WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
predložiti glagol
1 vročiti; pokazati
ČLOVEK predloži DOKUMENT ali PREDLOG v pregled USTANOVI, ki presodi o njegovi vsebini ali ga uporabi v določenem, navadno uradnem postopku
  • kdo predloži kaj
  • kdo predloži komu kaj
  • kdo predloži kaj kot kaj
  • kdo predloži komu kaj kot kaj
  • kdo predloži kaj k čemu
  • kdo predloži kaj v kaj
  • kdo predloži komu kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Pred haaškim sodiščem je pričalo kar precej prič, sodnikom je tožilec predložil številne dokaze.
  • Udeleženci morajo pred začetkom usposabljanja predložiti dokazila, da imajo izkušnje iz učenja jadranja.
  • Ko bo uveden zapuščinski postopek, bo moral predložiti poročilo o upravljanju premoženja.
  • Vlada Republike Slovenije je v obravnavo državnemu zboru predložila predlog zakona o ugotavljanju vzajemnosti.
  • Ob tem pa ne Španija ne Italija nista predložili potrebnih podatkov o kakovosti letine in tudi ne o povprečni ceni, ki so jo kmetom izplačali za pridelani tobak.
  • Upravna enota je vlogo za lokacijsko dovoljenje zavrnila, ker investitor ni predložil vseh zahtevanih listin.
  • Tekači, ki ne bodo želeli opraviti pregleda, morajo pred startom predložiti zdravniško potrdilo.
  • Mueller upa, da bo lahko že prihodnji mesec kongresu predložil natančen načrt za reorganizacijo FBI.
  • Več zgledov ...
  • Večina potencialnih uvoznikov je predložila korektne ponudbe, ki ustrezajo dejanskemu stanju na trgu.
  • Izhodišča za sanacijo naj bi še pred začetkom preoblikovanjem vlada predložila državnemu zboru.
  • Družba mora v treh mesecih od predloga za uvedbo prisilne poravnave predložiti sodišču načrt finančne reorganizacije.
  • Potrdilo centra za socialno delo mora najemnik predložiti upravnemu organu za stanovanjske zadeve.
  • Vnovič pozivamo omenjeno ministrstvo, da uredbo o moratoriju na posege v TNP takoj predloži vladi.
  • Avstrijska vlada je že leta 1874 predložila državnemu svetu osnutek zakona o ribolovu v sladkih vodah.
  • Predlagatelji bodo morali vloge predložiti ministrstvu na predpisanih obrazcih do 17. maja letos.
  • Predloge kandidatov za člane sveta delavcev je potrebno predložiti volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
  • V sporočilu kluba študentov za javnost piše, da so predsednika razrešili, ker kljub večkratnim pozivom ni predložil nadzornemu odboru finančnega poročila o poslovanju.
  • Potem sem šel v Washington, predložit nekemu vladnemu uradu knjigovodsko dokazno gradivo.
  • Avstrijska vlada je že leta 1874 predložila državnemu svetu osnutek zakona o ribolovu v sladkih vodah.
  • Izbor najugodnejših ponudb opravi strokovna komisija in ga predloži v potrditev županu.
  • Udeleženec razpisa lahko predloži vse izjave, ki zahtevajo overitev notarja.
  • Davčni zavezanec predloži davčni obračun do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
  • Dovoljenje za odprtje računa v tujini BS lahko izda le na podlagi zahteve, ki jo predloži domača pravna oseba.
  • Obrambno ministrstvo je po dolgem času predložilo dober predlog sprememb zakona o služenju vojaškega roka.
  • Dodatno pa si zavezanci lahko znižajo osnovo za odmero dohodnine še za tri odstotke, če lahko kot dokaz predložijo ustrezne račune.
  • Vlada je kot dokaz predložila nerodno zmontiran videoposnetek.
  • Minister naj bi listine ponaredil oziroma sodišču kot dokaz predložil dokument, ki nikoli ni imel pravne veljave.
  • Kaj je potrebno predložiti k vlogi za republiško štipendijo?
  • Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo;
  • Pričakujejo, da bi novi zakon lahko predložili v obravnavo do 30. aprila prihodnje leto.
  • Oceno sodniške službe iz prejšnjega odstavka je treba pred njenim učinkovanjem predložiti v potrditev sodnemu svetu.
  • Spremembe bodo občinskim svetnikom predložili v sprejem na naslednji seji sveta.
  • Voznik tovornjaka s hrvaškimi registracijskimi oznakami je v tranzitni postopek predložil le 23 paketov pločevine.
  • Zahtevo za izdajo naročilnice se predloži v odobritev in podpis županu občine.
  • Zato so tudi zahtevali, da bo vlada v primeru kakršnega koli dvoma o vsebini vatikanski sporazum predložila v presojo ustavnemu sodišču.
  • Pred sodniki je zanikala krivdo, češ da je le podpisovala tisto, kar ji je v podpis predložil svetovalec.
  • V besedilu, ki je bilo predloženo v razpravo, sta bila dva predloga.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2
  • Na mestni občini ugotavljajo da večina krajevnih skupnosti ni predložila popolnih poročil.
  • Dejal je, da Američani niso predložili dokazov o iraški nevarnosti, zaradi katere bi bil potreben vojaški napad.
  • Trije od prijavljenih kandidatov niso predložili vseh dokazil, dva kandidata pa sta oddala popolni vlogi.
  • Pri dosedanjem delu komisije se je pokazalo, da marsikateri funkcionar ne predloži podatkov pravočasno ali pa predloži nepopolne podatke.
  • Zavarovanec še nikoli ni bil odklonjen zato, ker ni predložil medicinske dokumentacije.
  • Kljub tretjemu podaljšanju roka za zbiranje potrebne dokumentacije ti dve skupnosti nista predložili potrebnih dokumentov.
  • Ko je z veliko muko končno zbrala vse dokumente in jih priložila prošnji, je iz notranjega ministrstva dobila 'prijazen' odgovor, da ne more dobiti državljanstva, dokler ne predloži potrdila o viru preživljanja.
  • Ker skoraj četrtina podjetij iz gospodarskih dejavnosti ni predložila bilanc, je mogoče sklepati, da jih večina med njimi ne deluje.
  • Več zgledov ...
  • Ker vrhniški usnjarji na Agencijo za okolje še niso predložili sanacijskega programa, bodo deponijo s 1. januarjem prihodnje leto bržkone zaprli.
  • Posojilojemalec tudi ni predložil celovitega poslovnega načrta poslovanja za obdobje vračila posojila, temveč le projekcijo finančnih tokov do leta 2008.
  • kdo predloži kaj do česa
  • kdo predloži kaj ob čem
  • kdo predloži kaj pred čim
  • kdo predloži kaj na čem
  ČAS
   
  • Te dokaze naj bi ruski in svetovni javnosti v obliki dokumentarnega filma predložil do konca februarja.
  • Pripravljamo načrt vlaganj za ljubljanski grad za prihodnja štiri leta, ki ga bomo do oktobra predložili županji in mestni upravi.
  • Država mora EU do julija predložiti dva regijska razvojna programa.
  • Društvo zato ni moglo do roka predložiti nobenih bančnih garancij, svojega denarja pa očitno nima nič.
  • To informacijo naj bi vladi do naslednje seje predložilo ministrstvo za finance.
  • Svet je vodstvo zato pozval, da naj mu do naslednje seje predloži celotno poročilo s svojimi odgovori nanj, predvsem zato, ker v njem revizorji ugotavljajo precej nepravilnosti.
  • Kandidati morajo ob prijavi predložiti tudi izhodišča za vodenje dela in poslovanje knjižnice.
  • Vse navedene in v vlogi zahtevane priloge morajo biti ob vložitvi predložene v originalu.
  • Več zgledov ...
  • Tujci bodo morali ob registraciji predložiti tudi potrdilo o vlogi za pridobitev delovnega razmerja.
  • Arnež mora po sklepu sveta zavoda do naslednje seje popraviti strokovni program, ki ga je predložil ob svoji kandidaturi.
  • Študentje ob vpisu predložijo tudi študentsko izkaznico ali indeks.
  • Lekarnarji so pred letom predložili osnutek novega zakona o lekarniški dejavnosti, je dejala Čufarjeva, tudi zato, ker imajo s financiranjem več problemov.
  • Ko jim vodstvo nekaj več kot mesec dni pred novim letom predloži šele osnutek programsko - poslovnega načrta (torej proračuna in programa 2004), ki ne pove skoraj nič - to svetniki tudi ugotovijo -, večjih protestov ni.
  • Fizična oseba, zainteresirana za nakup nepremičnin, mora pred dražbo predložiti potrdilo o državljanstvu R Slovenije; pravna oseba pa je dolžna predložiti sklep o vpisu v sodni register na območju R Slovenije.
  • Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo.
  • Vlada je na zadnji seji predložila parlamentu še nekatere amandmaje.
  • kdo predloži kaj na čem
  • kdo predloži kaj na kaj
  LOKACIJA
   
  • Mož je na sodišču predložil fotografije, iz katerih je razvidno zanemarjeno stanovanje.
  • Kakšne dokumente moramo predložiti na sodišču, če želimo delniško družbo preoblikovati v družbo z omejeno odgovornostjo?
  • Zavezanec mora pri dvigu odločbe na poštni enoti predložiti le osebni dokument.
  • Sprejeti boste morali tudi prečiščeno besedilo družbene pogodbe in na sodišče predložiti obrazce, s katerimi boste predlagali vpis omenjenih statusnih sprememb.
  • Razlog tiči v tem, da morajo na upravno enoto predložiti dnevnik o izvajanju del, v katerem morajo biti vpisi in podpisi nadzornega organa o pregledu armaturne in montažne jeklene konstrukcije.
  • kdo predloži kaj na čem
  • kdo predloži kaj na kaj
  NAČIN
   
  • Davčni obračun lahko pravne osebe zavezanke predložijo na tiskanem obrazcu ali magnetnem mediju.
  • Podpisi poslancev na predpisanih obrazcih se predložijo republiški volilni komisiji.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, da niso imele gostov na prenočevanju.
  • Povedal je, da je račune dolžan predložiti le preiskovalcem oziroma policiji, ne pa denimo novinarjem in nekdanjemu svetniku.
  • Kljub hudim kritikam pa niti socialdemokrati niti ljudska stranka vsaj za zdaj niso pripravljeni deželnemu zboru predložiti nezaupnice.
  • Vse zapisano sem pripravljena predložiti takoj, ko bo izjavo na enak način podkrepila županja.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Pobudniki so med drugim ocenjevali, da ni jasno, ali je pogodbo sploh treba predložiti ministrstvu.
  • Zaradi pravne nedoslednosti torej obstaja dvom, kaj je sploh treba predložiti za vpis.
  • Ali je nove zdravstvene kartice še potrebno predložiti ob prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu?
  • Potrdilo o plačilu varščine je potrebno predložiti pred začetkom javne dražbe.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Bagdad pa je izrazil prepričanje, da ZDA prihodnjo sredo v varnostnem svetu ZN ne bodo mogle predložiti dokazov o nezakonitih iraških programih za razvoj orožja.
  • Potapljač Vanrell je pokazal fotografije delov letala, ni pa mogel predložiti nobenega oprijemljivega dokaza.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Poslanci bodo odslej morali šefu parlamenta predložiti bolniški list, če bodo manjkali.
  • Merila za ocenjevanje so bila določena v razpisu, prijavljeni pa so morali predložiti tudi konkretne kreativne rešitve.
  • Dokazilo o vplačani varščini mora ponudnik predložiti komisiji najmanj 1 uro pred začetkom odpiranja ponudb.
  • ZDA in Velika Britanija sta začeli popravljati resolucijo varnostnega sveta, ki sta jo nameravali predložiti že v soboto.
  • Prve člene tega dokumenta nekdanji francoski državni poglavar namerava predložiti v začetku leta 2003, ko bi opravili obširne razprave v predsedstvu in pleŠTEVNIKu.
  • Prošnje za sprejem projektov v program lahko predložite na petih prijavnih rokih v letu.
  • Nemci naj bi bili z novimi diplomami na tujih trgih bolj konkurenčni, ker lahko predložijo mednarodno priznane diplome.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Za tiste, ki letnih poročil za leto 2003 ne bodo pravočasno predložili, so zagrožene visoke kazni.
  • Spomenico naj bi dokončno sprejeli še ta mesec in jo tudi takoj predložili avstrijski vladi in parlamentu.
  • Dijakom in študentom, ki so že lani prejemali republiško štipendijo, priporočajo, da zahtevano dokumentacijo čim prej predložijo.
  • Minister je obtožbe zanikal in predsedniku včeraj predložil tudi poročilo o pregledu svojega premoženja.
  • Pripravljen program je treba najprej predložiti senatu fakultete, zatem senatu univerze in svetu za visoko šolstvo.
  • Zato naj vlada še letos predloži državnemu zboru v ratifikacijo rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča.
 • pripraviti in predložiti  [dokaze, načrt, poročila
  • Naj spomnimo, da so sindikati javnega sektorja protestirali proti zahtevam razpisa, po katerih je do vključno 10. januarja treba pripraviti in predložiti v potrditev volilne predloge.
  • Bush je idejo vzel za svojo in maja lani ob uradni predstavitvi energetske zakonodaje dejal, da bodo morale agencije pripraviti in predložiti izjavo o vplivu na energetiko, kot je poročal Washington Post.
 • predložiti kaj do  [1., 25. [marca, oktobra
  • Ministrstvo za informacijsko družbo predlog zakona pripravlja, vladi pa ga bo predložilo do 25. oktobra.
  • Novi selektor mora do 31. julija predložiti program dela in sestavo strokovnega vodstva reprezentance.
  • Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili je potrebno predložiti do petka 29.10.1999 do 12. ure, na naslov: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.
 • predložiti kaj pred časom
  • Bistveno teže bi se Slovenija kosala v zahodni družbi, pa čeprav je pred časom predložila svojo prošnjo, prepričana, da sodi tja.
  • Dražgoše - Občina Železniki je že pred časom predložila potrebne dokumente, da bi dražgoški spomenik pridobil status državnega spomenika, z argumentom, da obeležuje enega najpomembnejših dogodkov na začetku razvoja narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem.
 • predložiti  [račun, proračun, bilanco za  [naslednje, preteklo leto
  • Zavezanci za davek od dobička pravni oseb morajo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti davčnemu organu davčni obračun.
  • Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu do konca marca tekočega leta.
 • kdo predloži komu kaj na  [vpogled, zahtevo
  • Kupoprodajno pogodbo je dolžan ponudnik predložiti na vpogled predkupnemu upravičencu.
  • Imamo vse potrebne dokumente, ki smo jih tudi predložili na vpogled zaposlenim.
  • Kupec pa mora račun zadržati neposredno po odhodu s stojnice in ga na zahtevo predložiti davčnemu ali tržnemu inšpektorju.
  • V tem pravilniku je predpisan obrazec evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki ga morajo voditi uporabniki FFS, ga hraniti pet let in na zahtevo predložiti kmetijskemu inšpektorju.
 • kdo predloži komu kaj na podlagi česa
  • Tudi če jo bodo sprejeli enkrat po letu 2000, bodo lokalne oblasti šele na tej podlagi predložile svoje načrte za plačevanje pristojbin.
  • Izdaja se na podlagi predložene projektne dokumentacije, ki mora biti izdelana skladno z lokacijskimi pogoji in pogoji lokacijske odločbe ter skladno s pogoji soglasij pristojnih organov in organizacij.
 • kdo predloži kaj na lastno pobudo
  • Po ljubljanskem potresu leta 1895 je na lastno pobudo predložil regulacijski načrt.
  • Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz 14. in 15. člena tega odloka mora zavezanec predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na Občinski urad.
 •  [vlada, državni zbor po hitrem postopku predloži  [predlog zakona, zakon (v obravnavo)
  • Ustavljen je bil poskus vlade, da po hitrem postopku predloži zakon, ki je nastal v zaprti skupini, kar je pod standardi modernega vladanja.
  • Poslanka Slovenske ljudske stranke Irena Oman je državnemu zboru v sprejem po hitrem postopku predložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.
 •  [pripraviti, izdelati, sprejeti, proučiti, sestaviti in predložiti / predložiti in  [pripraviti, izdelati, sprejeti, proučiti, sestaviti
  • Pokojninske načrte je pripravilo in predložilo na ministrstvo za delo še več drugih izvajalcev, kapitalski sklad, več bank in prva pokojninska družba.
  • Zaenkrat so se odločili, da glede na možnosti v naslednjih dveh letih izdelajo in predložijo v potrditev vsaj dva, morda celo tri nove študijske programe.
  • Vlada naj bi uredbo o posebnih varstvenih območjih, ki jo mora Slovenija sprejeti in predložiti evropski komisiji do vstopa v EU, sprejela še ta mesec.
  • Zato so sprejeli odlok o preskrbi s pitno vodo z javnega vodovoda in ga, da bi ga vsi lahko temeljito proučili in predložili pripombe, dali v dvomesečno javno obravnavo.
  • Pravila, ki jih je ustanovni odbor sestavil in predložil v potrditev namestništvu v Gradec, so namreč začela veljati že 16. julija.
 • predložiti kaj pred dnevi
  • Na tej seji naj bi sprejeli tudi novo besedilo zakona o krmi, ki ga je pred dnevi predložila vlada, ter sklep o nadaljevanju postopka ustanavljanja novih 51 občin.
  • Laščani so nato pred dnevi predložili nove, dodatne pogoje, do katerih se morajo v uradu še opredeliti.
 • predložiti kaj pred  [letom, mesecem / predložiti kaj pred dobrim  [letom, mesecem / predložiti kaj pred  [nekaj, petimi [leti, meseci, dnevi / predložiti kaj pred  [5 [leti, dnevi
  • Ta je že pred nekaj leti predložil vse načrte za prenovo stavbe.
  • O tem mi je Levstik že pred leti predložil pisni dokaz, ki čaka na objavo v reviji Borec.
  • Kot je bilo že prej rečeno, seveda bi bilo bistveno drugače, če bi ga predložila pred 5 leti ampak en zelo pomemben korak naprej je bil narejen.
  • Lekarnarji so pred letom predložili osnutek novega zakona o lekarniški dejavnosti, je dejala Čufarjeva, tudi zato, ker imajo s financiranjem več problemov.
  • Poročilo o izvrševanju proračuna ob polletju je ministrstvo za finance pripravilo sredi julija, vladi pa ga je predložilo pred mesecem dni.
  • Izvedenec Anton Bradač iz Kranja je pred dobrim mesecem predložil novo cenitev, ki pravi, da je bil hotel Goll v času podržavljenja vreden 1,7 milijona mark, njegova zdajšnja vrednost pa je 4,6 milijona mark.
Na vrh
 
2 predlagati
če ČLOVEK predloži KAJ drugemu ČLOVEKU, SKUPNOSTI ali USTANOVI, to predlaga oziroma pove, kako si sam predstavlja rešitev določenega vprašanja
 • GLAGOL+Odv-da
  • predložiti  [, da
  • Gospa Vera Kržišnik - Bukič pa je šla še korak naprej in predložila, da naj v ustavi dobijo garancije za uresničevanje njihovih pravic.
  • Odbor je zato Sloveniji predložil, da spremeni omenjeno določilo, tako da bo v popolnosti v skladu s citiranim določilom.
  • Aprila sem uredniku manjše založbe poslal priporočeno pismo, v katerem sem predložil, da bi z veseljem in s temeljitostjo, po kateri sem znan, prevedel kar koli izpod Kovačeve roke.
  • Zato je predložil, da se na strehe postavijo kovinske palice z ostrim vrhom, od katerega vodi žica do tal.
  • Carl, zakaj si predložil, da bi se dobila tukaj?
 • GLAGOL+Odv-naj
  • Ta dva dogodka sta bila tudi razlog, da smo pošti predložili, naj izda znamki z liki koranta.
  • Vladi bom tudi predložil, naj razpiše sto štipendij za študij na vrhunskih tujih univerzah.
  • EU je tako ZDA predložila, naj poveča količino na evropski trg uvoženega ameriškega mesa, ki ni zrejeno s pomočjo hormonov in je kot tako oproščeno carinskih davščin.
  • Ko bo že naneslo na to, mu lahko predložite, naj si prebere to knjigo ali vsaj poglavje o alkoholizmu.
Na vrh