WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predpis samostalnik
1 dokument
predpis je uradni dokument, ki ga sprejme državni organ in ki ureja določena področja
 • SAMOSTALNIK0+glede+SAMOSTALNIK2 
  • Med takšne sodijo npr. predpisi glede dopustnih emisij v okolje, za katere se v tujini čas priprave in sprejemanje meri v letih.
  • Zelo nevaren je predlog najrazvitejših držav ZDA, Kanade in Japonske, da bi pri predpisih glede emisij ogljikovega dioksida upoštevali velikost gozdne in kmetijske površine in da bi vsaka država dobila posebne ugodnosti glede na to, koliko ogljikovega dioksida absorbirajo njeni gozdovi.
  • Ob vse strožjih predpisih glede uporabe mineralnih gnojil je enakomerna disperzija vedno bolj pomembna.
  • Nekatere države članice imajo že zdaj strožje predpise glede oglaševanja tobačnih izdelkov, denimo Francija, Italija in Portugalska.
 • GLAGOL+mimo+SAMOSTALNIK2 
  • Če so kje delali mimo predpisov, banka za to ne more odgovarjati.
  • Očitno še vedno obstajajo t. i. črni prekupčevalci lesa in žage, ki poslujejo mimo predpisov.
  • Kadar pa občani ravnajo mimo sprejetih predpisov, nastopijo komunalni redarji.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V odločbi se v skladu s predpisi o razlastitvi določi tudi višina odškodnine za začasno uporabljena zemljišča.
  • Mustang so prizadeli tudi novi predpisi o emisijah in hrupu, zato je bil preslaboten in nič kaj razburljiv.
  • Pri naložbah pol denarja namenijo za ekološko sanacijo, predpise o varstvu okolja pa izvajajo tako na servisih kot v skladiščih.
  • Župan Miro Kozelj je pojasnil, da je besedilo predpisa o oddaji malih naročil že pripravljeno in da ga zdaj pregledujejo na uradu za javna naročila.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Se bo strogo ravnala po predpisu, ki ga je časnik očitno prekršil, ali se bo strinjala z mnenjem, da je šlo za javni interes.
  • Do sprejetja zakona, ki bo urejal javne sklade na področju kulture, sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode.
  • Sodili jim bodo po vojnem predpisu, ki ga je med drugo svetovno vojno podpisal takratni ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt za preganjanje ameriških vohunov, zajetih v Ameriki.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Pri upokojitvi po novih predpisih tudi ni več omejitve odmere pokojnine največ v višini 85 odstotkov od pokojninske osnove.
  • Sredstva za razliko med pokojnino po splošnih predpisih in pokojnino po tem zakonu se zagotavljajo iz državnega proračuna.
  • Zahtevek za dajatev po pravnih predpisih ene države pogodbenice se šteje tudi kot zahtevek za ustrezno dajatev po pravnih predpisih druge države pogodbenice.
  • Priznanje pokojnine po prejšnjih predpisih ni možno, ker ne izpolnjujete posebnih pogojev na dan 31. 12. 1999 glede invalidnosti oziroma brezposelnosti.
 • PRIDEVNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • S tem se je veterina zavarovala, praktično pa to pomeni, da lahko večina živinorejcev kar preneha z delom, saj ima le peščica vse urejeno po predpisih.
  • 2. embalaža je vsaka embalažna enota, izdelana po predpisih iz prejšnjega člena za polnjenje z nevarnim blagom (sodi, vreče, ročke, mešana in sestavljena embalaža, vsebniki IBC, cisterne, zabojniki ali druge embalažne enote).
  • Če potni nalog ni izpolnjen po predpisih, pa znaša kazen 50 tisoč tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Spremembe in dopolnitve zakona o odvetništvu predstavljajo uskladitev s predpisi Evropske unije.
  • Merilo za registracijo takšnega vozila pri nas je njegova skladnost s predpisi.
  • V paketu res potrebnih usklajevanj s predpisi EU sta podtaknili tudi prej omenjeni, malce omiljeni drugi poskus delodajalcev.
 • PRIDEVNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Osebna izkaznica, ki je docela usklajena z evropskimi predpisi, na podlagi meddržavnih sporazumov zadošča tudi za potovanje na Hrvaško in med turistično sezono v Črno goro.
  • Proračun, proračunski uporabniki in pravne osebe javnega prava za druga sredstva in obveznosti do virov sredstev revalorizacije ne opravljajo, razen če je tako določeno s predpisom ali pogodbo.
  • Čeprav zadeve niso urejene s predpisi, se vsi strinjajo, da so potrebne redne zamenjave, da morajo položaje prevzemati ljudje različnih političnih prepričanj, ljudje iz različnih evropskih krajev, nikakor pa ne zgolj ljudje iz velikih članic.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Narediti je treba nove projekte, vnesti vanje gradbene spremembe, nekaj stvari popraviti v naravi in jih uskladiti z gradbenimi predpisi.
  • Minister, pristojen za gospodarstvo, s posebnim predpisom določi splošno varnost izdelkov.
  • Nikakršnih zadržkov ni, da ne bi tega uredili s predpisi.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi neživljenjskih predpisov so se prekomerno razmnožile nekatere zveri in divji prašiči.
  • Pri tem so morali zaradi predpisov o zaščiti starega mestnega jedra pridobiti tudi soglasje zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
  • Šele konec septembra so zaradi novih varnostnih predpisov začeli razvijati tudi šasijo vozila, ki so jo dokončali 4. januarja letos.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Pšenice, ki na podlagi ugotovljene vsebnosti beljakovin ne ustreza veljavnemu predpisu, ne bodo odkupovali.
  • Preživel bo le tisti, ki bo zadostil predpisom in pogojem Evropske unije in trženju.
  • Morali se bomo prilagoditi predpisom Evropske unije, ki so glede računalniškega kriminala širši.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Poleg tega izdelki omogočajo enostavno vgradnjo in prevoz ter so prilagojeni protipotresnim predpisom.
  • Konec koncev pa smo v resnici bolj podrejeni strogim predpisom Pariškega memoranduma kot kakšni naši instituciji.
  • Da je zadoščeno predpisom, so pod stopnice namestili rešilni splav, prostor pa bi se našel tudi za kemično stranišče.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dvokolo pravzaprav najraje zajahajo mladi, mnogi tudi brez izpita o cestnoprometnih predpisih.
  • Po veljavnih predpisih obravnava pritožbe senat policije, ki ga sestavljajo direktor policijske uprave, član policijskega sindikata in javnost.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Slovenski prevozniki se držijo strogih predpisov, ki za kršitelje predvidevajo visoke kazni, zato usmeritev tovornih vozil v koridorje pravzaprav pomeni, da Hrvaška slovenskemu nadzoru nevarnih tovorov ne zaupa.
  • Tako so se med drugimi lotili zakonskih predpisov in kakovosti pitne vode ter varovanja količin in kakovostnih vodnih virov, spregovorili so tudi o kakovosti vodovodnih sistemov, enako pa tudi o tehnologijah za čiščenje pitne vode.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ministrstvo za kulturo že pripravlja predzakonski predpis, s katerim bo na osnovi 56. člena zakona o knjižničarstvu predvidoma določeno, da se del teh sredstev namenja v splošnih knjižnicah izposojenim domačim avtorjem prek njihovih kolektivnih organizacij, del pa še naprej za podpiranje kulturne ustvarjalnosti na področju založništva s strani MzK.
  • Takratna oblast je v primeru nuklearke kršila ne samo svoje lastne predpise za investicijsko gradnjo, temveč tudi v svetu običajni način priprave na gradnjo jedrskih elektrarn.
  • Luka Koper bo spoštovala vse predpise za varovanje okolja, zaradi česar nas ne skrbi, da v njeni bližini ne bi mogli urediti res lepega koščka obale, namenjenega turizmu.
  • Minister, pristojen za finance izda predpise o natančnejših pogojih in načinu ugotavljanja carinske vrednosti.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Vendar pa se predpisi, ki so bili izdani na njihovi podlagi, uporabljajo do izdaje novih.
  • Je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne zavode.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Železniški predpisi sicer določajo vožnjo s prižganimi lučmi le ponoči in ob slabi vidljivosti, vendar bo ta poteza voznikom, ki prečkajo železniško progo, omogočila, da bodo hitreje zagledali bližajoči se vlak.
  • K temu jih zavezuje temeljni slovenski predpis, ki ureja področje živil in ki s tem nosilcem dejavnosti nalaga popolno odgovornost za varnost živil, ki jih proizvajajo in izročajo v promet (več na www.sigov.si / zzvravne / glavno. htm).
  • Novi zakonski predpisi, ki bodo v Evropski uniji urejali to področje, so tik pred uvedbo, zato bo kmalu šlo zares.
  • Pokojninske načrte za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje potrdi minister za delo, strogi predpisi pa izvajalcem nalagajo, kako smejo nalagati denar, ki ga poberejo od zavarovancev v obliki premij.
  • Prvi predpis nosi ime »Odlok o prehodu sovražnega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile« in ima 12 členov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi v naši občini so bila različna mnenja in različni odmevi na vsebino predpisa.
  • Kršitve predpisov o javnih naročilih je računsko sodišče našlo tudi za leto 2003.
  • Zaradi kršenja predpisov so sodniku za prekrške prijavili 12 oseb, dve zaradi kršenja javnega reda in miru, ostalih deset pa zaradi kršenja mejnih predpisov.
  • Le ob upoštevanju predpisov o ekološkem kmetovanju je v Sloveniji dovoljeno kmetijski pridelek oziroma živilo označiti z označbo »ekološki«.
  • Zanemarljiva ni niti zahteva predpisa, da morata stranki obvestiti poravnalca o tem, da je obveznost iz sporazuma izpolnjena.
  • Znal je na pamet vse člene vojaških predpisov in to mu je bilo povsem dovolj, da je skrbel za njihovo izvajanje.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Potrošnikova pravica pa je, da odstopi od pogodbe po predpisih iz varstva potrošnikov pa tudi to, da poplača kredit pred rokom zapadlosti.
  • Podzakonske predpise iz tega zakona izda minister najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
  • V ta znesek niso vključene objave zakonov in drugih predpisov iz naše pristojnosti v uradnem listu.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Še sreča, da evropski predpisi niso tako (nerazumno) strogi kot ameriški.
  • Predpisi so jasni, poznajo jih vsi in tudi veljajo za vse, a določeno število voznikov jih bo vedno kršilo.
  • Pravni red je še vedno nestabilen, predpisi so neusklajeni, neskladja pa se odpravljajo prepočasi, so začetne ugotovitve varuha.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pomagali naj bi jim z informacijami o cestnih predpisih v tamkajšnjih državah, o postopkih na mejah pri prehodih tovornjakov, še zlasti pa pri urejanju vprašanj s policijami in carinskimi organi (pri izpolnjevanju carinske in prevozne dokumentacije).
  • Projekti za prenovo so pripravljeni, toda zaradi novih predpisov v gradbeništvu je zdaj prišlo do novega zapleta.
  • Nacionalni predpisi v EU so večinoma sestavljeni tako, da v enem predpisu obravnavajo predpakirane mineralne, izvirske in pitne vode, v drugem pa cevovodne pitne vode.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ožja skupina naših strokovnjakov za potresno inženirstvo je izdelala osnutek predpisa za gradnjo stavb v seizmičnih območjih, pri katerih se kot seizmološka karta povsod upošteva karta za povratno periodo 500 let.
  • Nesporno bomo počakali, če bo zakonodajalec predpise za to področje kaj spremenil, in bomo to spoštovali.
  • Manjka še precej predpisov za izvedbo zakona o socialnem varstvu, zato zbornica ne more uresničevati vseh javnih pooblastil.
  • Kljub ostrim predpisom za varstvo avtorskih in sorodnih pravic, ki veljajo v Sloveniji in jih celo v tujini ocenjujejo za dobre, v marsikaterem slovenskem podjetju še naprej uporabljajo računalniške programe, za katere nimajo ne licenčne pogodbe ne potrdila o nakupu.
  • Ptičja direktiva je v svetovnem merilu najpomembnejši predpis za varstvo ptic.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • V Evropi je v veljavi več predpisov, ki določajo, da je potrebno označevanje živil, ki vsebujejo sestavine iz gensko spremenjenih organizmov, in tudi označevanje hrane, ki vsebuje več kot 1 odstotek GSO soje oziroma koruze.
  • Želela bi opozoriti na nekaj predpisov in kriterijev, ki jih je komisija upoštevala pri svojem delu.
  • Že zdaj je namreč precej predpisov, ki bi plačilno disciplino lahko izboljšali, če bi jih seveda izvajali.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za prijavo nesreče pri delu (poklicne bolezni) veljajo pravni predpisi države pogodbenice, po katerih obstaja zavarovanje.
  • Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu.
  • Zato je izredno pomembno, da slovenska podjetja čim prej sprejmejo in začnejo tudi v praksi izvajati različne direktive v zvezi s tehničnimi predpisi EU.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Previdnost upravne enote izhaja iz izkušenj minulih let, ko so zaradi še vedno veljavnih zastarelih in nedorečenih predpisov na področju ribištva pritožbe v zvezi z lovom na ciplje romale od upravne enote na ministrstvo in nazaj, kar je zavlačevalo ali onemogočilo lov.
  • Upravni predpisi na državni ali lokalni ravni, ki bi prepovedovali nadaljnje opravljanje tovrstne dejavnosti na takšni lokaciji, kot se nahaja sedaj.
  • Omenjajo se predpisi na notranjem trgu, pa tudi predpisi o okolju (zrak, zračenje, onesnaženje vode itd.).
  • Slovenija je prvi predpis na področju planinskega vodništva z redom za gorske vodnike dobila na prelomu prejšnjega stoletja v času avstroogrske monarhije in vojvodine Kranjske.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Zato pa je pohvalil druge, predvsem nove članice, ki so pravočasno uveljavile predpise proti diskriminaciji.
  • Drugi vozniki pa vozijo tako, kot bi vozili, ne bom rekla živino, saj obstajajo predpisi proti močenju živali, ampak kot bi vozili drva.
  • Dr. Robyn Toomath, ustanoviteljica in vodja združenja Zajezimo epidemijo debelosti, je prepričana, da bi take zakone lahko sprejeli na podlagi podobnih predpostavk kot, denimo, predpise proti kajenju.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Če bo veterinarska uprava vztrajala pri predpisu, zaradi katerega zdaj neustrezno označene živali ne morejo dobiti zdravstvenega spričevala za zakol in s tem dovoljenja, da gre tako pridobljeno meso v predelavo in prodajo, in bo treba vse živali na novo označiti z duplikatom zanje izdanih številk, naj bi po zborničnih zahtevah država namesto rejcev plačala nič manj kot 4,5 milijona tolarjev za omenjeno preoznačitev.
  • Nemčija ni prepričana o neoporečnosti britanske govedine in zato vztraja pri ostrejših predpisih in kontroli mesa.
  • To sicer že počnejo, a kaj, ko se takoj zaplete pri predpisih in do zdaj še nesprejeti zakonodaji o dopolnilnih dejavnostih.
  • Pogosto pa se zatakne pri predpisih, pojavijo se težave zaradi medsebojne romske nevoščljivosti ali pa zaradi nerazumevanja okolja.
  • Ta konvencija se ne uporablja pri italijanskih pravnih predpisih, ki se nanašajo na socialno pokojnino in na druge dajatve, ki niso odmerjene na podlagi prispevkov in so izplačane iz javnih skladov, kot tudi ne v primeru povečanj do minimalne pokojnine, razen v primeru iz 21. člena.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Prvi odstavek ne posega v pravne predpise držav pogodbenic.
  • Ena večjih sprememb se je zgodila sredi sedemdesetih let, ko so v pogrebne predpise vključili tudi določilo o vključevanju govornika krajevne skupnosti v pogrebne slovesnosti.
  • Svojo politiko, konec koncev tudi liberalno prepričanje, pa skušam vgraditi v tiste predpise, ki jih lahko spreminjam ali na novo predlagam.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za plačila za ukrepe SKOP za leto 2004 so opredeljeni v predpisu, ki ureja plačila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 za leto 2004.
  • Upravičenci, pogoji za pridobitev in višina sredstev za izravnalna plačila na površino za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, so opredeljeni v predpisu o uvedbi izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1).
  • SPZ določa krajše priposetvovalne roke, kot so bili določeni v dosedanjih predpisih.
  • Glavna naloga vseh inšpektorjev, tudi deviznih, je, da neposredno na kraju samem pri pravnih in fizičnih osebah, podjetnikih posameznikih ali samostojnih podjetnikih preverjajo, kako se uresničujejo določila, zapisana v materialnih predpisih oziroma kako ravnanjo na poteh, ki jih je začrtal zakon.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V tehničnih predpisih se določijo proizvodi, ki morajo biti opremljeni s tehničnim navodilom ali navodilom za uporabo v slovenskem jeziku.
  • Novost je še, da so v predpisih zapisali nove zahteve, kako naj bodo opremljene steze za tehnični pregled.
  • Uredbo morajo članice EU upoštevati v svojih predpisih do 30. oktobra letos.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Starši uporabljajo vse možne luknje v predpisih in še kakšno zvezo zraven, da lahko otroka vpišejo na največjo šolo Antona Ukmarja na Markovcu, kljub temu, da ne stanujejo tam, je v odprtem pismu Koprčanom zapisal Sergej Pinter, predsednik iniciativnega odbora staršev in občanov Kopra za čimprejšnjo zgraditev osnovne šole na Bonifiki.
  • Novosti v predpisih letos ni.
  • Medobčinski inšpektorat naj bi bil predvsem odgovor na številne vrzeli v predpisih ali njihovem izvajanju.
  • Tako vlada izreka gostoljubje plovilu, ki mu z novim pomorskim zakonikom odreka gostoljubje, in naknadno želi ukiniti protijedrski in "protinatovski" člen v predpisu, ki sploh še ni začel veljati.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Za izračun krmnih površin za dodeljevanje podpor, ki se nanašajo na predpis o ureditvi trga za goveje meso, se smiselno uporabita 24. in 25. člen te uredbe.
  • Proizvajalci, ki so za nasprotno lobiranje menda porabili pet milijonov dolarjev, so ogorčeni in napovedujejo, da bodo zakon izpodbijali pred zveznim sodiščem in se sklicevali na zvezne predpise, po katerih naj bi o standardih glede porabe goriva odločal kongres.
  • Vozniki težkih tovornjakov se požvižgajo na predpise.
  • Velikokrat pa se zgodi, da na cestnovarnostne predpise pozabimo tudi vozniki.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Sklicevanje na predpise EU je v tem primeru skrajno neprimerno, saj tisti, ki sprejemajo take zakone, s tem dejansko podpirajo anarhijo posameznikov, ki kršijo ta predpis s povzročanjem nevzdržnega, da ne rečem peklenskega hrupa oz. terorja nad vsemi živimi bitji.
  • Hude reakcije na rigorozne predpise, ki jih je hrvaško ministrstvo za morje, turizem, promet in razvoj ob koncu minulega leta namenilo navtičnim turistom, so bile prehude tudi za tiste, ki so kanili z zakonskimi batinami udrihati po tistih, ki oddajajo plovila na črno.
  • Državi sta že izrekli pripombe in kritike na pravni predpis, ko je bil ta še v pripravi.
  • Državni sekretar Bojan Bugarič pa je odprl novo temo, ki naj bi se je prav kmalu lotila tudi Slovenija, namreč uvajanja civilnega vpliva na predpise in druge akte, ki jih sprejema izvršilna oblast, po podobnih načelih, kot so vgrajeni v delo zakonodajne oblasti.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Dr. Janez Šinkovec se tudi ni mogel strinjati s trditvijo US, da ne odloča o drugih predpisih in splošnih aktih, ki niso sestavni del slovenskega pravnega reda.
  • Vendar pa se pristojni ministri zaradi razhajanj v stališčih niso mogli zediniti o enotnih predpisih.
  • Ko je tudi njo povprašal o internih predpisih, naj bi mu bila začudeno odgovorila, da pri takih predpisih niti sama ne bi imela možnosti pridobitve posojila.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Tu dobimo podatke o vseh veljavnih predpisih ter čistopise veljavnih zakonov.
  • V njih so zbrane informacije o predpisih s področja turizma, o inštitucijah in programih, kjer si je mogoče pridobiti potrebno znanje ali zaprositi za pomoč in podporo na lokalni ravni.
  • Pri drugih so se vsaj toliko potrudili, da so na čelo razprave o davčnih predpisih postavili poslance, ki so (bili) po poklicu ekonomisti, čeprav bi tudi zanje težko trdili, da v njihovih glavah ekonomska logika prevladuje nad trenutnimi strankarskimi političnimi cilji.
  • Delo je opravil nizozemski inštitut za raziskovanje prometne varnosti (SWOV) kot osnovo za odločitev o takšnem zakonskem predpisu v državah Evropske unije.
 • v skladu s predpisi / v skladu s predpisom
  • O bivalnih prostorih je Matjaž Zadravec povedal, da so v skladu s predpisi.
  • Ta zavezuje serviserja, da z vozilom ravna v skladu s predpisi in načelom dobrega gospodarja.
  • Krave dojilje in telice, za katere se vlaga zahtevek za premije v skladu s predpisom o ureditvi trga za goveje meso, se lahko v obdobju obvezne reje nadomestijo v okviru omejitev, določenih v predpisu o ureditvi trga za goveje meso, ne da bi se zaradi tega izgubila pravica do zaprošenih premij.
 • v nasprotju s predpisi / v nasprotju s predpisom
  • Prvotna pogodba o prenosu tega kulturnega spomenika na občino Brežice je s tem dobila predznak odplačnega odnosa, kar pa je v nasprotju s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij.
  • Tudi pri kratkoročnem zadolževanju je župan Krebelj ravnal v nasprotju s predpisi, saj za kredit ni dobil soglasja občinskega sveta, pa tudi vrnil ga ni do konca proračunskega leta.
  • Po objavi prvega nadaljevanja Martinove zgodbe, uredništvo Daily Mirrorja mu je zanjo plačalo več kot 100.000 funtov, se je oglasila komisija za časopisne pritožbe, sporočila je, da bo raziskala, ali vse skupaj ni v nasprotju z omenjenim predpisom.
 • zakoni in predpisi
  • Z zakoni in predpisi, ki zadevajo ekologijo, so člani sekcije seveda seznanjeni, saj imajo o teh vprašanjih redna strokovna srečanja.
  • Zakonov in predpisov, ki urejajo pristojnosti občin, je veliko, in v marsikateri občini se med njimi ne znajdejo najbolje.
 • predpisi s področja  [ekologije, bančništva, kmetijstva / predpis s področja  [ekologije, bančništva, kmetijstva
  • Vlada naj izdela tudi predloge najpomembnejših zakonov in predpisov s področja kmetijstva, gozdarstva in živilstva ter s tem seznani zainteresirano javnost in jih tudi pravočasno sprejme.
  • Pri tem je treba upoštevati tudi predpise s področja ohranjanja narave in varstva okolja, ki zelo natančno določajo pravila za umeščanje prostorskih ureditev na območjih Natura 2000.
  • Pri obravnavanem primeru gre za škodo, ki lahko nastane posledično zaradi sprejema predpisa s področja varstva okolja oziroma varstva narave.
 • izhajati iz predspisov
  • Dajatve za poklicne bolezni, ki izhajajo iz pravnih predpisov obeh držav pogodbenic, je dolžan izplačati nosilec tiste države, na katere ozemlju je delavec nazadnje opravljal delo, ki po svoji naravi pomeni posebno tveganje za nastanek poklicnih bolezni.
  • Kolikor sredstva iz prejšnjega odstavka poleg pokrivanja obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o denacionalizaciji, ne zadoščajo tudi za pokrivanje obveznosti iz tega zakona, je Republika Slovenija dolžna zagotoviti Slovenskemu odškodninskemu skladu dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti po tem zakonu.
 • predpisi k zakonu / predpis k zakonu
  • Ker podzakonskih predpisov k vinskemu zakonu še ni, je nastala zakonska praznina, zaradi katere se že pojavljajo kršitve pri označevanju vina cviček.
  • Gre za spremembe in dopolnitve podzakonskih predpisov k Zakonu o javnih naročilih (UL RS, št. 24/97).
  • Omenjena uredba je bila sprejeta kot izvedbeni predpis k zakonu o javnih uslužbencih in posega v materijo, ki doslej ni bila pravno urejena, temveč je bila le predmet kodeksa etike javnih uslužbencev.
 • temeljiti na predpisih / temeljiti na predpisu
  • Deležni smo le ultimativnih rokov za podpis pogodbenih določb, ki ne temeljijo na veljavnih predpisih.
  • Seveda pa bi moralo vse to temeljiti na pravno povsem jasnih predpisih, ki pa jih v tem trenutku, vsaj kolikor mi je znano, ni.
  • Ta vzorčna pogodba ne temelji na predpisu posamezne države, temveč prevzema prevladujočo prakso v mednarodni trgovini in načela, ki so splošno sprejeta v različnih nacionalnih zakonih.
Na vrh
 
1.1 določilo
predpis je določilo o kaki stvari, ki ga navadno postavi državni organ
 •  
  • V tabeli niso zajeti vsi novi predpisi, povzemamo zgolj bistveno vsebino novega predpisa.
  • Otroci so se učili predpise iz varnosti v cestnem prometu, ki jim bodo pomagali preživeti vsak korak na cesti.
  • Pravila in predpisi pa so pisani zato, da se spoštujejo!
  • Predpisa o tem, koliko je lahko visoka živa meja in koliko mora biti odmaknjena od vaše parcele, ni.
  • Tujo gotovino, ki jo v nasprotju s predpisom iz 56. člena tega zakona, domači potnik poskusi odnesti iz Republike Slovenije, ne da bi jo prijavil mejni carinarnici, se proti potrdilu začasno zaseže in deponira pri banki iz 23. člena.
  • Ne zmenite se za predpise, ki vas ovirajo na poti do rešitve.
  • Več zgledov ...
  • Tega pravnega interesa se po prepričanju sodišča ne more zanikati s sklicevanjem na predpis § 888 odstavek 2 ZPO-n, ki prepoveduje uporabo prisilnih sredstev.
  • Nihče se ni domislil, da bi se skliceval na predpis, ki pravi, da se vsako uničevanje plakatov ostro kaznuje.
  • Bivalne razmere in oskrba se določijo v predpisu iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Vendar mislim, da je prav, da velja predpis, da kupec plača kazen, če ne vzame računa, ki mu ga trgovec da.
  • Policija ne ukrepa, čeprav obstaja predpis, da naj bi pokanje bilo omejeno na obdobje od 26.12. do 1.1.
  • Tako v Pekingu velja predpis, da truplo umrlega za aidsom ne sme iz mesta in da ga je treba nemudoma kremirati.
 • biti po predpisih
  • Pri nas po 19. uri samo preklopimo blagajno na program dve in vse je po predpisih.
  • Vse je bilo po predpisih, le da se to, kar bi se moralo zgoditi, (še) ni zgodilo.
 • predpis iz [x.]  [odstavka, člena
  • O hujših ali ponavljajočih se kršitvah predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki jih je storil voznik vozila, registriranega v tujini, je potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zaradi posredovanja informacij in podatkov, potrebnih za razjasnitev okoliščin pri ugotovljenih kršitvah, pristojnemu organu države registracije vozila.
  • Če embalaža ne ustreza več predpisom iz 3. člena tega zakona, jo proizvajalec ne sme več označevati.
 • biti proti predpisom
  • Tudi tokrat nisem smela darovati krvi, ker uporabljam neko kremo za kožo, ki je proti predpisom Zakona o preskrbi s krvjo.
  • Hiter zavoj v levo bi bil proti predpisom.
Na vrh
2 odreditev zdravila
predpis je dejanje, pri katerem ZDRAVNIK BOLNIKU odredi ZDRAVILO ali ZDRAVLJENJE
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • S predpisom zdravila, če je potrebno in če otroku bistveno spremeni šolsko učinkovitost, se psihiatrična obravnava šele začne.
  • Nervoza torej ni več razlog za predpis pomirjeval.
  • Zavarovanci z zahtevami po predpisu antibiotika za vnaprej neupravičeno obremenjujejo zdravnike.
  • Ugotoviti je treba, kdo je plačnik njegovega zavarovanja, kako je zavarovan, kakšne so njegove statusne lastnosti, in najti njegove osnovne zdravstvene podatke, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja, diagnozo in predpis ustrezne terapije.
  • Predvsem pri bolnikih, ki so originalno zdravilo prejemali že leta, tudi v času, ko ustreznih generičnih zdravil še ni bilo na razpolago, je tak posvet pogosto precej daljši, kot bi bil enostaven predpis istega zdravila za naslednje trimesečje.
Na vrh