureditev tržnega reda pri vinu in finančno stimulira obnovo vinogradov, kar naj bi zagotovilo boljši položaj našega vinogradništva in vinarstva na prihodnjem skupnem evropskem trgu.
  • Država bi morala ustrezno stimulirati zlasti izobraževanje za izrazito deficitarne poklice.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Država bi morala stimulirati tudi donatorstvo, razmisliti pa bo treba tudi o možnosti zakona o varstvu pred požarom glede uvedbe požarnega davka.
Na vrh
2 nagraditi
če DELODAJALEC stimulira ZAPOSLENEGA, ga nagradi z dodatkom pri plači za dobro opravljeno delo in učinkovitost
  • kdo stimulira koga
  • kdo stimulira koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Delodajalci lahko stimulirajo zaposlene na dva načina, s 13. plačo ali z izplačili iz naslova rezultatov poslovanja (slednje šele po ugotovljenem dobičku, vendar zaradi 25 - odstotnega davka od dobička pravnih oseb zanimanje za tovrstna izplačila upada).
  • Da bi zmanjšali odsotnost zaposlenih, so se v Atomskih toplicah odločili, da bodo z (največ) 10 odstotki na plačo stimulirali tiste zaposlene, ki namesto bolniških izkoristijo proste dneve.
  • Delavce stimulirajo različno po posameznih obratih.
  • Ti trendi so po trditvah odgovornih direktorjev razumljivi predvsem zaradi primerljivosti s tujimi konkurenti, ki lahko zaposlene že zdaj v veliko večji meri gmotno stimulirajo za učinke pri delu.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • Minister Slavko Gaber je glede avtoritete učitelja poudaril, da ne mislijo učiteljem dati več avtoritete na področju kaznovanja dijakov in otrok, temveč hočejo dodatno izobraževati učitelje in jih stimulirati z višjimi plačami.
  • Sicer pa so lahko zaposleni v tem zdravilišču za dobro delo stimulirani z dodatnimi (spet največ) 20 odstotki.
  • Druga rešitev je, da bi atlete stimulirali z nagradami, ki pa v upravnem odboru tudi še niso usklajene.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Na pobudo GZS naj bi delodajalci samoiniciativnost vajencev v prihodnje dodatno stimulirali.
  • Te kadre je treba še naprej ustrezno stimulirati, da bi dali kar največji prispevek k uspehu organizacije.
  • Vem, da to ni najbolje, žal pa je stanje v slovenskih klubih zelo zaskrbljujoče, saj ne morejo finančno stimulirati trenerjev.
Na vrh
 
2.1 o športniku
če športni KLUB ali DRŽAVA stimulira ŠPORTNIKA, mu da denarno nagrado za vrhunski rezultat
  • kdo stimulira koga
  • kdo stimulira koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Predlagam, da bi za cel kvalifikacijski ciklus v bodoče z igralci podpisali posebne pogodbe, jih tudi ustrezno stimulirali in postavili točna pravila dela in obnašanja v reprezentanci.
  • Predsednik je še povedal, da so igralce stimulirali za naslov državnih prvakov.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • Druga rešitev je, da bi atlete stimulirali z nagradami, ki pa v upravnem odboru tudi še niso usklajene.
Na vrh
3 aktivirati
če ČLOVEK z DEJAVNOSTJO, zlasti z MASAŽO ali NAPRAVA z IMPULZI ali SEVANJEM stimulira DEL TELESA ali PROCES v telesu |ali| če SNOV stimulira CELICE, DEL TELESA ali PROCES v telesu, ta del telesa ali proces aktivira, nanj ugodno deluje in ga izboljša
  • kaj/kdo stimulira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Masaža stimulira žleze in pospešuje nastajanje loja, kar izboljšuje sliko in stanje kože.
  • Maserka stimulira akupresurne točke ter tako uravnava in vzpodbuja pretok energije v vašem telesu.
  • Specialist mi je povedal, da je Milo z dolgotrajnim lizanjem stimuliral živce in pripomogel, da je kri spet začela krožiti.
  • Banana ima namreč sposobnost, da stimulira celice želodca za proizvodnjo zaščitne sluzi.
  • Obsevanje z laserjem stimulira celice, pospešuje prekrvavitev in aktivira (spodbudi) obnovo tkiva.
  • Koža se po menopavzi precej spremeni; zaradi pomanjkanja hormonov koža izgublja prožnost, čvrstost, sijaj. Nastajajo nepravilno razporejene pigmentacijske pege in seveda gube, zato za to starostno skupino obstajajo posebne kreme, ki ponovno stimulirajo celice.
  • Masaža blagodejno vpliva na počutje, stimulira mišice in gladi kožo.
  • Srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker) je elektronski stimulator, ki proizvaja periodične električne impulze, s katerimi prek elektrod stimulira srčno mišico.
  • Več zgledov ...
  • Kreativno mišljenje stimulira možgane in jih dela odporne proti znakom staranja.
  • Pristaši trenda verjamejo, da računalniški programi, napisani posebej za najmlajše predšolske otroke, razvijajo sposobnosti reševanja problemov in koordinacijo med vidom in gibi rok ter stimulirajo razvijajoče se možgane.
  • Česen stimulira rast celic, zmanjšuje krvni pritisk in holesterol.
  • Refleksoterapija z masažo stopal, palca na nogi, dlani pozitivno vpliva na delovanje notranjih organov, namreč pospešuje pretok limfe, stimulira delovanje imunskega sistema, vzpostavlja normalen pretok vitalne energije, odpravlja težave ob poškodbah in blaži posledice stresa.
  • Dokazano je, da probiotične bakterije omogočajo boljšo prebavljivost mlečnega sladkorja, zavirajo rast in razmnoževanje zdravju škodljivih mikroorganizmov, znižujejo raven holesterola v krvi, ščitijo pred nastankom raka debelega črevesa in stimulirajo imunski sistem, ki nas brani pred infekcijami.
  • V začetnem stadiju adolescence pričnejo možgani izločati pošiljke hormonov, ki stimulirajo jajčnike.
  • Vaja stimulira medenično dno in globoke mišice trupa kot tudi mišice pritegovalke.
  • Seno se predhodno navlaži in segreje, tako da učinkovine lažje prodirajo v kožo in jo stimulirajo.
  • Za zobe so dobra tudi trda, čvrsta živila. Ker jih moramo dolgo žvečiti, stimulirajo nastajanje sline, poleg tega med žvečenjem odrgnejo z zob nekaj oblog.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • S prekinjajočim pritiskom stimuliramo bolečinske točke na stopalu.
  • Dr. Meletova, ki se je z akupunkturo ukvarjala na podiplomskem študiju v Ljubljani, je povedala, da z natančno razporeditvijo in kombinacijo različni igel, ki jih zapiči v pacientovo telo, stimulira določene točke in doseže zdravilni učinek.
  • Aparat stimulira želodčne mišice s stalnimi električnimi impulzi.
  • Po novih spoznanjih je mogoče to okvaro pogosto pozdraviti, če srčno mišico zdravniki načrtno stimulirajo z elektrodami srčnega spodbujevalca.
  • Ob prisotnosti slabovidnosti, ki se z očali ne popravlja, se slabovidno oko stimulira s pokrivanjem boljšega očesa ali pa se to oko krepi s posebnimi vajami in postopki.
  • Izločanje adrenalina/noradrenalina stimuliramo z branjem ponoči, z izživetjem občutij ali z živahnimi diskusijami.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Točko dodatno stimulirate, če jo pritiskate tudi na nasprotni strani.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Iglo zabodejo skozi kožo tako, da se konica znajde v bližini tkiva, ki ga želijo stimulirati.
Na vrh
 
3.1 o spolnem vzburjenju
če ČLOVEK stimulira ČLOVEKA ali spolno pomemben DEL TELESA, se ga dotika, da bi dosegel spolno vzburjenje
  • kdo stimulira koga/kaj
  • kdo se stimulira
  KDO/KAJ
   
  • Takšna masaža naj bo opravljena v paru, kar pomeni, da eden od partnerjev leži na trebuhu, medtem ko ga drugi stimulira.
  • Če točko G pravilno stimulirate, nabrekne do velikosti manjšega kovanca in je na otip približno takšna kot penasti bombon.
  • V rokah ima vibrator, s katerim naj bi se po možnosti stimulirala do vrhunca.
  • stimulirati s čim
  NAČIN
   
  • Roz poskuša Jacka s spretnimi prsti erotično stimulirati.
  • Če točko stimuliramo z nežnim stiskanjem, naj bi ženska doživela prekrasen orgazem.
  • Naučite se svojo ženo z nežnim poljubljanjem in božanjem stimulirati.
Na vrh