WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sonaraven pridevnik
1 usmerjen v ohranjanje okolja
sonaravna DEJAVNOST teži k temu, da pri izkoriščanju naravnih dobrin integrira naravne procese ter s tem ohranja ravnovesje v naravi in čim manj bremeni okolje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gospodarjenje s parkom naj bi temeljilo na sonaravnem razvoju, to pa naj bi omogočilo sožitje med varovanjem narave ter kmetijstvom, gozdarstvom, prometom in turizmom.
  • Na srečanju, ki so ga namenili sonaravnemu urejanju vodotokov, so svoje prispevke na obravnavano temo predstavili tudi nekateri strokovnjaki iz Dolenjske.
  • Pričakujemo, da se bodo takrat vključili tudi ostali dejavniki v državi, da bomo dostojno predstavili našo prelepo deželo in njene danosti ter možnosti za sonaravno pridelavo hrane.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Koncept trajnostno sonaravnega razvoja, torej gospodarskega napredka v okviru zmogljivosti alpskega okolja, je tista razvojna usmeritev, ki ob doslednem spoštovanju sonaravnih načel omogoča ohranjanje alpskega sveta tudi za prihodnje generacije.
  • Z zdajšnjim povratkom k bolj sonaravnemu poljedelstvu pa se je pomen kolobarja spet povečal.
 • sonaravno gospodarjenje s čim / sonaravno gospodarjenje z  [gozdovi, divjadjo
  • Tistih nekaj ljudi, ki kroji hidrološko politiko - tako lokalno, kot državno - bi se moralo zavedati, da trenutni interes, ki ni usklajen s smernicami sonaravnega gospodarjenja z vodami in ribištvom, kjer je volja posameznika pred varstvom vodnemu življu prijaznega okolja, daljnoročno vodijo vode v razvrednotenje.
 • sonaraven in trajnosten / trajnosten in sonaraven
  • “ Varovani režim ne sme izključevati človeka, zato ostajajo prioritete sonaraven in trajnosten razvoj podeželja.
  • Tako bo za ukrepe za trajnostni in sonaravni razvoj podeželja treba v naslednjih letih po pristopu Slovenije k Evropski uniji razporediti denar, ki bo na razpolago.
 • sonaraven in ekološki / ekološki in sonaraven
  • Glavni cilj projekta naj bi bil po zamisli Semičanov sonaravna in ekološka raba prostora.
  • Postala je priljubljena pri ljubiteljskih rejcih, največkrat jo opazimo na kmetijah z ekološko ali sonaravno rejo in živali večkrat pomagajo na zemljiščih, ki se že zaraščajo.
Na vrh