WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konvencija samostalnik
1 meddržavni sporazum
konvencija je sporazum med državami, ki ureja določeno področje delovanja
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V Evropi je protokol k evropski konvenciji o biomedicini, ki prepoveduje kloniranje človeka, podpisalo 29 držav, v domači zakonodaji pa ga je uzakonilo le sedem.
  • Čeprav evropska konvencija o državljanstvu iz leta 1997 tej rešitvi ne nasprotuje, pa po Kovacsevih spoznanjih svetovni trendi želje po dvojnem državljanstvu ne opravičujejo.
  • Slovenija je leta 1992 v Riu kot ena izmed 154 držav podpisala konvencijo o spremembi podnebja, ki je februarja 1996 po ratifikaciji postala veljavna.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • ZDA so podpisale konvencijo proti mučenju in nekatere druge dokumente, tako da bi moral biti položaj še kar čist.
  • Precej se govori o mednarodni konvenciji proti terorizmu.
  • Spomnimo še, da so ZDA nejevoljno pristopile celo h konvenciji proti genocidu.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zgolj sklicevanje na podpisane konvencije za zaščito posameznih vrst življenja, brez razmišljanja o skupnih rešitvah, je premalo.
  • V razlagalni izjavi ob potrditvi okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin iz leta 1998 je zapisano, da so Romi avtohtona skupnost.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta odbor se ukvarja s pritožbami v primeru kršitev mednarodnih konvencij.
  • Okvirna konvencija je velik napredek v primerjavi s prejšnjimi dokumenti Sveta Evrope.
  • Slovenija bo še naprej spoštovala določila vseh ratificiranih konvencij OZN, ki se nanašajo na področje prepovedanih drog ter upoštevala priporočila, ki jih sprejema EU na tem področju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ena temeljnih obveznosti podpisnic konvencije je tudi aktivno sodelovanje na teh konferencah in priprava letnih poročil o stanju mokrišč.
  • V tem trenutku je zakon o ratifikaciji konvencije pripravljen za parlamentarno obdelavo.
  • Z zakonom o ratifikaciji je bilo izvajanje konvencije v Sloveniji naloženo ministrstvu za zdravstvo v sodelovanju z ministrstvom za gospodarske dejavnosti, za notranje zadeve in za obrambo, pri izvajanju sodeluje tudi zunanje ministrstvo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ker je Slovenija že ratificirala konvencijo o mednarodnem kazenskem sodišču, pod nobenim pogojem ne bi smela kršiti tega mednarodnega pravnega akta, torej ne bi smela podpisati bilateralnega sporazuma z ZDA o neizročanju ameriških vojakov Mednarodnemu kazenskemu sodišču.
  • Predstavniki vlad bodo konvencijo podpisali na tridnevni konferenci ZN o organiziranem kriminalu, ki bo potekala 12. decembra v Palermu.
  • Čeprav s tem krši mednarodne konvencije o delu, za kar lahko dobi direkten ukor specializirane organizacije OZN, Mednarodne organizacije za delo v Ženevi.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Konvencija zavezuje podpisnice, da se bodo izogibale prenašanja bremen na prihodnje rodove in ne bodo predlagale rešitev, ki bi negativno vplivale na prihodnje generacije.
  • Konvencija vendarle ne določa natančnih meril za zmanjšanje izpustov.
  • Ker pa oviedska konvencija prepoveduje ustvarjanje človeških zarodkov za raziskave, medicinska znanost brez odprave te prepovedi ne more razviti terapevtskega kloniranja kot praktične metode zdravljenja.
 • SAMOSTALNIK0+h+SAMOSTALNIK3 
  • Gibanje še opozarja, da Afganistan še vedno ni podpisal protokola h Konvenciji o pravicah otrok, ki prepoveduje izkoriščanje otrok v oboroženih spopadih.
  • Pogoj za pristop h konvenciji je uvrstitev vsaj enega mokrišča v državi na seznam mednarodno pomembnih močvirij po posebnih kriterijih.
  • Znano pa je, da so prav ZDA in še nekaj držav predlagale dopolnila h konvenciji o odpravljanju nelegalnih dejanj, ki ogrožajo pomorsko plovbo (iz leta 1988).
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Zunanji minister naj bi si predvsem prizadeval, da se v skladu z mednarodnim pravom primer vsakega ujetnika obravnava posebej in da ne bi že vnaprej izključili možnosti podelitve statusa, ki jim pripada po Ženevskih konvencijah iz leta 1949.
  • Skupaj torej 106 živali, ki uživajo po evropski konvenciji, katere podpisnik je tudi Slovenija, zaščito države.
 • PRIDEVNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Na mednarodnem mejnem prehodu Sečovlje je carinik v torek zvečer pri pregledu osebnega avtomobila hrvaškega državljana odkril 35 kg školjk - morskih dateljnov, ki so zaščitene po mednarodni konvenciji za tihotapljenje prepovedanega in zaščitenega blaga in jih ni dovoljeno nabirati, posedovati ali z njimi opravljati prometa, so sporočili s carinskega urada Koper.
  • Nič v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da ovira pravico države pogodbenice do raziskovanja, razvijanja, proizvodnje, pridobivanja, prenosa ali uporabe sredstev za zaščito pred kemičnim orožjem za namene, ki niso prepovedani po tej konvenciji.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Pravica do izobraževanja je ena temeljnih pravic po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah.
  • Splošen cilj inšpekcij je preveriti in potrditi, da so dejavnosti v skladu z obveznostmi po tej konvenciji in skladne s podatki, ki morajo biti navedeni v prijavnih deklaracijah in izjavah.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Toda slovenska diplomacije se sklicuje na izjemo, zapisano v konvenciji, po kateri se načelo sredinske črte ne uporabi, če obstajajo zgodovinski ali drugi specifični razlogi.
  • Pristojni organi držav pogodbenic si izmenjujejo informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domačih zakonov držav pogodbenic, ki veljajo za davke, ki so zajeti v tej konvenciji, če obdavčevanje v skladu z njimi ne nasprotuje tej konvenciji.
  • Tudi če ne gre za kazenske postopke (predlagatelji zakona namreč izhajajo iz dejstva, da ne gre za takšne postopke), je vseeno treba spoštovati pravila, določena v evropski konvenciji o človekovih pravicah, zlasti v njenem šestem členu, ki zahteva pošteno sojenje.
 • PRIDEVNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Neva Miklavčič Predan iz Helsinškega monitorja Slovenije pa je ob tem opozorila, da je vsakršna diskriminacija zaradi kakršne koli pripadnosti prepovedana z evropsko konvencijo o človekovih pravicah in mnogimi drugimi podobnimi dokumenti.
  • Za povračilo je potrebno predložiti dokumentirane račune, na podlagi katerih se po postopku, ki je določen s konvencijo, opravi povračilo stroškov v višini, kot to prizna tuj nosilec zavarovanja v kraju, kjer so bile storitve opravljene.
  • To pa je mogoče le, če uživa vse temeljne svoboščine in pravice, zagotovljene z evropsko konvencijo o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Leta 1925 so poskušale z ženevsko konvencijo prepovedati uporabo biološkega orožja, a se jim račun ni izšel.
  • Izkupiček od predstave pa bo Unicef namenil za dvoje: za razvijanje Unicefovih dejavnosti na osnovnih šolah, kjer se učenci seznanjajo s konvencijo o otrokovih pravicah.
  • Tudi družbeno ozračje je v zadnjih letih usmerjeno k izenačevanju možnosti obeh staršev pri dodelitvi otrok in stikih, predpise pa je bilo prav tako treba uskladiti z nekaterimi konvencijami, ki jih je Slovenija podpisala ali ratificirala, predvsem s konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah in evropsko konvencijo o pravici otrok do stikov s starši.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Konvencija se je izoblikovala pod okriljem Organizacije združenih narodov, Republika Slovenija je konvencijo nasledila 25. julija 1992, potem ko je 1. julija 1992 notificirala generalnega sekretarja Združenih narodov, da želi naslediti 55 konvencij Organizacije združenih narodov, katerih članica je bila SFRJ.
  • Dejal je, da Avstralija s tem krši konvencijo OZN iz leta 1951 o pravicah beguncev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Težko torej razumem, zakaj ZDA nasprotujejo tej konvenciji.
  • Zakon sledi mednarodnim konvencijam o letalstvu ter ureja prelete državnih ozemelj, državno pripadnost zrakoplovov, njihovo varnost in varnost zračnega prometa ter kazniva dejanja na zrakoplovih.
  • Udeleženci so včeraj največ pozornosti namenili konvenciji ZN o otrokovih pravicah in drugim mednarodnim dokumentom, povezanim s pravicami otrok, razpravljali pa so še o predlogu za ustanovitev ombudsmana za otrokove pravice v Sloveniji.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Z BiH in ZRJ tečejo pogajanja o konvenciji o socialnem zavarovanju, nadaljuje pa se tudi evidentiranje in urejanje prikritih vojnih grobišč.
  • Lani je bil v Lizboni dogovorjen sporazum o konvenciji o priznavanju visokošolskih kvalifikacij na akademskem področju v Evropi.
  • Jeseni bo vlada obravnavala prvo poročilo o okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja, ki vsebuje dva scenarija zmanjševanja emisij
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Po navedbah Uprave RS za jedrsko varnost bodo na omenjenem pregledovalnem sestanku preverili, kako države pogodbenice izpolnjujejo obveznosti iz Konvencije o jedrski varnosti.
  • Podelili so jim status beguncev, zato jim pripadajo vse pravice iz ženevske konvencije o beguncih (1951).
  • Razmere se na tem področju sicer precej popravljajo, še posebno letos, ko je ministrstvo sprejelo normative za obnovo in vzdrževanje prostorov za pridržanje, kar je v svojem poročilu odbor še posebej omenil, samo problematiko priporov pa povsem izločil kot področje, na katerem naj Slovenija ne bi izpolnjevala svojih dolžnosti iz konvencije.
 • pristopiti h konvenciji
  • Ker je Češka pristopila h konvenciji o človekovih pravicah, bi bila odločitev tega sodišča za Prago obvezujoča, meni Rotter, s tem pa bi se končal tudi ves politični teater okoli tega vprašanja.
  • Državni zbor poziva vlado, naj pristopi k vsem konvencijam o boju proti terorizmu, in se zavezuje, da jih bo čim prej ratificiral.
 • v nasprotju s konvencijo
  • Gregor Miklič, izvršni sekretar sindikatov, trdi, da je slovenski predpis v nasprotju s konvencijo št. 132 Mednarodne organizacije dela.
  • Očitki, da je Slovenija tukaj ravnala v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, zato ne držijo.
 • v skladu s konvencijo
  •  [biti v skladu s konvencijo
  • Študij, ki je v skladu z Bolonjsko konvencijo, pa daje celostno znanje iz pripravljanja te svetovno znane alkoholne pijače.
  • V vseh letih in desetletjih svojega obstoja povojni Jugoslaviji ni uspelo od Nemčije izterjati odškodnine, ki jo v skladu z omenjenima konvencijama terjajo nekdanji vojni ujetniki.
 • sklicevati se na konvencijo
  • Pri tem so se sklicevali na konvencijo o otrokovih pravicah, ki pa nikjer ne omenja konkretnih idealnih oblik družine.
  • Na očitke, zakaj smo ostali pri avtomobilski oznaki SLO iz časa, ko še ni bilo Slovaške republike, se predstavniki ministrstev sklicujejo na dunajsko konvencijo iz leta 1968.
 • konvencija iz leta [x]
  • Dejstvo je, da bi s tem, ko bi spremenili konvencijo iz leta 1901, pokleknili pred vladarji sveta, kršili rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča.
  • To pravilo je ponovljeno tudi v novi konvenciji iz leta 1982.
 • izhajati iz konvencije
  • Takšno načelo izhaja iz Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jo je Slovenija ratificirala že pred leti.
  • Omenjena uredba izhaja iz evropske konvencije o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope, katere podpisnica je tudi Slovenija.
Na vrh
 
2 konferenca; srečanje
konvencija je konferenca, ki se je navadno udeležijo pripadniki neke organizacije ali stroke
 •  
  • Hrvaška opozicija je družno bojkotirala povabilo na konvencijo vladajoče stranke.
  • Marka je k akciji spodbudilo vabilo na volilne konvencije stranke NSi, katere član je.
  • Republikanska konvencija je očitno večino Američanov prepričala, da na svetu ni nič pomembnejšega od vojne proti terorizmu, ameriški srednji razred pa še ne čuti dovolj negativnih posledic predsednikove gospodarske politike, da bi bil pripravljen tvegati z novim možem v Beli hiši.
  • Ko se je prejšnji teden končala konvencija LDS, so bili eldeesovci lahko upravičeno zadovoljni.
  • V sedanjem obdobju predvolilnih priprav imata predsedniška kandidata največ opravka z iskanjem primernega podpredsedniškega kandidata in s pripravami na strankino konvencijo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na republikanski konvenciji so ga vseeno lepo sprejeli, saj je govoril o stvareh, ki so medsebojno povezane.
  • Na sobotno popoldne sredi julija 1992, dan pred začetkom demokratske konvencije, se je 106. nadstropje res šibilo od novinarskih, strankarskih in diplomatskih gostov, ki so prišli na sprejem.
  • Vsekakor teh dam na Dunaju ni bilo, vsaj na letošnji konvenciji ne.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Člani konvencije si morajo prizadevati, da bi se še pred vladami dokopali do rešitev, ki naj Uniji omogočijo, da bo sploh še lahko delovala in da bo tudi obvladljiva.
  • Predsedstvo konvencije je predlagalo tudi ustanovitev stalnega odbora EU za notranjo varnost, ki bi usklajeval sodelovanje med policijskimi in carinskimi službami ter civilno zaščito.
  • Predsednik konvencije, nekdanji francoski predsednik Valery Giscard d'Estaing, je na plenarni seji konvencije ta teden povedal, da konvencija verjetno ne bo sposobna pripraviti osnutka ustavne pogodbe za vrhunski sestanek EU 20. in 21. junija v Solunu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nova Slovenija krščansko ljudska stranka je včeraj zvečer priredila predvolilno konvencijo, na kateri so predstavili kandidatke in kandidate za letošnje državnozborske volitve.
  • Hopla je pripravil konvencijo o odnosih med moškimi in ženskami.
  • Pred kratkim sem za tuje podjetje organiziral konvencijo na Ljubljanskem gradu.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Najbolj odmevna govora na konvenciji sta imela poleg poraženega Johna McCaina, ki je po vojaško izrazil lojalnost Bushu, general Colin Powell in profesorica iz Alabame Condoleezza Rice.
  • Ray je veliko poroto namreč sklical že 11. julija letos, njen obstoj pa je bil do četrtka, tik pred zelo pomembnim Gorovim nastopom na konvenciji, v skladu z zakonom znan le neposredno vpletenim.
  • Poznavalci avstralskih političnih razmer so prepričani, da je bilo glasovanje na ustavni konvenciji tako prepričljivo za republiko, da Howard ne bo mogel požreti svoje besede.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Danes bomo namreč javnosti na slavnostni konvenciji predstavili kandidate, ki bodo kandidirali na volitvah.
  • Dokončno smo ljudskost potrdili na konvenciji leta 1992, s prehodom v SLS.
  • Ne vem, ali so na tej konvenciji sodelovali zastopniki skupnosti, ki imajo drugačne vrednostne sisteme kot katoličani in ateisti, vsekakor bi lahko človek upravičeno videl v takšni sestavi, kot jo je pokazala televizija, kaj malo prijazen odnos do verujočih nasploh.
  • Schwarzenegger je nastopil na republikanski konvenciji, vendar ni nujno, da so ga dobro sprejeli zaradi njegove politike.
  • Enajst južnih držav se je zbralo na konvenciji in izjavilo, da so leta 1776 kot suverene države vstopile v zvezo in da lahko kadarkoli ponovno vzpostavijo svojo izvorno suverenost in izstopijo iz federacije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • ZLSD bo svojega kandidata uradno razglasila na današnji konvenciji stranke.
  • Gore je v razpravi utrdil vtis sposobnega, samostojnega kandidata, potem ko je na avgustovski konvenciji demokratov v Los Angelesu rekel, da je sam svoj mož in se tako oddaljil od predsednika Billa Clintona ter njegovih spornih moralnih vrednot.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • SDSS in SLS vas vabita na osrednjo občinsko konvencijo in javno tribuno "SLOVENCI IN NACIONALNA ZAVEST".
  • Poskrbeti je treba za tuje dopisnike, ki bodo prišli na konvencijo demokratske stranke.
  • V začetku avgusta, ko sta se stranki še pripravljali na svoje konvencije, je imel republikanec veliko prednost.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Morda bi slovenski predstavnik v konvenciji glede na to, da pripada drugi politični formaciji, to težje naredil.
  • Kot je dodal, bo razprava v konvenciji tokrat potekala v obliki široke, pregledne in odprte javne razprave, v njej pa bodo sedanje članice EU in kandidatke zastopane enakopravno.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Znano je, da jih bo v konvenciji zastopal minister za evropska vprašanja Peter Hain, ki je konec januarja v Bruslju glasno razmišljal o prihodnosti Evrope kot o priložnosti za novo vizijo.
  • Dva evropska poslanca iz nemške CSU, ki sta prav tako sodelovala v konvenciji in pri oblikovanju listine o temeljnih pravicah, Ingo Friedrichs in Joachim Wuermelling, sta v preambuli terjala jasno omembo Boga in versko dediščino Evrope.
  • Če ne bomo problemov rešili v konvenciji, se bodo prenesli na medvladno konferenco, potem pa bo ta zelo dolga, je povedal Rupel.
Na vrh
 
3 pravilo; norma
navadno v množini
konvencije so v neki družbi splošno veljavna prepričanja o tem, kako naj bi se obnašali in ravnali
 •  
  • Vendar vam družbene norme in konvencije omogočajo, da ste te prisile prosti, vse dokler nimate vozniškega izpita.
  • Pogrebi, kakršne poznamo, naj bi bili, vsaj v Angliji, »iznajdba« viktorijancev, zgodnje industrijske družbe, ti so nas zasuli s konvencijami, ki se jih oklepamo še danes od moškega suknjiča do bele poročne obleke.
  • Samo družbene konvencije, pravila, morala zavirajo izpolnitev želje.
  • Na Nizozemskem veljajo številne nenapisane socialne konvencije in ena takšnih je bila politična korektnost do priseljencev.
  • Pesništvo, kakršno smo poznali doslej, bi lahko definirali kot izraz individualnega temperamenta, ki se lomi skozi družbeno konvencijo.
  • Pod - in nadstandardi: Ostarele dame, osiveli dedci, pritlikavke in pritlikavci, debeluhinje in debeluhi, suhci in suhice, skratka vse, kar odstopa od splošnih konvencij o lepoti in estetiki, ne sodi v mainstream pornič.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V njem Bette Davis namreč igra vlogo oholega dekleta z ameriškega juga, ki se upira družbenim konvencijam okolja in na letni ples deklet, katerih čednost simbolizira belina njihovih plesnih oblek, odide v živo rdeči obleki.
  • Kakor se vedno zgodi, je iznajdljivost vse bolj bezljala prav zaradi popolne pohlevnosti meščanskih konvencij, iz katerih je bila prisiljena ustvarjati.
  • Nekatere ženske so ji očitale, da je razkrila skrivnost, ki je prej po nenapisani konvenciji ostajala za zidovi družinskega doma in je bila del družinske intimnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Z izrekanjem prepovedanih besed besedila hkrati tudi rušijo konvencije sveta odraslih, zaznavnih tako v pravilih lepega vedenja kot v podmenah o estetski govorici mladinske poezije.
  • Njegovo vedenje naravnost izziva vse družbene konvencije.
  • Zato Ovidijeva Umetnost ljubezni daje napotke ljubimcem in tako prikazuje družbene konvencije tedanjega časa.
  • Začetki kabareta segajo v leto 1881, ko so v Parizu odprli klub Chat Noir, v katerem so ljubiteljski igralci in glasbeniki satirično obravnavali konvencije meščanske družbe.
Na vrh
 
3.1 norma za umetniško ustvarjanje
navadno v množini
konvencije so smernice, po katerih naj bi se ravnali pri umetniškem ustvarjanju, na primer pesnjenju, slikanju, pisanju literarnih del
 •  
  • Ena izmed osnovnih poant Michela Chiona v imenitni knjigi Glasba v filmu je, da filmske konvencije odsevajo tudi razvoj našega poslušanja, naše senzibilnosti.
  • Iz dekadence in impresionizma je moderna prešla v simbolizem in se spopadla s tradicijo in konvencijo v literaturi in družbi.
  • Tina se je pridružila skupini mladih umetnikov, imenovani Estridentistas, ki so prezirali konvencije, akademsko umetnost in meščanski okus v skladu z novimi estetskimi zapovedmi pa je potem fotografirala tudi tovarne in telegrafske žice.
  • Ta razmerja bomo bolj podrobno obravnavali drugje; toda kot stvar teorije kulture gre pri tem za način definiranja oblik in konvencij v umetnosti in književnosti kot neodtujljivih elementov družbenega materialnega procesa.
  • Danes bi lahko rekli, da se duhovno osvobaja; najdrznejše slike na sedanji retrospektivi namreč pričajo o njenem podzavestnem, spričo nastalih del pa vsekakor zavestnem spopadu z moralnimi konvencijami in normami, povezanimi s slikarsko avtorefleksijo o tem, kakšno je žensko slikarstvo, kakšni sta pot in usoda žensk slikark na Slovenskem in kje so meje (jih ni!) osebno intimne slikarske izpovedi.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zavrgel je sodobne literarne konvencije časa in pisal o vsakdanjih ruralnih temah.
  • Stroga dramaturgija, jezikovna konvencija in natančno določen emocionalni spekter tragičnih junakov so njegove poglavitne značilnosti, ki pa pogostokrat po krivici ne pritegnejo večjega števila občinstva.
  • Picasso je imel v bližini atelje in je zahajal sem, Chagall se je nenehno vračal sem, tu so se zbirali vsi pomembnejši emigrantski avantgardisti, ki so prevetrili umetniške konvencije preteklosti ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ta pisatelj tako podrobno pozna vse literarne konvencije, da jih zlahka posnema in parodira, s čimer snuje posebno in samosvojo pripovedno tehniko.
  • Brezizhodnost, ki muči njegove junake, zveni pristno, ker je tudi sam kršil vse filmske konvencije.
  • Pri tem ustvarja specifično filmsko govorico, ki zapušča konvencijo pripovedi in preide v sfero izpovedi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V začetku je bilo to videti kot kršenje konvencij o tem, kako naj bi literaturo predstavljali, kateri družbeni prostor naj bi zasedala in kakšno vzvišeno, skoraj posvečeno pozicijo naj bi zavzemala.
  • "Šokantno" je bilo kajpada v kulturnem pogledu, v katerem je film veljal za industrijo zabave in v najboljšem primeru za formo množične kulture, ta pa je bila v očeh "visoke umetnosti" vredna vsega prezira, paradoksno pa zato, ker je ta koncepcija cineasta kot "klasičnega" umetnika oziroma avtorja vodila v transformiranje filmskih form, rušenje konvencij in pravo "osvoboditev" filmske govorice.
  • Egipčani tedaj še niso poznali perspektive in njihova umetnost je skozi celotno zgodovino ostala zavezana avtoriteti konvencij, ki so jih uporabljali najzgodnejši umetniki, tako da tudi kasneje skorajda ni bilo poskusov upodabljanja globine ali prostora.
  • Seveda pa z načelom konvencije ne moremo opravičevati prevajanja rime s prostim verzom.
Na vrh