WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
koncept samostalnik
1 zamisel; predstava o čem
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prepričani so, da zadnji primer dokazuje, da je vladni koncept privatizacije pravi in nujen.
  • Ne gre samo za vračanje, ampak tudi za koncept razvoja informacijske infrastrukture na podeželju.
  • Avtor v njej združuje pronicljive teoretske analize nekaterih temeljnih konceptov psihoanalize (na primer gona, želje itd.).
  • Lastninjenje ne povezujemo samo z vstopom lastništva zaposlenih, temveč tudi s konceptom lastninjenja podjetja v celoti.
  • V zadnjem času se je tudi spremenil koncept ravnanja z odpadki, velik poudarek je na čim večji reciklaži.
  • Problemski pouk neposredno predstavlja in razvija aktivnejši, zlasti didaktični in metodični koncept poučevanja in učenja, pa tudi humanejše in demokratičnejše učne odnose.
  • Več zgledov ...
  • V nizozemskem konceptu supervizije posvečajo precej pozornosti odkrivanju učnega stila supervizanta.
  • Začeli bomo s treningi osnovne vzdržljivosti in moči, občasno tudi koncept igre in hitrosti.
  • Ukrajinke imajo boljši koncept igre, vendar imajo manj strelk.
  • Upam pa, da bom v naslednjem pismu imela priložnost povedati kaj o strokovnih pomislekih glede slovenskega koncepta mature.
  • Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli: zakaj tako?
  • Takrat sem se zavedal, da moram priti do bistva koncepta hendikepa oziroma zajeti ideologijo, ki vlada na področju invalidske sfere, in to v vseh širinah.
  • Sicer pa je očitno, da hitreje napredujejo mesta, ki imajo izdelan koncept turizma.
  • Nove raziskave in novi načini dela v pisarnah porajajo tudi nove koncepte sedenja in nove oblike delovnih stolov.
  • Nov, moderen koncept trgovine so pri Muri zasnovali skupaj z arhitekti Sadar & Vuga.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Naloge koordinatorja so opredeljene v posebnem dokumentu Operacionalizacija koncepta : Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli.
  • Lani smo opravili kar nekaj projektov na področju ravnanja s kadri in uvajanja koncepta evropskega modela poslovne odličnosti.
  • Pred dnevi so Slovenske železnice odprle za promet novo postajališče Ljubljana Vodmat, že četrto v sklopu uresničevanja koncepta primestnega potniškega prometa.
  • Razumevanje koncepta povezovanja in razmerij med tabelami je bistvenega pomena za uspešno uporabo Accessa in podobnih izdelkov.
  • Pomembno vlogo imajo zlasti ključni znanstveni dosežki pri oblikovanju konceptov in modelov zgodnjega učenja jezikov, naravoslovja, matematike, družboslovja, motorike in umetnosti.
  • Leta 2003 bo v središču sejma Rusija, za leto 2004 pa že napoveduje spremembo koncepta enega izmed najbolj znanih knjižnih sejmov.
  • Več zgledov ...
  • Nas v primeru zavrnitve praškega povabila čaka sprememba koncepta nacionalne varnosti s splošno vojaško obveznostjo, morda tudi za ženske?
  • Akademik Jakopin je sodeloval pri izdelavi koncepta za Slovar slovenskega knjižnega jezika, bil je član glavnega uredniškega odbora in tudi njegov predsednik.
  • Kaj pomeni ta predlog za izvajanje koncepta privatizacije banke, ki ste si ga zastavili v nadzornem svetu?
  • Pesticidi so stranski proizvod vojne industrije in temelj razvoja koncepta zelene revolucije v kmetijstvu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Moram pa opozoriti, da po ustavi, ki je naša pridobitev, koncept obrambe temelji na mirovni politiki.
  • V tem smislu so že na voljo različni koncepti, ki predvidevajo reduciranje 16 dežel na osem ali devet.
  • Varnostni koncept predvideva tudi ukrepe proti huliganom ter organiziranemu in splošnemu kriminalu.
  • Trenutno zagotovo prevladuje koncept absolutne glasbe, ki zagovarja tezo, da je glasba abstraktna in da nič ne pomeni.
  • Revščino lahko definiramo kot koncept, ki izhaja iz majhnih ali nezadostno razpoložljivih dohodkov.
  • Koalicijski koncept zagovarja državljansko vzgojo in etiko, medtem ko se oporečniki nagibajo k predmetu etika in družba.
  • Več zgledov ...
  • Koncept vključuje tudi načrtovanje razvoja osnovnih trženjskih orodij za internetno komuniciranje s ciljnimi občinstvi in pridobivanje podatkov o njih.
  • Zaradi poškodb sem moral zamenjati tri standardne igralce in naš koncept igre se je podrl.
  • V dramatiki se je nekaj let uveljavljal ekspresionistični koncept človeka oz. razdalja do karakterno in zgodovinsko jasno motiviranih junakov.
  • Tako je izgledala konstrukcija japonske hiše, ki so jo v teku stoletij sicer spreminjali in dopolnjevali pod kitajskim vplivom, toda temeljni koncept je ostajal nespremenjen.
  • Zato se razvijajo novi koncepti spremljanja stroškov, ki omogočajo boljše spremljanje poslovanja in ustreznejše poslovno odločanje.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Večina sveta mora namreč z novo ekonomijo razvojno pridobiti, sicer bo nosilni razvojni koncept 21. stoletja zašel v resno krizo.
  • Iz opisanih zgodb o ljubezni je mogoče izluščiti tri temeljne koncepte, ki so prevladovali v evropski miselni tradiciji.
  • Tako imenovane »zelene strategije« so danes temeljni razvojni koncepti vsake razvite države.
  • Zgodovinarji in antropologi poudarjajo, da sta v idiomu časti povzeta dva osnovna koncepta : kri in ime.
  • Potrebujemo jasno vodstvo Washingtona, ki naj bi razvil strateški koncept celovite obravnave izzivov, ki prihajajo iz Rusije.
  • Avtorica v sklepnem delu knjige ugotavlja, da empirične izkušnje žensk v vsakdanjem življenju povedo veliko več kot pomanjkljivi teoretični koncepti.
  • Več zgledov ...
  • Vsebina pesmi je zasnovana na teoretskem konceptu patološkega narcisizma, ki je zakrit v pravljici o Rdeči kapici.
  • Pod vročim grškim soncem je bilo doseženo soglasje o strateškem varnostnem konceptu.
  • Cerkev ima glede posredovanja vere izdelan koncept.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Pojavljala se bodo nepotrebna vprašanja o umestnosti ponovne razprave o konceptu razvoja kmetijstva v Sloveniji, ki so ga poslanci dorekli v parlamentu že leta 1993.
  • Sodobna razprava o konceptih v socialni filozofiji je več kot utemeljeno pokazala, da se je v evropski tradiciji vsaj do osemnajstega stoletja pojem civilne družbe še povsem ujemal s pojmom države.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • V Škofji Loki namreč šole niso ločene, kar ne ustreza več sedanjemu konceptu poklicnih in strokovnih šol na eni ter gimnazij na drugi strani.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Tamkajšnji pedagogi zdaj razmišljajo o novem šolskem konceptu, ki bi spodbujal posameznika.
  • Z vidika statistike nacionalnih računov govorimo o dveh konceptih končne potrošnje gospodinjstev - domači in nacionalni koncept.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • V 20. stoletju je Nemčija izgubila vodilno vlogo, ker se je še naprej držala nacionalnih konceptov.
  • Strogo se držimo konceptov mednarodne zveze za dojenje.
  • NP bi bil nujno potreben, tako pa sploh nimamo koncepta razvoja in delovanja slovenskega športa.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vodstvo obrtne zbornice se je tudi odločilo za nov koncept nastopanja na strokovnih sejmih doma.
  • Takšna naj bi bila rešitev, če se odgovorni odločijo za koncept subvencioniranja najemnin.
  • « Zavzemamo se za skandinavski koncept socialne države,« je dejal kandidat LDS v 4. in 5. volilnem okraju dr. Matej Lahovnik.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Refleksna masaža dlani je oblika masaže, ki temelji na konceptu jina in janga.
  • Tudi v Sloveniji imamo čedalje več oddaj, ki temeljijo na konceptu resničnostnega showa.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Založba tudi redno objavlja izvirna dela, ki sodijo v njen uredniški koncept.
  • Nasploh sta bila sodnika pri ocenjevanju naklonjena tekmovalcem, kar sodi v koncept samega tekmovanja, ki spodbuja in podpira mlade tekmovalce.
  • Kmetijske tovarne so iz mode, zato tudi laboratorijska zelenjava ne spada v novi koncept.
  • Ponavadi v takšnih starinarnah gledam tisto česar lastnik še ni preveril ali kjer ima stvari, ki ne spadajo v koncept trgovine.
  • Koncept vseživljenjskega učenja je treba vključiti v koncept družbenega razvoja.
  • Podelitev priznanj najboljšim izdelovalcem se je dobro vključila v koncept osrednjega dne Večera pod trško lipo.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Res pa je, da se ne strinjam s konceptom prenove, kot se je v SKD oblikoval v zadnjem času.
  • Zavrnil sem ga že kot član strokovnega sveta, ker se nisem strinjal s konceptom, ki sicer ponuja vedenje o verstvih, zelo malo pa na informativni ravni učence seznanja s konkretno versko prakso.
  • Za letos smo se s predavatelji dogovorili, da jih seznanijo s konceptom proračuna.
  • Literatura, ki se ukvarja z moralnimi estetskimi koncepti, velja za staromodno.
  • Na to so opozorili predvsem avtorji, ki so se ukvarjali s konceptom zadovoljstva v športu.
  • Kot bomo videli v nadaljevanju, so koncept kulture, od 80 - ih let 20. stoletja dalje, tesno povezali s konceptoma prakse in individual agency.
  • Več zgledov ...
  • Tesno povezan s konceptom vodenja je koncept klime znotraj vadbene skupine.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Predlagani rešitvi so nasprotovali predvsem poslanci LDS, ki so med drugim opozorili, da ruši koncept otroškega varstva.
  • Slovenska delegacija bo zagovarjala koncept, ki pravi, da so pravice žensk sestavni del človekovih pravic.
  • Afričani so svojo naravo izgubili s kolonizacijo, ki je uvajala koncept lastninjenja narave.
  • Tudi na Nizozemskem so s podobnim namenom razvili koncept preverjanja in javnega priznavanja delovnih izkušenj.
  • Avtorji besedil so povabljeni k sodelovanju, potem ko izberemo osrednjo temo in ko urednik posameznega zbornika izoblikuje njegov koncept.
  • Direktni pogon nasploh spremeni koncept avta, ki dobi povsem novo obliko ...
  • Več zgledov ...
  • V nadzornem svetu je veliko ljudi, ki so podpirali koncept uprave, pa so bili sistematično preglasovani.
  • Skupina bo najpozneje do oktobra 2003 pripravila koncept skupnega gospodarskega območja.
 • kdo odstopa od koncepta / kaj odstopa od koncepta
  • Včerajšnji sestanek je pokazal, da želijo občine, zlasti tiste bliže Maribora, ponovno proučiti še tiste različice avtocestne povezave, ki bi odstopale od koncepta in spreminjale prostorski načrt.
  • Na ta način odstopamo od koncepta, po katerem je oddelek osnovna socialna in vzgojno - izobraževalna enota šole, kjer se dogaja razvoj učencev in razvoj šole.
 • kaj je v  [skladu, nasprotju s  [temeljnim, osnovnim, sprejetim, svojim, tem konceptom / kaj je v  [skladu, nasprotju z  [novim, ustavnim konceptom
  • Sam večinoma posnamem več različic in med njimi v skladu s temeljnim konceptom celote naredim kombinacijo.
  • Datum in sploh spominski dan v Italiji je v nasprotju s sedanjim konceptom povezovanja v EU.
  • Celo nasilje, ki bi ženski lahko služilo v smislu samoobrambe, je v nasprotju s splošno sprejetim konceptom o ženski nenasilnosti in pasivnosti.
  • V skladu z novim konceptom in usmeritvijo podjetja so predstavili nekaj novih modelov tiskalnikov.
 • kdo vztraja pri  [osnovnem, enakem, starem, svojem konceptu
  • Rimskokatoliška cerkev bo navkljub novim ugotovitvam vztrajala pri konceptu "večnega ognja in bolečine".
  • ZLSD vztraja pri levosredinskem konceptu.
 • kaj se ujema z uredniškim konceptom česa
  • Moje teme in metode se najbrž niso dovolj dobro ujemale z uredniškim konceptom zadnje literarne zgodovine, zato pa me tudi niso zelo vroče nagovarjali za pisanje kakšnega od poglavij.
 • kdo pride do  [resnega, novega koncepta
  • In tudi brez resne skupščinske razprave ni mogoče priti do resnega koncepta vlade, ki jo je gotovo potrebno spremeniti.
  • Na ta način pridemo do novih konceptov in rešitev.
 • razlika v konceptu / razlika v konceptih
  • Prav tako niso bile dovolj jasno predstavljene razlike v konceptu med privatizacijo NKBM in NLB.
  • Razlike v konceptih širitve ne kažejo na širokogrudnost članic EU.
 • razlika med  [političnimi koncepti / razlika med konceptoma
  • Seveda so bila to tudi leta ne ravno preveč vidnih razlik med političnimi koncepti.
  • Prav to je seveda razlika med konceptoma napredka v osemnajstem stoletju in danes.
  • Zato se bo razlika med omenjenima konceptoma osamosvajanja omejila na odnos do privatizacije.
  • Zato tudi taka razlika med konceptoma vodenja ljubljanske in mariborske univerze.
 • koncept in  [ideja, vsebina, strategija, metoda, program /   [ideja, vsebina, strategija, metoda, program in koncept
  • Delo je Freud pisal več kot štiri leta, seveda pa so se v knjigi uporabljene ideje in koncepti oblikovali že prej.
  • Ste človek idej in konceptov, realizacijo raje prepuščate drugim.
  • Nekaj kritičnih besed je izrekla tudi na račun nekaterih turističnih prireditev v Mariboru, ki so poznane kot tradicionalne, vendar nimajo prave vsebine in koncepta.
  • Liberalna stranka tudi meni, da vladajoča koalicija nima trdnega gospodarskega programa in koncepta razvoja Slovenije.
  • Med prijavljenimi kandidati, ki imajo formalno znanje, ambicije in željo pripraviti program in koncept STO, bi posebna komisija izbrala prvega človeka.
Na vrh
 
1.1 idejna zasnova
koncept UMETNIŠKEGA DELA ali kulturne DEJAVNOSTI je načrt za izgradnjo njegove podobe ali delovanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V muzeju ne nameravajo bistveno posegati v vsebinski koncept postavitve viniške zbirke.
  • V Macbethu je problem v dvojnem režijskem konceptu, opernem in dramskem.
  • Moderni režijski koncept so podpirali kostumi različnih stilov in lahko spremenljiva, dovolj mogočna scena.
  • Pri sopostavljanju dveh življenjskih modusov se zdi, da se v predstavi bijeta dva uprizoritvena koncepta, nemara tudi dva žanra.
  • Premiera je vodnik z jasnim konceptom, uglednimi pisci in kakovostnim tiskom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred petimi leti sem se začela intenzivno ukvarjati s konceptom razstave.
  • Ko si v vlogi poslušalca, nimaš pred očmi skladatelja, nisi izzvan in ne poznaš njegovega koncepta skladanja.
  • Vsak dan boste prebrali eno poglavje, ki opisuje koncept spletnega oblikovanja.
  • Samuela Grajfonerja v mariborskem Rotovžu Skozi oči kardinala in plemkinje Oddaljitev od klasičnega koncepta grafične razstave - Poigravanje z »najdenima podobama«: portretoma plemkinje in kardinala Akademski
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • koncept za  [film
  • "Napisali ste scenarij za Umetno inteligenco. Ali ni že Kubrick izdelal koncepta za film? "Napisal je celo knjigo s številnimi pripombami in idejami, vrh tega narisal okrog 850 slik
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zato smo bili mnenja, da je javni razpis ustrezna metoda za oblikovanje koncepta naslednjega bienala.
  • Galerija jim pomaga pri postavitvi razstave, oblikovanju koncepta in promociji.
  • Razpisali so natečaj za zbiranje predlogov o izdelavi koncepta 26. mednarodnega grafičnega bienala leta 2005, ki so ga oblikovali v dveh stopnjah.
  • Potopitev Darija Kreuha, avtorja koncepta in tehnološke zasnove, Rainerja Linza, avstralskega skladatelja elektronske in računalniške glasbe ter programerja Iztoka Bajca.
  • Koncept in koreografija sta delo Kovača, kot avtor koncepta in režiser pa se podpisuje Podgoršek.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Predstavo je režiral Dario Varga, katerega režijski koncept pa izhaja iz njegovega dojemanja Hamleta v otroštvu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Upam le, da ne bo sledil španskemu konceptu, ko so bili številni počitniški centri le brezoblični betonski počitniški kolosi.
  • Festival stare glasbe je vsebinsko vse bolj dovršen in sledi programsko zaokroženemu konceptu.
  • Kolikor vem, ste to pesem želeli izdati že na prejšnji plošči, pa potem ni ustrezala konceptu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zabel in Španjol sta skupaj zasnovala koncept razstave, njen tloris in knjigo.
  • Nekoliko smo spremenili koncept oddaje in zamenjali tudi lokacijo.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Založba tudi redno objavlja izvirna dela, ki sodijo v njen uredniški koncept.
  • Na glavi bodo toliko časa, dokler ne bo prišel režiser z zahtevo, da ne gredo v koncept predstave.
  • In tokrat sem res bolj padel v zadevo, bolj sem klestil stvari, ki niso šle v koncept plošče, v studiu smo preživeli več časa kot kdaj prej.
 • kaj se ujema s konceptom česa
  • Ekipa si je izbrala Maroko, ker gre za arhaično pokrajino, ki še deluje tako kot pred 2000 leti in se ujema s konceptom filma.
 • kdo vztraja pri  [enakem, plesnem konceptu
  • Ksenija pa ves čas vztraja pri enakem konceptu : pri klasični in etno glasbi ter jazzu.
  • Urednica oddaje Barbra Drnač s sodelavci vztraja pri plesnem konceptu, ki združuje najrazličnejše zvrsti, od športne do umetniške.
 • razlika v konceptu / razlika v konceptih
  • Menjavanje domačih in tujih kustosov še dodatno poudarja namen prireditve, opozarjanje na razlike v estetskih konceptih in v strokovnih, kritiških, kulturnih, političnih ter družbenih pozicijah.
 • koncept in  [koreografija, režija /   [koreografija, vsebina in koncept
  • Priznati bo moral, da sta koncept in koreografija Nataše Kos izdelana kot najfinejša idrijska čipka.
  • Koncept in koreografija sta delo Kovača, kot avtor koncepta in režiser pa se podpisuje Podgoršek.
  • Na predstavitvi sta spregovorila o konceptu in vsebini knjige.
  • Koncept in režija: Barbara Novakovič.
  • Koncept in režija: Barbara Pia Jenič H. Svetovalec za režijo in oblikovanje luči: Gabriel E. Hernandez L. Oblikovanje zvoka: Peter Penko.
Na vrh
trgovina s konceptom
trgovina, ki je urejena v skladu s posebej izdelano idejno zasnovo
 • Trgovina s konceptom, kot po slovensko pravimo odslej prodajalnam a la Corso Como 10 ali Colette, Park med modnimi poznavalci že dlje časa slovi, da zna avstrijsko modo postaviti ob bok zvenečim imenom.
 • Pri nas pa ne, tokrat ne bomo rekli, da tudi v tem zaostajamo za Evropo, temveč: pravkar smo tudi v naši prestolnici dobili prvo takšno knjigarno, imenuje se Trgovina s konceptom.
 • V Trgovini s konceptom so nadstropja sicer načeloma ločena, tako da spodnja polovica štirinadstropne hiše v Stari Ljubljani pripada knjigarni, zgoraj je trgovina in najvišje restavracija (bolj interne narave, za člane kluba, kar pa lahko postane vsakdo), a meje niso tako trdne, da ne bi kakšen knjižni naslov zašel nadstropje višje (in nasprotno).