WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predpisan pridevnik
1 uradno določen
Na vrh
 
1.1 o zdravilih
predpisano ZDRAVILO ali ZDRAVLJENJE uradno določi ali odredi zdravnik, navadno z zdravniškim receptom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Možne so tudi interakcije s predpisanimi zdravili, zato je treba združljivost zeliščnih pripravkov in zdravil obvezno preveriti pri zdravniku ali farmacevtu!
  • Vzela je predpisani odmerek in sedla v svoj najljubši stol.
  • Do zapletov pravilom pride vselej, vendar pri bolnikih, ki se držijo navodil, predpisane terapije in diete, nastopijo pozneje, v lažji obliki ali sploh ne.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Pri nas so bili stroški za ambulantno predpisana zdravila in lekarniško dejavnost v strukturi obveznega zdravstvenega zavarovanja lani 13,7 odstotka oziroma v strukturi odhodkov za zdravstvene programe 15,8 odstotka.
  • K izboljšanju stanja lahko pomagajo naravna in zdravniško predpisana zdravila.
  • Sodišče ni sledilo obrambi obtoženega, da je bila med napačno predpisanim zdravilom in smrtjo dojenčka prekinjena vzročna zveza, je pojasnila predsednica senata sodbo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Franc Košir, generalni direktor ZZZS, je pojasnil, da na receptu ni podatka o tem, ali je bilo zdravilo predpisano bolniku, ki je že na dializi ali ne, zato je za ugotavljanje morebitnih kršitev treba pregledati medicinsko dokumentacijo bolnikov, ki so jim zdravniki predpisali eritropoetin; nadzorni zdravniki zavoda to lahko storijo.
  • Utrujenost v resnici povzroča infekcija, zaradi katere je predpisan antibiotik.
  • Če je predpisano večje število kapljic, postopek raje ponovite, kot da vam polovico zdravila izpljune.
 • predpisan na recept
  • Tržni delež na domačem trgu (znan je le za zdravila z list A in B) znaša 48,2 odstotka, zadnji dve leti, predvsem pa lani, se je poraba zdravil v Sloveniji začela zmanjševati, tako se je tudi prodaja zdravil, predpisanih na recept, zmanjšala za 4 odstotke.
  • Kompetentna sta za zbiranje in obdelavo podatkov o zdravilih, predpisanih na recepte.
Na vrh
1.2 o postopkih in dokumentih
predpisan POSTOPEK, POGOJI ali DEJANJE je uradno določen s strani ustanove ali uradne osebe, njegovo neupoštevanje pa se uradno kaznuje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Občinska volilna komisija je do predpisanega roka za vložitev uradnih kandidatur za župana prejela šest kandidatur za župana.
  • Upravni organ mora potem v 15 dneh imenovati posebno komisijo, ki po predpisanem postopku razreši spor.
  • Očitno gredo uspehi hrvaškega trenerja, ki nima predpisane formalne izobrazbe, nekomu zelo v nos.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Zakonsko predpisanih ukrepov ob kritičnih vrednostih onesnaževanja na žalost še nimamo.
  • Komisar je predvsem pazil na spoštovanje strogo predpisane časovne omejitve potopa in količine zraka v jeklenki.
  • Klavnice imajo natančno predpisane postopke klanja, kar je pri prašičih zaradi kakovosti mesa še posebej pomembno.
 • PRIDEVNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Poleg pogojev predpisanih z zakonom morajo kandidati imeti državljanstvo Republike Slovenije.
  • Živila morajo ustrezati merilom, predpisanim z društvenim pravilnikom o kolektivni blagovni znamki.
  • Poleg klasifikacij, predpisanih z uredbami vlade, uporablja državna statistika vrsto drugih klasifikacij, ki so predpisane kot statistični standard z metodološkimi navodili.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Opravili so zdravniške preglede in psihoteste, kot je bilo to predpisano za sprejem v policijo.
  • Trenutna inflacijska stopnja v Nemčiji je okoli 4 %, vendar kaže težnjo navzgor, to pa pomeni, da bi se Nemčija lahko oddaljila od izpolnjevanja pogojev, predpisanih za evropsko monetarno unijo.
  • Hrvaška vlada je namreč za leto 2005 sprejela novo odredbo o pogojih za prihod in bivanje tujih jaht in barčic na hrvaškem morju, po kateri bo treba ob plačilu vseh dajatev in prevzemu vinjete navesti člane posadke v dvakratniku števila, predpisanega za določeno plovilo.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Davčni zavezanec mora obračunani prometni davek vplačati v rokih, predpisanih v tem zakonu, na račune, določene s predpisom, ki ga izda predstojnik republiškega upravnega organa za finance.
  • Po teh predpisih mora kakovost kopalne vode ustrezati zahtevam in standardom, predpisanim v direktivi EU.
  • Ta sporazum lahko spremeni le pristojna upravna konferenca za radijske zveze članic Zveze iz Območja 1, sklicana v skladu s postopkom, predpisanim v Konvenciji.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Za kršitev prepovedi je predpisana kazen 10.000 tolarjev.
  • Če je bila meščanka, prebivalka Trsta, okoličanka ali tujka, se je tovrstni delikt nad njo kaznoval s smrtjo, za poskus posilstva pa je bila predpisana denarna globa 200 liber.
  • Postopek za prevoze s helikopterjem je predpisan.
  • V pravilniku so natančno predpisani pogoji tudi za dejavnost klanja živali (prašičev, drobnice in perutnine) na domu, trženje, predelavo mesa in izdelavo mesnih izdelkov ter njihovo prodajo na domu proizvajalca ali pa na lokalnem trgu.
 • predpisan v  [x. [členu, odstavku
  • Če je uporaba priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev, predpisanih v 38. in 39. členu ZV -1, trajno onemogočena, ima lastnik tega zemljišča pravico do odškodnine ali nadomestila v naravi po predpisih, ki urejajo razlastitev.
  • Za ladje, ki prevažajo lesene tovore, se lahko poleg nadvodij, predpisanih v prvem odstavku tega predpisa, določijo nadvodja za les v skladu z določbami predpisov 41-45, vključno s to prilogo.
Na vrh