WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
premoženje samostalnik
1 lastnina
navadno v ednini
premoženje so vse stvari in denar, ki jih ima v lasti na primer posameznik, država, podjetje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če bo grofičino nacionalizirano premoženje njenim dedičem vrnjeno v naravi, bo v veliki meri spremenjena tudi lastniška podoba prekmurske ravnice od Murske Sobote do Lendave.
  • V skladu z zakonom o vladi upravlja z vsem državnim premoženjem Vlada RS in ta je prek Javnega pravobranilstva RS nastopala kot stranka v sporu.
  • Mož želi, da se to stanovanje všteje v skupno premoženje.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V drugem delu sodbe so mu zaplenili vse premoženje in takrat je postal bel kot stena.
  • Ministri, ki upravljajo državno premoženje, so bili že obveščeni, da morajo pripraviti seznam premoženja, ki ga bodo namenili za privatizacijo.
  • Z ženo sta si razdelila skupno premoženje, vendar tako, da so sinu ostala vsa posojila, najeta in porabljena za družinske potrebe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Podčetrteški svetniki so se prav tako lotili delitve premoženja bivše skupne šmarske občine.
  • Sporazum ne ureja vračanja premoženja rimskokatoliške cerkve na Češkem in njenega financiranja, je pojasnil minister za kulturo Pavel Dostal.
  • Zaradi zaplemb premoženja so vodilni krivi za številne osebne in družinske tragedije in za nepopisno trpljenje več sto tisoč Slovenk in Slovencev, ki so bili prisiljeni v tujini iskati zavetje pred komunističnim terorjem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Del premoženja podjetij je bil med lastninjenjem hkrati tudi v postopku denacionalizacije.
  • S to spremembo naj bi tudi nekoliko zaščitili premoženje delničarjev, ki pri dokapitalizaciji ne morejo sodelovati.
  • Skupno premoženje zakoncev je le tisto premoženje, ki sta ga zakonca pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Z darilno pogodbo pa premoženje preide na obdarjenca, ko mu je izročeno v posest, to je običajno ob sklenitvi darilne pogodbe.
  • Če premoženje družbe ne zadošča za poplačilo družbenih obveznosti, morajo družbeniki dopolniti manjkajoči znesek v razmerju, po katerem morajo pokrivati izgubo.
  • Njegovo premoženje ta čas znaša slabih 37 milijard tolarjev.
  • V zakonu ustvarjeno premoženje ob morebitni ločitvi praviloma pripada obema zakoncema enako.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Taki lastniki običajno ne razpolagajo s prav velikim premoženjem, zato po mnenju nekaterih poznavalcev varčevalci ne morejo prav zanesljivo računati na poplačilo iz tega vira.
  • Občina bo morala z vsem svojim premoženjem jamčiti zanj, v zameno pa ji bo dovoljeno gospodariti z njim.
  • Za škodo, ki bi zaradi tega nastala, pa člani odgovarjajo s svojim premoženjem.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Smo eno prvih podjetij v Sloveniji, ki oblikujemo skupino strokovnjakov za upravljanje s premoženjem.
  • Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine.
  • V tem oddelku, ki bo skrbel predvsem za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, bodo oblikovali tudi predloge za pripravo strategije razvoja ter programskih usmeritev posameznih dejavnosti.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Medtem pa je bilo precej preostalega premoženja v Brestanici že vrnjenega trapistom oziroma njihovim pooblaščencem.
  • Čeprav se v mariborski zavarovalnici skušajo kar najbolj prilagajati spremenjenim potrebam zavarovancev in jim nudijo celoten servis, ugotavljajo, da je še zmeraj veliko premoženja nezavarovanega.
  • Obstaja dovolj premoženja, da lahko pokrijemo vse obveznosti, ki bi nastale ob potencialni možnosti unovčevanja Srdovih poroštev.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Podatki o premoženju politikov so dostopni javnosti, po drugi strani pa so podatki o premoženjskem stanju najožjih svojcev (žene, moža, otrok) še vedno stroga tajnost.
  • Vlada je včeraj obravnavala in sprejela tretje poročilo o finančnem premoženju, ki ga je v imenu države upravljala v obdobju od 1993 do 1996.
  • Podjetje mora po tej pogodbi pet let voditi izvenbilančno evidenco in hraniti dokumentacijo o tem premoženju s skrbnostjo dobrega gospodarja.
  • Minister jim je dejal, da bo to uredil novi zakon o premoženju, ki se pripravlja.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Domala nepojmljive pa so razlike pri davku od premoženja.
  • Prihodki od premoženja, kot so npr. prihodki od najemnin strankinih prostorov ali izkupiček od prodaje osnovnih sredstev (stranka ima v lasti namreč veliko nepremičnin), so znašali 19.554.921 tolarjev.
  • Po 17. členu zakona o pravnem položaju verskih skupnosti iz leta 1976 se verske skupnosti »vzdržujejo iz dohodkov od lastnega premoženja, iz nagrad in prispevkov vernikov za izvršene verske obrede in opravila oziroma storitve, ki jih nudijo vernikom, in iz dediščin, daril in volil«.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Razveljavljena je še določba, ki je pravico do premoženja odrekala tistim, ki jim je bila ob zaplembi premoženja hkrati izrečena tudi kazen izgube državljanstva.
  • Ovni imate zelo različen odnos do svojega premoženja, ki je ponavadi trenuten, in se zelo hitro spreminja.
  • Upravičenci do nacionaliziranega in arondiranega premoženja v Spodnji Savinjski dolini se srečujejo z vrsto težav in nič ne kaže, da bodo do svojih kmetijskih zemljišč prišli kmalu.
  • Poleg tega, da se je Avstrija morala odpovedati zahtevkom do zavezniških sil, ki so bili posledica vojne, je morala sprejeti posebne obveznosti do premoženja držav članic ZN in premoženja in pravic manjšinskih skupin v državi.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, fizične osebe, se ta izterja iz premoženja ožjih družinskih članov itn.
  • Če bi bile obveznosti veliko nižje, bi jih lahko poplačali iz poslovno nepotrebnega premoženja in bi del podjetja mogoče preživel, zakonodaja pa omogoča tudi prisilno poravnavo v stečaju.
  • Z njegovim premoženjem upravlja njegov investicijski fond Millhouse Capital, ki je registriran v Veliki Britaniji, nakup nogometnega kluba Chelsea pa bo financiral iz lastnega premoženja.
  • Odvetnik je v rednem sodnem postopku iztožil pravico, da se dolg Ljubljanske banke na račun kar precejšnje devizne hranilne vloge nekega hrvaškega državljana poravna iz bančnega premoženja na Hrvaškem.
  • Brat je bil v času prejemanja pomoči očitno lastnik nekega premoženja, iz katerega ima občina po njegovi smrti možnost, da se poplača, saj se plačila storitve niso črpala iz premoženja, temveč se je premoženje s plačili občine ohranilo.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tudi v osrednjem inštitutu, ki bi moral skrbeti za premoženje in poslovanje Cerkve, ob takšnem vprašanju obupano dvignejo roke.
  • Mene so najele moje stranke, štiri ali pet podjetij, ki so delničarji Zavarovalnice Triglav in se borijo za svoje premoženje, ne pa sama zavarovalnica.
  • Pričakujejo tudi skorajšnje vračanje premoženja bosanskih podjetij v Srbiji, ki so ga srbske oblasti zaplenile v začetku leta 1992 in ga razglasile za družbeno premoženje.
  • Potencialni kupci se zelo zanimajo za to premoženje, kar nas zelo veseli, je na zadnji tiskovni konferenci povedal mariborski župan Boris Sovič in dodal, da upa v uspešno dražbo, s katero se bo naposled razrešila ta velika težava celotne regije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Na podlagi tega sporazuma so bili tedanji optanti upravičeni do pravične odškodnine za odvzeto premoženje.
  • Res je sicer, da je samo komunalno opremljeno zemljišče nekdanjega Tama po sedanjih tržnih cenah vredno več kot znaša kupnina za celotno premoženje bivšega Tama, vendarle pa je vprašanje, kdaj se bodo našli kupci zanj.
  • Na odseku za občinsko premoženje so na vprašanje Dela, kateri občinski pravilnik velja za sporna tri stanovanja, vredna dobrih 23 milijonov tolarjev, še aprila zagotavljali, da pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem.
  • Omenjene družbe torej lahko še vedno zbirajo certifikate, za katere država jamči ustrezno premoženje, ne bodo pa več pridobivale novih dovoljenj, saj za takšna dovoljenja garancija za premoženje ne velja.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Odvzeta zemlja je postala družbeno premoženje v lasti občine Kranj, uporabnik pa Kmetijsko gospodarstvo Kranj.
  • Vlada je tako prenesla na SRD premoženje v vrednosti 65,4 milijarde tolarjev.
  • Obseg premoženja v obeh skladih znaša dobrih 16 milijard tolarjev.
  • Da je premoženje v delnicah naraslo v milijarde, gre zasluga tudi skokoviti rasti na borzi - tečaj delnice KD Group se je v zadnjem letu skoraj podvojil, z 62 na 111 tisočakov.
 • odgovarjati z vsem svojim premoženjem
  • Metalka kot dolžnik za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
  • Če nadzorniki niso primerno nagrajevani ali plačani, ter hkrati z vsem svojim premoženjem odgovarjajo za to, kar delajo, nimamo uravnotežene situacije.
 • priti do premoženja
  • Dodaja še, da je njena družina prišla do premoženja zakonito in brez privilegijev.
  • Država mu je poskušala dokazati, da je do svojega premoženja prišel po nezakonitih poteh, zlasti s tako imenovanim pranjem denarja.
Na vrh
 
dohodek iz premoženja
vrsta dohodka
finance
 • Davek od dohodkov iz premoženja je treba plačati od dohodkov, ki jih zavezanec doseže z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž, prostorov za počitek, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja, ki ga oddajajo v najem.
 • Dohodki iz premoženja vključujejo prejete dividende, obresti in najemnine.
davek na premoženje
vrsta davka
finance
 • S tem davkom bo država nadomestila davek na premoženje in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Zato pa davka na premoženje ni treba plačevati pravnim osebam, se pravi, da so plačila oproščene vse poslovne nepremičnine v lasti podjetij.
kaznivo dejanje zoper premoženje
vrsta kaznivega dejanja
pravo
 • "Včasih je bilo daleč največ kaznivih dejanj zoper premoženje," pravi Šobar.
 • Med kaznivimi dejanji prevladujejo kazniva dejanja zoper premoženje.
stvarno premoženje
stvarno premoženje obsega nepremičnine in premičnine, kot je na primer avto
pravo
 • Županja Danica Simšič je včeraj povedala, da je načrt prodaje stvarnega premoženja MOL decembra lani, ko je bil v obravnavi osnutek proračuna, pripravila takratna načelnica, in sicer Rudolfa Ciuha.
 • Pri ocenjevanju stvarnega premoženja se ravnamo po določilih slovenskih in mednarodnih standardov in spoštujemo kodeks poklicne etike ocenjevalcev.
nepremično premoženje
nepremično premoženje obsega nepremičnine
pravo
 • Nekaj nepremičnega premoženja je še neprodanega, kot denimo 14 najemniških stanovanj in stari Hotel v Krškem, v katerem je imel nazadnje sedež holding Vidma Krško.
 • Za dediščino, ki obsega premično in nepremično premoženje, pošlje sodišče sklep o dedovanju davčnemu organu, na katerega območju je umeščena nepremičnina.
premično premoženje
premično premoženje obsega premoženje, kot so na primer avtomobili, dragocen nakit, plovila
pravo
 • Zapuščinski postopek za premično premoženje se izvrši le na izrecno zahtevo dedičev.
 • Opravili so 10.911 rubežev premičnega premoženja v vrednosti 2,5 milijarde tolarjev in uspešno izvedli 281 javnih dražb za prodajo premičnega premoženja v vrednosti 98 milijonov tolarjev.
stati celo premoženje
biti zelo drag 
 • Popravilo ga je stalo celo premoženje, a menda ni zajelo grelca.
 • Ta napaka ga je stalo celo premoženje, kljub temu pa je bilanca njegovega poslovanja še vedno pozitivna.