WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
pokojnina samostalnik
1 mesečno izplačilo upokojencu
pokojnina je mesečno plačilo, ki ga prejme oseba, ki zaradi dosežene delovne dobe, starosti ali bolezni preneha delati
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri odmeri starostne pokojnine se upošteva tudi delovna doba, ki znaša manj kot 12 mesecev, a več kot 6 mesecev, in sicer v polovični vrednosti.
  • Pogoji za pridobitev državne pokojnine, ta znaša 25.130 tolarjev neto, so restriktivni, kajti oseba, ki živi v domu ostarelih, do nje nima pravice," je povedala Gorškova.
  • Pravico do invalidske pokojnine pridobi: invalid I. kategorije, invalid II. kategorije, ki nima več preostale delovne zmožnosti in je starejši od 50 let, nadalje invalid II. ali III. kategorije, in sicer ženske po 61. letu starosti, moški pa po 63. letu.
  • Kmečka pokojnina po zakonu še vedno znaša 26.150 tolarjev.
  • Za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih so morali glede starosti in pokojninske dobe zavarovanci na dan 31. 12. 1999 torej izpolnjevati starost 53 let (moški) oziroma 48 let (ženska) in pokojninsko dobo 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska).
  • Osnova bo dodatna pokojnina, ki zagotavlja izplačevanje rente od upokojitve do konca življenja.
  • Več zgledov ...
  • Pred leti sem imela možnost, da sem tudi sama tu in tam poslala skromen denarni prispevek za revne otroke, a mi dandanes nizka pokojnina tega ne omogoča več.
  • Upokojenec z nižjo pokojnino bo vsakega prvega v mesecu težje pogrešal dva ali tri stotake manj kot pa upokojenec z izjemno ali kako drugo privilegirano pokojnino, saj si je že dovolj prihranil za stara leta.
  • Še naprej pa se bodo morali z nižjimi pokojninami zadovoljiti tisti, ki so nekoč delali v vzhodnonemškem ministrstvu za državno varnost, pa tudi nekdanji vodilni vzhodnonemški funkcionarji.
  • Namesto postopka pred sodiščem povojni likvidatorji prejemajo v samostojni demokratični Sloveniji izjemno visoke pokojnine !
  • V lanskem letu so bile izplačane v povprečju za 11 odstotkov višje pokojnine kot leto poprej, decembrsko izplačilo pa je bilo višje od decembra 1996 za 8 odstotkov.
  • Predlog SDS, da se v zakon vključi razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino za polno delovno dobo v razmerju 1: 3, ni bil sprejet
  • Zagovornike izjemnih pokojnin bi želel vprašati, kaj menijo o neki šivilji v tekstilni industriji, ki šiva vrhunska oblačila in v zamiku nekaj mesecev prejme borih 30 ali 35 tisoč tolarjev plače.
  • Po podatkih Svetovne banke živi več kot polovica prebivalcev pod mejo revščine, povprečna pokojnina pa znaša okoli sedem dolarjev.
  • Tako se zavarovancu odmerjena starostna pokojnina poveča za vsak mesec odložene upokojitve po dopolnitvi starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska), kot izhaja iz sledečega prikaza:
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V nadaljevanju pa so bili še bolj neposredni: »Država naj ohrani zaostajanje rasti pokojnin s plačami tudi v prihodnje.
  • Ko sem pred časom objavil, da je rast pokojnin zaostala za rastjo republiške povprečne neto plače v obdobju 19992003 že za celih sedem odstotkov, in pri tem opozoril na potrebno angažiranost stranke upokojencev Desus, sem pričakoval primerno odzivnost Desusa in nekaterih drugih predstavnikov upokojencev.
  • Spremenjen način usklajevanja pokojnin v letošnjem letu, pri katerem se ne upošteva več skupnega povečanja plač, temveč le povprečno povečanje plač v določenem obdobju, je torej povzročil, da pokojnine v letošnjem letu rastejo počasneje od plač.
  • Usklajevanje pokojnin bo za upokojence manj ugodno, a v zakonu je vgrajena tudi varovalka, po kateri izplačana pokojnina ne more biti nominalno nižja od pokojnine v prejšnjem mesecu.
  • Uskladitev pokojnine in njena kvantifikacija prek sistema usklajevanja je pravica do pokojnine in je po presoji ZDUS ni mogoče presojati prek dogovora ali drugega akta.
  • Pri odmeri pokojnine se upošteva pretežni del skupnega obveznega zavarovanja, ki pa je bilo uvedeno šele leta 1984.
  • Več zgledov ...
  • Pravica do dodatka za rekreacijo in do dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od tega, za kakšen obseg pravic je zavarovanec kot kmet zavarovan, prav tako pa je od tega odvisna tudi sama višina pokojnine.
  • Če se znesek pokojnine, ki jo prejemate spremeni, ste pri davčni upravi dolžini ponovno vložiti napoved v roku sedmih dni po tem, ko prejmete spremenjeno pokojnino.
  • Uživalec pokojnine pridobi pravico do invalidnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.
  • Prejemnik pokojnine pridobi pravico do varstvenega dodatka, če je pokojnina nižja od zneska osnove za odmero dodatnih pravic, če skupaj z dohodki družinskih članov nima drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje z lastnim premoženjem ali premoženjem družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, ne presega predpisanega cenzusa.
  • Avstrijski predsednik se je najprej zagovarjal, da je izplačilo pokojnine presenetilo tudi njega samega, vendar takoj zvalil krivdo na parlament, češ da je pri sprejemanju zakona naredil napako, ki jo je treba takoj odpraviti.
  • Kljub oteženim razmeram izplačevanje pokojnin lani ni bilo ogroženo
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Povprečna pokojnina v državi znaša približno 45 dolarjev, v Moskvi so sicer malce višje, a v enem najdražjih mest na svetu mora človek, ki je vse življenje delal, da bi lahko na stara leta užival v sadovih tega, v preživetje vložiti ogromno naporov in iznajdljivosti.
  • Najvišja izplačana pokojnina v državi po podatkih ZPIZ znaša 317.881 tolarjev in jo prejema en (1) upokojenec.
  • Zakon je zato določil, da se predčasna pokojnina odmeri od pokojninske osnove glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, kot da bi zavarovanec izpolnjeval pogoj potrebne starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine (ta je bila za ženske 58 let, za moške pa 63 let).
  • Pokojnine se izplačujejo iz sklada, v katerega so prispevali delavci in delodajalci, torej gre za prihranek, ki bi moral teči redno.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Upokojenec, ki prejema pokojnino po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic, je upravičen do zdravstvenega zavarovanja po pravnih predpisih države pogodbenice, v kateri ima stalno prebivališče.
  • Po predlogu zakona pridobi pravico do starostne pokojnine brez odbitkov zavarovanec pri starosti 63 let, zavarovanka pa pri 61 letih.
  • Ima več kot dvajset let delovne dobe, a premalo v Sloveniji, da bi tu lahko dobil pokojnino.
  • Če dobiva pokojnino na žiro račun, dokaže status upokojenca z verodostojnim potrdilom, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev, oziroma z obvestilom banke o prejemu pokojnine.
  • Naslednje vprašanje, ki tare vsakega upokojenca, ki prejema pokojnino iz tujine, je, zakaj mora v Sloveniji plačati davek, saj mu ga v državi, iz katere prejema pokojnino, ni potrebno plačati.
  • Dolgoletni univerzitetni profesor ima tako majhno pokojnino, da dobiva varstveni dodatek ...
  • Več zgledov ...
  • Jovanka ima visoko pokojnino (približno 1500 mark), zanjo skrbi osebje tretje jugoslovanske federacije.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • pokojnina,  [ki
  • Tudi zaradi takšnih nagrajencev - priviligirancev imajo ljudje, ki so garali domala celo svoje življenje, pokojnine, ki ne zagotavljajo niti človeka dostojno življenje.
  • Vsi zavarovanci naj bi delali do približno petdesetega leta, pokojnino, ki bi jo uživali po tej starosti, vendar pred izpolnjenim pogojem za polno starostno upokojitev, pa naj bi krili skladi poklicnega zavarovanja.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Po mnenju ZDUS je pravica do pokojnine sestavni del pravice do socialne varnosti, kar je jasno zapisano tudi v ustavi, ki med drugim v 50. členu določa, da imajo državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti in da država med drugim ureja tudi obvezno pokojninsko zavarovanje.
  • Uskladitev pokojnine in njena kvantifikacija prek sistema usklajevanja je pravica do pokojnine in je po presoji ZDUS ni mogoče presojati prek dogovora ali drugega akta.
  • Zakon določa, da se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine poleg pokojninske dobe upoštevajo tudi leta končanega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju, dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali čas osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije ter čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba, razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo.
  • Glede na to, da je za starejše prebivalce uvedena tudi pravica do državne pokojnine, jih do te oblike pomoči ni upravičenih veliko, več je takih, ki potrebujejo izredno socialno pomoč," je še povedala Mikličeva, ki je vesela, da dobro sodelujejo z Rdečim križem (RK) in Karitas.
  • Če nastane telesna okvara pri zavarovancu med zavarovanjem, ta pridobi pravico do denarnega nadomestila oziroma invalidnine ob enakih pogojih glede pokojninske dobe, kot veljajo za pridobitev pravice do invalidske pokojnine.
  • Za uveljavitev pravice do predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih so morali glede starosti in pokojninske dobe zavarovanci na dan 31. 12. 1999 torej izpolnjevati starost 53 let (moški) oziroma 48 let (ženska) in pokojninsko dobo 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska).
  • Več zgledov ...
  • Zadeve pa se vendarle urejajo, čeprav počasi, in tako naj bi že do konca letošnjega leta vseh 230 upravičencev do pokojnin opravilo pregled pri državni zdravniški komisiji in dobilo odločbo o višini odškodnine.
  • Dodaten pogoj v prehodnem obdobju do leta 2005 je še, da mora upravičenec do državne pokojnine izpolnjevati še pogoje, določene za pridobitev denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih o socialnem varstvu.
 • PRIDEVNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ženske z dvajsetimi leti delovne dobe bodo upravičene do pokojnine pri 61 letih, tiste s samo petnajstimi leti delovne dobe pa pri 63 letih.
  • Boštjan Martinčič dodaja: Kdo je še upravičen do pokojnine, bomo preverjali prek centralnega registra prebivalcev, v katerega imamo vpogled.
  • V predlogu zakona piše, da so do državne pokojnine upravičene vse tiste osebe, ki nimajo nobene pokojnine, če njihovi lastni dohodki ne presegajo določenega premoženjskega cenzusa, in sicer takrat, ko dopolnijo 65 let starosti in če so med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let prebivali v Republiki Sloveniji.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [denar za pokojnino
  • Po predpisih, veljavnih do uveljavitve novega zakona, bi namreč izpolnjevali pogoje za predčasno pokojnino ob starosti 58 let in pokojninski dobi 35 let.
  • Zavarovanec, ki ima 40 let pokojninske dobe, sicer izpolni pogoje za starostno pokojnino ob starosti 58 let, vendar se vam starostna meja zniža za toliko mesecev, za kolikor je bila povečana zavarovalna doba, to je v vašem primeru po vaših navedbah za 6 mesecev.
  • Po novem zakonu bo tako kar 80 odstotkov denarja za pokojnine zbranega na podlagi varne medgeneracijske pogodbe (prvi steber), za priboljšek pa bodo posamezniki zbrali bodisi tako, da bo na njihov osebni račun premijo za zavarovanje nakazal delodajalec (drugi steber) ali posameznik sam (tretji steber).
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zadostne donose je mogoče doseči le na trgu kapitala, zato ni zgolj vprašanje varčevati za pokojnino ali ne, ampak tudi kako varčevati.
  • Zadnja leta nas tudi v Sloveniji opozarjajo, da je treba dodatno varčevati za pokojnino, saj se državna vreča nezadržno prazni.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • Slovenskim državljanom, ki so se upokojili po tem datumu je sicer zagotovljena pravica dodatka k pokojnini, v zakonu pa ni določena osnova za odmero dodatka k njihovim pokojninam.
  • Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da so do navedenega dodatka k pokojnini upravičeni vsi slovenski državljani, ne glede na datum upokojitve, in poudarilo, da »načelo enakosti zahteva, da se jim dodatek odmeri na enak način oziroma po enakih kriterijih - in v tem je veljavni zakon pomanjkljiv«.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Na začetku lastninjenja so prihajali celo upokojenci s pokojnino 60.000 tolarjev, ki so vplačali 110.000 nemških mark.
  • Če bi lahko mnogi upokojenci z nizkimi pokojninami in ne samo upokojenci, sem rekel, moram reči, v Mariboru prihajajo tudi drugi z nizkimi osebnimi dohodki, tudi delavci in tako naprej, je prav ta naš taborski, upokojenski dom ali menzo, kot ji mi pravimo, zaradi tega, ker imajo nizke osebne dohodke.
  • Upokojenec z nižjo pokojnino bo vsakega prvega v mesecu težje pogrešal dva ali tri stotake manj kot pa upokojenec z izjemno ali kako drugo privilegirano pokojnino, saj si je že dovolj prihranil za stara leta.
  • Res je, da sem upokojenec z visoko pokojnino in da mi za preživetje ni treba delati, kljub temu si pa od odvetnice Jelačinove ne bom dovolil očitkov, da sem hladen in brezbrižen do vsakdanjih usod ljudi.
  • Kot upokojenec z majhno pokojnino nimam možnosti nabaviti TV sprejemnik.
 • pokojnina za polno  [pokojninsko, delovno dobo
  • Povprečna starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo je bila za januar namreč 77.636 tolarjev.
  • Predsedstvo Zveze društev upokojencev izraža svoje ogorčenje in protest proti sprejetim določbam zakona, s katerimi se ukinja poračun pokojnin in s katerimi se na novi osnovi določa povprečna pokojnina za polno delovno dobo.
 • plače in pokojnine / pokojnine in plače
  • Avstrijci bodo dobivali plače in pokojnine še naprej v šilingih, tudi plačevali bodo s šilingi.
  • Pustimo ob strani dejstvo, da so majhne stvari vedno simpatične, razen plač in pokojnin seveda, kot bi dejal dr. Tomo Korošec; te niso nikoli dovolj zajetne.
  • Rast pokojnin in plač mora biti izenačena.
  • Gospodarsko ne bi vzdržalo, če ne bi spremenili usklajevanja pokojnin in plač.
Na vrh
 
1.1 mesečno izplačilo družinskim članom umrlega upokojenca
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju določa v svojem 70. členu, da je do družinske pokojnine upravičen zakonec umrlega zavarovanca (torej ne upokojenca).
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva možnost pridobitve družinske pokojnine po pokojnemu staršu za otroka.
  • Socialno oziroma solidarnostno naravnanost Slovencev pa nedvomno potrjuje visoko soglasje o predlogu, da bi uvedli državno pokojnino (za tiste, ki do pokojnine ne bi bili upravičeni oziroma njihova osnova ne bi dosegla minimalne pokojninske osnove) in vdovske pokojnine, po kateri bi vdovec lahko obdržal del pokojnine svojega pokojnega partnerja.
  • Uzakonjena je pravica do vdovske pokojnine, ki pa ima v glavnem značaj socialnega korektiva.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vdovske pokojnina po prispevkih se izplačuje pod pogojem, da je imela preminula oseba najmanj tri leta zavarovalne dobe ali pa da je bila ob smrti že upokojena.
  • Univerzalna vdovske pokojnina se izplačuje šest mesecev, če sta bila zakonca skupaj vsak pet let (zakonska ali zunajzakonska zveza), ali se izplačuje toliko časa, dokler preživeli zakonec skrbi za otroka, mlajšega od 12 let.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni priznal pravice do družinske pokojnine po osebi, ustreljeni v BiH
  • Med njimi je primer, ko je celjska območna enota zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izdala odločbo, s katero je bil vdovi in otrokom zavrnjen zahtevek za priznanje pravice do družinske pokojnine po pokojniku.
  • V Belgiji sta vdova ali vdovec upravičena do vdovske pokojnine pri starosti 45 let (tega pogoja ni, če je invalid ali skrbi za otroke) in če sta bila z zavarovancem poročena najmanj eno leto.
  • Če je upravičenec do pokojnine le vdova oziroma vdovec, se vdovska pokojnina odmeri v višini 70 % pokojnine umrlega.
  • Predlagana je sprememba 2. člena zakona, tako da bi dopolnili krog upravičencev do družinske pokojnine po osebah, ubitih po vojni.
  • Če upravičenec do vdovske pokojnine sklene novo zakonsko zvezo, preden dopolni starost, ki je minimalni pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine (moški 58 let, ženska v letu 2002 zaradi postopnega prehoda na starost 58 let 54 let), izgubi pravico do vdovske pokojnine.
 •  
  • Če pa so do pokojnine upravičeni tako vdova oziroma vdovec kot tudi drugi družinski člani, se vdova oziroma vdovec pri odmeri pokojnine izenači s t. i. ožjimi družinskimi člani.
  • Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju določa v svojem 70. členu, da je do družinske pokojnine upravičen zakonec umrlega zavarovanca (torej ne upokojenca).
  • Če posameznik pri pomoči policiji izgubi življenje, so njegovi družinski člani upravičeni do družinske pokojnine.
Na vrh