WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
revizija samostalnik
1 pregled; preverjanje dokumentov
revizija je natančen pregled dokumentov, računskih postopkov in poslovanja INSTITUCIJE, ki odkriva njene nepravilnosti in preverja ustreznost delovanja
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pri zadnjem razpisu je bil prejšnji teden vložen že tretji zahtevek za revizijo.
  • Ker inštitut računa ni poravnal, pa je bila vložena zahteva za revizijo.
  • Zakon o javnih naročilih namreč določa še 8 - dnevni rok za vložitev zahteve za revizijo postopka javnega razpisa.
  • V sodelovanju z Inštitutom za revizijo poteka strokovno usposabljanje za pridobitev licence za pooblaščenega notranjega revizorja.
  • Prvi poizvedovalni del naj bi bil že končan, manjkalo naj bi le še mnenje inštituta za revizijo.
  • Župan bo dal uradno izjavo, povedal pa je še, da namerava ustanoviti komisijo za revizijo javnih naročil.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Kot smo poročali pred več kot tednom dni, je zahtevo po reviziji vložilo italijansko podjetje Impresa Grassetto.
  • Potencialni ponudnik, podjetje SET, d.o.o., je zato lani vložil zahtevo po reviziji postopkov oddaje javnega naročila.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Lani je bilo denimo na naročnike naslovljenih okoli 1000 zahtev za revizijo postopkov javnega naročanja.
  • Vlada je računskemu sodišču dala pobudo, naj čim prej izvede revizijo poslovanja javnega zavoda RTV v letu 2000.
  • V prvem letošnjem četrtletju bom napisal proračun za leto 2003 in naredil revizijo poslovanja v podjetju.
  • Ker bo do srede leta končala še zadnje revizije lastninjenja, so sklenili, da jo bodo še letos zaprli.
  • Agencija je vlado več kot leto dni neuspešno opozarjala zlasti na revizije lastninjenja podjetij, ki imajo kapitalske naložbe v podjetjih v tujini.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Hkrati pa v uradu že napovedujejo nove spremembe tako zakona o javnih naročilih kot tudi zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
  • V parlamentarni razpravi sta nov zakon o javnih naročilih in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja.
  • Svet RTV je sprejel tudi poročilo o reviziji računovodskih izkazov in bilanci stanja zavoda.
  • Sklep o zmanjšanju oziroma izgubi pravice do sredstev iz državnega ali občinskega proračuna sprejme računsko sodišče takoj, ko postane poročilo o reviziji dokončno.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ko je afera prišla na dan, je Šrot zahteval notranjo revizijo poslovanja.
  • Ministrstvo za zdravje je zahtevalo revizijo poslovanja ustanove za leti 2001 in 2002.
  • Tako je na pobudo sveta agencije ministrstvo za promet naročilo interno revizijo posla, težkega več kot 1,3 milijarde tolarjev.
  • Sredi leta je SRD naročil poslovno in finančno revizijo poslovanja Peka.
  • Poleg tega so Belgijci predlagali revizijo poslovanja le za zadnje leto dni.
  • Prav tako je revizijo predlagal tudi nadzorni odbor, ko je v januarju 1998 pregledoval poslovanje.
  • Več zgledov ...
  • Ko sem prišel v notranje ministrstvo, sem dal narediti revizijo za zadnjih pet let.
  • V prvem letošnjem četrtletju bom napisal proračun za leto 2003 in naredil revizijo poslovanja v podjetju.
  • Vlada bo še preverila, na katerih področjih proračunskega financiranja bi bilo mogoče prihraniti še kakšen tolar. Zato bo opravila revizijo vseh socialnih izdatkov.
  • Komunala je za leto 1999 izkazala izgubo in župan je zahteval, da računsko sodišče opravi revizijo.
  • Tudi inšpektor, ki je po "anonimni" prijavi opravil revizijo postopka izbire ravnatelja za šol.
  • Pripravljeno dokumentacijo je tudi pregledala svetovalna hiša, ki za ministrstvo opravlja revizijo dokumentacije za javne razpise.
  • Namesto da bi vlada opravila revizijo preteklih postopkov, preverila, kdo od najemnikov izpolnjuje vsaj osnovne pogoje za najem, in poskrbela za primerno pravno podlago za sanacijo preteklih grehov, je ugotovila, da je zanjo stroškovno najbolj smiselna odprodaja teh stanovanj.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Skupščina je sprejela še poročilo službe notranje revizije in poročilo o delu nadzornega sveta.
  • Delničarji zavarovalniške hiše Slovenica so na skupščini za lani sprejeli letno poročilo zavarovalnice in letno poročilo notranje revizije.
  • Za zdaj je interna revizija potrdila sum nepravilnosti pri porabi sredstev za čiščenje in higieno.
  • Izsledki lanske izredne revizije hiše Ernst & Young sicer še vedno niso znani.
  • Takojšnja izvedba zunanje revizije je potrebna še zlasti zato, ker je sodišče pri plačevanju zaposlenih delavcev in funkcionarjev ravnalo zelo sporno.
  • Da je finančno poslovanje novomeške policijske uprave brez pripomb, je pokazala tudi finančna revizija.
  • Več zgledov ...
  • Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja najmanj enkrat na leto organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Agencija je uvedla revizijo v 52 podjetjih (od skupno 99) in jo dokončala v 46.
  • Zakon namreč zahteva obvezno notranjo revizijo v bankah, zavarovalnicah in finančnih institucijah.
  • Pri inštitutu bodo imenovali posebno ekipo, ki bo opravljala revizijo v zavarovalnicah, v kolikšnem času bi lahko to opravili, pa Odar ni želel napovedati.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Imajo tudi poseben oddelek za notranjo revizijo, ki preverja postopke dela s strankami.
  • Tako imenovana druga revizija, ki je bila objavljena pred slabim mesecem dni, je razkrila, da je Linija na račun matičnega podjetja v treh letih (199395) ustvarila kar 63,5 milijona tolarjev dobička, /.../.
  • Sicer pa ni bil pripravljen predstaviti konkretnejših rezultatov poslovanja v prvih devetih mesecih, saj naj bi bili ti znani po opravljeni reviziji, ki jo izvaja revizijska hiša KPMG.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po zadnjih podatkih je agencija na podlagi postopkov revizije lastninjenja vložila že več kot 140 kazenskih ovadb zaradi različnih kaznivih dejanj.
  • Napovedal je tudi, da bodo z vsebino in ugotovitvami revizije takoj seznanjena tako javnost kot zaposleni družbe.
  • Leta 1993 in 1994 je po ugotovitvah revizije sklad kupil okoli 61 tisoč delnic Term Čatež v vrednosti približno 44 milijonov SIT.
  • Uprava je takoj, ko so bili znani rezultati revizije, izločila tiste projekte, ki jih je programska komisija sicer dobro ocenila, a je skrbni pregled poslovanja njihovih producentov izkazal določene nepravilnosti in celo nezakonitosti.
  • Cilj revizije je bil podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V primeru utemeljenega suma, da morebitne nepravilnosti izvirajo iz minulih let, bo naknadno opravljena revizija tudi za ta obdobja, so včeraj v izjavi za medije sporočili iz Rogaške Slatine.
  • Revizija je bila opravljena za leti 1999 in 2000, kaže pa, da so se nepravilnosti dogajale vse od leta 1985.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V nadaljevanju je sogovornik potrdil, da je revizija ugotovila napake pri izdelavi zaključnega računa.
  • Izguba je bila namreč skrita v zalogah in terjatvah, česar redna revizija ni ugotovila.
  • Ustanovili so namreč vzporedno firmo in vanjo vložili denar, vendar revizija nepravilnosti ni ugotovila.
  • Nekaj nedoslednosti je revizija pokazala tudi pri pogodbah z dobavitelji računalniške opreme.
  • Čeprav namestnik direktorja SVEZ Andrej Engelman o podrobnostih ni hotel govoriti, ker nosi poročilo oznako zaupnosti, je potrdil, da je revizija odkrila precej nepravilnosti in nejasnosti.
  • Kot vse dosedanje revizije je tudi ta potrdila tako rekoč vse izkaze poslovodstva. Revizorji so zapisali, da računovodski izkazi podajajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja družbe.
Na vrh
 
2 sprememba; popravek
revizija je sprememba ali popravek dokumenta, zakona ali sklepa v parlamentu
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V zvezi z zveznimi zakoni so fakultativni referendum uvedli ob splošni reviziji ustave leta 1874.
  • Parlament je na izredni seji prižgal zeleno luč šestim predlogom za revizijo ustave.
  • Poleg tega naj bi 40.000 volilcev imelo po novem pravico sprožiti tudi referendum za revizijo ustave.
  • Poslancem je še napovedal, da bodo prihodnji mesec na klopi dobili revizijo zakona o davku na dodano vrednost.
  • Zločin je zelo vznemiril švedsko javnost, zato zahteva revizijo zakona o priseljevanju.
  • Javno se poteguje za revizijo sporazumov med Italijo ter Slovenijo in Hrvaško v prid vračanja optantskih nepremičnin.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kot so napovedali, bodo takoj po imenovanju novega ministrskskega sveta zahtevali revizijo sporazuma z madžarskim koncernom Mol.
  • Z nastankom Albanije je največ izgubila Srbija in je zato zahtevala revizijo pogodbe in večji delež Makedonije.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predlog za začetek postopka ustavne revizije je vložila vlada že pred dobrim letom.
  • Skupina poslancev je že predlagala postopek za začetek ustavne revizije oziroma za črtanje 143. člena.
Na vrh
 
2.1 obnova; ponovitev sodnega postopka
če človek ni zadovoljen s sodbo, od sodišča zahteva revizijo ali ponovitev sodnega postopka
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Tržaški sodniki so januarja pravzaprav zavrnili zahtevo po reviziji.
  • Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo zahtevo po reviziji sodb tako prvostopenjskega kakor drugostopenjskega sodišča.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vendar tožniki niso odnehali in so zahtevali revizijo na vrhovnem sodišču.
  • Revizijo je dovoljeno vložiti zoper pravnomočno sodbo, če vrednost izpodbijanega dela presega 1,000.000 SIT (drugi odstavek 367. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP).
  • Zoper to sodbo je prvi toženec vložil revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
  • Zoper sodbo pritožbenega sodišča je prva tožena stranka vložila revizijo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava.
  • Povedala je še, da bo občina zoper odločitev višjega sodišča vložila revizijo v skladu z zakonom o pravdnem postopku.
  • Tožnik je vložil tudi revizijo in ustavno pritožbo, toda z njima ni uspel.
  • Več zgledov ...
  • Utemeljenost ali neutemeljenost takšnih namigov bi se pokazala šele, če bi na tožilstvu uvedli revizijo zavrženih ovadb in preverili argumente.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Občina je pripravljena umakniti zahtevek za revizijo (pravnomočne) sodbe, na podlagi katere bi morala najpozneje do 11. oktobra lani plačati izolski bolnišnici kupnino za staro piransko bolnišnico, kar je takrat znašalo z obrestmi približno 750 milijonov tolarjev.
  • Odgovornosti ni prevzel še nihče, mestna občina zahteva revizijo sodbe
  • Zahtevo za revizijo sodbe lahko vloži obsojenec, po njegovi smrti pa tudi osebe iz drugega odstavka 367. člena zakona o kazenskem postopku.
Na vrh
revizija zgodovine
revizija je prenova ali predrugačenje zgodovine, zaradi na novo odkritih zgodovinskih dejstev
 • Zgodba o partizanskih pobojih italijanskih civilistov kot revizija zgodovine, ki zakriva fašistične zločine!
 • Celovec - Javnost na avstrijskem Koroškem je bila v torek zvečer v nabito polnem Domu glasbe v Celovcu spet priča poskusu revizije zgodovine druge svetovne vojne in odkrite rehabilitacije nacizma.
 • Prav tako pa odločno nasprotujemo slavljenju domobranstva in reviziji zgodovine pod geslom »Zmaga premagancev - poraz zmagovalcev«.
 • Vodja provladne stranke italijanskih komunistov Oliviero Diliberto meni, da je desnica pokazala svoj "fašistični značaj", saj skuša z revizijo zgodovine rehabilitirati fašizem, potem ko je že osvojila njegove temeljne sestavine, začenši z rasizmom.