WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ratificiran pridevnik
1 uradno potrjen; priznan
ratificirana LISTINA je uradno potrjena in priznana s strani DRŽAVE ali POLITIČNEGA TELESA
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sodniki opozarjajo, da je obvezno članstvo v zastopstvu delodajalcev, predpisano z zakonom, v nasprotju z ratificiranimi mednarodnimi konvencijami Mednarodne organizacije dela.
  • Z vidika mednarodnega prava gre zlasti za ratificirane konvencije Mednarodne organizacije dela in za priporočila te organizacije, za akte Sveta Evrope in akte organov Evropske unije.
  • Tako pravica do zasebnosti kot svoboda izražanja sta človekovi pravici, ki ju varujeta ustava in ratificirane mednarodne konvencije o varstvu človekovih pravic.
  • Izhodišča za zakonsko ureditev so dana v Ustavi pa tudi v ratificiranih mednarodnih sporazumih , kamor spada po svoji vsebini tudi evropska listina.
  • Navedli so tudi druge kršitve ustave in ratificiranih mednarodnih sporazumov ter ponovno opozorili na današnje zborovanje pred parlamentom, na katerem bodo slovenski oblasti povedali, kar ji gre.
  • Končna odločitev bo znana potem, ko bo ratificiran sporazum o delitvi skupnega premoženja nekdanje države, ki je še vedno v parlamentarni proceduri.
  • Več zgledov ...
  • Ustavno sodišče odloča o skladnosti zakonov z ustavo in ratificiranimi mednarodnimi pogodbami , odloča o skladnosti predpisov z ustavo in zakoni.
  • V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela mednarodnega prava ter na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe .
  • Sodnik je namreč pri sojenju neodvisen, vezan na ustavo in zakone, na splošna načela mednarodnega prava ter na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe .
  • Prav tako še vedno ni ratificiran tako imenovani šesti protokol Konvencije o človekovih pravicah, ki obravnava odpravo smrtne kazni.
  • Če bi sprejeli vaš amandma bi pa še zraven določili, da se pa začne uporabljati potem, ko bo ratificiran protokol na podlagi katerega se potem ugotovijo ta imena novih poslancev in iz katere države prihajajo.
  • Hkrati s sporazumom je bil ratificiran tudi rusko-ameriški protokol iz leta 1997, s katerim je bil rok za uresničitev sporazuma s 1. januarja 2003 podaljšan na 31. december 2007.
  • K temu jo obvezuje tudi ratificirana mednarodna listina o zatiranju korupcije.
  • Državnika izmenjata ratificirane listine k pogodbi o odstranitvi evropskih raket srednjega dosega, za katero sta se sporazumela 1987.
  • Nadaljno nespoštovanje mednarodno ratificiranih listin je kršenje določbe, ki vsakemu omogoča, da se mu proti primerni varščini odpravi pripor.
  • Sklepanje tajnih sporazumov naj bi pomenilo tudi hudo kršitev človekovih pravic in naj bi bilo v nasprotju z nekaterimi ratificiranimi mednarodnimi akti .
  • Veljavna zakonodaja v Sloveniji ni v celoti usklajena niti z ustavo in ratificiranimi mednarodnimi pravnimi akti niti z novo nastalimi družbenimi razmerami.
  • Podelitev odlikovanja bivšemu šefu tajne policije je očitno v nasprotju z ratificiranimi mednarodnimi akti s področja varovanja človekovih pravic, ki se po Ustavi uporabljajo v Sloveniji neposredno.
  • In dodali, da je predlagana pravna ureditev vloge in položaja sindikatov v predlogu zakona o delovnih razmerjih skladna z ratificiranimi mednarodnimi dokumenti , ustavo in pravnim redom v Republiki Sloveniji.
  • Po naši ustavi in ratificiranih dokumentih OZN bi morala država skrbeti za te potrebe invalidov.
  • V skladu z ustavnimi določili so ratificirani mednarodni dokumenti del notranjega prava in se uporabljajo neposredno.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Če ga bodo volivci potrdili, bo sporazum dokončno ratificiran in začele se bodo lahko priprave na arbitražo.
  • Najprej si oglejmo usodo bivšega starojugoslovanskega, ki ni bil dokončno ratificiran.
  • Ko bo čez šest mesecev predajala predsedovanje Finski, bi bilo dobro, če bi bil Amsterdamski sporazum dokončno ratificiran, tako da bi si lahko prihodnji politiki Evrope zastavili nov akcijski načrt.
  • Kako to, da ga po tem, ko je bil končno ratificiran, ne podpirate več?
  • Spodnji dom parlamenta bo Start-2 obravnaval v petek in kot kaže, bo dokument končno le ratificiran.
  • Zato si toliko bolj želim, da bi bila končno ratificirana Lizbonska pogodba, da bi vsaj na področju zunanjih odnosov lahko Evropa govorila z enim imenom.
  • Več zgledov ...
  • Kot veste, londonski memorandum ni bil nikoli ratificiran, čeprav je bil v Italiji z razsodbo ustavnega sodišča upoštevan kot del notranjega prava.
  • Čeprav SALT II ni bil nikoli ratificiran, sta državi podpisnici upoštevali člene pogodbe.
  • Leta 2001 je bil parafiran sporazum o meji, vendar ni bil nikoli ratificiran, septembra 2002 pa je Hrvaška že odstopila od njega in hitela zatrjevati, da nima nobenih pravnih učinkov.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Za oba se pričakuje, piše v amandmaju, da bosta kmalu ratificirana v hrvaškem saboru .
  • Enostranska izjava s strani Hrvaške je bila zapisana v zakonu, to je javni dokument, ki je bil ratificiran v hrvaškem saboru .
  • Picula je pojasnil, da je Hrvaška sklenila 31 meddržavnih pogodb s Slovenijo, od katerih jih je bilo 15 ratificiranih v saboru .
  • Preden ta ustanovna listina stopi v veljavo, mora biti ratificirana v parlamentih držav podpisnic.
  • Protokol je bil podpisan na ministrski konferenci leta 1994, ni pa še ratificiran v slovenskem parlamentu .
  • Slovenija bo, ko bo članstvo v organizaciji ratificirano v parlamentu , postala 34. članica elitnega kluba.
  • Več zgledov ...
  • Tajni aneks ne obstaja k temu sporazumu, vse kar je o sporazumu je bilo ratificirano v državnem zboru in je sedaj pred volivci, da se o tem odločajo.
  • Hkrati ustava zahteva, da so mednarodne pogodbe ratificirane v državnem zboru .
  • Prvi korak je storjen s sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo, ki pa mora biti še ratificiran v državnem zboru .
  • Lizbonska pogodba bo, če bo seveda ratificirana v vseh članicah , močno okrepila vlogo parlamenta in ga malodane izenačila s svetom EU.
  • Kot je bilo že rečeno, začel bo veljati, ko bo ratificiran v vseh članicah Evropske unije, predvidoma do 1. decembra letos.
  • V primeru, da bo lizbonska pogodba ratificirana v vseh 27 članicah do konca leta, bo predsednik s poldrugo leto trajajočim mandatom z možnostjo ponovitve svojo »službo« nastopil prvega januarja 2009.
  • Če bo ustava ratificirana v roku , bo začela veljati 1. novembra 2006.
  • Krško - Hrvaško-slovenski sporazum o JE Krško v obeh parlamentih ne bo ratificiran v dogovorjenem roku .
  • Roman Nota je povedal, da ima Hrvaška pripravljen scenarij, ki ga bo predlagala v primeru, da pogodba ne bo ratificirana v predvidenem roku , vendar o njem ne želi govoriti, ker ne želi špekulirati.
  • Sporazum je bil ratificiran v najmanj tridesetih državah , da bo začel veljati po svetu in ga bodo sprejeli oziroma ratificirali v vseh državah sveta.
  • Kakšne bodo posledice za samo EU in tudi za Slovenijo, če ustava ne bo ratificirana v vseh državah članicah?
  • Po referendumih v Franciji in na Nizozemskem se ne strinjam z ničemer, dokler pogodba ne bo ratificirana v vseh 27 državah .
  • Slovenija naj bi postala polnopravna članica Evropske unije 1. maja leta 2004, ko naj bi bila pristopna pogodba ratificirana v Sloveniji in v parlamentih držav članic.
  • Sporazum je bil ratificiran v Sloveniji in na Hrvaškem, zato bi enostranski posegi menda imeli škodljive posledice.
  • Ustavno sodišče je že leta 1992, se pravi še preden je bila Evropska konvencija o človekovih pravicah ratificirana v Sloveniji , ugotovilo, da je ravno v navedeni točki določba 25. člena širša od določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kot je bilo že povedano, je Ustavno sodišče tudi v navedeni zadevi presojalo le ustavnost mednarodne pogodbe, ratificirane z uredbo .
  • Sodišča bi torej načeloma v takšnih primerih lahko uporabila kasnejši zakon namesto mednarodne pogodbe, ratificirane z uredbo vlade.
  • Drugače je, ko gre za vprašanje, ali je Ustavno sodišče pristojno za obravnavo zakonitosti mednarodne pogodbe, ratificirane z uredbo Vlade.
  • Če pa bo ratificiran z navadno večino , je treba sklicati naknadni referendum, možna pa je tudi ustavna presoja zakona o ratifikaciji.
  • Sporazum bi moral biti kot ustavna materija nujno ratificiran z dvetretjinsko večino , je poudaril.
  • Če bo ta arbitražni sporazum ratificiran z navadno večino bo ostal sporen toliko časa dokler bo ta odločitev veljala.
  • Več zgledov ...
  • Ustavno sodišče lahko presoja le ustavnost mednarodne pogodbe, ne glede na to, ali je ratificirana z zakonom ali z uredbo.
  • Zavrženje zaradi nepristojnosti namreč terja vsebinsko oceno neke pogodbe in stališče o vprašanju, ali bi taka mednarodna pogodba morala biti ratificirana z zakonom ali z uredbo vlade.
  • Ustavno sodišče pa ob obravnavanju pobud za oceno ustavnosti Sporazuma še ni zavzelo stališča o tem, ali je pristojno za oceno ustavnosti mednarodnih sporazumov, ratificiranih z zakoni .
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Arbitražnega sporazuma po mnenju SDS ni več možno ratificirati, saj bi s tem dali soglasje k mednarodnemu sporazumu, ki je bil podpisan in na hrvaški strani ratificiran na prevarantski način .
  • Arbitražni sporazum je bil v Državnem zboru ratificiran na ustavno sporen način .
  • Pri sporni izjavi Hrvaške, tako da opozarjajo, da sporazuma ni več mogoče ratificirati, ker bi se s tem dajalo soglasje k mednarodnemu sporazumu, ki je bil podpisan in na hrvaški strani ratificiran na prevarantski način .
 •  [podpisan, objavljen, sklenjen, uveljavljen, sprejet in ratificiran
  • V zadnjih petdesetih letih je bilo podpisanih in ratificiranih veliko mednarodnih pogodb, ki prepovedujejo umore, mučenje in druga grozodejstva in seveda veljajo tudi za šefe držav.
  • Podpisana in ratificirana meddržavna pogodba v ničemer ne ovira ali onemogoča odločanja o zahtevkih vlagateljev za vračilo premoženja zadružne organizacije v skladu z določbami Zakona o zadrugah.
  • Minister Kopač je odgovoril, da je podpisana in ratificirana meddržavna pogodba s strani slovenskega državnega zbora in hrvaškega sabora nujen predpogoj za njeno implementacijo.
  • V skladu z ustavo je vezan tudi na splošna načela mednarodnega prava in na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
  • Sodnik je namreč pri sojenju neodvisen, vezan na ustavo in zakone, na splošna načela mednarodnega prava ter na ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe.
  • Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov.
  • Več zgledov ...
  • Sečnik posebej opozarja na dejstvo, da Miklavčič za podpis ni imel pooblastila vlade in da sporazum ni bil sklenjen in ratificiran po predpisanem postopku.
  • Delež dolga iz drugega odstavka 11. člena tega ustavnega zakona bo prevzela Republika Slovenija v skladu z določbami novega sporazuma s tujimi komercialnimi bankami in novimi bilateralnimi sporazumi s članicami Pariškega kluba, ko bodo sklenjeni in ratificirani v Državnem zboru Republike Slovenije.
  • Dejstvo je, da so bili ti sporazumi sklenjeni in ratificirani že nekaj let nazaj, med tem, ko bilateralni sporazum o socialnem zavarovanju s Srbijo pa prihaja v prihodnjih mesecih pred poslance in to vprašanje že ima urejeno zadovoljivo.
  • Torej potem, ko je podpisan, ratificiran in uveljavljen arbitražni sporazum.
  • Videti je, da se na lepem spet neznansko mudi, ker je država ravnala, kot da še sama ni verjela, da bo pridružitveni sporazum res kdaj ratificiran in uveljavljen .
  • Državni organi bodo zato morali pri izvrševanju sporazuma, če bo ratificiran in uveljavljen , upoštevati vsebino ocenjevanih določb, kakršno je z razlago določilo ustavno sodišče.
  • Omenjenih zadev tako naj ne bi reševali na podlagi sprejetega in ratificiranega meddržavnega dogovora o ureditvi premoženjskopravnih razmerij med Slovenijo in Hrvaško iz leta 1999, na katerega se je z omenjenim sklepom sklicevalo hrvaško vrhovno sodišče.
  • Uveljavljene zakonske rešitve so primerljive s pravnimi rešitvami v drugih državah in vključujejo v slovenski pravni red tiste vsebine, ki jih zahtevajo predpisi Evropske unije, in tiste vsebine, ki jih je Slovenija dolžna urediti na podlagi že sprejetih in ratificiranih mednarodnih konvencij.
  • Določila zakona, ali bolje rečeno, spremembe in dopolnitve zakona so po dolgem času nekako implementirale skoraj v celoti in zelo dobro konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, in sicer konvencijo, ki je bila sprejeta in ratificirana, začela veljati leta 1999 ...
 • ratificiran v skladu s  [pravili
  • Določbe mednarodne pogodbe z njeno uveljavitvijo v mednarodnem pravu preidejo v notranji pravni red pod pogojem, da so ratificirane v skladu z notranjim pravom.
  • V 15. členu sporazuma piše le to, da bo sporazum ratificiran v skladu s pravili vsake od pogodbenic.
  • Ta sporazum bo ratificiran v skladu s pravili vsake od pogodbenic in bo začel veljati z izmenjavo listin o ratifikaciji.
 • ratificiran do konca leta
  • Če bo šlo vse po načrtih, naj bi bil dokončni standard ratificiran do konca leta, izdelki pa bi lahko prišli na trg v prvi polovici leta 2007.
  • Ker bo sporazum ratificiran do konca leta, je že mogoče računati roke, do katerih bo finančno področje sproščeno.
  • Po besedah strokovnjakov naj bi bil standard ratificiran do konca letošnjega leta.
Na vrh