WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
slovenščina samostalnik
1 jezik
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Napisal je tudi Kranjsko - slovansko slovnico, skupaj z Jurijem Japljem pa sta v takratno slovenščino prevedla Sveto pismo.
  • Za mularijo objavlja članke v revijah in v slovenščino prevaja najljubše mladinske avtorje.
  • Tuji filmi se bodo lahko predvajali le s slovenskimi podnapisi ali pa jih bo treba sinhronizirati v slovenščino.
  • Za sobotne popoldanske matineje so izbrali šest otroških filmov, ki so sinhronizirani v slovenščino in jih predvajajo enkrat na mesec.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Na tej je podpisan samo Vergerij, vendar je prevod v slovenščino mogel opraviti le Trubar.
  • Ne samo v Sloveniji, v vsej Evropi smo našli le dvajset ljudi, ki so uspešno opravili naš preizkus zmožnosti prevajanja v slovenščino in tuje jezike.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Po knjigi bodo seveda lahko segli tudi na tujem, saj je v slovenščini in angleščini. Pisati o haiku poeziji vsekakor ni lahko.
  • Sva se ga malo napili in skušali peti na slovenske pesmi. No, se mi zdi, da so bile v slovenščini.
  • Dogaja pa se celo, da nekateri Italijani ne želijo, da bi njihova knjiga izšla v slovenščini.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prepričan sem, da je še vedno precej uporabnikov, ki navodila v slovenščini še kako potrebujejo.
  • Ponovno ga je izdala založba Sanje, to je že peta izdaja v slovenščini.
  • Na prvencu je moč slišati surovi brezkompromisni kitarski rock z besedili v slovenščini.
  • Takrat smo dobili mestne napise v slovenščini, tako da je izključno nemška podoba mesta začela izginjati, naša samozavest pa je zrasla.
  • Ta namreč opozarja na diskriminatornost naše zakonske zahteve, da mora poslovodstvo gospodarske družbe zagotoviti medsebojno sporazumevanje v slovenščini.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Kot smo slišali od Aleša Debeljaka, njegove knjige v srbščino ne bodo prevajali iz slovenščine, temveč iz angleščine.
  • Kar štirideset jih je prišlo iz sosednjih Avstrije in Italije, kjer je skupaj devet lektoratov za slovenistiko, sicer pa je trenutno mogoče iz slovenščine diplomirati na 19 univerzah v Evropi.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Maturitetni esej iz slovenščine ocenjevalec oceni z največ 50 točkami, kar pomeni 50 % celotne ocene iz slovenščine na maturi.
  • V letošnjem šolskem letu je v 8. razred vpisanih 22.340 učencev, od tega se je za skupinsko preverjanje iz slovenščine v rednem roku (22. maja) odločilo 13.768 učencev, iz italijanščine 48, iz madžarščine 6 in iz matematike (22. maja) 13.725.
  • V slovenskem znanstvenem inštitutu, ki je na ogled postavil razstavo koroškega arhitekta in slikarja Karla Vouka, sta minuli torek literarni zgodovinar prof. dr. Lado Kralj in prevajalec iz slovenščine Erwin Köstler pripravila literarni večer.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Razmišlja o študiju primerjalne književnosti, nikakor pa se ne vidi v vlogi profesorice slovenščine.
  • Pogosto pa je njihov govor odvisen od tega, kdo v tamkajšnjem društvu ima odločilen vpliv pri poučevanju slovenščine.
  • V novem učnem načrtu za slovenščino beremo, da se nekateri cilji pouka slovenščine povezujejo z uporabo knjižnice in vključujejo spodbujanje informacijske pismenosti.
 • SAMOSTALNIK0+kot+SAMOSTALNIK0 
  • Slovenščina kot jezik je s pomočjo slovenskih emigrantov popisala doslej v slovenski kulturi povsem neznane pokrajine in ambiente, poleg klasičnih imigrantskih držav, še tiste dežele, kamor je te slovenske emigrante in ljudi z novim državljanstvom zanesla nova življenjska /.../
  • Vse tri se na Victorian School of Modern Languages (Viktorijski šoli za jezike) v Melbournu učijo slovenščino kot tuji jezik in bodo iz jezika njihovih babic in dedkov na tej šoli opravljale tudi maturo.
  • Povedal je, da je slovenščina kot uradni jezik dovoljena le na tretjini dvojezičnega območja in samo na izrecno zahtevo manjšine, kar je zelo daleč od splošne dvojezičnosti, kakršno poznajo na mnogih manjšinskih območjih v v Evropi.
  • Vidovič - Muha: Ko govorimo o slovenistiki, moramo pravzaprav govoriti o dveh njenih segmentih. Govoriti moramo o t. i. klasični ali bazični slovenistiki - in o tistem segmentu slovenistike, ki je vezan na slovenščino kot drugi ali tuji jezik, torej na programe, s katerimi se neposredno odpiramo in povezujemo z ustreznimi evropskimi institucijami.
  • Popis prebivalstva, če bi se ljudje normalno opredeljevali za slovenščino kot pogovorni jezik, bi utegnil razkriti podobo večnacionalne Koroške, se pravi, nemško in slovensko govorečih.
  • Otroci kočevskih Nemcev so se tako učili v maternem jeziku, vendar pa so imeli slovenščino kot obvezen učni predmet.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Dr. Igor Saksida je denimo dejal, da je na to vprašanje težko odgovoriti, kajti če bi denimo sporni (Toporišičev) učbenik za slovenščino v prvih letnikih gimnazije oklestili za četrtino, bi bil še vedno enako (ne) uporaben.
  • Eno leto punt smo gnali« na zimskem delu poklicne mature zaslužijo oceno škandalozno, kot jo je dal Aleš Debeljak, tudi potem, ko jih je dodatno pojasnila predmetna izpitna komisija za slovenščino na poklicni maturi.
  • V zakonu bi morala biti še bolj definirana skrb za slovenščino v šolah, še bolj pa razvoj in ureditev slovenskega strokovnega izrazja.
  • S stališča odnosa tujcev do slovenskega jezika pa je pozitivno naravnana, saj je zanimanje za slovenščino od zunaj, npr. s strani prevajalcev EU zaradi kadrovskih potreb po znanju slovenskega jezika za prevode uradnih in pravnih besedil v jezik bodoče članice močno povečalo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Vprašanje odnosa do slovenščine se je sredi tedna zaostrilo tudi v zgoniški občini. Občinski svet je obravnaval lanski zaključni račun in letošnji proračun, za kar so svetovalci dobili gradivo samo v italijanščini.
  • Mislim, da ste se v svoji ljubezni do slovenščine nekoliko napačno lotili zadeve. Tako lepo doživeto in knjižno pravilno ste tole zapisali, da naša ljuba deca teh vaših pametnih besed še razumela ne bo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Učenje matičnih jezikov je sistematično organizirano v vseh občinah in Kristina že vrsto let vsako soboto poučuje slovenščino v bližnji šoli.
  • Popolnoma razumem nekakšno frustracijo Slovencev, ker v medsebojnih stikih sosedje zelo redko uporabljamo slovenščino.
  • Na mestu je torej vprašanje, koliko in kje bo mogoče slišati slovenščino oziroma ali je mogoče biti hkrati narodno zaveden in učinkovito pragmatičen.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Mož se je v zadnjih letih naučil čisto spodobne slovenščine, ob tem pa mu je nekoliko pomagalo tudi znanje drugih južno - slovanskih jezikov.
  • Življenje se mu je postavilo na glavo, saj se je moral čez noč naučiti slovenščine in se navaditi življenja v Ljubljani.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ali pa je ravno nasprotno: govoriš preveč uglajeno in v knjižni slovenščini. Lahko, da je problem ravno v tem.
  • Tako kot v govorjeni slovenščini ali nemščini ali v kakem drugem jeziku obstajata zborni in pogovorni jezik.
  • Kakšna ironija, nam v polomljeni slovenščini šepne na uho priletna obiskovalka Ljubljane, ki sicer prihaja iz Avstralije.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Pravijo mi, da je slovenščina ogrožena tudi v nekaterih mešanih in tujih podjetjih.
  • Na Primorskem pod italijanskim fašizmom je bila slovenščina na vseh šolah prepovedana že do leta 1928.
  • Z vstopanjem v EU pa ostaja slovenščina evropski jezik, postaja politični in gospodarski jezik.
  • Vse bolj uporabljajo ene in iste besede, zato slovenščina postaja vse bolj borna, da izginja njeno besedno bogastvo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Državni sekretar Logar je o še vedno neuresničeni razsodbi ustavnega sodišča glede postavitve dodatnih dvojezičnih krajevnih napisov poudaril, da pričakuje Slovenija zdaj, ko postaja slovenščina uradni jezik Unije, da bo dvojezičnost vidna tudi na ozemlju južne Koroške.
  • Marsikoga ne moti, da imamo že skoraj pol Slovenije "popisane" v angleščini. Slovenščina postaja počasi naš drugi jezik.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tako kot še marsikateri jezik pozna tudi slovenščina čudno glagolsko rabo, ki daje objektivno naključnim pripetljajem videz prvoosebne subjektivnosti in celo hotenosti. Tako pravimo: ‘ Spotaknil sem se, si obtolkel golen in si zlomil piščal, ’ čeprav nas je v resnici /.../
  • Pri Ishiguru se je moral prevajalec spopasti z besedilom, ki precizno secira nekatere plasti in implikacije angleškega jezika, ki jih slovenščina ne pozna.
  • In spet ne moremo mimo opombe: slovenščina še vedno uporablja dvojino, ki jo je avtorica v teh oznakah očitno prezrla.
  • Za takšne primere ima namreč slovenščina že lepo uveljavljen izraz: prodajanje megle na debelo in drobno.
 • prevajati iz  [nemščine, angleščine v slovenščino / prevajati iz slovenščine v  [nemščino, angleščino
  • Naročili so mi, naj kar sam vodim tiskovno konferenco in hkrati prevajam iz nemščine v slovenščino.
  • Za zanimivost povejmo, da so potrebovali kar dva prevajalca: eden je prevajal iz kitajščine v angleščino, drugi pa iz angleščine v slovenščino.
 • slovenščina kot drugi ali tuji jezik / slovenščina kot drugi  [uradni, tuj jezik
  • Govoriti moramo o t. i. klasični ali bazični slovenistiki - in o tistem segmentu slovenistike, ki je vezan na slovenščino kot drugi ali tuji jezik, torej na programe, s katerimi se neposredno odpiramo in povezujemo z ustreznimi evropskimi institucijami.
  • Zadevo je sprožila tožba slovenskega občinskega svetnika Rudija Vouka, ki je za Dobrlo vas zahteval rabo slovenščine kot drugega uradnega jezika.
 • zakon o javni rabi slovenščine
  • Eden od dobrih namenov ali nujnih zahtevkov Zakona o javni rabi slovenščine je namreč tudi, da bi bilo v napisih kar najmanj s skrbno knjižno slovenščino sprtih napak, pa tudi nepotrebnih tujih izrazov in imen.
 • slovenščina v javni rabi
  • S slovenščino v javni rabi je marsikaj narobe, vendar je eno ali drugo tudi stvar okusa.
 • slovenščina v javnosti
  • Že takrat sem bil prepričan, da imamo Slovenci dovolj dobre strokovne osnove za slovenščino v javnosti in da je naše jezikoslovje dobro.
 • slovenščina na daljavo
  • Tako Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani razvija projekt učenja slovenščine na daljavo, financirata pa ga Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Ministrstvo za informacijsko tehnologijo.
 • slovenščina po svetu /   [lektorat, učenje slovenščine po svetu
  • Organizirana skrb za lektorate slovenščine po svetu se je začela sredi šestdesetih let, ko so na ljubljanski univerzi v okviru komisije za mednarodne odnose začeli spremljati slovenistično lektorsko delo zunaj matične države.
 • slovenščina z naglasom
  • Sicer tehnologija še ne podpira slovenskega jezika, a tudi slovenščina z angleškim naglasom je razumljiva, še bolj pa zabavna.
  • Govoril je tiho in kar je prihajalo iz njega, je bila rahlo otožna, mehka slovenščina s prekmurskim naglasom.
 • slovenščina in  [angleščina, nemščina, hrvaščina, italijanščina, matematika, srbohrvaščina /   [angleščina, nemščina, hrvaščina, italijanščina, matematika, srbohrvaščina in slovenščina
  • Zvrstilo se bo nad 30 predavanj, uradna jezika sta slovenščina in angleščina, poskrbljeno pa bo za simultano prevajanje.
Na vrh
 
1.1 predmet poučevanja
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • "Povem lahko, da sin mature ni opravil, je pa dobil pozitivno oceno pri slovenščini in matematiki. /.../"
  • Letošnji maturantje po celi Sloveniji berejo za esej pri slovenščini tudi roman Alamut, katerega avtor je Vladimir Bartol.
 • učni načrt za slovenščino
  • Nekateri želijo denimo tudi sami videti učni načrt za slovenščino že za prvi razred.
  • Za vsaj leto dni kasnejšo uvedbo novih gimnazijskih učnih načrtov za slovenščino se je med drugim zavzelo tudi Slovensko društvo za primerjalno književnost oziroma v njegovem imenu podpredsednik društva dr. Marko Juvan.
  • V novem učnem načrtu za slovenščino beremo, da se nekateri cilji pouka slovenščine povezujejo z uporabo knjižnice in vključujejo spodbujanje informacijske pismenosti.
 • profesor slovenščine na  [celovški, novomeški, bežigrajski gimnaziji / profesor slovenščine na  [dunajski, tržaški univerzi
  • Profesor slovenščine na omenjeni gimnaziji Klemen Lah je pojasnil: Razpravljalni esej je primernejši za širšo populacijo, razlagalni pa je namenjen zahtevnejšim oziroma bolj nadarjenim učencem.
 • slovenščina za tujce
  •  [tečaj slovenščine za tujce
  • Avstrijska zunanja ministrica Waldnerjeva bi se morala v dokaz razumevanja manjšinske problematike vsako leto udeležiti tečaja slovenščine za tujce v Ljubljani.
 • izpit iz slovenščine za tujce
  • Sredstva so namenjena subvencioniranju stroškov izpita iz slovenščine za tujce in iz tujega jezika za odrasle.
Na vrh