WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
mokrišče samostalnik
1 močvirnato področje
področje, ki je redno poplavjeno z vodo, navadno v bližini morja, jezera ali reke in predstavlja življenjski prostor za številne živali in rastline 
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • S površja slovenske zemlje žabe izginjajo predvsem zaradi posegov v njihov ekosistem, predvsem zaradi izsuševanja mokrišč, ki so bivalni prostor žab.
  • Poudaril je, da se je zaradi uničevanja in izsuševanja mokrišč število kalov v zadnjih letih precej zmanjšalo.
  • Kot vrsta ni ogrožena, posamezne populacije bele štorklje, kot je npr. makedonska, pa izginja zaradi intenzivnega kmetijstva in izsuševanja mokrišč.
  • Blejski občinski svet je razpisal referendum o potopitvi mokrišča Brje zaradi rekonstrukcije Hidroelektrarne Moste.
  • Da je sanacija nujna, se strinjajo vsi, kopja pa se lomijo ob tem, da projekt predvideva tudi potopitev zaščitenega mokrišča B'rje pod Bledom.
  • Podpisnice so se zavezale voditi tako razvojno politiko, da bo ohranjena raznovrstnost mokrišč in zagotovljena njihova smiselna raba.
  • Več zgledov ...
  • Mokrišča zavzemajo že manj kot 5 % površine Slovenije Geslo ob letošnjem dnevu: Raznovrstnost mokrišč je naše bogastvo ohranimo ga!
  • Veliko so povedali o pomenu ohranjanja mokrišč, o njihovem varovanju in o kakovosti kraške vode.
  • V mednarodnem letu gozdov je izpostavljen predvsem pomen gozda pri ohranjanju mokrišč in njihovih funkcij.
  • Je medvladni sporazum, ki zagotavlja mednarodno sodelovanje pri ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij in biotske raznovrstnosti.
  • Zavzemali se bodo za ohranitev mokrišč in avtohtonih, predvsem ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
  • Eden od mnogih projektov biotske raznovrstnosti zunaj EU, ki ga financira EU, je projekt ohranitve mokrišč v treh državah južnega Sredozemlja.
  • Generalni sekretar Ramsarske konvencije nam je obljubil, da se bo osebno zavzel za ohranitev mokrišča na Bledu.
  • Zaradi nekdanjega lova in uničevanja mokrišč je na robu izumrtja.
  • Njen cilj je preprečiti uničevanje mokrišč, zagotoviti njihovo varnost in preudarno rabo.
  • Lahko pa ideja za melodijo vznikne iz sovraštva do špricanja trt po Brdih, do uničevanja mokrišč v bližini mojega doma ...
  • Dokument, kjer je eno od prednostnih področjih varstvo mokrišč, bo MOP predložilo v proceduro do konca leta.
  • Različni strokovnjaki v 17 delovnih skupinah pripravljajo to strategijo in tudi program varstva mokrišč, je med drugim dejal minister Gantar.
  • Temeljni poslanstvi konvencije sta preudarna raba in varstvo mokrišč.
  • V zameno za uničenje mokrišča ponujajo zavarovanje drugih, ki pa so z občinskim odlokom tudi že zaščitena, kar seveda zamolčijo.
  • Nekateri pa so, nasprotno, menili, da cona ne bo predstavljala napredka, temveč dodatno degradacijo okolja ( uničenje mokrišč, gozdov, možnost poplav) in da bi bilo bolje, če je sploh ne bi bilo.
  • Kljub temu da se jih niti dobro ne zavedamo, vse te dobrine in koristi sprejemamo z odprtimi rokami in jih pogosto prekomerno izkoriščamo, kar vodi v izčrpanost, degradacijo in celo uničenje mokrišč.
  • Lani je osvojila nagrado za najlepšo znamko leta 2000, izdano na temo varovanja mokrišč.
  • Med drugimi cilji delavnice najdemo tudi opozorilo javnosti na problem varovanja mokrišča Škocjanski zatok.
  • Ne samo zato, ker so varovane tudi z mednarodno (ramsarsko) konvencijo o varovanju mokrišč.
  • V popoldanski delavnici so pa govorili o vključevanju lokalnega prebivalstva pri rabi mokrišč, kot zgled so obravnavali Sečoveljske soline.
  • Poleg tega naj bi zmanjšale vplive in zavrle posege v te ekosisteme ter vpeljale preudarno (trajnostno) rabo vseh mokrišč.
  • Na Bledu se je končala četrta evropska regionalna konferenca pogodbenic ramsarske konvencije o ohranjanju in rabi mokrišč.
  • Zaščita mokrišč je nujna zaradi tega, ker v njih prebivajo vodne ptice.
  • Hkrati je Agencija RS za okolje v dopolnitvi svojih pogojev predlagala izravnalne ukrepe v obliki zaščite drugih petih mokrišč v občini Bled.
  • Rastline in živali sestavljajo značilno biocenozo, prilagojeno značaju mokrišča, predvsem vodnim in talnim razmeram.
  • Minister Janez Podobnik zato od pristojnih hrvaških organov zahteva preprečitev vseh ravnanj, ki ogrožajo značaj mokrišča in vzpostavitev prvotnega položaja.
  • Kot je ta poudaril v pismu hrvaškima ministroma, je lov na tem območju kršitev režima parka, hkrati pa resno ogroža ekološki značaj mokrišča mednarodnega pomena.
  • Zavod RS za varstvo narave je pretekli teden začel projekt LIFE+ - Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji.
  • Na konferenci so slovenski ornitologi predstavili dva projekta: upravljanje mokrišč za varstvo in ohranjanje ogroženih vrst ptic na primeru lagun za odpadne vode Tovarne sladkorja v Ormožu.
  • Glavne teme posveta so: ekologija in upravljanje mokrišč s poudarkom na barjanskih sistemih,praktične rešitve naravovarstvenih problemov na mokriščnih in drugih ogroženih ekosistemih,teoretične osnove varstva narave in primerjava naravovarstvenih mehanizmov v Sloveniji in EU.
  • Od 130 držav podpisnic je tudi Slovenija s podpisom prevzela obveznost za podpiranje razvoja, ki ne bo ogrožal obstoja mokrišč.
  • Države pogodbenice so se zavezale, da bodo izvajale takšno razvojno politiko, ki ne bo ogrožala obstoja mokrišč, ampak zagotavljala njihovo smotrno rabo in varstvo ter trajnostno ohranjala biotsko raznovrstnost in številne funkcije mokrišč.
  • Članice ramsarske konvencije s podpisom jamčijo za tak razvoj, ki ne bo ogrožal obstoja mokrišč, temveč zagotavljal njihovo smotrno rabo, varstvo ter trajno ohranitev biotske raznovrstnosti vseh mokrišč - naravnih in tistih, ki jih je ustvaril človek.
  • Čeprav na Barju ne manjka stoječih in tekočih voda, imajo le-te pri zgodbi o pomenu barjanskega mokrišča majhno vlogo.
  • Delovni program vključuje pomen mokrišč, njihovo inventarizacijo ter upravljanje za trajnostno rabo in kulturne vidike.
  • V prvem sklopu z uvodnimi prispevki na temo Škocjanski zatok - izgubljena stvar? nam Iztok Škornik na kratko predstavi pomen sredozemskih mokrišč, njihovo hitro izginjanje in možnosti ohranitve.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Okoli 16 hektarjev je sladkovodnega mokrišča in poplavnih travnikov, preostalo so druge površine.
  • Med drugim bodo z dobrodošlim evropskim denarjem popravili čelne in morske vodne nasipe za nadzor vodnega režima, obnovili bodo v preteklosti degradirana območja, denimo sladkovodno mokrišče ob zapuščenem rudniku v Sečovljah, ki je pomembno bivališče ogrožene želve sklednice.
  • Poudarek je na raziskavah o ohranjanju ogroženih vrst, posebej še na Krasu, v gorah in gozdu, na kmetijskih zemljiščih, na sladkovodnih in obmorskih mokriščih, ki sicer pokrivajo le nekaj odstotkov ozemlja, so pa izjemno pomembna za ohranjanje biotske pestrosti.
  • Park v celoti leži na Krasu, meri 413 hektarjev in čeprav gre za najdaljše podzemno mokrišče na svetu, spada med najmanjše tovrstne parke na svetu.
  • Od 1999. leta smo člani ramsarske konvencije; varovati moramo najdaljše podzemno mokrišče na svetu, za to pa nismo dobili niti tolarja, čeprav je nujno zgraditi monitoring.
  • Poleg Sečoveljskih solin in Cerkniškega jezera, so od leta 1999 kot prvo podzemno mokrišče v Evropi vpisane tudi Škocjanske jame.
  • Več zgledov ...
  • Povedal je tudi, da lokacija v Stopah ni zavarovana kot mokrišče, saj je nad njim.
  • Problem je postal spet aktualen julija, ko so blejski svetniki na pritisk občine Žirovnica pristali na pogovore o možni izgradnji akumulacijskega jezera na zavarovanih mokriščih.
  • Na našem planetu je v kategorijo zavarovanih mokrišč, kar je Ljubljansko barje, uvrščenih kar 1411 območij s skupno površino 123 milijonov hektarjev.
  • Osrednji temi sta raziskovanje in spoznavanje ptic, ki živijo na obalnih mokriščih in na Kraškem robu.
  • Mladi bodo spoznavali zlasti tiste ptice, ki živijo na obalnem območju oziroma v obalnih mokriščih (Sečoveljske in Strunjanske soline, Škocjanski zatok) in deloma tudi s pticam s Kraškega roba.
  • Pomembnost solin je v Sečovljah še izrazitejša, saj so hrane in vode polna obalna mokrišča prvo postajališče ptic selivk na poti proti jugu.
  • Klavnico naj bi namreč gradili ob enem redkih še ohranjenih mokrišč v Sloveniji, celo v Evropi, posegi v prostor in onesnaženje pa naj bi ogrozilo edinstven ekosistem.
  • Dejansko gre za eno redkih ohranjenih mokrišč, ki nudi življenjske pogoje številnim rastlinam in živalim.
  • V osrčju nacionalnega parka leži eno največjih in najbolj ohranjenih mokrišč na Poljskem.
  • Zelena oaza je izšla ob svetovnem dnevu okolja 15. juniju, okoljevarstveniki pa so še posebej opozarjali na ogrožena mokrišča.
  • Razstava Narava iz druge roke prikazuje primere ogroženih in obnovljenih naravnih mokrišč, ki sicer nikoli ne morejo nadomestiti naravnih in tudi ne bi smeli nikdar postati opravičilo za uničevanje naravnih predelov.
  • Bled - Odbor za rešitev Save Dolinke je udeležence četrte evropske regionalne konference ramsarske konvencije, ki je potekala na Bledu, obvestil, da ta konferenca poteka v kraju ob najbolj ogroženih mokriščih v Sloveniji.
  • Umetno jezero bo prekrilo zaščiteno mokrišče ob toku Save, čemur nasprotniki sanacije zelo nasprotujejo.
  • Cerkniško jezero z okolico, ki se razprostira kar na 7.250 hektarjih, je del zaščitenih mokrišč od 19. januarja 2006.
  • Škocjanske jame so prvo v Evropi zaščiteno podzemno mokrišče.
  • Tam je s svojo floro in favno ter naravnimi mokrišči edinstveni biotop v Evropi, ki naj bi ga na predlog mariborskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine tudi ustrezno zavarovali.
  • Razstava Narava iz druge roke prikazuje primere ogroženih in obnovljenih naravnih mokrišč, ki sicer nikoli ne morejo nadomestiti naravnih in tudi ne bi smeli nikdar postati opravičilo za uničevanje naravnih predelov.
  • Na našem območju večjih oziroma širše znanih naravnih mokrišč ni veliko, so pa številna majhna, največ jih najdemo v ali ob gozdovih.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Za pokrajino so značilni nenavaden rastlinski svet na suhih, izpranih pobočjih, in bogata mokrišča v dolinah .
  • Nenavaden rastlinski svet na suhih, izpranih pobočjih in bogata mokrišča v dolinah so še vedno prepoznavni znak Goričkega.
  • O pomenu ribnika, edinega mokrišča v Spodnji Savinjski dolini , so v domu krajanov Vrbje spregovorili številni strokovnjaki.
  • Škocjanski zatok je edino sladko-slano mokrišče v Sloveniji , kjer (še) živijo tudi najredkejše vrste živali.
  • Zavod RS za varstvo narave je pretekli teden začel projekt LIFE+ - Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji .
  • Klavnico naj bi namreč gradili ob enem redkih še ohranjenih mokrišč v Sloveniji , celo v Evropi, posegi v prostor in onesnaženje pa naj bi ogrozilo edinstven ekosistem.
  • Več zgledov ...
  • V zadnjih 100 do 150 letih so se površine mokrišč v Evropi zmanjšale za okrog 50 odstotkov.
  • Zaradi nje je danes veliko mokrišč v Evropi že zavarovanih in s tem zaščitenih pred propadom.
  • Poleg Sečoveljskih solin in Cerkniškega jezera, so od leta 1999 kot prvo podzemno mokrišče v Evropi vpisane tudi Škocjanske jame.
  • Premišljene rešitve za dvig vode med nasipi bi pomenil izboljšanje stanja največjega mokrišča v državi .
  • Pogoj za pristop h konvenciji je uvrstitev vsaj enega mokrišča v državi na seznam mednarodno pomembnih močvirij po posebnih kriterijih.
  • Eden od mnogih projektov biotske raznovrstnosti zunaj EU, ki ga financira EU, je projekt ohranitve mokrišč v treh državah južnega Sredozemlja.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Mokrišče ob Rašici še ni dovolj raziskano, vendar je tu moč najti več vrst zaščitenih divjih orhidej.
  • Zavod Parnas je na Trubarjevi domačiji na Rašici nedavno organiziral predavanje z diapozitivi Branka Dolinarja z naslovom Rastlinski svet mokrišč ob Rašici in v Mišji dolini.
  • Tako se namesto izravnalnega ukrepa ureditve mokrišča ob Koseškem bajerju določi drug izravnalni ukrep, in sicer revitalizacija ter sanacija ribnika Tivoli.
  • Leta 2004 bi morali ta ukrep izvesti na mokrišču ob Koseškem bajerju , pa je prišlo do spremembe želja in v letu 2006 je Vlada sprejela odločitev, da bi ta izravnalni ukrep bil izveden v parku Tivoli, v obeh primerih in v vsakem primeru na stroške Ministrstva za kulturo.
  • S pohodom so organizatorji hoteli opozoriti na pomen in vlogo mokrišč ob Muri .
  • Tudi naši severni sosedje se pomena in vloge mokrišč ob Muri zelo zavedajo.
  • Več zgledov ...
  • Avstrijci se zelo radi pohvalijo tudi z mokrišči ob Muri , ki so poleg tistih na Donavi, vzhodno od Dunaja, najbolj številna.
  • Med drugim so predstavili prenovljeno gozdno učno pot Rašica, mokrišče ob reki Rašici, dejavnosti na Turjaškem gradu in kolesarske poti.
  • Svojega zelo ohranjenega mokrišča ob reki Rašici in njenih pritokih se zavedajo tudi v Velikih Laščah.
  • Na njej bo predstavljeno razmeroma neznano mokrišče ob reki Rašici in njenih pritokih, kot so ga v fotografski objektiv ujeli Franc Brezovar, Samo Kovač in Niko Samsa.
  • Tako pa bodo občani na referendumu odločali, kaj naj občinski svet stori z nezakonito sprejetim junijskim odlokom o umiku zaščite rastišč in mokrišč ob Savi Dolinki.
  • Mednje prištevamo murske loge in mrtvice, staro strugo Drave s Šturmovci, Ptujskim in z Ormoškim jezerom, Krakovski gozd in mokrišča ob Spodnji Savi z Jovsi, Ljubljansko barje, oba kraka kraške Ljubljanice in Čezsoške prode.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Slovenija je podpisnica ramsarske konvencije o mokriščih mednarodnega pomena, ki jo obvezuje k marsičemu.
  • Na ta dan leta 1971 so namreč v iranskem mestu Ramsar podpisali konvencijo o mokriščih.
  • Na ta dan pred tridesetimi leti je osemnajst predstavnikov držav v iranskem mestu Ramsar podpisalo konvencijo o mokriščih.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Osrednji temi sta raziskovanje in spoznavanje ptic, ki živijo na obalnih mokriščih in na Kraškem robu.
  • Turisti, ki bodo želeli videti živali v divjini, bodo na tem območju lahko opazovali ptice, ki živijo na mokriščih.
  • Odonatološko društvo navaja, da na našem mokrišču živijo med drugimi vrstami kačjih pastirjev tudi koščični škratec, veliki studenčar in povirni studenčar, ki so zaščiteni s Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [poseg v mokrišča
  • Po ureditvenem načrtu naj bi ohranili obstoječo vegetacijo, posegi v mokrišče na severnem delu jezera pa ne bodo dovoljeni.
  • Posegi v mokrišče v severnem delu Trojiškega jezera ne bodo dovoljeni, ohraniti je treba avtohtono vegetacijo.
  • Rastlina je neobčutljiva na herbicide, pa tudi sicer bi bil kemični poseg v mokrišče lahko še bolj škodljiv za ta ekosistem kakor sama tropska solata.
 •  [x hektarjev mokrišč
  • V Sloveniji smo (čeprav nimamo dobrega pregleda) od leta 1772 do leta 1990 izgubili več kot 100.000 hektarjev mokrišč, največ v obalnem pasu in poplavnih ravnicah ob srednjih tokovih rek.
  • Brežice - Lani je gladino 25 hektarov mokrišč ob spodnjem toku reke Save prekrila nenavadna tropska rastlina.
  • No, kljub temu smo v obdobju od 1772 do 1990 na območju Slovenije izgubili približno 100 tisoč hektarov mokrišč.
 •  [travišča, močvirja, gozdovi in mokrišča / mokrišča in vodotoki
  • S pravilnim odnosom do narave in biodiverzitete bomo prispevali k temu, da si bodo naši otroci lahko privoščili sprehod po gozdu, travišču in mokriščih in da ne bo to le spomin na videoposnetkih, shranjenih v knjižnicah.
  • Strokovne podlage so pomanjkljive le za travišča in mokrišča.
  • Posebno pozornost bodo namenili varovanju travišč in mokrišč na Cerkniškem jezeru, gozdov na Javorniku in Menišiji, naravnih rezervatov Zadnji kraj, Dujice, Osredki, Levišča in Vranja jama ter naravnih spomenikov Rakov Škocjan, Iška in Zala, Križna jama ter Zelške jame.
  • V velikem delu tudi zaradi ljudi, ki izsušujejo močvirja in mokrišča, regulirajo potoke in zastrupljajo okolje s škropivi in gnojili.
  • Zatok je plitva brakična stoječa voda, močvirje in mokrišče neprecenljive vrednosti, ki je ubežalo nadalnjemu zasipavanju.
  • Toda ekologi in biologi, ki se ukvarjajo z življenjem v vodah, so dokazali, da so ta "nekoristna" močvirja in mokrišča v večini primerov idealen življenjski prostor za prve razvojne stadije mnogih vrst rib in drugih vodnih organizmov.
  • Več zgledov ...
  • Tam sem sodeloval in vodil projekte obnove degradiranih mokrišč in vodotokov , načrtovanja nadomestnih biotopov, pa tudi sodeloval pri izdelavi študij presoj vplivov na okolje, ki so danes nujni pred vsakim posegom vanj.
  • Le malo vodotokov in mokrišč je naravno ohranjenih.
  • Večino potokov smo v preteklosti z regulacijami in melioracijami močno spremenili ter s tem okrnili njihovo geografsko in biološko raznolikost, zato imajo preostali naravni vodotoki in mokrišča ob njih izjemno vrednost.
  • Udeleženci si bodo s strokovnimi vodniki ogledali mlake pod Javorovim vrhom, značilnosti gozda in mokrišč kot posebnega ekosistema, v katerem uspevajo redke močvirske rastline.
  • Odlok je zadrževal gradnjo akumulacijskega bazena, ki naj bi poplavil kar 37 hektarov gozdov in mokrišč.
  • Tudi v vodnem krogu imajo mokrišča in gozdovi pomembno vlogo, saj prispevajo k čiščenju vode in jo skladiščijo.
Na vrh