WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
samostalnik samostalnik
1 besedna vrsta v slovnici
jezikoslovje
samostalnik je BESEDNA VRSTA, s katero enotno poimenujemo predmete, osebe, živali, rastline in pojme
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Beseda Elohim v Genezi je množična oblika samostalnika, njegov pravi pomen je "tisti, ki so prišli z neba", in ne "Bog" v ednini.
  • Ergativ je posebna oblika samostalnika, ki nastopa kot osebek prehodnega glagola:
  • Končnice samostalnikov, zapisane v treh stolpcih: ednini, dvojini in množini, razkrijejo, da gre za uro slovenščine!
  • Podobno slovenščina s končnicami samostalnikov izraža tisto, kar je v angleščini velikokrat izraženo s predlogi: prevajalnik mora upoštevati razliko med »s ceste« in »s cesto« ali »v Sloveniji« in »v Slovenijo« in to pravilno formulirati v ciljnem jeziku.
  • V 6 RAZLIČNIH POVEDIH SE JE KOT NAPAKA POJAVILO TUDI GLEDE NA SOBESEDILO NEUSTREZNO ŠTEVILO SAMOSTALNIKA ALI GLAGOLA.
  • Argument je z jezikovnega vidika seveda trapast: tudi grmičevja je več vrst, a zato ne spreminjamo števila samostalnika.
  • Več zgledov ...
  • V severnoavstralskih (nepamanjunških) jezikih samostalniki in pridevniki lahko dobijo predpone, ki izražajo razred ali spol samostalnika.
  • Po istem pravilu bi lahko vzeli tudi vzdevek Buča, torej Bučev, čeprav se tu močno upira spol samostalnika.
  • Kot sem že nekje omenil, gospod Gabrovšek je Kocbekovemu eseju očital samo jezik, vpliv romanske rabe samostalnikov na škodo glagolov.
  • Celo politkomisarska obojespolna raba samostalnikov, pridevnikov, deležnikov je pri njem nekako nemoteča.
 •  
  • Skrajšana oblika drugega sklona množine je pravilna za množinske samostalnike na - ane, na primer Poljane Poljan, ni pa verjetno, da se je ohranila iz zgodovinsko sicer ugotovljene, pa izgubljene različice možgane namesto možgani.
  • Kadar uporabljam množinski samostalnik "starši", moje besede največkrat veljajo tudi samo za enega od njih (ali za družine z očetom samohranilcem ali materjo samohranilko).
  • Uporaba kategorije živosti tudi za nežive edninske samostalnike moškega spola je ena od glavnih značilnosti otroškega ali pootročenega govora: (Pazi na vlakca, da ti ne pade na tla!
  • »Zgodovina kot taka« je na gramatični ravni predstavljala kolektivni edninski samostalnik, ki je povezoval seštevek vseh posameznih zgodovin.
  • Slovenski samostalnik na primer pozna kategorijo števila in sklona, glagol ima različne časovne in spolske oblike, pridevniki se lahko stopnjujejo s končnico - ejši, prislovi pa s končnico - eje.
  • Danes bi rad opozoril na knjigo Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov, ki jo je pripravila raziskovalka Jerica Snoj v Leksikološki sekciji, ki je izšla pri Založbi ZRC v letu 2004 in ki obsega 216 strani.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • samostalnik  [ima
  • »Dobje npr. je novejšega datuma, samostalnik ima kolektivno ime, kar je značilno za čas med 11. in 12. stoletjem, medtem ko je Oreh ali Lipa iz obdobja med 8. in 10. stoletjem, ko je drevesno ime še označevalo ime kraja.
  • Vsak samostalnik ima pridevnik, tako da najdemo mačkovega studenčarja in dristravičnega spreletavca, malega rdečeokca in bledo devo, prisojnega zimnika in modroritega spremljevalca, deviškega pastirja in sinjega presličarja.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  •  [biti pri samostalniku
  • Pri samostalnikih sta poleg osnovnega spola navedena še dva podspola, to je živost in človeškost, pomenskost pa je zajeta še pri t. i. neštevnih samostalnikih; ti pomenijo skupno (grmovje), snovno (zemlja) ali pojmovno (lepota).
  • Pri francoskih samostalnikih so dosledno označeni spoli, dodane so ženske oblike samostalnikov za poklice, za tvorbo ženskega spola pridevniških besed pa so pri večzložnicah povsod izpisane končnice, medtem ko so pri enozložnicah navedene oblike v celoti.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Pridevnik se ujema s samostalnikom v spolu in številu.
  • Večina besed v vsakem stavku je bodisi samostalnikov ali besed, ki se s samostalnikom ujemajo, zato ima večina besed v stavku eno izmed teh predpon.
 • samostalnik in glagol / glagol in samostalnik
  • Beseda mana označuje oboje: samostalnik in glagol, prehodne oblike glagola manag, manahi, manangi pomenijo vsebovati mano, učinkovati z mano.
  • Zato bomo opustili vse nepotrebne besede in se omejili samo na ključne samostalnike in glagole.
  • Včasih gre za isti koren, ki se ponavlja v glagolu in samostalniku, kot pri Bolezni za smrt; zaradi česar je Kierkegaard govoril, da »postaja« njegov slog »judovski« 13.
  • Vsak par otrok pove ime in tako dobimo dolgo poved, v kateri naštevamo imena ter glagole in samostalnike postavimo v množino (npr. Katka, Binko, Lenčka, Tone, Lija, sestrica, Minka in Bučko češejo pse s krtačami.
 • samostalnik in pridevnik / pridevnik in samostalnik
  • Namesto prakse, v kateri sta stilno najbolj tvorna samostalnik in pridevnik, je naraščala stilna moč glagola.
  • V egipčanskem jeziku imajo ženski samostalniki in pridevniki končnico - t. Omejenost samoglasnikov na a, i in u ter ženska končnica - at so značilnosti starih jezikov Bližnjega vzhoda.
  • Če imamo zvezo pridevnika in samostalnika, sklanjamo vsakega po svoji sklanjatvi in tako dobimo: priden gospodar, pridnega gospodarja, pridnemu gospodarju, pridnega gospodarja, pri pridnem gospodarju, s pridnim gospodarjem.
  • Naslov razstave Dolenjske zgnetenke predstavlja besedno zvezo, ki je nastala iz pridevnika in samostalnika, avtor pa, ki je igro besed in tehnologije izdelave keramike razvijal vrsto let, razstavlja od leta 1996 dalje.
Na vrh
 
edninski samostalnik
kategorija samostalnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Uporaba kategorije živosti tudi za nežive edninske samostalnike moškega spola je ena od glavnih značilnosti otroškega ali pootročenega govora: (Pazi na vlakca, da ti ne pade na tla!
  • "V slovenski slovnici je včasih beseda, javnost 'veljala za edninski samostalnik, ki zajema vse oblike, javnosti'.
množinski samostalnik
kategorija samostalnika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kadar uporabljam množinski samostalnik "starši", moje besede največkrat veljajo tudi samo za enega od njih (ali za družine z očetom samohranilcem ali materjo samohranilko).
  • Najdemo ga v večini slovanskih jezikov (povsod je uveljavljena raba v množinski obliki) in ga uvrščamo k množinskim samostalnikom.