WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sankcija samostalnik
1 kazen za kršitev
sankcija je kazen, predvidena za kršitev predpisa ali zakona, ki jo kršitelju navadno izreče uradna oseba
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Grb, zastava, denar, himna, nekatere državniške funkcije sodijo med državne simbole in večina sodobnih držav ima za žaljenje teh simbolov predvidene kazenske sankcije.
  • Družba HIT je vsem izrekla tudi disciplinsko sankcijo, pogodbe o zaposlitvi pa jim niso odpovedali.
  • Pravnih sankcij za kršitev tega kodeksa seveda ni; kodeks naj bi bil predvsem orodje v rokah javnosti za nadzor nad delom izvršilne oblasti.
  • Po zakonodaji je za kaznovanje - denarna sankcija in sedem kazenskih točk - dovolj že sled droge v telesu.
  • Orožje in strelivo, za katero lastnik ni imel ustreznih dovoljenj, so mu zasegli, čaka pa ga tudi ustrezna sankcija pri sodniku za prekrške.
  • Treba je oceniti primernost predvidenih sankcij, za opustitev dolžnosti prijave premoženja ali sprejemanja daril, pa tudi učinkovitih postopkov za prenehanje opravljanja funkcije tistih, ki svoje obveznosti do prijave premoženja ne bodo izpolnili.
  • Več zgledov ...
  • Ker naj bi bila predpisana sankcija v nesorazmerju s težo prekrška in v nesorazmerju s sankcijami za kazniva dejanja, ki pomenijo hujše oblike kaznivih ravnanj ... naj bi bila ta določba tudi v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom.
  • Ukrepamo lahko v okviru predpisanih sankcij in naših pristojnosti, največkrat tako, da kršitelja prijavimo sodniku za prekrške, pravi Borut Brezovar.
  • Edina učinkovita sankcija za preprečitev načrtnega in državi škodljivega bojkotiranja tožilskih dolžnosti bi poleg očitno neuspešnih disciplinskih ukrepov lahko bila razrešitev generalnega državnega tožilca.
  • Tudi stranska kazen, izgon tujca iz države za dobo osmih let, je primerna sankcija, ker je obtoženi gostoljublje naše države izrabil za kazniva dejanja.
  • Torej naj bi s tem legalizirali nekatere metode alternativne medicine, pri tistih, ki bi delale brez dovoljenj, pa bi bile potrebne stroge sankcije.
  • Za nespoštovanje postopkov so predvidene dovolj hude sankcije za vse udeležence.
  • Po veljavni britanski zakonodaji je dovoljeno organe pokojnih odvzeti le, če to dovolijo njihovi svojci, vendar pa konkretne sankcije proti kršiteljem zaenkrat še niso predvidene.
  • Osnovno pravilo je, da mora vedno uporabiti najmilejše prisilno sredstvo - od fizične sile prek sredstev za vezanje in vklepanje, uporabe gumijevke, službenega psa do uporabe orožja - in policisti se, tudi zaradi zagroženih sankcij, predpisov večinoma držijo.
  • Nasprotoval je tudi izrečenim sankcijam in višini stroškov ter predlagal razveljavitev sodbe ali izrek milejših kazni, podobno sta zahtevala oba soobtoženca.
  • Milejša stranska sankcija je prepoved vožnje motornega vozila, ki jo sodišče lahko izreče za čas od enega meseca do enega leta.
  • Možna sankcija je še izključitev iz Slovenske oglaševalske zbornice.
  • ZDR SICER OHRANJA DISCIPLINSKO ODGOVORNOST IN UREJA DISCIPLINSKI POSTOPEK, VENDAR JE DOSLEDEN POGODBENI NARAVI DELOVNEGA RAZMERJA IN S TEM POGODBENIM SANKCIJAM ZA KRIVDNO RAVNANJE DELAVCA, ŠE POSEBEJ ZA NAJTEŽJE OBLIKE KRŠITEV (KRIVDNA REDNA IN IZREDNA ODPOVED).
  • A odstranitev objekta ni edina sankcija, ki jo gradbeni inšpektor uporabi v postopku zoper črnograditelja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dopusten, če pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o prekršku, s katero so bile izrečene kazenske točke v cestnem prometu, zaradi katerih je storilec dosegel število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.
  • V omenjenem primeru, opozarjajo novinarji generalnega, gre torej za hujšo kršitev delovnih obveznosti, zato zahtevajo, da se programskemu direktorju Janezu Lombergarju v disciplinskem postopku izreče sankcija prenehanja delovnega razmerja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Država bi morala nadzorovati izvajanje predpisa in za kršitelje uvesti sankcije.
  • ... in da bodo za vsa nepravilna parkiranja občinski redarji izrekali sankcije v skladu z odlokom o cestnoprometni ureditvi v občini Piran.
  • Doslej za prejemanje daril ni bilo pravnih prepovedi in omejitev, ampak je bilo to urejeno zgolj v kodeksu etike javnih uslužbencev, ki pa za kršitelje ni predvideval sankcij.
  • Sprejeti pa bo treba še program zmanjševanja emisij tovrstnih plinov in določiti sankcije za kršitelje.
  • Treba je še opozoriti na to, da zakonodaja ne določa nobenih sankcij, če pokojninska družba v enem letu ne doseže 15.000 zavarovancev.
  • S sodbo o prekršku se postopek ustavi ali pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreče sankcija za prekršek.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Spremembo zakona o RTV je treba vsekakor podpreti v tisti točki, v kateri zahteva uvedbo sankcij zoper kršitelje.
  • Ali imate pri sojenju možnost odvisnika še pred izrekom sankcije napotiti na zdravljenje?
  • Nikakor pa pri kaznovanju ne smemo pretiravati: namen sankcije ni uničiti določeno osebo, temveč jo povabiti, da spremeni svoje vedenje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Po prekrških sledijo sankcije (plačilo kazni, izgon na samotni otok, pripor).
  • Rok za izdajo odločb (31. oktober) je zgolj inštrukcijski in davkarije zaradi zamud ne doletijo nikakršne sankcije, kot denimo zavezance, ki napovedi ne oddajo pravočasno ali pa je sploh ne oddajo.
  • To pomeni, da morajo v podjetjih pri avgustovskih plačah, izplačanih septembra, upoštevati nov znesek, sicer tako delodajalca kot podjetje zadenejo sankcije.
  • Morda se komu zdi smešno, ampak včasih so novinarjem grozile sankcije tudi zato, ker se kakšen poslanec zvečer slučajno ni videl v Dnevniku.
  • Toda, če državljan ne poravna davčnih obveznosti v danem roku, ga čakajo sankcije, od zamudnih obresti naprej.
  • - V zahodnem svetu za direktorje in prokuriste obstaja še hujša sankcija v primerih, če so z malomarnostjo ali zavestno spravili podjetje v stečaj; zoper takšne sprožijo sodne postopke in jih kaznujejo z razmeroma velikimi zapornimi kaznimi.
  • Več zgledov ...
  • Prav tako ne obstajajo nikakršne sankcije za policista, ki se v svoji presoji zmoti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je osumljenec podal prijavo zoper policiste zato, da bi se izognil sankcijam zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov in zaradi kršitve javnega reda in miru.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Če naredi v gozdu prekršek gozdar ali pa lastnik gozda, je takoj podvržen sankcijam, čeprav škode niso takega obsega, kakršno jo povzroča čezmerno število divjadi.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Dr. Janez Gradišnik, naš znani jezikoslovec, se že dalj časa prizadeva, da bi svoj predlog zakona o varstvu in zaščiti jezika spravil skozi parlament, toda zaradi številnih nasprotnikov takšne zakonodaje, ki bi uvedla sankcije proti kršiteljem, še ni uspel.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Sankcije za kršitelje so visoke; za napačno označitev cen 200 tisoč tolarjev mandatne kazni, če pa najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji ne zajema najmanj četrtine vrednosti vsega blaga, ki je na razprodaji, je zagrožena kazen najmanj tri milijone tolarjev.
  • Treba je končno sprejeti zakon o zaščiti slovenskega jezika in sankcije za kršilce.
  • Sankcija za tako kršitev je, da imetnik iz »presežnih« delnic izgubi glasovalne pravice, le - te pa si proporcionalno razdelijo ostali delničarji.
  • Z letom 2005 so se zaostrile sankcije za prekrške v prometu.
  • Sankcije za nespoštovanje zakona so precej rigorozne, saj se lahko posameznik kaznuje z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z najmanj 3.000.000 tolarjev.
  • Kot sankcija za neupoštevanje te obveznosti je predvidena nemožnost sklicevanja na take pogodbe pred slovenskimi sodišči, v ostrejšem (variantnem) predlogu pa kar ničnost teh pogodb.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK4 
  • Šele čez leto dni bo sprejet novi zakon o varnosti na smučiščih, ki bo omogočal sankcije zoper tovrstne kršitelje.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • S prstom so pokazali tudi na nekatere kolege odvetnike, ki naj bi sodelovali z odškodninskimi družbami pri menda nelojalnem početju, in jim zagrozili s sankcijami.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Aleks Štakul za zdaj ne razmišlja o kakšnih sankcijah zoper odgovorne (odstop Miše Molk denimo pričakuje sindikat glasbenikov), odgovarja le, da to ni v njegovi pristojnosti.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pri odločitvi o sankciji je upoštevalo težo in posledice toženkinega nedopustnega ravnanja in odredilo preklic neresničnih izjav ter objavo sodbe na stroške toženke v reviji Mladina;.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Ker se bojijo sankcij nadrejenih, si dovolijo tudi manj ustvarjalnosti.
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK6 
  •  [strah pred sankcijami
  • Na prijavo sindikata je glavni republiški inšpektor Roman Kladošek sicer takoj reagiral, vendar pa se je vse ustavilo pri zapisniku oziroma ugotovljeni nezakonitosti, prizadeti delavci pa so morali iz strahu pred morebitnimi sankcijami svoje delo opraviti do konca.
 • SAMOSTALNIK1+je+PRIDEVNIK1 
  • Zakon opredeljuje prekršek kot dejanje, s katerim se krši zakon, uredba vlade ali odlok samoupravne lokalne skupnosti in je določeno kot prekršek ter je zanj predpisana sankcija za prekršek.
  • V odlokih je predvidena tudi sankcija, če lastnik zemljišča ne prijavi ustreznemu organu.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Če pa si kakšen naš poslanec med mandatom premisli in želi postati neodvisni poslanec ali pa želi prestopiti v drugo poslansko skupino, ni deležen nobenih sankcij.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tričlanski sodni senat se je soglasno odločil za kazensko sankcijo, saj je obtoženka napadla čast in dobro ime zasebnega tožnika.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • ... to, da se je Pungartnik za denarno pomoč skupnosti obrnil na Janka Zakeršnika, ne more biti razlog za sankcije.
 • kdo naredi kaj brez sankcij
  • Zdaj lahko vsakdo praktično brez sankcij pusti avto, kjer se mu zljubi.
  • Vprašanje je le, če dovolj, da lahko uporabniki naročniško razmerje enostransko prekličejo brez sankcij.
  • Če se spremeni bistveni del programa lahko potnik brez sankcij odstopi od potovanja.
  • Podjetja, ki plakate lepijo vsevprek in kršijo odlok o oglaševanju, jo praviloma odnesejo brez sankcij.
 • sankcije v zvezi s čim
  • Zaostrene so sankcije v zvezi s prekoračitvami hitrosti.
  • Ker tovrstnih testov niso izvajali, zveza lastnih sankcij v zvezi z dopingom nima.
Na vrh
 
1.1 ukrepi proti državi
v množini
sankcije so ukrepi, na primer v obliki prepovedi trgovanja, ki jih država ali skupina držav uvede proti drugi državi, da bi jo prisilila v delovanje v skladu z mednarodnim pravom ali splošno sprejetimi normami
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ameriški predsednik George Bush je sredi tedna pozval k umiku gospodarskih sankcij, ki so jih proti Iraku uvedli Združeni narodi.
  • Velika Britanija je še zadnji ameriški zaveznik pri vojaških akcijah proti Bagdadu in ohranjanju strogih ekonomskih sankcij.
  • Pred tremi tedni je Kanada ublažila trgovinske sankcije proti Beogradu in znova dovolila naložbe kanadskih podjetij v ZRJ.
  • Ameriški senat pa je sprejel gospodarske in diplomatske sankcije proti Siriji zaradi njenih domnevnih povezav s terorističnimi skupinami in poskusi, da se oskrbi z orožjem za množično uničevanje.
  • Bagdadu je tudi ponujena možnost odprave mednarodnih sankcij, če bo izpolnil vse zahteve iz resolucij.
  • Niti politične sankcije niti skromno življenje obubožanega prebivalstva ne morejo preprečiti, da iraške ženske ne bi še rojevale.
  • Več zgledov ...
  • Vietnam je bil ostro kaznovan, ker je končal krvavo vladavino Pol Pota - najprej z vdorom Kitajske (ob podpori ZDA), nato pa še z ameriško uvedbo izjemno ostrih sankcij.
  • Po drugi strani je Severna Koreja sporočila, da bi morebitne sankcije OZN razumela kot vojno napoved.
  • Nobeno srbsko državno sredstvo javnega obveščanja včeraj ni objavilo sporočilo kabineta ameriškega predsednika Billa Clintona o uvedbi novih sankcij zoper ZRJ.
  • Avstrijski veleposlanik pri EU je menil, da dvostranske sankcije članic Unije proti Avstriji ne bodo ogrožale pogajalskih položajev države.
  • Libija si je delno odpravo ameriških sankcij prislužila z obljubo svojcem žrtev terorističnega napada na letalo družbe PanAm, ki ga je leta 1988 razneslo nad škotskim mestecem Lockerbie; v boeingu 747 in mestu pod eksplozijo je umrlo 270 ljudi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dunaj načrta ne sprejme, ker bi se moral odpovedati tajnosti bančnih računov, avstrijska diplomacija pa zatrjuje, da ne gre za povračilne ukrepe zaradi sankcij štirinajsterice.
  • Srbija je po preklicu sankcij OZN povečala proizvodnjo in tekmecev na trgu je bilo vse več, razmere pa je zaostrila še trošarina na alkohol, ki je veljala za tuje proizvajalce alkoholnih pijač.
  • Ponovil je tudi, da Irak že izgublja potrpljenje zaradi sankcij ZN in da je že uničil vse svoje orožje za množično uničevanje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • ZN so sicer 19. januarja letos proti talibskemu režimu uvedli sankcije zaradi njegove domnevne podpore mednarodnemu terorističnemu voditelju Osami bin Ladnu.
  • ... bi ZN s sprejetjem ameriškega predloga nove resolucije o Iraku ukinili sankcije proti Iraku, ki so jih uvedli po iraški invaziji na Kuvajt leta 1990, ter ukinili program Nafta za hrano, s čimer bi ZN izgubili nadzor nad sredstvi, zbranimi s prodajo iraške nafte.
  • Ameriška vlada pa je napovedala, da je pripravljena odpraviti sankcije, ki so jih proti Kitajski uvedli po pokolu na Trgu nebeškega miru leta 1989, nato pa azijski sili znova odobriti kupovanje določene vojaške opreme iz ZDA.
  • Ameriška administracija je povedala, da za zdaj še ne bo preklicala gospodarskih sankcij proti Libiji, čeprav je Gadafija nedavno pohvalila, ker je bil priznal, da je njegova vlada skrivaj skušala izdelati orožje za množično uničevanje, ter obljubil, da tega ne bo več počel.
  • EU bi bila v primeru odstranitve Miloševića pripravljena hitro umakniti sankcije proti Srbiji in pritisniti na Hrvaško, naj sprejme srbske pregnance, ki jih je izgnala z ofenzivo proti srbski manjšini v Kninski krajini konec leta 1995.
  • Ta teden je Washington sicer omilili gospodarske sankcije zoper Pjongjang, po nekaterih napovedih pa menda tudi razmišlja, da bi Severno Korejo izbrisal s seznama "terorističnih držav".
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Obenem se je zavzel za odpravo sankcij, ki jih je štirinajsterica držav EU uvedla proti Avstriji.
  • Ta teden pa je George Bush od Združenih narodov zahteval ukinitev sankcij proti Iraku.
  • Ameriška državna sekretarka Madeleine Albright pa je že dejala, da Rusija ne more vplivati na to, kako bodo ZDA v varnostnem svetu glasovale o umiku sankcij.
  • Zavzemali so se tudi za konec sankcij, ki so jih leta 1991 proti Iraku uvedli Združeni narodi in so krive za smrt na desetine tisočev nedolžnih iraških civilistov.
  • Moamer el Gadafi je postal zgolj občasni lokalni zdrahar in ZDA se pripravljajo na opustitev sankcij proti Libiji.
  • Varnostni svet OZN bo razpravljal o uvedbi sankcij proti sudanski naftni industriji, če se nasilje v Darfurju ne bo ustavilo.
  • Več zgledov ...
  • Takojšnja razglasitev sankcij, ki naj bi utemeljevala ameriško odločno stališče do neširjenja jedrskega orožja, je izzvala odmeve, kakršnih ameriška administracija najbrž ni pričakovala.
  • V poročilu UNICEF iz leta 1999 je zapisano, da je za neposrednimi posledicami sankcij umrlo več kot pol milijona iraških otrok.
  • Po najobsežnejši preučitvi sankcij do sedaj, ki jo je na primeru 116 držav, proti katerim so bili od leta 1914 do 1990 uvedeni gospodarski ukrepi, izvedel ameriški Inštitut za mednarodno ekonomijo, so za učinek sankcij v povprečju potrebna tri leta.
  • Nobena od teh držav, obdanih z zidom sankcij, ni doživela demokratičnih sprememb zgolj zaradi sankcij, nikjer sankcije niso pomagale spodkopati režima.
  • ... zunanji zid sankcij proti ZRJ še vedno ni odstranjen, ker tamkajšnji režim še ni razpletel kosovskega problema, ker noče sodelovati s haaškim sodiščem in ker zapleta zadeve z dediščino nekdanje Jugoslavije.
  • Libija je prišla pod strog režim sankcij, po katerem z njenih letališč ni smelo vzleteti nobeno letalo, država pa ni mogla kupovati opreme za črpanje nafte.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Lahko pa bi se sploh povsem umaknil iz sporazuma o neširjenju jedrskega orožja (kar je lani naredila Severna Koreja), pravijo iranski predstavniki, če bo agencija predlagala, da o Iranu razpravlja varnostni svet OZN in bodo sledile sankcije.
  • Slovenijo lahko v primeru nepodpisa doletijo sankcije in bi lahko bila ob približno štiri milijone dolarjev ameriške vojaške pomoči.
  • Najverjetneje se ne bo upal blokirati mirovnega procesa, saj bi mu v nasprotnem hitro grozile sankcije Združenih narodov.
  • Proti Iraku še vedno veljajo sankcije, ki jih je mednarodna skupnost uvedla po napadu Bagdada na Kuvajt leta 1990 in zalivski vojni leto kasneje.
  • Gospodarske sankcije so prizadele vse kulturno življenje, saj so zdesetkale iraški srednji razred, tradicionalne poslušalce klasične glasbe.
  • Sankcije proti Iraku prepovedujejo izvoz nafte razen omejenih količin surove nafte, ki jo lahko zamenjajo za zaloge hrane po tako imenovanem programu hrana - za - nafto.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Varnostni svet Združenih narodov je v sredo soglasno sprejel poostritev sankcij proti Iraku, zaradi kršenja resolucij VS.
  • ZDA sicer niso nikoli uvedle sankcij proti Avstriji kot EU, a so uvedle politiko "selektivnih diplomatskih stikov" z avstrijskimi politiki in diplomati.
  • "Rekel je, da se bodo ameriške sankcije proti Kubi nadaljevale, dokler Castro ne bo objavil svobodnih volitev," nadaljuje s hladnim neprizadetim tonom, ki ne bi delal sramote njegovim bolj resnim kolegom.
  • Večina analitikov se sprašuje, ali se bo vseh šest članic skupine strinjalo z uvedbo novih sankcij proti režimu v Beogradu.
  • Indija in Pakistan sta leta 1998 izvedla preizkuse z jedrskih orožjem, zato so ZDA uvedle sankcije proti obema državama.
  • Evropska unija bo na današnjem vrhu v Barceloni razmišljala tudi o morebitni uvedbi sankcij proti Mugabejevi diktatorski vladi.
  • Več zgledov ...
  • Po srečanju so Združene države končale dveletni prepir z Evropsko unijo in preklicale sankcije proti nekaterim evropskim podjetjem, ki so investirala v Iranu, Libiji in na Kubi.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK4 
  • Podpredsednik iraške vlade Tarik Aziz je v četrtek vnovič zahteval od varnostnega sveta OZN, naj odpravi sankcije zoper njegovo državo ...
  • Potem ko so Združeni narodi po zalivski vojni uvedli sankcije zoper Irak, si večina Iračanov ne more kupiti novega avtomobila.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • EU je večkrat opozorila Hrvaško, da se ne bo izognila sankcijam, če ne bo v celoti sodelovala s sodiščem.
  • Rusija tudi nasprotuje sankcijam proti Iraku in ima s Kubo (po Putinovem letošnjem obisku) izboljšane stike.
  • Švica se je namreč junija lani pridružila sankcijam Evropske unije proti ZR Jugoslaviji, med katere spada tudi zamrznitev premoženja pri - bližno 300 posameznikov in podjetij iz ZRJ.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Potem ko je bila deležna sankcij EU, Avstrija nima več imidža ljubke države.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ameriška vlada je Rusiji že zagrozila z gospodarskimi sankcijami, če bo Moskva res oboroževala Iran.
  • Američani 15 državam grozijo s sankcijami zaradi razbohotene trgovine z ljudmi
  • ... v Zagrebu pa je obtožnica zoper nekdanjega načelnika generalštaba hrvaške vojske generala Janka Bobetka povzročila pravo vladno krizo in Hrvaški je mednarodna javnost začela žugati s sankcijami.
  • Doslej so afganistanski Talibani zavračali zahteve za njegovo aretacijo ali izgon, pa čeprav jih je mednarodna skupnost kaznovala s sankcijami.
  • Njegove grožnje, da morajo Evropejci opustiti svoje pritožbe na račun ZDA pri Svetovni trgovinski organizaciji, sicer bodo ZDA odgovorile z novimi sankcijami, so Evropejce samo še potrdile v prepričanju, da jih hoče Washington politično izsiljevati.
  • New Delhi je dejal, da se je v korist državne varnosti pripravljen soočiti s sankcijami, ki bodo prizadele že tako "težko dihajoče" gospodarstvo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • ZDA in Velika Britanija razmišljata o kar najbolj učinkovitih sankcijah proti iraškemu režimu, je včeraj dejal vodja britanske diplomacije Robin Cook.
  • Tretjega junija bo predsedstvo Mednarodne smučarske zveze (FIS) odločalo o sankcijah proti ruski smučarski tekačici Larisi Lazutini (na sliki).
  • Španski zunanji minister Josep Pique je le nekaj ur kasneje potrdil, da bodo zunanji ministri EU dejansko razpravljali o morebitnih sankcijah proti Izraelu, če bo ta še naprej zavračal premirje.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Poročilo OZN bo predvidoma služilo kot osnova za odločitev o morebitnih sankcijah, ki bi jih varnostni svet lahko uvedel že proti koncu tedna.
  • Z velikansko večino je (ur. op.: ameriški senat) sprejel tudi zakon o sankcijah zoper ruska podjetja, ki naj bi Iran oskrbovala z jedrsko in raketno tehnologijo.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Nasilje v sudanski provinci Darfur kljub grožnji s sankcijami divja še naprej.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kakor koli že, deliti več kot šeststo kilometrov meje in regionalno usodo s sosedo, ki ne bi bila le revnejša, temveč tudi razžaljena, ponižana, podvržena mednarodnim sankcijam in izključena iz relevantnih integracij, ne bi bilo niti prijetno niti varno.
  • O tedaj v Saudski Arabiji stojijo ameriška oporišča, Irak je dobil svoj Puščavski vihar, diabolizirani bagdadski režim pa je bil do leta 1996 izpostavljen najstrožjim sankcijam.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Hrvaški predsednik Stjepan Mesić je po vrnitvi iz Haaga sporočil državljanom, da se jim ni treba bati sankcij, saj da so vsi koraki vlade v skladu s haaškimi pravili.
 • VEZNI GLAGOL+pod+SAMOSTALNIK6 
  •  [biti pod sankcijami
  • Na Taylorja so pritiskali uporniki, država je bila pod sankcijami OZN, išče ga sodišče za vojne zločine v Sierri Leone, k odstopu ga je nekajkrat pozval tudi ameriški predsednik George Bush.
  • ZR Jugoslavija je bila pod mednarodnimi sankcijami od samega nastanka, torej od pomladi 1992, ko se je začela vojna v BiH.
 • GLAGOL+pod+SAMOSTALNIK6 
  • Po indeksih človekovega razvoja, ki so jih izdelali Združeni narodi in ki približno rečeno prikazujejo kakovost življenja, so nekateri ameriški zavezniki, denimo Savdska Arabija, v tako slabem položaju, da se uvrščajo za Kubo, to je državo, ki že več kot 40 let živi pod gospodarskimi sankcijami Združenih držav.
  • Irak skupine zagotovo ne bo spustil čez mejo in od ZDA je odvisno, ali bodo zaradi novembrskih predsedniških volitev pustile, da Iračani še naprej trpijo pod mednarodnimi sankcijami ali pa bodo na državo odvrgli nove bombe, podobno kot nazadnje decembra 1998 v operaciji Puščavska lisica.
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK6 
  • Še več, Michel je celo posvaril Rim pred sankcijami Evropske unije, če bi se Severna liga skupaj z Berlusconijevo Naprej, Italija povzpela na oblast.
  • Zato bi po mnenju zahodnih diplomatov in tudi visokega predstavnika Paddya Ashdowna, ki Republiko Srbsko opozarja pred sankcijami, kazalo državo razdeliti na štiri zgodovinske regije in odpraviti pet ravni administrativne oblasti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V tem okviru lahko Irak izvozi toliko nafte, kolikor hoče, vendar se izkupiček zbira na posebnem računu ZN v New Yorku, s katerega Irak s posebnim dovoljenjem odbora za sankcije lahko dviguje denar za nakup hrane, zdravil in drugih temeljnih dobrin.
  • Nizozemska bo od Portugalske prevzela predsedovanje odboru za sankcije proti Iraku, v zadnjem času najaktivnejšemu delovnemu telesu VS.
  • Dogajanje na trgu je popestril še Irak, ki se je na komite za sankcije pri Združenih narodih obrnil s prošnjo za povečanje cene za januarske dobave v ZDA za 40 centov na sodček, za dobave v Evropo pa za 65 centov.
  • Razlog za sankcije je seveda podoben vsem prejšnjim: kršitev človekovih pravic.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Avstrija je soseda, s katero imamo dobre odnose, politično in gospodarsko z njo uspešno sodelujemo, in to želimo ohraniti, zato se nismo odločili za sankcije ali prekinitev odnosov.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Američani in Angleži vztrajajo pri sankcijah, »dokler Irak ne dokaže, da se je razorožil«.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Predstavnik zunanjega ministrstva je pojasnil, da naj bi Črna gora imela v Paktu stabilnosti posebno mesto, ki naj bi jo izvzelo iz sankcij, zato podpirajo omenjeno dopolnilo.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Ministrski svet je tudi potrdil seznam 190 podjetij iz Srbije, ki so izvzeta iz finančnih sankcij.
 • v času sankcij
  • Srbsko gospodarstvo je bilo tudi v času sankcij navezano na Nemčijo, Italijo, Francijo in skoraj vse sosednje države.
  • Avstrijska vlada je v času sankcij in okrepljenega opazovanja namenjala posebno pozornost politiki do beguncev, priseljencev in manjšin, po drugi strani pa je tudi res, da se glavni vzrok uvedbe sankcij, sodelovanje svobodnjaške stranke v vladi in narava te stranke, ni spremenil.
 •  [x let trajajoče sankcije
  • Zaradi neposrednih posledic dvanajst let trajajočih gospodarskih sankcij v Iraku vsak dan umre 250 ljudi.
  • Varnostni svet OZN je preklical enajst let trajajoče sankcije proti Libiji, s čimer se je tudi uradno končala prepoved prodaje orožja tej državi in letalskih poletov, ki so jo uvedli zaradi vpletenosti libijskih državljanov v bombardiranje letala Pan Ama nad škotskim mestom Lockerbie leta 1988.
 • gospodarske/ekonomske in politične sankcije / politične in gospodarske sankcije
  • Münchenski dnevnik Süddeutsche Zeitung pa je prepričan, da gospodarske in politične sankcije ne bodo omehčale Beograda in ga prisilile k prizadevanju za miroljubno sožitje z Albanci na Kosovu, kajti »tisti, ki nasilje ne samo pridiga, ampak tudi izvaja, pač noče več razumeti jezika diplomacije«.
  • Čeprav je bruseljska gospoda imela možnost uvesti ekonomske in politične sankcije, pa zaradi odločnega francoskega in nemškega nasprotovanja nikoli ni prišlo niti do pogovorov na to temo.
  • Leta 1980, ko je Leonid Brežnjev poslal sovjetske armade v vojno zoper afganistanske islamiste, je ameriški predsednik Jimmy Carter poleg številnih političnih in gospodarskih sankcij prepovedal ameriškim športnikom, da se udeležijo moskovske olimpiade.
Na vrh