WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
priloga samostalnik
1 dodatek k dokumentu, listini, pismu
priloga je dokument, ki se ga priloži drugemu dokumentu, listini, pismu ipd. in vsebuje dodatne informacije
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • "Predlagali smo, da bi podpisali le prilogo k podjetniški pogodbi, v kateri bi opredelili specifike voznikov, ki se nanašajo na delovni čas, dopuste, odmore, povišanje osnovne plače, napredovanja in tri dodatke," je pojasnil Počkar.
  • Vsi prejeti predlogi za kandidate so bili vloženi v roku in so vsebovali zahtevane priloge, vključno s pisnimi izjavami kandidatov, da sprejemajo kandidaturo.
  • Zakonu bi morali dodati še eno prilogo, ki bi jo oblikovala strokovna služba na osnovi nacionalnega programa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Količine blaga v okviru posamezne kvote iz priloge uredbe razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije.
  • Obe strani pa si finančno prilogo sporazuma razlagata vsaka po svoje.
  • Ti pridelki so navedeni v prilogi pravilnika.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja je obvezna priloga k vlogi za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev.
  • Tretja točka tarifne priloge k Splošni kolektivni pogodbi določa način usklajevanja izhodiščnih plač z rastjo drobnoprodajnih cen (eskalacijska lestvica).
  • Etapnost je prikazana v grafični prilogi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Stane Prejovnik pa je poudaril, da je do izteka roka za uvedbo priloge k diplomi še osem mesecev, zato bi bila odločitev o podaljšanju roka prenagljena.
  • Odlok vsebuje tudi seznam prilog k prostorskemu aktu ter naslove, kjer je prostorski akt na vpogled.
  • V prvem odstavku priloge 13 sta se pojavila dva termina, dva pogoja; in sicer, vzajemnost in triletno bivanje.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Carinske ugodnosti, določene v omenjeni prilogi, se uporabljajo od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini.
  • Ti pridelki so navedeni v prilogi pravilnika.
  • Za izdelke s poreklom iz Republike Poljske, ki niso našteti v Prilogi C k temu protokolu, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja "prosto" od 1. januarja 1997.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II.
  • Iz tabele v prilogi je razvidno, da bo pridelek jabolk večji od lanskega v večini članic EU.
  • Ocene parametrov v prilogi kažejo, da otroci dokaj dobro slušno razlikujejo prepoznavajo enake začetke besed (2,81 od skupno 4 točk) in prve glasove (2,70 od skupno 4 točk), medtem ko nekoliko manj pa rime, v povprečju 2,36 od skupno 4 točk.
  • Sporazum v tej prilogi tudi določa, da bodo države naslednice začele pogajanja o prevzemu jamstev SFRJ ali NBJ za devizne hranilne vloge.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • S podpisom socialnega sporazuma in tarifne priloge k splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo so se socialni partnerji obvezali, da se bodo pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so osnovni instrument za določanje izhodiščnih plač, pričela takoj in končala sredi junija.
  • Zavezanci lahko sami izdelajo obrazec obračuna, mora pa vsebinsko in oblikovno ustrezati obrazcu, ki je priloga k navedeni uredbi.
  • Mislim namreč, da je prilogo k diplomi za podiplomski študij še laže pripraviti kot za dodiplomski.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Izpolnjen obrazec s prilogami je potrebno do 31.3.2001 oddati na pristojni območni enoti Zavoda.
  • Prosilci vložijo zahtevke s potrebnimi prilogami v navedenem roku na Občinski urad občine Gorišnica, Gorišnica 54.
  • Vloge s potrebnimi prilogami pošljite na posebnih obrazcih sklada, ki jih lahko kupite od 10. maja 2000 naprej na pooblaščenih enotah Hranilno - kreditne službe Slovenije ali na sedežu sklada.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Letos morajo biti vlagatelji še zlasti pozorni na obrazce - še v začetku marca so bili namreč v prodaji stari, neustrezni obrazci, ki jih je sedaj treba dopolniti s prilogo, ki jo dobijo brezplačno v papirnicah ali na centru za socialno delo.
  • Tako Tehnološki park kot mestna občina pričakujeta, da se bosta izdajatelja sklepa, to je ministra, v celoti seznanila z vsemi prilogami projekta in da bo vzpostavljena ustrezna komunikacija, da bi dosegli možen ustrezen dogovor, so poudarili na tiskovni konferenci.
  • Spremenita se tudi 23. člen ter 25. člen pravilnika, priloga II pa se nadomesti z novo prilogo II, ki je sestavni del pravilnika.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Priloga je vsebovala določila o uresničevanju sporazuma med ZRJ in mednarodno skupnostjo, je ugovarjal nekdanji visoki predstavnik v BiH, ki je sodišču pojasnil, da so »vojaški aneks« vzeli kar iz daytonskega mirovnega sporazuma, ki ga je podpisal tudi Milošević, predvideval pa je prosto gibanje enot Nata po ZRJ in celo na Hrvaškem.
  • Tarifna priloga določa način usklajevanja izhodiščnih plač le za leti 1997 in 1998.
  • Tarifna priloga ureja še nekatera povračila in nadomestila, novost pa je dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, za katerega bo delodajalec zagotovil z zakonom določeno minimalno premijo, ki znaša 3683 tolarjev.
 • pošiljati v prilogi
  • Mož je pred kratkim obiskal svojega splošnega zdravnika in ta mu je opravil EKG, katerega fotokopije vam pošiljam v prilogi.
  • Po dogovoru z gospodom Rukavinom v prilogi pošiljam naše pojasnilo glede njegovega teksta v LDS-ovi reklamni prilogi v zadnji številki časopisa Dobro jutro.
 • priloga [x]
  • Priloga 2: Obrazec dovoljenja Dodatni obrazec k dovoljenju.
  • Uprava, ki predlaga spremembo karakteristik dodeljene frekvence ali začetek uporabe dodatno dodeljene frekvence, o tem obvesti IFRB in mu sporoči karakteristike, navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o radiokomunikacijah, in imena uprav, o katerih meni, da bi jih morala zaprositi za soglasje, ter imena tistih, katerih soglasje je že pridobila.
Na vrh
 
1.1 elektronskemu sporočilu priložena datoteka
v računalništvu
 •  
  • Če želite natisniti prilogo, poiščite opcijo v spodnjem levem predelu pogovornega okna Natisni in postavite kljukico v potrditveno polje za tiskanje prilog.
  • Da opombo pripnete določenemu Outlookovemu elementu kot prilogo (v našem primeru stiku), najprej odprite ta element.
  • Omogoča nam pošiljanje sporočil, katerim lahko pripnemo različne priloge (datoteke - besedila, tabele, grafe, slike, zvok, video ...).
  • Kot prilogo lahko odpremo in preberemo Wordovo datoteko.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Priloge, ki so poslane v tvoj elektronski poštni predal, lahko na tvoj računalnik preneseš tako, da klikneš nanje.
  • Uporabniki imajo tudi možnost, da priloge v elektronskih sporočilih šifrirajo v PDF zapisu s 128-bitnim ključem za varne prenose.
  • Koda HTML naroči sistemu Windows, da shrani priloge na trdi disk računalnika, nato pa virus prebere shranjene elektronske naslove in se nato sam odpošlje na prebrane naslove.
Na vrh
2 publikacija
priloga je publikacija, ki izhaja navadno v sklopu nekega časopisa ali revije in pogosto obravnava neko določeno tematiko
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Da bi bil Koledar čim bolj aktualen in predvsem za uporabnika privlačen, so se v Športni uniji odločili, da iz vsebine izločijo vadbene programe, ki jih bodo po novem objavljali štirikrat letno v posebni brezplačni prilogi revije FIT.
  • Prva številka je izšla kot priloga časopisa Posavski obzornik in tako bo tudi z naslednjimi številkami.
  • V prilogi Dela Informacijska tehnologija je bila dne 14. 1. objavljena strokovno neargumentirana »recenzija« knjige Internet in pravo, na katero smo njeni avtorji prisiljeni na kratko odgovoriti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cicidoju in Cicibanu je dodana brezplačna priloga Za starše, v kateri strokovnjaki osvetlijo temo Vesele šole.
  • Vsak mesec bomo pripravili tudi posebne tematske priloge in vsaj petkrat letno tudi prilogo MARIBORČANKA.
  • Posebno me zanima tedenska literarna priloga, ki jo redno prebiram.
  • Ob začetku festivala bo jutri izšla posebna Dnevnikova priloga, ki prinaša nove in aktualne vsebine s področja oglaševanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zato smo pripravili posebno prilogo o fitnesu: namenjena je tako začetnikom, ki doslej še niso prestopili vrat fitnesa, kot tistim, ki vanj že dlje časa zahajajo.
  • V Dnevniku smo se pred letom dni odločili izdajati prilogo o sodobnih tehnologijah SLOnet.
  • Pred meseci sem pri znancu prebral Dnevnikovo prilogo Moj dom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Upokojitev leta 1994 je dočakal kot urednik priloge Delo in dom ter Izložbenega okna.
  • Naslednja številka priloge Tolar na tolar bo izšla v petek, 27. februarja.
  • Oglejte si zadnjo naslovnico priloge Delo & dom.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Revija se je tedaj preimenovala v Križ in je izhajala kot priloga glasila mariborskega dijaštva Stražni ognji.
  • Zadnja dopolnitev knjige je izšla kot priloga Alpinističnih razgledov leta 1996.
  • Revija Glamur razpisuje nagradni natečaj za roman, ki ga bo objavila kot samostojno prilogo k poletni številki letnika 2003.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ker so članki v prilogi Vestnika prostorsko omejeni, se pač trudim po svojih najboljših močeh, da vam v kar najbolj zgoščeni obliki povem čim več uporabnega.
  • Domnevam, da kolumne v prilogi berejo praviloma le redni in temeljiti bralci.
  • Vabljeni k ogledu razstave in k branju strokovnih prispevkov v prilogi Za starše.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ime srečneža oziroma srečnice, ki mu bo žreb prisodil nagrado, bomo objavili v kulturni prilogi prihodnji torek.
  • Kako se lahko ob pesmicah igramo, preberite v prilogi Za starše na str. 5.
  • Kakor smo takrat že pisali v prilogi Znanost, so preizkusili več variant nove kuhinje, to pa je omogočila modularna zasnova posameznih delov.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK2 
  • Vsi večji časopisi nemškega govornega območja so v zadnjih dneh izdajali debele priloge o frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer obravnavajo Rusijo kot častno gostjo sejma.
  • Zdi se mi, da bi vsaj s prilogo o igricah razveselili prav vse fante in marsikatero dekle.
  • Prvič so o tem, da je otrok spolno zlorabljan, resno posumili, ko so v mali šoli predstavili Cicibanovo prilogo o primernem in neprimernem ravnanju odraslih z otroki.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Po mojem je šel v intervjuju za Sobotno prilogo čez mero, ker se je postavil preveč pokroviteljsko proti mestu, ki ima svojo zgodovino in kulturo.
  • "Zato bi morali posvetiti nekaj več svojega časa in ostajati na šoli," je med drugim povedala Lucija Čok v pogovoru za prilogo Šolstvo.
  • Sicer pa imam danes eno obveznost manj, ker sem že včeraj oddal članek za Večerovo torkovo prilogo Zaposlovanje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Štirikrat na leto izide tudi posebna šahovska priloga.
  • Razmišljal je o tem, kako dragocena bi bila za Dolenjsko drobna kulturna priloga, ki bi občasno izhajala v listu.
  • Sobotna priloga mu posveti portret tedna, za katerega Tone v okornem jeziku izjavi, da "samo samostojna, frontna in množična ZSMS lahko prispeva k frontni, demokratični in množični SZDL in k razvoju socialističnih samoupravnih odnosov".
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Svoje nasvete pišete za Delovo prilogo Ona, v kateri je imel prej svojo redno rubriko prim. Košiček.
  • Leta 1997 sem za Sobotno prilogo napisal štiri članke z naslovom Slovenska kulturniška laž.
  • Kot je v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo povedal Drnovšek, namerava funkcijo predsednika vlade zapustiti šele spomladi.
 • priloga [...]
  • V prejšnji prilogi Tolar na tolar smo zapisali, da se elektronsko poslovanje vendarle uveljavlja tudi v Sloveniji.
  • Več o sankaškem svetovnem pokalu v jutrišnji prilogi Time Out, ko bo objavljena fotoreportaža.
Na vrh
 
3 o hrani
priloga je to, kar se postreže navadno poleg mesa ali druge glavne jedi; pogosto so to krompir, riž, zelenjava ipd.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ajvar je zelenjavna priloga, na katero nikakor ne smete pozabiti, če pa bo družba bolj moška, si lahko privoščite tudi ostrejšo različico.
  • Tako pripravljene buče so okusna priloga k narezku, pečenki ali kuhani govedini.
  • Če je glavna jed sestavljena le iz priloge in mesa, naj škrobna priloga zasede polovico krožnika, mesna jed pa le četrtino.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zraven so ponudili originalno prilogo - ocvrte koščke ananasa, ki so se v kombinaciji z mesom in omako odlično podali k vinu.
  • Če ima rad testenine, lahko poleg njih postrežete različne priloge, omake, meso, tako da bo obrok kljub vsemu pester.
  • Na vrtu gojen pa nam da debele in lepe korenine, iz katerih pripravimo okusno zelenjavno prilogo.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Čisto klasična priloga k tej jedi je francoska štruca.
  • Tako dobimo okusno, nasitljivo in rudninsko popolno prilogo k mesu namesto redilnih in zdravju škodljivih škrobnih prilog.
  • Posušene slive, vložene v žganje, so odlična priloga k pečenki ali kakšni drugi mesni jedi, suši pa jih tudi za peko sadnega kruha in različnega peciva.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Ponudimo jih kot prilogo k mesu ali kot samostojno brezmesno jed.
  • Priljubljeni klinčki naredijo omako sladko in po svoje pikantno, to pa se dobro poveže s povprečnimi (industrijskimi) njoki, ki jih postrežejo kot prilogo.
  • Plodove brusnic predelujejo v sok, kompot, marmelado, žele, vino, vložijo jih v sladkor ali pa jih kot kiselkasto začimbo dodajo kot prilogo divjačinskim jedem.
  • Serviramo jih kot prilogo k mesu ali jemo same kot predjed.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Mimogrede si je kupil dva zrezka s prilogo.
  • Predlagam vam sočno mleto pečenko s prilogo in za posladek okusen makov kolač, ki ga ponudimo s kavo.
  • "Opažamo, da zaposleni še vedno najraje jedo meso z raznimi prilogami in solatami, najmanj pa so zadovoljni z enolončnicami," pravi Oprešnikova.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Pečeno meso ali perutnino ponavadi postrežemo z ustaljenimi prilogami in dodatki – pečenega pujska, na primer, običajno postrežemo z jabolkom.
  • Pečenko zrežemo in ponudimo s prilogo.
  • To preprosto jed lahko obogatite s prilogo iz kozjega sira, ki ga marinirate v olju z malce rožmarina.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za prilogo ponudite gratiniran krompir s sirom.
  • Ponudimo za prilogo k mesu.
  • Za prilogo so postregli lukovico, čebulo in gorčico.
  • Poleg obveznega pomfirja so za prilogo postregli še pečeno polento, jajčevce in grah.
  • Za prilogo pripravimo krompir v kosih ali pražen krompir.
Na vrh
 
slikovna priloga
priloga, v katero so vključene slike
 • V slikovni prilogi je podana razpredelnica turnirjev GZ Slovenije v letu 2002.
 • V barvni slikovni prilogi Prešernovega koledarja za leto 1998 so na kratko predstavljeni grbi slovenskih mest, nekaj temeljnega vedenja o heraldiki ali grboslovju, za katero je v zadnjem času vedno več zanimanja, pa odkriva članek Darinke Kladnik z naslovom Grbi v ogledalu sedanjosti.
barvna priloga
priloga v barvnem tisku
 • Pokazal sem mu tudi novo številko barvne priloge Tednika, ki jo je z zanimanjem prelistal in mi zabičal, da mu izvod z objavljeno fotoreportažo obezno pošljem, saj mu bo drag spomin.
 • V barvni prilogi so predstavljene rastline, ki so opisane v prvem delu knjige.