WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
metodičen pridevnik
1 o metodi dela
metodično NAVODILO ali POSTOPEK predlaga ali določa način, metode in postopke pri raziskovalnem in strokovnem delu, zlasti v izobraževanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cilj inovacijskega projekta je bil, na temelju metodoloških izhodišč zbrati in oblikovati metodične napotke za lažje premagovanje govornih, jezikovnih in slušnih težav.
  • Pričujoči priročnik prinaša didaktično- metodične napotke za rabo učbenika Svet besed.
  • Na temelju praktičnega dela in metodoloških izhodišč zbrati ter oblikovati metodične napotke za premagovanje govornih, jezikovnih in slušnih težav.
  • S pomočjo prispevkov udeležencev so na posvetu oblikovali metodična in didaktična priporočila za uporabo različnih učnih virov v kakovostni povratni informaciji učencu.
  • Navedemo tudi didaktična in metodična priporočila za izvajanje pri pouku.
  • Med najbolj kritičnimi točkami v gimnazijah je namreč po mnenju direktorja zavoda prav to, kako obdelati vsebine v učnih načrtih, torej didaktična in metodična priporočila za delo, ter kaj narediti, da bi dijake bolj usmerjali k pripravljenosti na vseživljenjsko učenje.
  • Več zgledov ...
  • Vladimir Jurič je leta 1977 izdal temeljit metodični priročnik za delo šolskega pedagoga, ki je izpostavil vlogo pedagoga kot učiteljevega sodelavca in se odmaknil od pojmovanja pedagoga kot nadzornika učiteljevega dela.
  • Brošura je izšla skupaj s posebnim didaktično- metodičnim priročnikom Varna izbira za odgovorno spolnost, ki naj bi bil v pomoč učiteljem biologije in obveznih zdravstvenih vsebin za pripravo tematskih vsebin o spolnosti v srednjih šolah.
  • Pri pripravi tematskih ur o spolnosti bo učiteljem odslej na voljo poseben didaktično- metodičen priročnik .
  • Od tod pa izhajajo tudi zadrege med šolsko politiko in metodološko- metodičnim pristopom načrtovanja svetovalnega dela.
  • Izboljšali smo zalogo učil, povečali knjižnični in didaktični fond, izboljšali opremo učilnic in dodelali metodično -didaktične pristope .
  • Sodobni metodični in metodološki pristopi slovenske etnologije so spremenili njeno razmerje do drugih družboslovnih in humanističnih ved.
  • Spoznali bodo probleme povezane z učenjem odbojke in sodobne didaktične in metodične prijeme s katerimi lahko te težave omilijo.
  • Imamo metodične prijeme , se pravi od individualizacije, diferenciacije pri pouku.
  • Zaradi velikega znanja in dobrih metodičnih prijemov je bila svetovalka anglistov z osnovnih šol celjskega območja.
  • S projektom smo želeli poglobljeno spremljati metodično -didaktični vidik izvajanja vzporednih ur ter vzpodbujati povezavo med učiteljem nosilcem predmeta in učiteljico izvajalko vzporednih ur.
  • Učbenikov tudi ne morejo obdržati za morebitno nadaljnjo uporabo, zato iz metodično -didaktičnega vidika to ni najbolje.
  • Oblika in iztek griča sta torej posebej oblikovana po didaktično- metodičnih vidikih .
  • Nikakor ni mogoče prezreti dejstva, da je samo-usmerjeno učenje začelo prodirati tudi v formalno poklicno izobraževanje, kjer je dolga stoletja veljal en sam metodični princip : posnemanje in urjenje.
  • Seveda pa gre donkihotovsko držo razumeti kot metodični princip ; kot nesprijaznjenost z realnimi možnostmi, ne pa kot odsotnost realitetne kontrole.
  • Lüssijevo pojmovanje sistemskega socialnega dela najbolje ilustrirajo metodična načela socialnega dela in prav načela nujno potrebujemo, da bi izpopolnili socialnodelovno ravnanje v delovnem odnosu.
  • Kakor smo ugotavljali že v prejšnjih poglavjih, moramo pri izbiri in uporabi iger upoštevati osnovna metodična načela vadbe in učenja (primernost iger glede na starost in predznanje vadečih, postopnost prehajanja na težje vsebine ipd.).
  • Kot "zemljevid socialnega dela" opredelimo temelje spretnosti in njihov odnos do teoretskih znanj, metodičnih načel , vrednot socialnega dela, pa tudi do konteksta in nalog.
  • Vzporedno in v povezavi s to akcijo v strokovnem časopisju vedno pogosteje zasledimo članke z metodičnimi izhodišči in napotki mentorjem osnovnošolskih novinarskih krožkov.
  • Didaktično- metodično in dramaturško izhodišče je torej jasno: zaradi soodvisnosti obeh estetskih fenomenov morata učna teorija in praksa dijake usmerjati v spoznavanje in (po)ustvarjanje obeh.
  • Ta je vključevala osnovno idejo poteka projekta, načina vstopanja v projekt in temeljna metodična izhodišča za izdelovanje in izvajanje osebnih načrtov.
  • Učiteljem svetuje metodično -didaktična navodila za podajanje snovi, preverjanje in ocenjevanje znanja.
  • Didaktično- metodična navodila za uporabo programa Combo.
  • Natančno so opisani cilji in metodična navodila , upravljanje vadbenega procesa, analiziranje in načrtovanje vadbenega procesa, ter oblike in metode dela.
  • Program se izvaja v okviru splošnega magistrskega programa socialno delo, ki je namenjen poglabljanju teoretskega in metodičnega znanja na področju socialnega dela.
  • Učitelji potrebujejo veliko več psihološkega, metodičnega in didaktičnega znanja , saj je učno-vzgojno delo zelo zahtevno.
  • Prepričljiva teorija socialnega dela mora osredotočiti znanstveno in metodično znanje iz različnih virov okrog jedra, bistva socialnega dela, saj se lahko samo tako to znanje resnično in koristno poveže.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Tečaji se odlikujejo tako po strokovnosti in didaktično - metodičnem pristopu učiteljev, kot tudi ceni, ki je tokrat še posebej ugodna.
  • Učinkovito preverjanje in ocenjevanje učitelj načrtuje v učni pripravi, ga vgradi v učni proces in uskladi z metodično - didaktičnimi pristopi.
  • Izboljšali smo zalogo učil, povečali knjižnični in didaktični fond, izboljšali opremo učilnic in dodelali metodično - didaktične pristope.
  • Pravite, da je vaš učbenik metodično - didaktično ustrezen in primeren starosti stopnji.
  • Gre za didaktično - metodična prenavljanja vključno z ocenjevanjem, preverjanjem razlik, novimi prijemi pri pouku.
  • Na splošno je možno reči, da je zgrešen že koncept knjige, da so v njej hude stvarne napake, da je metodično - didaktično neužitna in da je v njej zajeten kup uredniško-jezikovnega gnoja.
 •  [didaktičen, metodološki, vsebinski in metodičen
  • Spoznali bodo probleme povezane z učenjem odbojke in sodobne didaktične in metodične prijeme s katerimi lahko te težave omilijo.
  • V: M. Kramar (ur.), Didaktični in metodični vidiki nadaljnjega razvoja izobraževanja.
  • Didaktični in metodični vidiki prenove in razvoja izobraževanja.
  • Delovna skupina etnologov že vrsto let aktivno sodeluje v iskanju novih metodičnih in metodoloških rešitev primernih za varstvo dediščine.
  • Na predavanjih študente seznanjamo z zgodovino spomeniškega varstva in etnološkega konservatorstva in zlasti z metodičnimi in metodološkimi vprašanji ter z modelnim reševanjem konservatorskih nalog.
  • Sodobni metodični in metodološki pristopi slovenske etnologije so spremenili njeno razmerje do drugih družboslovnih in humanističnih ved.
  • Več zgledov ...
  • Notranja diferenciacija in individualizacija terja veliko raznovrstnih in diferenciranih vsebinskih in metodičnih učnih ter delovnih sredstev in pripomočkov.
  • Seveda bi se morali poenotiti najprej glede tega, koliko časa vzamejo vsebinske in metodične priprave na pouk, koliko priprava didaktičnih pripomočkov.
  • Delo s skupino postavlja z organizacijskega in metodičnega vidika veliko večje zahteve tudi od trenerja.
  • Raste iz konkretnih pobud in projektov, v katerih sodelujejo učitelji, vzgojitelji, vodstva šol, učenci, starši; v njih se ob preizkušanju novosti in uveljavljanju vsebinskih, metodičnih in organizacijskih sprememb visokoleteči cilji srečujejo z zapleteno resničnostjo.
  • Metodični in organizacijski vidik treniranja taktike
Na vrh
 
1.1 načrten, premišljen
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nisem dovolj metodična in dosledna , poleg tega pa se mi ljudje preveč hitro zasmilijo.
  • George Mitchell je zelo miren človek, zna se prijetno nasmehniti, v politiki pa je zelo odločen in metodičen .
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri svojih ciljih vztraja z metodično natančnostjo , ampak vedno nevsiljivo.
  • Calvin Whitehall je z metodično natančnostjo pripravil Louja na nalogo v West Reddingu.
 •  [dosleden, odločen in metodičen
  • Pri tem bodite dosledni in metodični : vrednote napišite v eno vrsto, dejavnosti pa drugo pod drugo (kot kaže spodnji primer).
  • Tako se je rodil lik Jane Tennison, inteligentne, metodične in odločne detektivke, katere zapletena, psihološko izredno dobro zasnovana osebnost predstavlja srce in gonilo serije.
  • Je kot pajek," označi odločnega in metodičnega ugrabitelja policijski inšpektor Alex Cross "in slučajno imam rad pajke."
  • Drobna, metodična in dosledna pegasta švicarska pravnica Carla del Ponte je njegov prihod v Haag komentirala v svojem slogu: "Za nas je to samo delo, za jugoslovansko vlado je bila to obveza
Na vrh