WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konsenz samostalnik
1 soglasje
konsenz je soglasje o pomembnem VPRAŠANJU med različnimi SKUPINAMI
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Spremembe ustave zahtevajo širok konsenz, zato sem privrženec referendumskega spreminjanja ustave.
  • Pridobiti za te projekte širši konsenz pa je seveda veliko bolj zahtevno strokovno politično dejanje.
  • V stranki pričakujejo, da bo zdaj sporazum z velikim konsenzom sprejet v državnem zboru.
  • Po daljši polemiki ob sprejemu šolske zakonodaje je ob tem vprašanju Državni zbor uspel ustvariti zelo visok konsenz, seveda z ekstremi na obeh straneh.
  • Obstaja pa splošen konsenz, da počnemo stvari, ki so potencialno škodljive okolju.
  • Če bi izjemno pohitel in če bi vsaj med koalicijskimi strankami obstajal minimalen konsenz, bi parlament okrog 6. decembra lahko glasoval o mandatarju.
  • Več zgledov ...
  • Popolnega konsenza med vsemi vpletenimi seveda ne bo mogoče doseči.
  • Pomembno pa je, da družba doseže večinski konsenz in da ga tudi kodificira v ustavi in zakonih.
  • ... dr. Ernest Petrič, je v začetku tega leta opozoril na "odsotnost nacionalnega konsenza o ciljih slovenske zunanje politike.
  • Države običajno pridejo do neke vrste notranjega konsenza o tem, kam in kako naj bi se država razvijala, in se v skladu s tem vedno posebej odločajo, kaj je prav in kaj narobe.
  • Za Evropsko komisijo je bolj pomembno, da obstaja velik narodni konsenz za vstop.
  • Obračunavanje s terorizmom je dejanje, ki terja mednarodni konsenz, ki ga morajo najprej sprejeti tisti, ki krojijo mednarodno politiko.
  • V Bosni ni pravega političnega konsenza o razvoju države ...
  • Tobak in alkohol sta legalna zaradi trenutnega družbenega konsenza.
  • Pripravljenih je že več kot tisoč strani strokovnih analiz in vse so nastajale s strokovnim konsenzom.
  • Treba bo najti pot za iskanje socialnega konsenza, predvsem s sindikati, ki so, kot se zdaj zdi, edina glasna protiutež vladi in njenim načrtom.
  • Po Rostocku se je med nemškimi mediji ... oblikoval tihi konsenz o preganjanju nestrpnosti in promoviranju tolerance Nemčije in njenih prebivalcev.
  • Pobude, da bi po novem pri nas ljudi zapirali tudi zaradi posedovanja manjše količine droge, spregledujejo dejstvo, da ne pri nas ne drugje v Evropi ne obstaja temeljni konsenz o naravi in vrsti ustrezne preventive.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zaustaviti smo morali rast plač, pri tem pa smo s sindikati dosegli konsenz.
  • Razprava o zunanji politiki je pokazala, da poskus iskati vsaj približen konsenz o nekaterih občutljivih vprašanjih slovenske zunanje politike, lahko pripelje do nekih rezultatov.
  • In ker politični slog ljubljanske županje Viktorije Potočnik temelji na tem, da je treba o vsaki stvari poiskati konsenz, zdaj islamska skupnost čaka na utopični trenutek, ko naj bi bil konsenz dosežen.
  • "Managementu Luke je v interesu, da najdemo konsenz med interesi podjetja in interesi okolice ter občanov," je rekel v torek predsednik luške uprave Bruno Korelič.
  • Pri nas je toliko različnih transferjev, da ne moreš nič narediti, saj za vsako spremembo potrebuješ splošni konsenz.
  • Povabili bi vse sprte strani in skušali med njimi vzpostaviti nekakšen konsenz.
  • Več zgledov ...
  • Majhne države imajo privilegij, da mnogo lažje oblikujejo nacionalni konsenz kot velike.
  • Spremembe ustave zahtevajo širok konsenz, zato sem privrženec referendumskega spreminjanja ustave.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Po drugi strani pa v slovenski družbi praktično obstaja konsenz, da nezaposlenost predstavlja enega največjih družbenih problemov.
  • Glede osamosvojitve vlada v Sloveniji konsenz, da je bila zgodovinsko nujna oziroma logična ter politično in vojaško spretno izpeljana.
  • Tu je zadnja leta veljal konsenz, saj so vse stranke (razen Jelinčičeve) soglasno podpirale vstopanje v Nato in Evropsko zvezo ter s tem povezane postopke.
  • Čeprav sem seveda tudi sam za to, da otrokom zagotovimo čim več, bi moralo biti tudi laiku jasno, da tega denarja v tem trenutku ni oziroma da bi ga lahko pridobili le tako, da bi radikalno spremenili celotno strukturo državne porabe, za kar pa bi bil seveda potreben širok javni konsenz, ki bi temeljil na temeljitem premisleku o dosedanjem konceptu socialne politike.
  • Konsenz v komisiji pa še ne zagotavlja, da bo proces prilagajanja zahtevam EU stekel laže in hitreje.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Konsenz je bil dosežen po večtedenski razpravi.
  • V praksi se dve nemški veliki stranki, CDU in SPD, dogovorita o nekakšnem ravnovesju na ustavnem sodišču, za izvolitev pa je potrebna dvotretjinska večina, tako da nobena stranka ne more sama izvoliti svojega kandidata; potreben je konsenz.
  • Če ob sprejemanju odločitve o določenem problemu konsenz ni mogoč, predsednik Konference odloži vsakršno glasovanje za 24 ur in v tem času poskuša olajšati dosego konsenza ter pred koncem odloga poroča Konferenci.
  • Zaradi nasprotujočih interesov obeh vpletenih držav ni bil možen konsenz, potreben za imenovanje guver - nerja, zato STO kot državna tvorba ni nikoli zaživelo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z dialogom in iskanjem konsenza naj obe strani skušata najti najbolj smiselno rešitev problema.
  • Res je, več kot je ljudi v organizaciji, kakršna je Nato, več časa porabimo za doseganje konsenza.
  • Po sklepu konference si bo ZLSD kot vladna stranka v državnem zboru prizadevala za dosego konsenza o ustavnih spremembah, ki jih zahteva uvedba pokrajin.
  • V VS prihaja do največjih razhajanj zlasti med stalnimi članicami; nestalne članice lahko s svojim kolektivnim nastopom pripomorejo k oblikovanju konsenza glede nečesa, kar mogoče kateri izmed stalnih članic na začetku razprave ne ustreza.
  • Glede legitimnosti referenduma kot oblike odločanja je med vprašanimi zelo visoka stopnja konsenza.
  • V tem času je bila dosežena velika stopnja konsenza.
  • Več zgledov ...
  • A že zdaj se zastavlja tesnobno vprašanje: kako naj zavezništvo, ki deluje po načelu konsenza, sploh še funkcionira s 24 ali 26 članicami?
  • Prav gotovo govori v prid temu, da poroko med homoseksualci legaliziramo prek politike konsenza (kot na Danskem) in ne s sodnim odlokom (kot se utegne zgoditi v Ameriki).
  • Nadaljevanje razprave je, kot je znano, preprečilo "pomanjkanje konsenza " glede te pobude.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ker se odločitve v Natu sprejemajo s konsenzom, Slovenija potrebuje podporo vseh.
  • Gre za prvo tovrstno konvencijo, Generalna skupščina ZN pa jo je sprejela s konsenzom.
  • Prednost, a obenem tudi slabost je ta, da se odloča s konsenzom, kar pomeni, da lahko že ena država blokira odločitev.
  • Socialni sporazum pravi, da bodo trije socialni partnerji probleme reševali s konsenzom in da bodo prisluhnili drug drugemu.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Priročnik so pripravili strokovnjaki iz 16 evropskih držav, bil je sprejet s konsenzom in dokončno oblikovan na oddelku za politiko zasvojenosti znotraj holandskega ministrstva za zdravstvo, skrbstvo in šport.
  • Težava ni v tem, da ne bi bilo dovolj kvalificiranih kandidatov, temveč predvsem v tem, da si države prizadevajo najti kandidata oziroma kandidatko, ki bo med njimi užival tako široko podporo, da bo izvoljen s konsenzom.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Na pogajalski mizi v Nici bo pet ključnih vprašanj, pri katerih je bilo doslej potrebno odločanje s konsenzom.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Vse odločitve v Natu temeljijo na konsenzu, ki ga članice sprejmejo na osnovi pogovorov in posvetovanja vseh članic.
  • Prepričan je, da slovenski šolski sistem "ne sloni na nacionalnem konsenzu ".
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • V veliki meri se pri svojem odločanju opirajo na konsenz.
  • Obramba pa ni ravno področje, na katerem bi si lahko privoščili, da na konsenz čakamo tudi dvajset let.
  • Upam na čim prejšnji konsenz in privolitev občine na delno poglobljeno različico avtoceste mimo Radovljice.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Najbolj zavajajoče pa so tiste izjave vodstva, da so bili ukrepi sprejeti s konsenzom stroke.
  • Nobeno ministrstvo ni bilo doslej deležno toliko sprememb, kar je posledica dejstva, da ministri za temeljne usmeritve doslej niso iskali podpore v širšem konsenzu strank.
  • Pri odločitvi, ki jo napovedujete, morate nedvomno imeti za sabo trden konsenz prebivalstva.
  • Najbolj nazoren primer za to je ohranitev sistema konsenza članic pri odločanju o praktično vseh zunanjepolitičnih vprašanjih.
  • Sindikat vodstvu, predvsem pa generalnemu direktorju Štakulu, očita nezakonito povečanje izhodiščne plače, nepravilno plačano nadurno delo, nepravilno obračunavanje dodatkov, kršitev kolektivnih pogodb in zakona o delovnem času ter sprejemanje internih aktov brez konsenza zaposlenih.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • v Sloveniji glede vstopa v zvezo Nato obstaja "najširši politični konsenz med vsemi slovenskimi strankami tako v koaliciji kot v opoziciji kakor tudi med večino slovenskih državljanov.
  • Pri nekaterih vprašanjih je bil konsenz med državami velik; pri drugih pa so se države močno razhajale.
  • Zavedamo se, da je brez konsenza med socialnimi partnerji težko karkoli doseči.
  • Že takrat se je pokazalo, da je težko doseči konsenz med članicami, saj so njihovi interesi različni.
  • Ker gre za zelo zapleteno ustavno vprašanje, pa bi po Cerarjevem mnenju morali o tem vprašanju predhodno doseči trden konsenz med pravnimi strokovnjaki.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Vlada upa na konsenz z opozicijo in na odpoved referenduma ...
  • Nujno je, da se tako pri iskanju konsenza s sindikati kot tudi splošnega družbenega konsenza o pripravah na vstop v unijo odpravijo vsi argumenti, ki bi tak konsenz ovirali.
  • Ob ustreznem konsenzu s koprsko občino naj bi bila Žusterna do leta 2000 podobna južnoafriškemu Sun »navedek«yju, nato pa se nameravajo Terme Čatež lotili podobnih investicij tudi na Hrvaškem.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • V Sloveniji morajo stranke priti do konsenza o pomembnih notranje in zunanjepolitičnih odločitvah, sicer se bodo naši odnosi s sosednjimi državami še bolj zapletli.
  • Britanska diplomacija se zgraža nad francosko, ki da je nepripravljena sklepati kompromise, ki bi pripeljali do konsenza.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  •  [pot do konsenza
  • Včerajšnja predstavitev mnenj je pokazala, da je področje, ki ga pokrivata zakona, prepleteno z različnimi interesi, zato bo pot do konsenza verjetno dolga in polna usklajevanja.
 • GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Forum narodnostnih svetnikov se je končal brez konsenza - Manj članov v krovni organizaciji?
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Sindikat vodstvu ... očita nezakonito povečanje izhodiščne plače, nepravilno plačano nadurno delo, nepravilno obračunavanje dodatkov, kršitev kolektivnih pogodb in zakona o delovnem času ter sprejemanje internih aktov brez konsenza zaposlenih.
  • Močno pa dvomim v enoznačne strokovne odločitve in hitre postopke brez konsenza.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pri pokojninski reformi je dosežen konsenz o temeljnih vprašanjih, kar je milo rečeno popuščanje na račun prikrajšanja upokojencev.
  • Konsenz o novem predlogu pravilnika bo nedvomno težko doseči.
  • Tu je potrebno jasno poudariti, da večje strukturne spremembe v proračunu ni možno pričakovati, dokler ni dosežen nacionalni konsenz o pokojninski reformi.
  • Zato po njenem mnenju potrebujemo konsenz o temeljnih vrednotah v šoli.
  • Politični konsenz o ciljih Republike Slovenije na področju odnosa do manjšin torej za enkrat še ni dosežen.
  • No, del alternative je maja 1989 obupal, saj je bil konsenz o prihodnosti Slovenije vedno bolj oddaljen, zato je v pisarni Dimitrija Rupla nastajala »Majniška deklaracija 1989«.
  • Več zgledov ...
  • V Bosni ni pravega političnega konsenza o razvoju države.
 • SAMOSTALNIK0+glede+SAMOSTALNIK2 
  • Bodo poslanci zmogli doseči konsenz glede tega vprašanja?
  • Spričo duha, kakršen je trenutno v samostojni Sloveniji, sta dobri stvari vsaj enotnost in konsenz glede vstopa v Evropsko unijo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Konsenz za spremembe v OVSE obstaja, konsenz o novi podobi organizacije pa je v zvezdah.
  • Zato bo treba doseči nacionalni konsenz za zmanjšanje porabe države.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Konsenz na področju medijev je tu nemogoč.
  • Seveda je Polenec poudaril, da je pri takšnem dvojnem delovanju podjetja izjemno pomemben konsenz na vseh ravneh.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Sindikati naj bi si - v zadovoljstvo delavcev - prizadevali za večji konsenz o strokovnih rešitvah pri izgradnji sistema plač.
  • Kot predsednik se bom zavzemal za čim večji konsenz pri odločitvah sveta.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Če so bila izčrpana vsa prizadevanja za konsenz, dogovor pa ni bil dosežen, spremembo v skrajni sili sprejmejo s tričetrtinsko večino glasov pogodbenic, ki so na sestanku prisotne in glasujejo.
  • To bo v javnosti zbudilo nezaupanje v konkurenco med več učbeniki za isti predmet, v kombinaciji s propadanjem dela založnikov pa bo to nezaupanje podlaga za politični konsenz o tem, da konkurenca med učbeniki v Sloveniji ni smiselna, zato bo ta ukinjena.
 • na podlagi konsenza
  • Razdelili so vloge in se dogovorili, da bodo delali na podlagi konsenza.
  • Penko je še dodal, da je predlog zakona pripravljen na podlagi konsenza vseh ustanov in da ga je DZ že sprejel v prvi obravnavi.
  • S pogodbo o EU je določeno odločanje s kvalificirano večino za večino primerov, a se v praksi odločitve sprejemajo na podlagi konsenza in le redko kdaj pride do glasovanja, saj možnost preglasovanja sili države članice k iskanju kompromisov in sodelovanju.
 • na osnovi konsenza
  • Vršilka dolžnosti direktorice celjske bolnišnice Štefka Presker, ki jo je na to funkcijo v četrtek imenoval svet zavoda, se je zavzela za čim več medsebojnega sodelovanja in sprejemanje vseh ukrepov na osnovi konsenza.
  • ... se koncept sedanjega zakona ... bistveno razlikuje od dosedanjega in da je bil po sedmih letih sprejet na osnovi konsenza med socialnimi partnerji, kar pomeni kompromis med različnimi interesi.
 • v konsenzu s kom
  • Mislim, da je sistem zdrav takrat, ko se o agresivnosti in intenzivnosti zdravljenja zdravnik odloča v konsenzu z bolnikom, z jasno informacijo o možnem izidu zdravljenja.
  • Rešitve je treba iskati v konsenzu s širšo javnostjo.
 • dialog in konsenz
  • Probleme bo skušal reševati z dialogom in konsenzom.
  • Pa ne zato, ker bi s tem dobili, kar zahtevajo, marveč zato, ker Socialistična stranka (PSOE) zagovarja politiko dialoga in konsenza kot načina delovanja.
 • konsenz in kompromis
  • Toda potem se dopolni: Najpomembnejše je, da otroke spoštujemo in da smo pripravljeni na konsenz in kompromis, seveda pa je treba včasih tudi vztrajati, da je črno črno.
  • Izkušnje namreč kažejo, da se potem, ko se izživijo posamezni ozki zasebni, pa tudi politični interesi, člani zatečejo v iskanje konsenza in kompromisa.
 • sodelovanje in konsenz / konsenz in sodelovanje
  • Državni sekretar Zajec poudarja, da so ukrepi plod tesnega sodelovanja in konsenza stroke ter vlade.
  • Slovensko zdravstvo potrebuje konsenz in sodelovanje, ne pa nadaljnjega netenja zdrah, ponujanja sistemskih obetov, ki zdržijo le do naslednje ideje - nakar vse skupaj zamre.
Na vrh