WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
modificirati glagol
1 spremeniti; preoblikovati
če ČLOVEK modificira BESEDILO, IDEJO ali kako drugo abstraktno STVAR, vanje vnese manjše spremembe, popravke, da bi jih izboljšal ali prilagodil za svoj namen
  • kdo/kaj modificira kaj
  • kaj se modificira
  • kdo modificira kaj v kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tožilec je modificiral obtožbo in ocenil, da noža, ki naj bi ga imel umrli, sploh ni bilo oziroma se je pojavil kasneje, saj je edina priča, ki naj bi nož videla, na včerajšnji obravnavi omenila že tretjo različico okoli tega noža, med drugim, da ga je celo sam dal pod preprogo.
  • Potem se je tožilka odločila, da bo modificirala prvo obtožnico s podrobnostmi iz druge obtožnice oziroma, da bo obe združila v eno obtožbo in eno obrazložitev.
  • Včeraj je svoje sporočilo modificiral : Če me ljudje želijo voliti, naj me volijo.
  • Načeloma ta opredelitev še vedno drži, morda bi jo kazalo modificirati le toliko, da so danes temeljna referenca avtorjem učni cilji in standardi znanja, ki naj bi jih učenci pri pouku dosegli, in ne »program«.
  • Nekaj časa je celo kazalo, da bo zmagala zdrava pamet in bodo zakon vsaj modificirali.
  • Pa tudi stare tekste sem predelal, razširil, modificiral, ker niso imeli jasne poante.
  • Na njeni podlagi lahko govorimo o tem, da teorije občasno sicer resda izpodrivajo druga drugo, vendar pa - kot vemo tudi iz zgodovine - zares dokončna sodba pravzaprav nikoli ne more biti izrečena, kajti v luči novih odkritij se lahko pokaže, da je lahko neka že ovržena teorija, če jo naprimer le nekoliko modificiramo, bistveno bolj pojasnjevalna kot neka druga, ki je bila do danega usodnega trenutka videti veliko bolj napredna in moderna teorija epistemolokega anarhizma.
  • Vsebinsko razstava temelji na znanem, v umetnosti velikokrat obravnavanem motivu lepotice in zveri, ki pa ga fotografinja pomensko razširi in modificira, hkrati pa vloge predmetov in bitij na njenih delih niso trdno določene.
  • Več zgledov ...
  • Toda Cash s svojimi glasbeniki The Memphis Two (izvorno so bili The Tennessee Three) je v lasten avtorski izraz inkorporiral izraznost in dinamiko rock and rolla, ohranjal okus in barvo tradicionalnih pesmi ameriške dediščine priseljencev, modificiral običajno country in western glasbo, posegal po tradiciji irskih balad ter tako oblikoval svojstveno, prepoznavno in enkratno neponovljivost lastne poetike.
  • Preživijo lahko le tako, da so odprti, da se ne branijo novih idej in da te ideje nenehno modificirajo.
  • Opozarja na še vedno neustrezni vpisni postopek, ki bi ga bilo treba modificirati ; na račun faktografije in storilnosti bi bilo treba več poudarka nameniti individualnim sposobnostim učencev, denimo pri športu in glasbi, in ustvarjalnosti.
  • Poleg tega je modificiral in izboljšal nekatere že ustaljene metode drugih avtorjev.
  • Tokratna razstava se navezuje na takratni koncept, hkrati pa ga pomembno preseže in modificira.
  • Visoke pete nekoliko modificirajo držo in povzročijo, da zadnjica nekoliko bolj pride do izraza.
  • Hkrati pa beleženje vedenja včasih pomaga modificirati to vedenje.
  • V nedavnem intervjuju je izvrstno opozoril, da tudi internet nikakor ne ogroža nujno nacionalnega tipa zamišljanja skupnosti, marveč se lahko tudi vključuje vanj ter ga hkrati krepi in modificira.
  • Ko smo na Ustavni komisiji, v prejšnjem sklicu razpravljali o 11. členu ustave, ki pravi, da je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina in madžarščina na območjih občin, ki so opredeljene kot narodnostno mešane, je nekdo predlagal, da se ta dikcija modificira in da se reče, da je uradovalni jezik lahko italijanščina oziroma madžarščina.
  • Znanost je dinamična, znanstvene teorije se modificirajo, religija pa je dogmatska.
  • Festival ima postavljene kriterije, ki se za vsak festival modificirajo.
  • Čander nazorno kaže, kako se tradicionalne manifestacije romantične ljubezni postopno razgrajujejo in modificirajo, nato pa poantirano ugotovi, da se sámo bistvo romantične ljubezni, katere navdih je nausahljiv, ohranja celo v tako oddaljeni pokrajini, kot je Ballardov Trk.
  • Nikoli ni mogoče vsega popisati in zabeležiti, vsaj dokler se tradicija ohranja in ljudje svoje izročilo gojijo, kajti čas prinaša tudi spremembe; pesem se z ljudmi in časom modificira in obnavlja, z ljudmi pa lahko tudi izgine.
  • Družinske oblike in načini življenja se modificirajo in pluralizirajo.
  • Odločilno bitko proti integralističnemu islamu je Evropa izgubila v Bosni, je pred leti zapisal pisatelj Predrag Matvejević. In sicer tisti trenutek, ko je dovolila, da ji je politiko do Bosne začel krojiti prastrah pred muslimansko nevarnostjo, oziroma ko je načelo ljubi svojega bližnjega kot samega sebe modificirala v ljubi svojega bližnjega po veri in kulturi kot samega sebe, muslimana pa se raje malce boj.
  • Običajno razmerje 50:50 med evropskim in ameriškim filmom so v Franciji modificirali v razmerje 60:40 v dobro evropske produkcije, pri čemer mora biti tudi med evropsko v prednosti francoska.
  • Precej pozornosti so posvetili novim načinom financiranja, saj avtor uvodnega referata meni, da je treba dosedanjo prakso projektnega financiranja modificirati v integralno-programsko financiranje za javne zavode, ki sestavljajo galerijsko mrežo, in obdržati projektno (so) financiranje za druge prijavitelje na razpis.
  • Umetnik je razvil tehniko prenašanja TV-ekranskih slik na platna, kjer jih je modificiral v samostojna likovna dela.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Višji državni tožilec Milan Birsa je včeraj nekoliko modificiral obtožnico.
  • Po nekajletnem zatišju smo s skupno akcijo za leto 1995 to idejo ponovno dopolnili in jo nekoliko modificirali.
  • Moje mnenje je, da predlagane spremembe zakona v ničemer ne posegajo v temelje strokovne doktrine oziroma v bistvo zakonskih rešitev. Jih le nekoliko modificirajo, v skladu z rešitvami, ki so se domislile in dokazale v šestletnem procesu uresničevanja zakonodaje.
  • Marsikaj je bilo tudi zamujeno na račun dolgotrajnega usklajevanja koncepta, ki se bo še rahlo modificiral.
  • Najbrž bo treba ustrezno modificirati tudi poglede na vzgojo skakalnega naraščaja, da ne bi samo ustvarjali zgolj otroških šampionov, za resnično vrhunskost pa bi zmanjkovalo ambicij in motivov.
Na vrh
 
1.1 o organizmih in molekulah
če ZNANSTVENIK modificira ORGANIZEM ali SNOV, jima delno spremeni genski zapis ali molekulsko zgradbo, da vpliva na njune lastnosti in načine uporabe
  • kdo modificira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tako smo do pred kratkim modificirali kravo, prašiča ali ovco tako, da smo enostavno vbrizgali DNK v pravkar oplojeno jajčece.
  • Thiele je modificiral kopije gena in tako spremenjene vsadil v zarodke.
  • Jetrne celice bi morda lahko genetsko modificirali, tako da bi proizvajale inzulin, je objavil raziskovalni tim Lawrenca Chana z medicinske fakultete Baylor v Teksasu.
  • Danes poznamo približno dvajset vrst antibiotikov, ki pa so jih različni proizvajalci modificirali na številne načine in jih prodajajo vsak pod svojim imenom, zato jih je na trgu mogoče kupiti nekaj sto.
  • Ameriškim strokovnjakom je uspelo modificirati toksin vraničnega prisada tako, da preprečuje rast tumorskih celic in uničuje že obstoječe.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Razvili smo, na primer, tehniko, s katero ne repliciramo živali, ampak jih genetsko modificiramo.
  • Vest o Dollyjini artritičnosti je prišla v javnost skoraj hkrati z novico iz Združenih držav, da je znanstvenikom uspelo klonirati in gensko modificirati posebno mini vrsto prašičev, pri katerih bi lahko dobivali organe za presaditve, ki naj jih človeško telo ne bi zavračalo.
  • Če pa aspirin kemično modificirajo, pokaže še druge, popolnoma nove učinke.
Na vrh
1.2 o vozilih in napravah
če KONSTRUKTOR modificira VOZILO ali NAPRAVO, delno spremeni njuno zasnovo in obliko, da bolje služita svojemu namenu
  • kdo modificira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Modificirali so eno samo letalo.
  • Vzdrževanje Bombardierovih letal je prineslo 6,6 milijona evrov, v Adriinem centru pa so modificirali in servisirali več kot 80 tujih letal.
  • Seveda so spačka nekoliko modificirali za tamkajšnji trg, mu dodali nekaj kontrolnih lučk in ga malo dodelali.
  • Konstrukcijo te lokomotive je povzel konstrukcijski biro Dunajske tovarne lokomotiv, jo delno modificiral in dopolnil in tako je nastala lokomotiva vrste kkStB 97.
  • Leta 1859 je Jones modificiral Pappenheimovo zobniško črpalko tako, da sta imela rotorja samo po dva zobca (ali krilci).
  • Ne poskušajte aparata razstaviti ali modificirati.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Zaradi drugačne razporeditve teže in večje nosilnosti so konstruktorji nekoliko modificirali zadnjo premo in predvsem s poševno namestitvijo blažilnikov dosegli, da se multi wagon pelje enako dobro kot oba njegova manjša brata.
  • Manj očitne so bile druge zunanje spremembe, zelo rahlo so modificirali zadnje luči, nekaj drobnih novosti pa je tudi v potniški kabini.
  • Ko smo izbrali motor, širino nosilca ustrezno modificiramo.
Na vrh