WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kurikulum samostalnik
1 izobraževalni program; učni načrt
izobraževalni program, ki vključuje predvidene učne cilje, vsebine in metode učenja v šolskem sistemu neke države ali skupnosti 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ali pa da bo izrazito socialno in solidarnostno naravnan kurikulum katoliških šol pripomogel k povečevanju socialnih razlik v družbi?
  • Po njegovem mnenju moramo v vrtcu zagotavljati aktivno in izkustveno učenje, kar zahteva odprt in procesno naravnan kurikulum.
  • Zaradi eksponentne rasti števila znanstvenih informacij zgolj vsebinsko naravnani kurikulum za kemijo na srednji stopnji izobraževanja ne more slediti razvoju kemije in kemijske tehnologije.
  • Namen projekta je otrokom zadnje triade približati in v šolske kurikulume vpeljati sodobne umetniške zvrsti, je pojasnila.
  • Nasprotno, pokazati skušajo, da je vzgoja za medije temeljna in neposredna sestavina modernega šolskega kurikuluma v Evropi in drugod po svetu.
  • Nobenega dvoma ni, da velik del teh vsebin sodi v tisti del celotnega šolskega kurikuluma, ki pripada humanističnim in družboslovnim vedam.
  • Več zgledov ...
  • Od njih pravzaprav se učimo, v sestavljanju nacionalnega kurikuluma smo že in še vedno skušamo implementirati elemente finskega šolskega sistema v našega.
  • V štirih oddelkih izvajajo metodologijo Korak za korakom, ki je ena izmed izvedbenih variant nacionalnega kurikuluma.
  • Vse bolj jasno je, da višjo kvaliteto znanja v šoli ni mogoče doseči z administrativnim določanjem vsebin in standardov (npr. z nacionalnim kurikulumom ) in diferenciacijo (ločevanjem učencem po storilnosti in sposobnosti), temveč jo je mogoče uresničiti samo v neposrednem delu z učenci.
  • Projekt naj bi bil nekakšen vzporedni program okoljske vzgoje v šolah, ki jo bodo prej ali slej uvedli v uradni kurikulum osnovnih in srednjih šol.
  • Po katerih načelih naj poteka vzgoja predšolskih otrok, s kakšnimi cilji in na kakšen način, določa uradni kurikulum za vrtce.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Komisija pri ministrstvu za šolstvo in šport je izbrala 25 vrtcev, ki izpolnjujejo vse pogoje za postopno uvajanje kurikuluma za vrtce.
  • Za vključitev v poskusno uvajanje kurikuluma niso imeli kadrovskih niti prostorskih pogojev, zato so se prenove predšolske vzgoje lotili samostojno in na svojstven način.
  • Povod za posvet je bil to, da se je postopno uvajanje kurikuluma za vrtce v prvem krogu prevesilo v drugo polovico.
  • K temu se bom vrnil, ko bom govoril o etiki kurikuluma.
  • Sintagma " etika kurikuluma " je v tej zvezi na videz nekoliko nenavadna, se pa zdi, glede na to da je šolanje vitalni del obstoja družbene skupnosti, njena konstrukcija dokaj upravičena.
  • V načrtovanju šolskega kurikuluma to pomeni, da je nesmiselno opredeljevati (moralna) pravila šolskega življenja, saj jih bo nadomestilo bolj pristno individualno urejanje medosebnih odnosov.
  • Več zgledov ...
  • Na podlagi takih razčlemb sledijo tudi napotki za načrtovanje šolskega kurikuluma : 4 Ibidem, str. 49.
  • Minister Zgaga je namreč 18. aprila izdal sklep, v katerem je potrdil izbor 52 vrtcev, ki so se pravočasno prijavili na razpis za izvajanje kurikuluma v drugem krogu.
  • Ko bodo starejši, mi bo velik izziv izvajanje predpisanega kurikuluma za vrtce,« je razkrila načrte sogovornica.
  • IGRALNI KOTIČKI S koncem septembra se izteka prvi mesec, odkar je izvajanje kurikuluma obvezno za vse slovenske vrtce.
  • Šolska politika, šole in svetovalni delavci pri oblikovanju šolskega kurikuluma tega ne bi smeli prezreti.
  • Temeljno vprašanje za oblikovanje kurikuluma se je od vsebine preusmerilo na vprašanje zakaj.
  • V okviru teh norm je mogoče, čeprav tudi temu nekateri ugovarjajo, da teologi kot strokovnjaki sodelujejo v ustreznih strokovnih telesih za oblikovanje kurikuluma.
  • Kot vedno, bomo tudi tokrat iskali odgovor v načelih Kurikuluma za vrtce.
  • Katera načela » Kurikuluma za vrtce«, po vašem mnenju, povzročajo praktikom pri uresničevanju v vrtcih danes še največ težav?
  • Ogledniki iz različnih teles EU, ki so temeljito in tudi med učenci preverjali razmere v slovenskem šolstvu, so bili zadovoljni s formalno prenovo kurikuluma.
  • Prenova kurikuluma oz. učnega načrta odpira možnosti, da se posledice zakonskih prvin za uvajanje integrativne paradigme ublažijo.
  • V vseh javnih vrtcih po Sloveniji že več let traja prenova kurikuluma, torej tistega okvira, v katerem poteka vse življenje v vrtcih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Čeprav so zajete so že v kurikulumu predšolske vzgoje , so v največji meri integrirane v druge dejavnosti in niso natančneje vsebinsko opredeljene.
  • V vsakem primeru je kurikulum vzgoje za medije zbiralni koš za celo vrsto različnih tem in snovi, med katerimi bodo definicija predmeta, lokacija predmeta, viri predmeta in rezultati predmeta najpomembnejše.
  • Fani Čeh z Zavoda za šolstvo, ta je pripravil kurikulum šolske vzgoje za zdravje in zanjo dodatno usposobil številne učitelje in šolske svetovalce, se je na premer precej jezila na državo, ki je ob krčenju programov izobraževanja učiteljev zmetala ven prav vsebine s tega področja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Kurikulum za vrtce kot nacionalni dokument, sprejet leta 1999, vsebuje koncept in sistem predšolske vzgoje pri nas.
  • Komisija pri ministrstvu za šolstvo in šport je izbrala 25 vrtcev, ki izpolnjujejo vse pogoje za postopno uvajanje kurikuluma za vrtce .
  • Na pedagoških delavnicah je bilo delo inovacijskega projekta ugodno sprejeto: predlagani model inovativnega poučevanja in učenja kemije posodablja vsebino kurikuluma za kemijo v gimnaziji, predstavi kemijo in kemijsko tehnologijo v družbenem okviru in racionalizira čas, namenjen šolskemu predmetu.
  • Zaradi eksponentne rasti števila znanstvenih informacij zgolj vsebinsko naravnani kurikulum za kemijo na srednji stopnji izobraževanja ne more slediti razvoju kemije in kemijske tehnologije.
  • Primerjava strukturiranega znanja o tehnologiji mikrokapsuliranja in kurikuluma za kemijo v gimnaziji je pokazala temeljno kemijsko znanje, ki bi ga bilo moč učiti skozi tehnologijo mikrokapsuliranja.
  • Poznavanje, razumevanje, razvijanje in izvajanje kurikuluma za športno vzgojo na razredni stopnji OŠ .
  • Več zgledov ...
  • Pust takega kot doživljamo zadnja 4 leta ni v skladu s cilji in načeli programa - kurikuluma za predšolsko vzgojo , ki nam ga je predpisala naša država in ga izvajajo vsi javni vrtci v Sloveniji.
  • Na mestu je tudi pripomba soustvarjalke kurikuluma za predšolsko vzgojo mag. Marjete Domicelj, ki opozarja, da je učenje jezika v vrtcih nesmiselno, če se pozneje v prvih razredih osnovne šole ne nadaljuje.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Menimo tudi, da je bi bilo treba v šolski kurikulum vključiti predmet z vsebino, ki bi obravnavala otrokove pravice.
  • Urednici upava, da bo knjiga zapolnila praznino na tem področju in postala izhodišče za večje znanstveno zanimanje za zgodovino socialnega dela znotraj izobraževanja za socialno delo, ko bo v kurikulum vključilo tudi mednarodno in lokalno zgodovino socialnega dela.
  • Na njem sodeluje osem ekip s petih slovenskih osnovnih šol, ki so ta šport letos kot prve vključile v svoj športni kurikulum.
  • Medijska vzgoja je trans-predmetna, zato sodi v kurikulume vseh predmetov.
  • Dodaja, da jim je s tem pristopom uspelo pritegniti pozornost osnovnošolcev in je prepričana, da bi takšne predstavitve morale soditi v redni kurikulum zadnje triade.
  • Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) je namreč vrtce že sredi junija z okrožnico opozoril, da poučevanje tujega jezika ne sodi v izvedbeni kurikulum vrtca.
  • Več zgledov ...
  • Vendar pa se je številnim državam izvajanje takšnega državljanskega izobraževanja zdelo težavno, saj državljanska vzgoja v kurikulum ni vključena kot poseben predmet.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • V okviru šolskega in ministrstva za zdravje je nastal koncept vključevanja zdravja v kurikulum.
  • MŠŠ nima posebne strategije za področje odvisnosti od drog in deluje na podlagi dokumenta vključevanja zdravja v kurikulum.
  • Tudi z namenom, da bi se učenci bolj zdravo prehranjevali, so skupaj z ministrstvom za šolstvo pripravili koncept vključevanja zdravja v kurikulum.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Spolna vzgoja v Sloveniji ni sistematično vključena v šolski kurikulum in je zato odvisna od dobre volje posamezne šole.
  • Ker pa učenje tujega jezika ni vključeno v kurikulum, ga ne moremo izvajati integrirano.
  • Projekt je tako vsebinsko (učenje vključeno v šolski kurikulum ; vključuje intelektualna znanja, socialne veščine; temelji na izkušnjah in občutenju, pomen šolske klime, priprava učiteljev), kakor tudi drugače izredno aktualen.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • 3) oblikovanje majhne svetovalne komisije za kurikulum (po možnosti vodje oddelkov, kajti to je tudi odlična priložnost za zbliževanje zaposlenih).
  • 2) Predstavniška komisija za kurikulum, ki naj vključi predstavnike zaposlenih, članov sveta šole, staršev in starejših učencev.
Na vrh
 
prikriti/skriti kurikulum
šolski vsakdan; rutina
celota znanja, vsebin in vrednot, ki se vsakodnevno spontano posredujejo in ustvarjajo v šolskem okolju in niso del uradnega kurikuluma
 • Na to bi morali vplivati, kjer je le mogoče, ker žal vpliva na nevidno ( prikriti kurikulum ).
 • Prikriti kurikulum je nekakšna »posredna vzgoja«, ki pa je lahko zelo učinkovita.
 • Toda izobraževanje ne more biti vrednostno nevtralno, ne na ravni vsebine ne na ravni skritega kurikuluma.
 • Tudi v tem primeru mora šola privzgajati določen vzorec vrednot, z odkritim in skritim kurikulumom.
 • Vse to, kar se učenci dejansko uče (osvoje) v šolskem življenju; kar jim šolsko življenje dejansko daje, se širše razume kot učinkovanje "uradnega" in " skritega kurikuluma.
izvedbeni/odprti kurikulum
uradni izobraževalni program
 • Razvoj osebnega in profesionalnega razumevanja razmerja med uradnim, izvedbenim in prikritim kurikulumom.
 • Naslovili so jo Otrokovo okolje in na njej skozi fotografijo, besedo in izdelke otrok predstavili, kako poteka poučevanje narave in družbe v izvedbenem kurikulumu vrtca.
 • Akcijski načrt prenove programa predvideva še uskladitev z Zavodom za šolstvo, oblikovanje odprtega in izvedbenega kurikuluma ter izobraževanje učiteljev, ki naj bi ga izpeljali konec poletja.