WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reprezentativen pridevnik
1 ki predstavlja; ki zastopa
reprezentativni PODATKI ali IZBOR so sestavljeni tako, da predstavljajo vse tipe stvari ali oseb v skupini in njihove značilnosti, kar nam omogoča, da lahko na podlagi teh delnih informacij sklepamo o celoti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Raziskava, ki so jo opravili na reprezentativnem vzorcu 400 naključno izbranih telefonskih naročnikov, kaže, da bi v času, ko so anketo izvedli, referendum uspel.
  • Urad je tako že lani na reprezentativnem vzorcu podjetij v večinski tuji lasti izvedel raziskavo o ovirah in želeni podpori in ugotovil, da med pomembne ovire za tuje investitorje poleg neurejene zakonodaje in birokracije sodijo povsem konkretne zadeve, kot so (pre) majhnost slovenskega trga, visoki stroški delovne sile in težave pri nakupu ali najemu zemljišč.
  • Razstava bo urejena tematsko in na njej bo prikazan reprezentativen izbor (okrog 500 del) sodobne knjige iz Jugoslavije.
  • Reprezentativna anketa je pokazala, da 95 odstotkov Nemcev rado ali zelo rado je kruh, s tem da ženske segajo po njem nadpovprečno pogosto, moški pa pogosteje sežejo po žemljicah; nadalje si 85 odstotkov vseh vprašanih vsak dan naredi sendvič ali namaže rezine; 15 odstotkov vprašanih vsak dan poje žemljico ali drug kos majhnega peciva.
  • Po podatkih zadnje reprezentativne javnomnenjske raziskave agencije Tarki kar 37 odstotkov odraslih prebivalcev Madžarske meni, da ima država od neposrednih in posrednih tujih vlaganj več škode kot koristi.
  • Za Slovenijo imamo reprezentativne podatke, pridobljene z metodo intervjuja med letoma 1984 in 1987.
  • Več zgledov ...
  • V zadnjih dveh letih so različni kustosi v Avstriji in Nemčiji organizirali tri reprezentativne razstave tako imenovane balkanske umetnosti lani V iskanju Balkanije v Gradcu in letos Kri in med: Prihodnost je na Balkanu v Klosterneuburgu ter V soteskah Balkana v Kasslu, ki je del širšega projekta z naslovom Balkanska trilogija.
  • K tokratni rasti najbolj reprezentativnega indeksa je največ prispevala krepitev enotnega tečaja delnic Pivovarne Union.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [vzorec ni reprezentativen
  • Avtorica je v raziskavi še zapisala, da nasilje nad učitelji vsekakor obstaja, vendar pa omenjenih rezultatov ne gre posploševati, ker vzorca učencev (293) in učiteljev (67) nista bila reprezentativna.
  • Čeprav poraznih rezultatov raziskave ne gre posploševati, opozarja dr. Tanja Rener, profesorica sociologije na ljubljanski FDV, saj vzorec anketiranih družin ni bil reprezentativen, je vendar bolj ko ne jasno, da je slika kar prava.
  • Čeprav sestava poveljniškega kadra ni bila ravno politično reprezentativna, je Teritorialna obramba Slovenije kot institucija delovala strankarsko nevtralno in zadržano.
  • Hkrati bo treba razmisliti tudi o vlogi Združenih narodov in varnostnega sveta, ki ni več reprezentativen, saj daje državam, kot je Francija, večjo vlogo, kot si jo zaslužijo v današnjem svetu, in s tem motivacijo, da se za vsako ceno borijo za ohranjanje tega statusa.
  • "Prospekt, za katerega mislimo, da je dovolj dober in reprezentativen, smo dali natisniti v Tiskarni Knjigoveznici v Radovljici, kjer so ga natisnili po zelo konkurenčnih cenah v nakladi 20 tisoč izvodov," pravi Jože Kotnik.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nova pogodba je predvidevala, da bi bili podatki, zbrani na najbolj reprezentativnem vzorcu, po novem dostopni tudi javnosti.
  • Raziskavo, ki je potekala v letih od 1995 do 2000, so izpeljali na dovolj reprezentativnem vzorcu, da lahko dajo veljavne odgovore, je povedal vodja raziskave, avstrijski pastoralni teolog prof. dr. Paul M. Zulehner, dekan dunajske teološke fakultete.
  • Gre le za izbor, ki pa je dovolj reprezentativen, da podaja njegov intelektualni profil.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Anketa SJM je narejena na vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije in je reprezentativna za slovensko populacijo.
  • Toda ta regija še zdaleč ni reprezentativna za vso državo.
  • Podatki bodo reprezentativni za Slovenijo, a tudi za vsako od zdravstvenih regij, med katerimi, je poudarila Zakotnikova, obstajajo precejšnje razlike v umrljivosti in obolevnosti zaradi najpogostejših kroničnih bolezni.
  • Opazovanje je trajalo štiri tedne v juliju in avgustu leta 1964, v obdobju prehoda iz ugodnejšega v manj ugodni letni čas, tako da se zdi, da je dokaj reprezentativno za povprečne težave s preživetjem.
Na vrh
 
1.1 o organizaciji
reprezentativna ORGANIZACIJA ima dovolj številčno in raznoliko članstvo, da lahko zastopa interese določenega področja in se pogaja v imenu vseh, ki na tem področju delujejo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vlada se zdaj pogaja neposredno s prevozniki, kar mimo reprezentativnih sindikatov, kar je po svetu brez primere.
  • Mladinski sveti lokalnih skupnosti so reprezentativni organ vseh organiziranih interesnih skupin mladih, ki se v svet vključujejo prostovoljno in na podlagi lastnega interesa, piše v zakonu o njihovem ustanavljanju, sprejetem pred slabimi tremi leti.
  • Ustavno sodišče je na primeru Gospodarske zbornice Slovenije ugotovilo, da je obvezno članstvo in s tem povezana obveznost plačevanja zborničnega prispevka primeren, nujen in sorazmeren poseg v ustavno pravico prizadetih subjektov (obveznih članov), če si država želi zagotoviti reprezentativnega predstavnika gospodarstva.
  • Predstavniki reprezentativnih organizacij delavcev v različnih panogah tričlanski koaliciji še posebej zamerijo, da si je zagotovila pravico določanja minimalne plače v letu 2001.
  • Ustavnemu sodišču zato predlagajo, naj odloži učinek odločb o pridobitvi statusa reprezentativnih invalidskih organizacij in čim prej odpravi nekatere pravne kršitve, ki so nastale med sprejemanjem zakona, je povedal pravnik Boštjan Vernik, tudi član YHD.
  • Namesto tako imenovanega nacionalnega združenja novela uvaja status reprezentativnega združenja za povezovanje občin zaradi skupnih interesov.
  • Več zgledov ...
  • Evropska federacija za lastništvo zaposlenih je tudi reprezentativno telo v organih Evropske unije in sodeluje s sorodnimi organizacijami po Evropi in drugih celinah.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ker so vsi sindikati na področju zdravstva ( reprezentativnih je zdaj pet sindikatov) že predstavili svoje zahteve, čakajo posebno pogajalsko skupino težki pogovori.
  • Podatki ankete sicer ne odsevajo popolnega položaja koroških delavcev, saj so jo izvedli le v tistih podjetjih, kjer so Svobodni sindikati Koroške (SSK) reprezentativni, večinski ali celo edini sindikat.
  • Obrambno ministrstvo je njihove navedbe včeraj že zavrnilo in opozorilo, da sindikat pilotov še ni reprezentativen in »svojo legitimnost šele pridobiva«, čeprav sindikat trdi drugače.
  • Novela tako določa, da bo reprezentativno tisto združenje občin, v katero bo včlanjena najmanj ena četrtina občin, na območju katerih stalno prebiva najmanj četrtina prebivalcev Slovenije.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Zahtevali smo, da deželna uprava imenuje Slovence s seznama, ki ga predlagajo najbolj reprezentativne organizacije Slovencev v Italiji.
Na vrh
2 značilen
reprezentativna STVAR, zlasti UMETNIŠKO DELO, ali reprezentativen ČLOVEK, zlasti USTVARJALEC, ima večino značilnih lastnosti ali elementov določene vrste stvari ali osebe in jo zato najbolje predstavlja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sodelovalo bo 16 referentov iz šestih srednjeevropskih držav, njihove prispevke pa je dr. Jurij Snoj, ki je za knjižno izdajo pripravil tudi Izbor reprezentativnih primerov srednjeveških glasbenih kodeksov iz slovenskih knjižnic in je izšla hkrati v slovenščini in angleščini pri Založbi ZRC prav za ta simpozij, strnil v pet tematskih sklopov.
  • Drama Slepci je danes klasika, reprezentativni primerek simbolistične dramske poetike, njen glavni predstavnik pa je Maurice Maeterlinck.
  • S klikom na posamezne gumbe podzvrsti bo obiskovalec lahko poslušal reprezentativni odlomek in kratek zapis samega podžanra.
  • Umetniki so predstavljeni z reprezentativnimi deli in kratkim življenjepisom.
  • »Naši obiskovalci pričakujejo, da bodo na stenah uzrli reprezentativna dela posameznih umetnikov, a jih zaradi pomanjkanja denarja žal ne moremo pridobiti,« razlaga sir Nicholas Serota.
  • Pogosto je namen urednika, naj gre za kritika ali pesnika, predstaviti bralcem izbor najboljših pesmi reprezentativnih avtorjev in avtoric določenega prostora in v določenem času.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Urednik bi lahko zamenjal pesniški in prozni del, ki za avtorico ni reprezentativen.
  • Vas, ki smo jo obiskali mi, je v nekem smislu reprezentativna, demonstracijska, takšna, ki jo pokažeš obiskovalcem, pa kakršnekoli razloge že imaš za to.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Umetnosti stavbarsta Slovenije izrecno ne omenjena, zato je prevajalec v besedilo skromno dodal nekatere najbolj reprezentativne primere pri nas.
  • Navedel bom zato le tri primere, ki pa so dovolj reprezentativni.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Dvaintridesetletni umetnik črpa svoje motive zlasti iz sveta informacij in medijske kulture, zato ni napak vzporejanje s slogovnimi pojavi druge polovice 20. stoletja, čeprav se pretiranega ideološkega opredeljevanja, ki je bilo sicer reprezentativno za takratne predstavnike popularne umetnosti, vzdržuje.
  • Model, ki smo ga preizkusili, za to družino računalnikov ni ravno reprezentativen, saj je imel vgrajen le procesor Pentium s hitrostjo 100 MHz, 8 MB RAM in disk velikosti 810 MB.
  • Od 2. aprila do 25. maja bo v Galeriji CD na ogled razstava sodobne aboridžinske umetnosti pod imenom Sanjski čas, ki bo na ogled ponudila osemdeset del aboridžinskih slikarjev in kiparjev, ki so med najbolj reprezentativnimi za puščavske skupnosti in za severno obalo Avstralije.
Na vrh
 
2.1 vrhunski
reprezentativni USTVARJALEC ali SKUPINA ustvarjalcev ali reprezentativno DELO niso samo značilni predstavniki svoje vrste, ampak so tudi zelo kvalitetni in navadno na svojem področju predstavljajo najboljše
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Z Orkestrom slovenske vojske smo dobili še en dober, da ne rečem reprezentativni, ansambel svoje vrste.
  • Godalni kvartet Tartini, katerega člani se zavzeto posvečajo tej plemeniti komorni zasedbi, se je v ciklu koncertov Večeri komorne glasbe dokazal kot vrhunska, muzikalno izjemno prepričljiva komorna glasbena skupina in prvi zares reprezentativni tovrstni slovenski ansambel.
  • Posebno težko pričakujejo novega Kavalirja z rožo (dirigenta Semyon Bychkov in Peter Schneider, režiser Robert Carsen) z reprezentativno zasedbo: Adrianne Pieczonka - Maršalica, Angelika Kirchschlager - Oktavijan, Franz Hawlata - Baron Ochs in Miah Persson - Sophie.
  • Prevod je izšel v reprezentativni istrski knjižni zbirki "Istra kroz stolječa", ki šteje že nad šestdeset naslovov in predstavlja književno in kulturnozgodovinsko enciklopedijo Istre.
  • Sicer pa je predpostavko o optimalnosti trde vezave za literarno klasiko nenazadnje, ali pa najprej, že pred davnimi časi popolnoma postavila na glavo reprezentativna zbirka prevodnega leposlovja iste založbe, Sto romanov.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Gre za dela najbolj reprezentativnih sodobnih slovenskih likovnih umetnikov.
  • V nekaterih skupinah so se mi zdela prijavljena dela res referenčna, saj predstavljajo najboljše, kar je bilo v preteklem letu narejenega, medtem ko je bilo v nekaterih kategorijah očitno, da najbolj reprezentativna dela niso bila prijavljena, zato se je žirija odločila za skromnejši odmerek nagrad.
  • Zagotovo smo v Celju uspeli zbrati lepo število razstavljavcev in dovolj reprezentativne blagovne znamke, saj se je predstavilo kar 754 podjetij iz 20 držav, od tega 10 neposredno.
Na vrh
3 imeniten; mogočen
reprezentativna ZGRADBA je v primerjavi z običajnimi večja in razkošnejša in jo uporabljajo za posebne, navadno slavnostne, namene
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsekakor nameravamo zgraditi reprezentativen objekt, ki bi Sloveniji zelo dvignil ugled v islamskem svetu, pripeljal turiste, poslovneže …
  • Plemiči in bogataši so želeli svoj družbeni položaj pokazati tudi z reprezentativnimi palačami.
  • Vsekakor bi bila bolj kot skrb za potratno prenovo reprezentativnih in protokolarnih zgradb parlamentu in volilcem v čast, državi pa v korist na primer večja skrb za ohranjanje delovnih mest in sanacijo propadajočih podjetij, skrb za okolje in prepotrebne čistilne naprave, skrb za smotrno in varčno uporabo državnih sredstev in za perspektivno prihodnost mladih.
  • Nova stavba prinaša odlično tehnološko opremljene predavalnice, reprezentativne prostore za sprejeme, razstave in prireditve ter seveda upravne pisarne.
  • Seveda je logično, da so prostori, v katerih je pred desetimi leti uradovala državna uprava, sedaj premajhni, a logično je tudi vprašanje, zakaj je država za svoje potrebe v zadnjih letih kupovala in najemala predvsem reprezentativne in razkošne prostore na nekaterih najboljših in najprivlačnejših lokacijah v mestu, ki se tudi za evropske razmere ponaša z izjemno visokimi cenami kvadratnega metra.
  • » Reprezentativni prostori in romantično grajsko okolje je pravzaprav kar samo klicalo po tem, da jih ponudimo javnosti v najem v kulturne, poslovne, humanitarne namene in seveda tudi za poročne slovesnosti, saj v kamniški občini nimamo veliko tako ohranjenih in urejenih grajskih stavb, prav tako ne reprezentativnih prostorov za sklepanje zakonskih zvez,« je povedala direktorica muzeja mag. Zora Torkar.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Po daytonskem sporazumu je restavracija Dubrovnik v drugo odprla vrata in zdaj velja za najbolj reprezentativen objekt te vrste v Sarajevu.
  • V palači predsednika Republike še niso utegnili najti dovolj reprezentativne stene, na katero bi pribili mozaik, ki ga je Sloveniji podaril Sveti oče.
Na vrh
 
4 o politični funkciji
človek na reprezentativni FUNKCIJI zgolj predstavlja ustanovo ali državo, nima pa moči, da bi odločal ali sprejemal zakone
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predsednik Zvezne republike Nemčije je tako kot njegov slovenski kolega večinoma reprezentativna funkcija, saj je politična oblast zbrana v kanclerjevem uradu.
  • Diplomati bodo poslej neposredno vpeti v pogajanja in ne bodo opravljali zgolj reprezentativne funkcije predstavljanja države.
  • Bolgarski predsednik ima v skladu z ustavo reprezentativno vlogo, toda Stojanovu, ki se je na volitvah predstavil kot neodvisni kandidat, je uspelo v dosedanjem mandatu igrati vlogo posrednika med političnimi strankami, ko je šlo za vprašanja nacionalnega pomena.
 • SAMOSTALNIK1+vez-GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Izjav, ki bi imele politični predznak, ni dajala, ker je njena funkcija le reprezentativna.
  • Po Toplakovem mnenju je rektorjev položaj tam, kjer univerza sama skrbi za svoj razvoj, nekoliko trdnejši, mandat pa daljši," kjer pa je univerza vodena administrativno in politično in je rektorska funkcija samo reprezentativna, pravijo, da sta še dve leti predolgi ".
  • Nobene težave namreč ne bi bilo, če bi bilo mesto župana predvsem reprezentativno.
Na vrh
 
5 predstavniški
v reprezentativni DEMOKRACIJI v imenu ljudi odločajo njihovi predstavniki, izvoljeni na volitvah |ali| reprezentativna VLADA ali MANDAT sta določena na volitvah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kjer ni skupnega imenovalca ali tam, kjer nima domovinske pravice, ni možna reprezentativna demokracija. Namesto nje nastopita ali diktatura ali neposredna demokracija.
  • S tem problematizirajo model reprezentativne demokracije in si za zgled jemljejo zapatiste, mehiško indigeno gibanje, ki si v svojem boju prizadeva za neposredno, participativno demokracijo.
  • Sedaj pa je Beneška komisija celo posvarila pred referendumi, ki bi ob neaktivnosti zakonodajalca lahko povzročili krizo v funkcioniranju reprezentativne demokracije," je pojasnil Krivic.
  • Brahimi pravi, da je rešitev Afganistan možna samo, če se Afganistanci sami dokopljejo do reprezentativne vlade.
  • Svetniki RTV nimajo reprezentativnega mandata tako kot poslanci, oni so predstavniki različnih institucij civilne družbe in morajo predstavljati njihove interese, ne pa svojih osebnih.
Na vrh