WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nivojski pouk samostalnik
1 način poučevanja
šolstvo in izobraževanje
nivojski pouk je način poučevanja v devetletni osnovni šoli, ki za razliko od temeljnega pouka poteka na dveh ali več ravneh zahtevnosti
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V tretjem triletju pa so predstavili organizacijo in izvajanje nivojskega pouka ter izbirnih predmetov strokovni delavci krmeljske šole in OŠ Metlika.
  • Učitelj matematike in računalništva eno uro na teden vidi učence oddelka pri izvajanju izbirnega predmeta s področja računalništva in eno skupino učencev pri izvajanju nivojskega pouka matematike.
  • Pomembno je tudi določilo, da se bo za izvedbo nivojskega pouka oblikovala ena učna skupina več, kot je oddelkov istega razreda, kar pomeni, da bo v skupinah manj otrok.
  • Na šolah učence po različnih ravneh razvrščajo po pravilniku za izvedbo nivojskega pouka v 8. in 9. razredu, torej po nasvetu učiteljev in šolske svetovalne službe, zadnjo besedo pri tem pa imajo učenci in starši, ki se odločijo na koncu 7. razreda, na začetku 8. pa je odločitev mogoče še spremeniti.
  • Ravnatelji osnovnih šol so kritični do organizacije nivojskega pouka in tudi do papirnate vojne.
  • Grobih pomanjkljivosti, ki bi delale veliko škodo, do zdaj niso evidentirali, so pa težave pri organizaciji nivojskega pouka, razumevanju ciljev učnih načrtov, usposabljanje učiteljev poteka prepočasi itd.
  • Več zgledov ...
  • Ljubljana - Pravilnik o pogojih za organizacijo nivojskega pouka v devetletki šolam med drugim nalaga, da morajo biti učenci in njihovi starši natančno seznanjeni z ravnmi zahtevnosti takšnega pouka, s pogoji prehajanja z nižje na višjo raven in oblikami ocenjevanja v njih.
  • Pogosto se med pozitivnimi učinki kaže izboljševanje pogojev, zlasti ob uvajanju nivojskega pouka temeljnih predmetov.
  • Takih očitkov pa ni bil deležen prejšni minister Slavko Gaber, ko je začel uvajati nivojski pouk, ki otroke v bistvu deli na boljše in slabše.
  • Pomembna novost je še uvedba nivojskega pouka pri temeljnih predmetih: slovenskem jeziku, matematiki in tujem jeziku.
  • Po tridesetih letih poučevanja in šestih ravnateljevanja na osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki, kjer je pri svojih urah uvedla nivojski pouk, kot ga danes poznajo devetletke, je vsa svoja znanja in spoznanja zajela v priročniku za samostojno učenje.
  • Ker prihodnje šolsko leto zaradi uvedbe nivojskega pouka pričakujejo še večje težave s prostorom, se z občinskim vodstvom že pogovarjajo o prepotrebni širitvi matične šole.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Učenec bo ob koncih (in celo znotraj) ocenjevalnih obdobij sam izbiral in prehajal med ravnmi zahtevnosti v učnih skupinah pri predmetih, pri katerih se izvaja nivojski pouk.
  • Tudi učitelji ugotavljajo, da je delo v manjših učnih skupinah lažje, učenci pa pri predmetih, pri katerih se izvaja nivojski pouk (matematika, slovenščina, angleščina), dosegajo boljši uspeh.
  • Na šoli izvajajo nivojski pouk že četrto leto.
  • Na šoli že vrsto let izvajamo nivojski pouk, pouk angleščine v 3. in 4. razredu in od 5. razreda naprej tudi latinščine.
  • Medtem ko je nivojski pouk v 8. in 9. razredu predpisan z zakonom in bo obvezen, pa se bodo lahko šole prostovoljno odločile, ali bodo izvajale nivojski pouk pri četrtini ur pouka pri treh predmetih tudi že v drugem triletju nove šole (to je v 4., 5. in 6. razredu) ter v 7. razredu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Minister, ki je včasih nasprotoval nivojskemu pouku, ga zdaj uvaja zato, da bi lahko etnično ločil otroke.
  • Zanimivo je, da je še pred dobrega pol leta ostro nasprotoval nivojskemu pouku, ki bi ločeval učence na bolj in manj sposobne in perspektivne, a kaj ko je rešitev tokrat primerna za "našo zgodbo" ...
  • Dornikova nasprotuje nivojskemu pouku v 8. in 9. razredu, pravi, da ga skandinavske države zaradi socialnega razslojevanja po dvajsetih letih odpravljajo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z občinsko pomočjo 120 milijonov tolarjev so namreč prostore, ki so bili prej neprimerni za poučevanje, spremenili v prijetne učilnice, kjer bo potekal pouk za tretje in četrte razrede, eno učilnico pa so namenili nivojskemu pouku angleščine.
  • Kakšne učbenike zahteva nivojski pouk angleščine?
  • Nivojski pouk slovenščine, matematike in angleščine se po mnenju Glaserjeve dobro obnese, vendar imajo veliko težav pri organizaciji in pripravljanju urnikov.
  • Kako udejanjajo opisno ocenjevanje na OŠ Mirna, kakšna je učna ura matematike z novimi učili na OŠ Ledina, koliko so po raziskavi zavoda za šolstvo obremenjeni gimnazijci, kako deluje "center za mlajše odrasle" v Mengšu, kako poteka nivojski pouk slovenščine in matematike na razredni stopnji na OŠ Mladika iz Ptuja - to je le delček današnjega, izredno bogatega programa na Dnevih slovenskega izobraževanja.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Hkrati pa pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku že poteka nivojski pouk v različno zahtevnih skupinah. Starše petošolcev pa je najbolj zanimalo, kako bo potekal nivojski pouk in ali ne bodo s takšnim načinom dela prikrajšani učenci iz zadnje skupine.
  • Kako udejanjajo opisno ocenjevanje na OŠ Mirna, kakšna je učna ura matematike z novimi učili na OŠ Ledina, koliko so po raziskavi zavoda za šolstvo obremenjeni gimnazijci, kako deluje "center za mlajše odrasle" v Mengšu, kako poteka nivojski pouk slovenščine in matematike na razredni stopnji na OŠ Mladika iz Ptuja - to je le delček današnjega, izredno bogatega programa na Dnevih slovenskega izobraževanja.
  • Učenec bo ob koncih (in celo znotraj) ocenjevalnih obdobij sam izbiral in prehajal med ravnmi zahtevnosti v učnih skupinah pri predmetih, pri katerih se izvaja nivojski pouk.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK3 
  • To je bilo za učence privlačno in jih je motiviralo ne le za nadaljnje delo pri nivojskem pouku, ampak tudi pri temeljnem.
  • Projekt so pozitivno sprejeli starši in učenci, ki jih privlači metodično zanimivo delo pri nivojskem pouku v modelu fleksibilne diferenciacije, kar vpliva tudi na njihovo motivacijo pri temeljnem pouku.
  • Ravnatelj je povedal, da bodo starše petošolcev v sredo, 24. februarja, še tretjič povabili na šolo in jim vnovič razložili vsebino, metode dela, cilje, jim praktično prikazali delo pri nivojskem pouku ter tako skupaj poskušali razrešiti vse dileme o devetletni šoli.
  • Sicer pa imajo učitelji velike težave z ocenjevanjem pri nivojskem pouku, ker stroke še niso sklenile, ali naj pri posameznih predmetih uporabljajo en test, ki meri različne zahtevnostne ravni znanja, ali različne teste.
  • V tretjem triletju se kažejo največje spremembe v ocenjevanju pri nivojskem pouku: začetni strah učiteljev v 8. razredu se je v 9. razredu zmanjšal, ker so bili učitelji v drugem letu izvajanja ocenjevanja na desetstopenjski lestvici bolj gotovi.
  • Pravilnik določa drugačno ocenjevanje znanja pri nivojskem pouku v 8. in 9. razredu, kot so ga bili učenci in starši vajeni v nižjih razredih.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Na predmetni stopnji smo morali zagotoviti več prostora, manjše učilnice za nivojski pouk.
  • Naložba je vredna okoli 180 milijonov tolarjev, deset jih je privarčevala šola, sicer pa je bil zgrajen vrtec, obnovljena kuhinja in učilnice v prostorih nekdanjega vrtca, učilnice v nadgrajenem delu pa so namenjene prav devetletki uredili so tudi multimedijsko učilnico in učilnico za nivojski pouk.
  • Zanimalo jih je tudi, kako poteka izobraževanje učiteljev v študijskih programih izpopolnjevanja in usposabljanje učiteljev za nivojski pouk pri slovenščini oz. madžarščini ali italijanščini, matematiki in tujem jeziku (angleščini ali nemščini).
 •  [temeljni in nivojski pouk
  • l. 1996/97 smo gradivo preizkušali pri temeljnem in nivojskem pouku v naši šoli in v OŠ Stročja vas, kjer je gradivo uporabljala pri svojem delu učiteljica Lidija Novina.
  • Za kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka je značilno, da učence pri kakem učnem predmetu občasno ločuje.
Na vrh