WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
publikacija samostalnik
1 objavljeno besedilo
publikacija je v tiskani ali elektronski obliki javno objavljeno besedilo, navadno knjiga ali revija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Seveda govorimo o odličnih avtorjih, ki jih priznava širša strokovna javnost, kar je razvidno predvsem iz večjih retrospektivnih razstav in reprezentativnih monografskih publikacij.
  • Na koncu je priložil seznam 34 knjižnih publikacij, ki jih je izdal doslej.
  • Seveda se tu ne bomo mogli ozirati na številne, komaj pregledne članke in razprave po časnikih in revijah, temveč bomo upoštevali le samostojne publikacije.
  • Preostala sredstva so namenili za sofinanciranje periodičnih publikacij, zbornikov in znanstvenih sestankov.
  • Statistični letopis je naša osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna letna serijska publikacija.
  • Čudno pa je tole: preko 90 odstotkov vseh znanstvenih publikacij je v angleščini, le še dobra dva odstotka v nemščini.
  • Več zgledov ...
  • Pri nas so vam na voljo tudi turistične publikacije Laškega z okolico in Slovenije.
  • Za nastope v tujini, kongrese, obiske raznih ciljnih skupin v Sloveniji so nujno potrebni prospekti in druge promocijske publikacije.
  • Podjetje je izdalo tudi posebno publikacijo z nasveti za uporabo mobilnega telefona (zanjo je dobilo nagrado), pripravlja pa tudi nalepke za restavracije in druge javne prostore, s katerimi hoče opomniti uporabnike, da s svojimi telefoni ne smejo motiti drugih.
  • V okviru sejma bo potekala tudi predstavitev nove publikacije pomorskega muzeja Sergeja Mašere.
  • Povsod so delili brezplačne publikacije, ki jih izdaja Urad vlade za informiranje, in odgovarjali na konkretna vprašanja.
  • Pomembno delo je opravil kot znanstvenik, objavil številne članke in razprave o teologiji in filozofiji v domačih in tujih publikacijah, napisal okrog dvajset knjig v slovenščini, italijanščini, latinščini, francoščini in nemščini.
  • Vlade so uporabljale in zlorabljale zakone o medijih za to, da so jih začasno ali za stalno ukinile, prepovedale so tuje publikacije oziroma kako drugače zajezile pretok informacij.
  • Najbolj brana tiskana publikacija na Slovenskem je priloga Dela in Slovenskih novic Vikend, sledita pa mu Nedeljski Dnevnik in priloga Dnevnika Pilot.
  • Elektronske publikacije na zgoščenkah, disketah in trakovih zbiramo, obdelujemo in hranimo, tistih na internetu pa še nismo začeli.
  • Njegove podobe, videne z različnih perspektiv, kjer strokovne analize domiselno pospremijo dragoceni fragmenti njegovih spominov in pričevanja prijateljev ter skrbno zbrano dokumentarno gradivo, se odlično loteva obsežna publikacija, malo manj pa žal sama razstava, ki gledalca lahko zasuje s preobiljem eksponatov in zmede s konceptualno morda ne ravno primerno postavitvijo.
  • Namen pričujoče publikacije je podati temeljne smernice za pisanje učnih priprav za pouk matematike na razredni stopnji.
  • Ker so bile številne publikacije namenjene tistim, ki slovenščine ne poznajo, so jih izdali dvojezično in celo trojezično: v slovenščini, italijanščini in angleščini.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Publikacija je namenjena predvsem jesenskim izletnikom, ki jih je največ.
  • V celoti so objavljene brezplačne publikacije, druge pa je mogoče naročiti z elektronsko naročilnico.
  • Publikacija je bila izdana brez kakršnekoli finančne pomoči države in je vsakomur prosto dostopna tudi prek interneta.
  • Publikacija je natisnjena v nakladi 5.000 izvodov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Napišite tudi svoj točni naslov, da se bomo lahko obrnili na vas za morebitne dodatne informacije o vzorcu semena, ki nam ga boste poslali, oz. vam v zahvalo poslali publikacijo inštituta.
  • Udeležence je v njihovem imenu pozdravil predsednik Študentskega sveta šole, društvo študentov (ŠTORM) pa je pripravilo informacijsko točko, na kateri je bila udeležencem na vpogled študijska literatura in druge publikacije založbe VŠM.
  • Ker je izvoz polovice proizvodnje nuklearke na Hrvaško še vedno prekinjen (ni dosežen dogovor o nekaterih statusnih vprašanjih in plačevanju elektrike), imamo od avgusta lani vsak mesec presežek električne energije, ugotavlja publikacija Urada za makroekonomske analize in razvoj Ekonomsko ogledalo.
  • Novi publikaciji zavoda sta Zbirka preizkusov znanja za skupinsko preverjanje znanja učencev 8. razreda osnovne šole z rešitvami in Poklicni kažipot za osmošolce pred izbiro srednje šole.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V tri vitrine so razporedili monografije in publikacije o razvoju kraja, dve vitrini so namenili za prikaz lokalnih glasil, po eno pa za drobni tisk in neknjižno gradivo.
  • Med nedvomno najbolj aktualno ponudbo na sejmu sodijo publikacije o EU.
  • Še prej bo izšla publikacija o zgodovini te železnice v slovenskem in italijanskem jeziku, v Izolo pa bodo preselili edino originalno lokomotivo, ki jo hrani železničarski muzej v Ljubljani.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Za tuje interesente so sicer pripravili posebno publikacijo v angleščini, posneli so tudi film; nekateri iz tujine so prišli in si zdravilišče ogledali, večjega zanimanja niso pokazali.
  • To velja tudi za področje kmetijske tehnike, zato je zelo pohvalen vsakršen trud, ki pripelje do nove publikacije v slovenskem jeziku.
  • Osebam nemškega porekla, ki niso bile izgnane, je bila priznana pravica do delne šolske izobrazbe v nemškem jeziku in možnost objavljanja raznih publikacij v nemškem jeziku.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • publikacija,  [ki
  • Namesto klasične publikacije, ki jo jubilanti navadno izdajajo ob takšnih priložnostih, so se v hrastniški obrtni zbornici odločili za zgoščenko.
  • Ob otvoritvi objekta so izdali barvno publikacijo, ki predstavlja arhitekturo in tehnološko vsebnost hiše in tudi vse, ki so sodelovali pri načrtovanju in zidavi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ob deseti obletnici univerze je izšla publikacija z naslovom Človek živi, dokler se uči, v kateri je mogoče prebrati razvoj in življenje univerze od leta 1994, ko je prof. Božena Orožen, vodja domoznanskega oddelka OKC v pokoju, dala pobudo, da bi tudi v Celju organizirali univerzo za tretje življenjsko obdobje.
  • Publikacija izhaja dvakrat mesečno v angleškem, nemškem in francoskem jeziku.
  • Publikacija je nastala v dobrem tednu in je lahko za vzgled tistim, ki že dobro leto in pol sestankujejo in besedujejo o turističnem prospektu za vso občino.
  • Na naslovnici revije je opozorilo, da publikacija vsebuje ilustracije z izrecno seksualno vsebino.
  • Publikacija prinaša pregledno zbirko podatkov o Šaleški dolini, ki obsega kronologijo dogodkov v letu 2003, upravno, politično in družbeno življenje, pregled gospodarstva, dogajanja na okoljskem področju, v zdravstvu, šolstvu, turizmu, kulturi in športu ter pregled na področju medijev, verstev in religije.
  • Zelo pomembne so publikacije, ki spremljajo gledališke produkcije, manj pa sem naklonjen zdaj modnim nadnapisom, ki spremljajo predstavo, ker motijo zbranost gledalca in poslušalca.
  • Več zgledov ...
  • Švedska raziskava opozarja, da znanstvene publikacije pogosto ne navajajo razmer, v katerih žive poskusne živali, in prejšnjih poskusov na posamezni živali.
  • Publikacija kljub manjšemu obsegu dobro predstavlja kulturno zgodovino kraja, potovanje skozi teh sto let.
  • Publikacija zajema vse predpise o varstvu invalidov ter otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Koroške občine so se včeraj tudi dokončno odločile, da bodo izdale publikacijo o svoji pokrajini, ki bo predstavila gospodarske, kulturne in druge dosežke krajev med Peco in Pohorjem.
  • V arhivu so včeraj predstavili tudi dvojezično publikacijo Slovenski film in njegovo varovanje, kjer več avtorjev iz različnih zornih kotov osvetljuje zgodbo o zgodovini te institucije.
  • Ob okrogli obletnici je inštitut pripravil publikacijo, v kateri njegovi sedanji člani predstavljajo nastanek, razvoj, glavna raziskovalna področja in opravljena dela.
  • V zavodu že pripravljajo novo publikacijo z naslovom Izleti v okolico Ljubljane, ki bo konec maja izšla v slovenskem in angleškem jeziku.
  • Društvo tudi izdaja publikacije s področja družboslovja in organizira strokovne posvete o ekonomskih, socialnih in političnih temah ter seminarje.
  • Muzej izdaja redno strokovno publikacijo Etnolog in kataloge razstav.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pogovore, ki so vsak dan sledili predavanjem, smo snemali in jih bomo objavili v publikaciji skupaj z besedili predavanj.
  • Osnovna šola mora učencem in staršem v posebni publikaciji predstaviti pravice in dolžnosti učencev, značilnosti programa in organizacijo dela šole.
  • Kot je zapisal v publikaciji o orkestru, je "devetdeset let spoštovanja vredna doba že za človeka, kaj šele za organizacijo - skupino ljudi, ki se sestaja popolnoma prostovoljno ".
  • OECD bo poročilo izdal v posebni publikaciji, ministrstvo za gospodarstvo pa bo v Sloveniji organiziralo predstavitev poročila širši zainteresirani javnosti in strokovno srečanje za področje politike tujih vlaganj.
  • Gimnazijci prve generacije pa so tudi ob tej priložnosti zapisali kup svojih spominov, ki so jih zbrali v posebni publikaciji.
  • Karikature je začela najprej občasno, potem pa vse bolj redno objavljati v raznih publikacijah.
  • Več zgledov ...
  • Omenjena resolucija je izšla v posebni publikaciji skupaj z gradivom, ki je bilo predstavljeno na dvodnevnem posvetu v Ljubljani (29. in 30. junija 1995).
  • Kdor ni vedel, da steklopihalcu pri njegovem delu pomaga pomočnik, ki mora poznati orodja, postopke in osnovne tehnike pihanja stekla, si to lahko prebere v publikaciji, opremljeni s fotografijami.
  • V publikaciji najdemo teme, ki se ukvarjajo z glasbo slovenskih manjšin zunaj Slovenije in manjšin v slovenskem prostoru; prispevke, ki govorijo o glasbi manjšin v zgodovinski perspektivi; prispevke o glasbi Romov ter prispevke o glasbi različnih etničnih in narodnostnih manjšin.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dobršen del preostanka njegovega denarja je šel za izdajanje publikacij, ki so jih kupovali le redki.
  • Danes je seznam publikacij, ki so izšle z njegovim sodelovanjem ali v njegovem prevodu že kar obsežen, z upokojitvijo pa njegovo delo nikakor ni prekinjeno.
  • Preteklo leto so začeli aktivno zbirati gradivo za izdajo publikacije o aktivnostih v letih osamosvajanja.
  • Predstavitvi publikacije je prisostvoval tudi slovenski varuh človekovih pravic Ivan Bizjak in v nagovoru poudaril, da je reševanje problematike Romov zelo pomembno in hkrati izjemno zapleteno vprašanje.
  • Izdajatelji lahko do konca septembra oddajo vlogo na predpisanem obrazcu za dodatna sredstva, če v dodatni številki publikacije ali v povečanem obsegu redne številke natisnejo izbor prispevkov z znanstvenih in strokovnih srečanj.
  • Poleg tega dinamika menjave z nerazvitimi državami prehiteva dinamiko menjave z razvitimi, ugotavlja Ekonomski inštitut Pravne fakultete v decembrski številki publikacije Gospodarska gibanja.
  • Več zgledov ...
  • Že naslov publikacije, ki jo je ob 30 - letnici delovanja izdalo Društvo upokojencev Ljubljana Poljane, je zgovoren in priča o tem, kako hitro čas beži, koliko dela je društvo opravilo, kako se menjavajo generacije upokojencev.
  • Vsebina publikacije je nastala v sodelovanju s projektom Mednarodne organizacije za delo za preprečevanje uporabe alkohola in drugih drog v delovnem okolju ter Mednarodnega programa Združenih narodov za nadzor drog.
  • Bil je tudi urednik publikacij inštituta in organizator strokovnih seminarjev s področja carin in davkov po Jugoslaviji.
  • Kot poudarjajo avtorji publikacije, je uvedba omenjenega davka »pokazala tudi moč konkurence v Sloveniji«.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Izdali bodo tudi več publikacij in pripravili nekaj razstav.
  • Napisala sem, bila soavtorica ali urednica nekaj publikacij.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Po podatkih iz publikacije Obrtne zbornice Slovenije so bili suhorobarji eni prvih obrtnikov, ki jih je Marija Terezija poslala na izpopolnjevanje na Dunaj.
  • Na včerajšnji novinarski konferenci, ki so se je udeležili direktor statističnega urada Tomaž Banovec, svetovalec vlade Andrej Flajs in vodja oddelka za kvartalne račune Karmen Hren, so novinarje seznanili tudi s podatki iz nove publikacije Ženske in moški Evrope in Severne Amerike, ki jo je junija letos objavila Ekonomska komisija za Evropo pri Organizaciji združenih narodov.
  • V nadaljevanju povzemamo glavne teze iz publikacije.
  • Med slovenskimi referencami je velika večina člankov iz revij oziroma prispevkov iz kongresnih publikacij.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Izobraževalni programi pridobijo javno veljavnost z dnem objave v posebni publikaciji.
  • Da bi stanje spremenili, bo financiranje odslej temeljilo na kvaliteti, ki bo med drugim jasno razvidna tudi na posebnih straneh informacijskega sistema COBISS, na kritični masi, torej na velikosti skupin in njihovih potencialov ter v novem sistemu točkovanja objav v domačih in tujih publikacijah.
  • V sorazmerno kratkem času mu je uspelo objaviti nekaj zelo odmevnih člankov v kakovostnih znanstvenih publikacijah, s čimer je izpolnil pogoje za prijavo svoje doktorske disertacije z naslovom: Diferencialne značilnosti androkibernetskih aplikacij.
  • Le polovica profesorjev, ugotavlja Vodopivec, je objavila svoj prispevek v priznanih tujih publikacijah, samo 63 odstotkov se jih je s pisnim prispevkom udeležilo kakšne mednarodne konference.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Po izsledkih ankete o porabi časa, objavljene v publikaciji Statističnega urada RS, porabijo moški in ženske v povprečju približno enako časa za primarne potrebe, kot so spanje, prehranjevanje in osebna higiena.
  • Analize iz druge faze, predstavljene v tej publikaciji, se tega vprašanja lotevajo tako, da preučujejo povezavo med rezultati državljanskega izobraževanja in meritvami pisnih virov, ki so na voljo doma (v 3. in 8. poglavju).
  • Sicer bo glasbene dneve zaokrožilo okoli 35 prireditev, pričakujejo 750 nastopajočih, vse skupaj pa naj bi stalo 130 milijonov tolarjev, kakor je zapisano v spremni publikaciji, ki so jo predstavili na tiskovni konferenci.
  • Zdravstveno stanje Ljubljančanov zdaj zbrano v eni publikaciji.
 • publikacija na temo česa
  • Za trajen spomin so obiskovalci lahko domov odnesli izvirne spominke in publikacije na temo solinarstva, okusili pa so lahko tudi značilne jedi, ki so jih nekoč pripravljali solinarji.
  • Pri tem je še posebej pomemben Pomurski ekološki center, ki je v zadnjih šestih letih izdal celo vrsto izobraževalnih publikacij na temo varstva okolja, namenjenih učencem ekošol.
 • publikacija na  [x straneh
  • »Nogomet in družba« je naslov publikacije na 112 straneh, ki jo je izdal in založil Zavod za šport Slovenije.
  • Ob razstavi bo izšel tudi studijski katalog, obsežna publikacija na 160 straneh z uvodnimi eseji Denisa Poniža, Rolanda Sabatiera, Conza in Isouja, v redakciji Andreja Medveda, ki je z Majdo Japelj Božeglav tudi kustos razstave.
 • publikacija z naslovom  [...
  • Za leto 1999 in 2000 so se odločili pripraviti publikaciji z naslovom Kulturne poti.
  • Razstavo spremlja teoretska publikacija z naslovom Abstraktno kot sublimno, v kateri so poleg uvodne študije kustosa koprske postavitve Andreja Medveda še prevodi besedil Briony Fer in Jean - Luca Nancyja.
 • publikacija s področja česa
  • Končno je na Fakulteti za šport zagledala luč sveta nova publikacija s področja gorništva.
  • Je tudi avtor številnih publikacij s področja razvojne psihologije.
Na vrh