WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
okoljevarstven pridevnik
1 o zaščiti naravnega okolja
okoljevarstvena VPRAŠANJA, UKREPI in ORGANIZACIJE se ukvarjajo z ohranjanjem kakovosti naravnega okolja in z zmanjševanjem posledic človekovih posegov vanj
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Drugi dan posveta smo z vsebinskimi prispevki različnih predavateljev poskušali osvetliti okoljevarstveni vidik ekološkega kmetovanja in pridelave zdrave in kvalitetne hrane.
  • Obe vrsti plina sta z okoljevarstvenega vidika zelo čisti gorivi.
  • Onesnaževalci bodo še vedno imeli možnost, da namesto plačila takse izberejo ureditev okoljevarstvenega problema.
  • Dotaknili so se zaščite divjih živali ter pomena medijev pri reševanju okoljevarstvenih problemov.
  • Na okoljevarstvenem področju smo tam, kjer je bila Evropa pred petimi leti.
  • Predstavili so program za podporo čezmejnemu sodelovanju na okoljevarstvenem področju pri rabi alternativnih energetskih virov, čiščenju vodnih odplak in ohranjanju pitne vode.
  • Več zgledov ...
  • Pred leti je bilo slišati, da je postala pri nas okoljevarstvena problematika zapostavljena, ker zeleni niso bili več niti v vladi niti v parlamentu.
  • Iz odgovora je bilo razumeti, da je ta merilna naprava predraga, zato smo tako rekoč varuhi okoljevarstvene problematike na območju občine Kamnik zelo razočarani.
  • Slovenska zunanja politika bo vsaj na normativni ravni precej dejavna tudi pri okoljevarstvenih vprašanjih.
  • Več težav bo tam, kjer se do zdaj niso ukvarjali z okoljevarstvenimi vprašanji.
  • Znano pa je, da je več okoljevarstvenih organizacij pred časom organiziralo proteste proti tovarni na obrobju Budimpešte.
  • Več kot tisoč jeznih brazilskih gozdarjev in delavcev v lesni industriji je preprečilo protestno kampanjo aktivistov mednarodne okoljevarstvene organizacije Greenpeace.
  • Po nekaj sestankih in obisku okoljevarstvene inšpekcije so se dela nadaljevala z dogovorom, da lahko iz Mure izvajalci odpeljejo največ 3000 kubičnih metrov gramoza, drugo pa je treba le premestiti v strugi.
  • No, očitno je bilo tudi to dovolj, da je enemu od ljubiteljev neokrnjene narave ropotanje sani presedlo in je poklical policijo in okoljevarstveno inšpekcijo.
  • Prav tako so pozornost namenjali prilagoditvi izdelkov prihajajoči novi okoljevarstveni zakonodaji v skladu z evropskimi direktivami.
  • Najpomembnejši dogodek, ki je zaznamoval dogajanje in politiko glede okoljevarstvene zakonodaje, je bil sprejem zakona o varstvu okolja.
  • Od Iverkinega vodstva pa naj bi novogoriško občinsko vodstvo dobilo trdnejša zagotovila za uresničitev okoljevarstvene sanacije.
  • Krajani Podsmreke so zahtevali, da mora peskokop med okoljevarstveno sanacijo urediti in asfaltirati makadamsko cesto od peskokopa do podvoza magistralne ceste Ljubljana - Novo mesto.
  • Mladi so namreč tisti, ki bodo s presežki odpadkov imeli še več težav, zato je poudarjanje okoljevarstvene vzgoje zelo pomembno.
  • Pomemben dogodek bo predstavitev projekta Eko šola kot način življenja, kjer bodo predstavili program celostne okoljevarstvene vzgoje na več kot tridesetih slovenskih osnovnih in srednjih šolah.
  • Slovenija v praksi na številnih področjih okoljevarstvene politike zaostaja za sosednjimi državami.
  • Ustanovljena je bila leta 1994 kot neodvisna ustanova, večji del se posveča okoljevarstveni politiki in uresničevanju mednarodno sprejetih načel.
  • Vrsta večjih in uspešnih severnoprimorskih podjetij je v zadnjih dveh letih naredila pomemben korak naprej v prizadevanjih za varovanje okolja, za utrditev okoljevarstvene ozaveščenosti zaposlenih in zdaj dokončujejo postopek za pridobitev certifikata ISO 14000.
  • Sam ogrevam hišo z elektriko zaradi okoljevarstvene ozaveščenosti.
  • Tržni strategi uveljavljenega nemškega proizvajalca fotoaparatov Leica so ugotovili, da bi bila za promocijo njihovih zelo dragih izdelkov lahko koristna kampanja, v kateri bi tovarna pokazala svojo okoljevarstveno osveščenost.
  • Včeraj so v Mariboru na zaključni prireditvi natečaja Evropa v šoli z letošnjo temo »Lepše okolje - lepša Evropa«, na kateri so nagradili učence in dijake, ki so v zadnjih mesecih ustvarjali na likovnem, literarnem in internet področju, že četrto leto zapored eko šolam podelili tudi najvišje priznanje za izpolnjevanje meril okoljevarstvene osveščenosti, zelene eko zastave.
  • Pred dvema tednoma je okoljevarstvena inšpektorica na slovenjgraškem okrožnem javnem tožilstvu ovadila odgovorne osebe iz Tovarne akumulatorskih baterij v Žerjavu in Cinkarne Celje, včerajšnje nadvse skopo in po svoje nenavadno sporočilo UNZ Slovenj Gradec pa javnosti daje na znanje, da »so podani elementi za sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja okolja in prostora po I. in II. odstavku 333. člena kazenskega zakonika RS s strani odgovorne osebe podjetja Cinkarna Celje.
  • Pred izdajo novega gradbenega dovoljenja si bodo morali pridobiti tudi okoljevarstveno soglasje, ki ga izdaja agencija za okolje pri ministrstvu za okolje in prostor.
  • Po Starmanovi razlagi izdaja okoljevarstvenega soglasja ni postopek, v katerem se odloča o smiselnosti gradnje, ampak zadnja faza postopka posega v prostor, s katero zagotavljajo dodatno zaupanje v sam poseg.
  • V Sloveniji je 140 zavezancev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, temu moramo prišteti še okoli 30 odlagališč.
  • Minister je na slovesnosti v Kulturnem domu v Desklah poudaril, da je Salonit Anhovo z izvedenimi ukrepi na področju energetike in ekologije na pravi poti, da pridobi okoljevarstveno dovoljenje.
  • BELINKA je med prvimi kemičnimi podjetji v Sloveniji dobila okoljevarstveni certifikat ISO 14001, ki pomeni večjo odgovornost do okolja.
  • Zaradi drage delovne sile in strogih okoljevarstvenih standardov je v zadnjih nekaj letih v Evropi ugasnilo približno 250 livarn.
  • Krona tega truda je bila pridobitev okoljevarstvenega standarda ISO 14000.
  • Na evropskem internetnem natečaju so osnovnošolci iz Črnomlja za svoj okoljevarstveni projekt dosegli tretje mesto
  • Čeprav je njihovo delovanje usmerjeno bolj v izobraževalne okoljevarstvene projekte, so od svojega nastanka organizirali že vrsto očiščevalnih akcij predvsem v Trbovljah.
  • Kraj si je ogledal tudi okoljevarstveni inšpektor, ki je ugotovil, da katranske niti niso škodljive za zdravje ljudi in rastlin.
  • Ker tega niso storili, je okoljevarstveni inšpektor izdal odločbo o prenehanju proizvodnje, zaustavitev strojev pa so zahtevali tudi Kromberžani in člani Goriškega društva za kakovost bivanja.
  • Mednarodne prenosne zmogljivosti so omejene, nove daljnovode je zaradi strogih okoljevarstvenih zahtev zelo težko graditi.
  • Odlaganje teh odpadkov na komunalno deponijo v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami v prihodnje ne bo več mogoče.
  • Okoljevarstvene naložbe bodo obsegale 100 milijonov mark, 8 milijonov mark bodo namenili za prenovo papirnega stroja, 11 milijonov nemških mark pa za montažo belilnice.
  • Med najnovejšimi okoljevarstvenimi naložbami podjetja je treba omeniti sistem močenja, ki jih je stal 100 milijonov tolarjev in bo istočasno pospeševal ozelenitev brežin oziroma tako imenovano rekultivacijo kamnoloma ter zmanjševal prašenje, ki se pojavlja ob miniranju.
  • Novi okoljevarstveni predpisi namreč zahtevajo tudi nove načine ravnanja z odpadki in njihovega odlaganja, kar spet vpliva na stroške.
  • Ni treba posebej poudarjati, da je novi hlev, na katerega so zelo ponosni, zgrajen po vseh zahtevanih okoljevarstvenih predpisih, zlasti kar zadeva podtalnico, ampak kljub temu gre v nič veliko amoniaka, ki bi ga lahko predelali v bioplin in si s presežki povečali prihodek.
  • Z upoštevanjem predpisanih okoljevarstvenih ukrepov bodo emisije v okolje nižje, ne bodo pa preprečene.
  • Ob upoštevanju predlaganih okoljevarstvenih ukrepov ter dosledni izvedbi del za zmanjšanje negativnih vplivov je izgradnja zbirnega centra za odpadke na Bočki z vidika varstva okolja sprejemljiv in dopusten poseg.
  • Z javnim razpisom so izbrali novi Toyotin model prius, ki ustreza strogim okoljevarstvenim normativom in je prav zato tudi oproščeno davka na motorna vozila, s čimer želi država spodbuditi odločanje za nakup čistejših vozil.
  • Ugotavlja tudi, da so v Sloveniji prevozniki, ki spoštujejo okoljevarstvene in druge normative glede prevoznih sredstev, skladišč in pretovorne mehanizacije, pa nimajo prednosti na trgu.
 • okoljevarstven in ekonomski
  • Concorde je sicer prebil zvočni zid, ne pa tudi okoljevarstvenih in ekonomskih preprek, ki so postajale vedno višje.
  • Več pozornosti, je obljubil, bo namenil javnemu prometu, zaradi okoljevarstvenih in ekonomskih vidikov pa naj bi več tovora preusmerili na železnico.
 • okoljevarstven in socialen
  • Zato soglašamo s premikom sedanjega ravnotežja znotraj SKP od dajanja pomoči neposredno proizvodnji k podpori okoljevarstvenih in socialnih funkcij kmetijstva.
  • Globalizacija svetovne ekonomije ustvarja določene prednosti v prosti trgovini in pri pretoku kapitala, na drugi strani pa odpira socialna in okoljevarstvena vprašanja.
 • okoljevarstven in gospodarski
  • Odgovornost za ogromno ter dolgoročno gospodarsko in okoljevarstveno katastrofo v tem primeru pa bo prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Izvršni direktor družbe je ob tem izjavil, da se v razmerah, ko zaradi gospodarskih in okoljevarstvenih razlogov postaja plin najbolj zaželeni vir energije ponujajo izjemne razvojne možnosti.
Na vrh