WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sankcionirati glagol
1 kaznovati
če URADNA OSEBA ali ZAKON sankcionira ČLOVEKA, ki je prekršil pravilo ali zakon, ga kaznuje, navadno z vnaprej predvidenimi ukrepi
  • kdo/kaj sankcionira kaj
  • kdo/kaj sankcionira koga
  • kdo/kaj sankcionira koga za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tudi zakona o delovni in tržni inšpekciji, ki sta v pripravi, bosta sankcionirala le kršitve legalnih subjektov.
  • Mednarodno pravo sankcionira vojne zločine in zločine proti človeštvu, obstaja pa tudi nekaj, kar se imenuje pravila vojevanja.
  • Slovenska zakonodaja varuje osebne podatke in sankcionira njihovo zlorabo.
  • In statut tega sodišča je sankcioniral tudi ravnanje tistih, ki niso neposredno ukazali vojnih hudodelstev, vendar pa so jih spodbujali ...
  • Najpogostejši vzroki nasilja v družini niso alkohol ali mamila, kot misli večina, ampak prepričanost moških, da lahko sankcionirajo vedenje žensk, njihova pričakovanja glede ženskega dela in ljubosumje oziroma posesivnost.
  • Vzrok je seveda država, ki relativno strogo sankcionira kazniva dejanja v družbi, pri družinskih nasiljih blažjih oblik pa zamiži na obe očesi.
  • Zato razmišljajo o učinkovitejši zakonski omejitvi preletov nad TNP, ki bi sankcionirala kršitelje.
  • Prvi učinek novega zakona bo, da bo sankcioniral tiste prometne udeležence, ki imajo v krvi od 0,2 do 0,5 promila alkohola ...
  • Več zgledov ...
  • Kar zadeva hitrost, novi zakon ostro sankcionira tudi tistega, ki zmanjša hitrost in ne zapelje s cestišča, da ga kolona lahko varno prehiti ali pelje naprej.
  • Država, ki so ji ubili že kar nekaj predsednikov, ima spisan celo poseben zakonski člen, ki sankcionira grozeča pisma, naslovljena na Belo hišo.
  • Nasilje velja za odklonski pojav v sociologiji in psihologiji, pravo pa ga sankcionira z različnimi sankcijami.
  • Delodajalci pogosto sankcionirajo nekaj, kar kot obveznost ni določeno s pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo oz. zakonom ali splošnimi akti.
  • Tovrstne nepravilnosti pri izvajanju predpisov namreč ugotavljajo in sankcionirajo sodišča, ne pa druge veje oblasti ali mediji.
  • To je za slovenski klubski nogomet nekak začaran krog, v katerega je posredno vpletena tudi država, ki neplačevanja ne sankcionira.
  • Tudi škotski sodnik ni ustrezno sankcioniral njihove grobe igre v napadu, saj so me nekajkrat, potem ko sem že ujel žogo, nešportno podrli.
  • Čas po novembrskih volitvah je bil idealen, da bi dosegli dogovor, s katerim bi predsednika sankcionirali za vse, kar je storil napak v zvezi z afero Lewinsky, ne da bi ga odpoklicali.
  • sankcionirati s čim
  • sankcionirati po čem
  • sankcionirati kot kaj
  • sankcionirati na kaj
  NAČIN
   
  • Prinesli smo mu hrano in lastnika opozorili na razmere ter navedli zakon o zaščiti živali Slovenije, ki je v veljavi že od leta 1999 in ki tak odnos do živali sankcionira s kaznijo do 50.000 tolarjev.
  • Tudi bolj od Nizozemske, ki posest sankcionira z višjo zagroženo zaporno kaznijo: drugačen odnos do kanabisa, ki pa ga nizozemski zakon opredeljuje kot manj nevarno drogo, namreč določajo navodila ministrstva za pravosodje.
  • Gre za to, da se lobije prizna, da se njihovemu delovanju podeli legitimnost, da se njihovo delovanje naredi za kolikor je mogoče transparentno, sistem protiuslug pa sankcionira z zakonom o financiranju strank.
  • Le manjše kršitve pogodbenih obveznosti lahko delodajalec sankcionira z opominom, sicer pa se bo ugotavljala odgovornost delavca za kršenje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja.
  • Najbolj sporna se zdi Maji Potočnik zahteva učiteljev, da bi v pravilnik vnesli načelo, da lahko neopravljanje domačih nalog sankcionirajo z negativno oceno.
  • Družinskih primerov da še niso imeli in da alkoholičarke in narkomana ne morejo sprejeti, saj vinjenost sodi med izgrede, ki jih sankcionirajo z izključitvijo iz zavetišča.
  • Drugi mučitelji živali, ki opravljajo nedovoljene posege in dejanja, pa bodo sankcionirani po tem novem zakonu.
  • Posegi državljanov se sankcionirajo po splošnem odškodninskem pravu v primeru naklepa ali hude malomarnosti, v primeru lahke malomarnosti, ko se oškodovalec niti ne zaveda, da ravna narobe, pa ne.
  • Več zgledov ...
  • Komisija pa s preglasovanjem tudi ni podprla člena, ki po mnenju sekretariata državnega zbora za pravne zadeve enako obliko prekrška enkrat sankcionira kot prekršek, drugič pa kot kaznivo dejanje.
  • Občutno je naraslo le število kaznivih dejanj spolnega nasilja, druga kazniva dejanja, ki jih je mogoče sankcionirati kot nasilje nad ženskami, pa ostajajo na približno enaki ravni.
  • Tudi prestop črte ob udarcu po žogi je napaka, ki se sankcionira na enak način.
  • Z zakonom ni zadovoljen, ker "lastnike sankcionira na zelo mil način".
  • Pred božičem smo imeli sestanek s predstavniki združenja borze in smo jim povedali, da bi bili zelo veseli, če bi tudi oni poskrbeli za red v svojih vrstah in na ustrezen način sankcionirali borzne posrednike in hiše, ki jim bomo dokazali, da so izvajali to nedovoljeno ravnanje manipulacije.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Poleg tega naj bi opredelili nekatere kršitve v postopku kot prekrške in jih ustrezno sankcionirali.
  • ... ob vsakršnem najmanjšem sumu, da je prišlo do kršitve, strogo sankcionirajo takšno dejanje.
  • Enako velja za področje prikritega oglaševanja, ki ga medijski zakon dokaj ostro sankcionira.
  • Ali v Sloveniji ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom, učinkovito sankcioniramo, je težko opredeliti, pravi Zoran Kanduč.
  • Dobro pa je to, da mednarodna skupnost oziroma vsaj tisti del, ki ima največ vzvodov oblasti, to je transatlantska skupnost, obnašanje posameznih držav lahko pozitivno ali negativno sankcionira.
  • ... vse bolj razširjene finančne goljufije že ogrožajo podlago in smoter kapitalizma, zato jih je treba zatreti in odgovorne kazensko sankcionirati.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko sankcionirati
  • Mag. Dušan Blagajne, državni sekretar v ministrstvu za okolje in prostor, je povedal, da za nadzor skrbi Inšpektorat za okolje, ki pa onesnaževanja ne more preprečiti, ampak ga lahko le sankcionira.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V tem času šola lahko in tudi mora sankcionirati kršitev dijaka, vendar pa tudi poskuša v okviru svojih zmožnosti pomagati dijaku z nasveti, pogovori, priporočili.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ker ni mogla sankcionirati zlorabe prepovedanih elektronskih pomagal, jih bo FIA spet dovolila, sprememba pa bo začela veljati s peto dirko sezone, VN Španije.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Prisluhnili so zagovornikom tovrstne urbane subkulture in njihovim nasprotnikom, ki menijo, da so grafiti navaden vandalizem, ki bi ga bilo treba sankcionirati.
  • Sodnike in tožilce je mogoče sankcionirati za osebne nepravilnosti, če bi na primer kradli denar ali kaj takega, za vsebinska dejanja in odločitve pa niso odgovorni nikomur.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • ... pravosodni sistem, ki ni sposoben sankcionirati prometnih prekrškov, ni le zanič, ampak je zelo blizu tega, da bo kratko in malo postal odveč.
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Takšne kršitve bi morala nadzorovati in sankcionirati zdravstvena zavarovalnica, ki plačuje storitve.
  • Pričakujemo, da boste ukrenili vse potrebno, da se odkrije in sankcionira korupcija tudi v sodstvu, ki pred njo ni imuno.
 •  [x. člen sankcionira kaj
  • Kazenski zakonik ranjke SFRJ je »krasil« prosluli 133. člen, ki je sankcioniral takoimenovano sovražno propagando, pod to oznako pa je bilo moč strpati praktično vse, kar režimu in njegovim podrepnikom ni bilo pogodu ...
  • Naj vas spomnimo, da po sedanjem predlogu 37. člen sankcionira prekršek posesti droge z denarno kaznijo ali zaporno kaznijo 30 dni, sodnik za prekrške pa sme kršitelja kaznovati mileje, če je ta izkazano zasvojena oseba, ki prostovoljno privoli v zdravljenje zasvojenosti.
 • v  [x. členu sankcionirati kaj
  • Tudi Kazenski zakon SRS, ki je tedaj veljal, je v 146. členu sankcioniral vpisovanje lažnih podatkov v poslovne listine.
  • Kazenski zakonik Slovenije prostitucijo uvršča med prestopke zoper javni red in mir, vendar v 185. členu sankcionira le zvodništvo, in sicer: "(1) Kdor zvodi mladoletno osebo, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Na vrh
 
2 dovoliti
če INSTITUCIJA ali URADNI DOKUMENT sankcionira neko DEJANJE, ga uradno dovoli ali odobri
  • kdo/kaj sankcionira kaj
  • kdo sankcionira kaj kot kaj
  KDO/KAJ
   
  • Čeprav lahko ljudje sestavljajo vse mogoče vrste parov, pa je poroka, ki jo sankcionira država, edina, ki pare poveže v očeh zakona.
  • Memorandum je, kakor vemo, hkrati sankcioniral vključitev Kopra, Izole, Pirana, Umaga in Novigrada v Jugoslavijo oziroma danes Slovenijo in Hrvaško.
  • Robert Červ z novogoriškega zavoda meni, da je poteza kratkovidna, saj dokončno sankcionira delitev naravne in kulturne dediščine na regionalni ravni, s čimer povečuje birokracijo, se zgleduje po vzorcih iz tujine in po nepotrebnem ukinja že ustaljeno delovanje zavodov, v prakso pa vnaša vrsto vprašanj, na katera ne dobijo ustreznih odgovorov.
  • To stanovsko strukturo je protireformacijska cerkev sankcionirala kot edino ustrezno Božjemu in posvetnemu redu.
Na vrh