WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
socializacija samostalnik
1 navajanje na pravila družbe
socializacija LJUDI, zlasti otrok, ali ŽIVALI je proces, v katerem se naučijo obnašati na način, ki je sprejemljiv v njihovi družbi
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vrtec je izjemno pomemben pri procesu socializacije otroka.
  • Ko otrok začne obiskovati vrtec ... ima tudi prvič priložnost sodelovati v večji skupini vrstnikov, kar je pomemben mejnik v socializaciji posameznika.
  • Srečko Pavlič je v Zavodu zaposlen kot socialni delavec in je eden tistih, ki si poleg sedanjega direktorja Josipa Lukača najbolj prizadevajo za socializacijo ljudi s posebnimi potrebami.
  • Letos bodo večino izkupička namenile psihiatrični bolnišnici Polje za rehabilitacijo in ponovno socializacijo oseb, ki so se tam zdravile.
  • Bistvo klubov je, ne nazadnje, socializacija mladih.
  • Osnovni pogoj za socializacijo Romov je vsekakor ureditev njihovih bivalnih razmer, nič manj pomembno pa ni povečanje njihovih možnosti, da bi se šolali, usposobili za delo in našli zaposlitev.
  • Več zgledov ...
  • S psom pojdite v malo šolo, ki je izredno pomembna za socializacijo psa in kjer boste dobili tudi dodatno znanje o negi in vzgoji psa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V procesu socializacije se prenašajo prav pričakovanja in zahteve glede tega, kaj se v določeni vlogi spodobi, kako se vesti in kaj je pri kateri vlogi pomembno.
  • V obdobju socializacije moramo pri psu razvijati oziroma pospeševati želene lastnosti in zmanjševati oziroma odpravljati neželene.
  • Med najpomembnejše dejavnike socializacije prištevamo družino, šolo, skupino vrstnikov, religijo, medije idr.
  • Človekova govorica in jezik sta posledica socializacije, zato sta vselej že vnaprej definirana in zamejena.
  • Učenje jezika zahteva visoko stopnjo socializacije in resnične komunikacije.
  • Kot ugotavljajo na črnomaljskem Centru za socialno delo, so prav urejeni bivalni pogoji osnova za vse druge oblike socializacije.
  • Več zgledov ...
  • Boks je najboljši način socializacije otrok, ki so na meji prestopništva.
  • PRVI JEZIK JE ZA OTROKA SREDSTVO SOCIALIZACIJE, SKOZI KATEREGA USVAJA KULTURNE, MORALNE, VERSKE IN OSTALE VREDNOTE V DRUŽBI IN PRIDOBIVA SOCIALNO IDENTITETO.
  • ... je v letu 1998 s svojo ekipo začela poskuse socializacije avtističnih otrok s pomočjo robotiziranih lutk, imenovanih Robota, ki se obnašajo po vgrajenih pravilih, ampak ne povsem predvidljivo.
  • Tako tudi kondicijske priprave na vsestransko športno dejavnost predstavljajo del socializacije in integracije, kar prispeva k celostnemu razvoju osebnosti vsakega posameznika.
  • Ker so v tej najrevnejši rimski četrti nastale hude težave z otroki prestopniki, je država k projektu socializacije mladih prestopnikov povabila Montessorijevo.
  • Ne smemo pozabiti tudi na vidik socializacije : otrok se druži z vrstniki, razvija odnose in se socializira, česar med štirimi stenami doma ne more.
  • ... strokovni posvet o problemih socializacije Romov.
  • Ljubljana ne potrebuje toliko nove hiše Umetnosti kot potrebuje svoboden in varen, z nobene strani ideologiziran prostor socializacije.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če bomo mladiču zagotovili, da bo šel skozi fazo zgodnje socializacije, bomo v njem dobili idealnega tovariša do smrti.
  • Ko so zapustili rodni dom, da bi stopili v uk v “ tuji hiši ”, so bili že deležni primarne poklicne socializacije.
  • Zaradi strukturnih sprememb v prevladujočem tipu družinske socializacije je šola v to prisiljena, saj odpoveduje klasičen tip avtoritete, s tem pa tudi opisane rešitve klasične pedagogike.
  • To je pomembno tudi ob upoštevanju dejstva, da na politično socializacijo ljudi vpliva vrsta drugih dejavnikov, med katerimi je treba posebej omeniti etnično, razredno in politično pripadnost ljudi ter vpliv množičnih javnih glasil.
  • Po starosti treh let pa vrtec ugodno vpliva na otrokovo socializacijo, otrok se uči obnašanja v skupini, izbori si svoje mesto med vrstniki.
  • Izkušnje s še štirimi podobnimi hišami na Gorenjskem pa kažejo, da takšne skupnosti nudijo odlične pogoje za življenje in ponovno socializacijo otrok.
  • Več zgledov ...
  • Avtor je pred izidom Zmot dijaka Tjaža objavil, sicer še pod psevdonimom Boro Kostanek, zbirko kratke proze Črtice mimogrede, v kateri je že prisotno prikazovanje téme prisilne socializacije, ki jo srečamo tudi v romanu Zmote dijaka Tjaža in se kot rdeča nit vseskozi pojavlja v Lipuševem ustvarjanju.
  • V centru pa so prepričani, da so prav urejene stanovanjske razmere pogoj za uspešno socializacijo.
  • Konrad Lorenz je celo zapisal, da pes prispeva k hitrejši socializaciji otrok, da sta pes in otrok ponavadi prava prijatelja in da ima s psom otrok ob sebi zaupnika.
  • Raziskave potrjujejo, da ob tem pridobljena metodika, načela sodelovanja itd. pomagajo odraščajočemu k uspešnejšemu delu na ostalih šolskih področjih, k boljši socializaciji in osebnemu dozorevanju.
  • Razvite so bile interesne dejavnosti, najbolj učinkovita socializacija pa so bili verjetno šolski plesi, na katerih so se kadeti spoznavali s »sovrstnicami«.
  • Primarna socializacija vključuje dva temeljna procesa: ponotranjanje družbene kulture in strukturiranje osebnosti.
  • Do sekundarne socializacije prihaja v kasnejših letih, ko je družina manj vpletena in večji vpliv uveljavljajo drugi dejavniki (kot sta na primer vrstniška skupina ali šola).
  • Terciarna socializacija obsega procese socializacije po obdobju adolescence (pubertete) in je povezana s pridobivanjem norm, vrednot in pravil, potrebnih za vstop na trg delovne sile, prevzemanjem vloge matere / očeta, moža / žene idr.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Socializacija posameznika poteka v smeri odpovedovanja tistim željam, ki jih starši in drugi vzgojitelji razumejo kot nesprejemljive (Milivojević, 1999).
  • Čeprav smo ugotovili, da socializacija traja vse življenje, pa je res tudi, da v vseh življenjskih obdobjih ni enako intenzivna ...
  • Oakleyjeva izpostavlja, kako socializacija v modernih industrijskih družbah oblikuje vedenje fantov in deklet že od zgodnjih let dalje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V kratkem bodo ustanovili romsko društvo Mavrica, ki naj bi med drugim spodbujalo nadaljnjo socializacijo romske populacije in njenega sožitja z ostalim prebivalstvom.
  • Športna dejavnost otrok ima pomembno vlogo pri odkrivanju sveta in pri učenju različnih življenjskih vlog, ki jih otrok spozna prek igre, zato lahko rečemo, da je šport pomembno sredstvo, ki omogoča socializacijo.
  • Učitelj jim namreč zraven drugih otrok ne more posvečati potrebnega časa, saj ti otroci največkrat potrebujejo tudi primarno socializacijo, ki je niso uspeli pridobiti v matični družini ali v okolju, iz katerega prihajajo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Razumljivo je, da način zgodnje socializacije v družini odločilno vpliva na razvoj otrokove agresivnosti.
  • Razen tega, je še dodal, se čustvenega odnosa do domovine ne da naučiti, ampak to razvijemo skozi socializacijo v okolju, v katerem živimo.
  • Ne glede na sodobne prijeme v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami se vedno znova zastavlja problem celostnega pogleda na otroka in razmerja med njegovim izobraževanjem in socializacijo v osnovni šoli.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Neke vrste organizirana pomoč Romom je bila v tem delu Slovenije, prav zaradi razmer, v katerih ti živijo, omejena predvsem na prizadevanja za njihovo socializacijo in vključevanje romskih otrok v proces vzgoje in izobraževanja.
  • Vedno pa je bilo premalo možnosti za socializacijo, boljšo osebnostno podobo otroka, za gradnjo pokončne osebnosti od prvega šolskega dne.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • ... kluba Tiffany (ŠKUC), ki primarno skrbi za socializacijo gejev.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Tem ljudem živali pomagajo pri socializaciji ter zmanjšujejo občutek osamljenosti in izolacije.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • ... šola v naravi, letna ali zimska, pa pripomore k socializaciji otrok, ki je v današnjem vsakdanjiku vse bolj prezrta.
  • Konrad Lorenz je celo zapisal, da pes prispeva k hitrejši socializaciji otrok, da sta pes in otrok ponavadi prava prijatelja in da ima s psom otrok ob sebi zaupnika.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V evropskih državah, zlasti v Veliki Britaniji, se je zadnja leta med starši razširila zaskrbljenost, da je cepivo proti ošpicam, mumpsu in rdečkam lahko povezano s Crohnovo boleznijo (vnetno boleznijo črevesja) in avtizmom (motnjo v otrokovi socializaciji ).
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Delo se opredeljuje kot kulturna antropologija in v osrednjem delu analizira faktorje, ki vplivajo na primarno socializacijo in doživljanje narodnosti.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Drugi, na primer Trentarji, bi potrebo po socializaciji mladeži s samotnih domačij uresničevali tako, da bi otrokom z oddelkom vrtca v šoli v Soči približali tudi vrtec.
  • Po našem mnenju gre predvsem za željo staršev po socializaciji otrok pred vpisom v devetletko oziroma za njihovo privajanje na delo v večjih organiziranih skupinah ...
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • socializacija v  [vlogo
  • Posledica socializacije v vloge spolov so trda, nefleksibilna pričakovanja moških in žensk.
 • GLAGOL+skozi+SAMOSTALNIK4 
  • Šola poskuša skozi socializacijo mladim privzgajati in razvijati obče skupne vrednote, posebne in osebne vrednote pa prepušča družini
  • ... se čustvenega odnosa do domovine ne da naučiti, ampak to razvijemo skozi socializacijo v okolju, v katerem živimo.
 • socializacija koga v koga/kaj
  • Kot ugotavlja Heidi Rosenbaum, ni šlo sicer nikakor za kakšno ozkogrudno socializacijo deklet v gospodinje, pač pa za njihovo “ vzgojo v hiši ”, se pravi, da so bile vzgojne vsebine oblikovane z mislijo na družbeno reprezentacijske obveznosti bodoče soproge meščana.
  • Če želimo omejiti epidemijo, moramo preoblikovati škodljive vidike moškosti vključno s številnimi stališči, ki vplivajo na socializacijo dečkov v moške in na to, kako moški gledajo na tveganje.
  • Lahko bi celo rekli, da zapori spodbujajo kriminal; so prostor za socializacijo posameznikov v vloge kriminalcev in prestopnikov, v prevzgojnem smislu pa delujejo kvečjemu v nasprotno smer.
  • Ustvarila so nove kulture: nacionalna kultura je odtlej le še evfemizem za mračnjaštvo in prisilno množično socializacijo v hlapčevstvo.
 • vzgoja in socializacija
  • Glasba ima pomembno vlogo tudi pri vzgoji in socializaciji otroka.
  • Tretji razlog pa je, da so moški izredno pomembni pri vzgoji in socializaciji najstnikov moškega spola, ki so v vseh družbah skupina, najbolj nagnjena k nasilju in zločinu.
 • socializacija in izobraževanje / izobraževanje in socializacija
  • Za pomoč pri socializaciji in izobraževanju Romov od države zahtevajo dodatna finančna sredstva v višini najmanj 50 milijonov tolarjev ...
  • To pa je nekaj, kar lahko primerjamo z družino, kjer se začne razvoj posameznika v majhnem, zaprtem krogu, ki se pozneje, med izobraževanjem in socializacijo, postopoma odpira.
Na vrh
 
2 prenos na družbo kot celoto
socializacija nekega PODROČJA pomeni, da se prenese v upravljanje družbe kot celote in je enako dostopno vsem
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Diktatura, ki bi jo utrdila Komunistična partija Sovjetske zveze ... bi imela dvojno poslanstvo: republiki sovjetov zaupati v last vsa proizvodna in prometna sredstva ter izobraziti množice, da bodo sprejele prehod med socializacijo ekonomije in kolektivizacijo načina življenja.
  • Nikita Hruščov je nekaj časa oznanjal, da bo osebni avtomobil v zasebni lasti nadomestil s popolno socializacijo transporta.
  • Tudi v bivših časih, v razgovorih, smo se strinjali s socialdemokratskimi vrednotami v kulturi, se pravi socializacija umetnosti, široka dostopnost kulturnih vrednot.
  • Avtor mu je priznaval določene zasluge za socializacijo kulture v smislu distribucije in razpoložljivosti - čeprav je tedanjemu ministru v isti sapi očital, da s tem uvaja socialni inženiring in celo segregacijo.
Na vrh
 
2.1 o prevzemu odgovornosti
socializacija NEGATIVNIH POSLEDIC neke dejavnosti pomeni, da te posledice prevzame in skuša odpraviti družba kot celota in ne samo povzročitelji
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pod okriljem te doktrine je namreč v vrsti držav prišlo do socializacije izgub: države - dolžnice so prevzele vračanje dolgov svojih gospodarsklih subjektov in tako povsem razrešile pred tržno kaznijo zahodne poslovne banke zaradi kreditiranja slabih in neperspektivnih projektov.
  • Na gospodarskem področju gre za dokaj jasno stališče razvite republike, ki se upira zahtevam po socializaciji dolgov, vplačevanju v t. i. fond vzajemnosti in solidarnosti, ki so ga za pokrivanje izgub uporabljale zlasti druge republike, povečevanju pomoči nerazvitim, povečevanju dajatev v zvezni proračun ...
  • ... da se ji (ur. op.: vladi) ni uspelo postaviti po robu tisti mentaliteti, ki proračun razume kot vrečo brez dna, ki jo mora gospodarstvo polniti brez pripomb - bodisi v čast in slavo nacionalne države bodisi v imenu socializacije posledic napačnih poslovnih odločitev.
Na vrh