WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kmetijstvo samostalnik
1 gospodarska dejavnost
gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelavo hrane
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predavatelj Jan Krizstan je v treh šolskih urah polni učilnici zbranih (predvsem kmetov v preusmerjanju v ekološko kmetijstvo ) pojasnjeval prednosti te tehnologije.
  • Vlada nima izdelane strategije razvoja ekološkega kmetijstva
  • V Pomurju, kjer je področje intenzivnega kmetijstva, tudi statistični podatki kažejo na skrb zbujajoče razmere.
  • Območje ni niti najmanj primerno za intenzivno kmetijstvo.
  • Za ekstenzivno kmetijstvo ne potrebujemo ne kmetijskega ministrstva in ne ministra za kmetijstvo.
  • Z ekstenzivnim kmetijstvom tudi ne bomo ohranili prehranske varnosti, a je ta tako ali tako že zdavnaj rekla adijo.
  • Več zgledov ...
  • Spet drugi govorijo o tem, da se bomo sedaj šli sonaravno kmetijstvo, čeprav so trideset let zastrupljali tla in bo moralo miniti petdeset let in več, da ne bodo več zastrupljena in tako primerna za sonaravno kmetijstvo.
  • Drugi poudarek kongresa je na sonaravnem kmetijstvu in prilagoditvi živinorejske proizvodnje vse večjim zahtevam potrošnikov.
  • Posebna poglavja obravnavajo hribovsko kmetijstvo, gorski gozd, energijo ter prostorsko načrtovanje in varstvo tal.
  • Zadovoljni so planotarji, saj lahko zdaj vse mleko oddajo doma, še več upanja na ponovno obujanje hribovskega kmetijstva pa jim daje odkupna cena za njihovo mleko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Krajani Globodola in sam kot svetnik v občinskem svetu ne nasprotujem gradnji hlevov in s tem razvoju kmetijstva.
  • Ohranitev in razvoj kmetijstva sta draga, njegovo zanemarjanje pa se nam dolgoročno gledano lahko zelo maščuje.
  • Poleg tega je v kandidatkah nujno prestrukturiranje kmetijstva.
  • Vključitev v EU bo pomenila nadaljnje prestrukturiranje kmetijstva.
  • Opozarjali pa so tudi, da denar, namenjen za pospeševanje kmetijstva, ostaja neporabljen (79 - odstotna realizacija), za pospeševanje drobnega gospodarstva je bila realizacija celo 15 - odstotna.
  • Takoj po spremembah leta 1990 mi je takratni kmetijski minister Jože Osterc naročil, naj službo kot direktor organiziram po novem modelu, kar smo speljali do konca tistega leta v upravi za pospeševanje kmetijstva pod okriljem kmetijskega ministrstva.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Kmetija ima 50 % dohodka iz kmetijstva in 50 % od turizma.
  • Po zadnjih podatkih je število kmetij, ki imajo kombinirane dohodke iz kmetijstva in gozdarstva v zadnjega pol stoletja padlo za sedem desetin.
  • Problem je namreč v tem, da na posameznih sodiščih prihaja do zamud pri vpisu lastninske pravice in tako morajo v trenutku prejema odločbe že bivši lastniki še vedno plačevati davek iz kmetijstva.
  • Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka vsakega zemljišča, ki je sposobno za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo in je v zemljiškem katastru uvrščeno v katastrsko kulturo.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  •  [odnos do kmetijstva
  • Franc pravi, da se je odnos do kmetijstva po osamosvojitvi pri nas spremenil, država se trudi pomagati kmetom.
  • Svoje pa k temu velikokrat prispeva tudi država, ki z neustreznim odnosom do kmetijstva težave še povečuje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Slavnostni govornik bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ciril Smrkolj.
  • Zdajšnji francoski minister za kmetijstvo Philippe Vasseur zato bivšo vlado obtožuje, da ni takoj ukrepala in prepovedala uvoza krme, ki jo krivijo za nastanek goveje encefalopatije.
  • Dunajskega kongresa se je udeležil tudi evropski komisar za kmetijstvo dr. Franz Fischler, ki se je zavzel za dežele novega sveta.
  • Predstavnik belgijske vlade Freddy Willockx je s tem včeraj seznanil evropskega komisarja za kmetijstvo Franza Fischlerja.
  • Slovenijo so zastopali ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marija Lukačič ter državni sekretar Franc But in mladi kmetje, člani Zveze slovenske podeželske mladine …
  • Teh je za skupaj 31 milijard tolarjev, od tega 26 milijard tolarjev za ukrepe kmetijstva na področju neposrednih plačil, je na novinarski konferenci po seji vlade povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marija Lukačič.
  • Več zgledov ...
  • Na sestanku, ki ga je vodil državni sekretar za kmetijstvo in evropske zadeve mag. Franc But, je sodeloval Jaime Garcia Lombardero, sicer glavni pogajalec EU za Slovenijo.
  • Na torkovi okrogli mizi o kmetijstvu in gospodarjenju z divjadjo, ki so se je v Sevnici udeležili posavski kmetje, gozdarji in lovci, zadnji hip pa se je opravičil državni sekretar za kmetijstvo Jože Strle, je prišlo do polemičnih dialogov, zlasti med kmeti in lovci.
  • Pri projektu sodeluje in ga v I. fazi sofinancira ministrstvo za kmetijstvo, ki želi na ta način, kot je povedal Harold Goodman, prispevati k celostnemu razvoju podeželja na območju projekta.
  • To je le eno od novih pravil Prakse dobrega kmetovanja, ki jih je sestavilo irsko ministrstvo za kmetijstvo in so bila poslana tudi v odobritev v Bruselj.
  • Parlamentarnemu odboru za kmetijstvo sta Iztok Jarc, državni sekretar na kmetijskem ministrstvu, in Andrej Engelman, sodelavec vladne službe za evropske zadeve, predstavila lanskoletno redno poročilo Evropske komisije o napredku Slovenije pri vključevanju v EU s poudarkom na kmetijstvu.
  • Hkrati je po Krambergerjevih izjavah odbor za kmetijstvo zahteval, da pogajalska skupina »izredno dosledno« zastopa slovenska izhodišča glede mlečnih kvot, krav dojilj in drobnice.
  • Da bi jo le malo omilili, so na sekretariatu za kmetijstvo po občinah odobrili najbolj prizadetim različne pomoči.
  • O tem pa odločajo na sekretariatu za kmetijstvo pri kolegu Ostercu.
  • Mesec dni po oblikovanju vlade bodo morali na MKGP zapolniti še mesta vodij direktoratov za kmetijstvo, za varno hrano ter za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
  • Kot je na Dunaju pojasnil predstavnik direktorata za kmetijstvo, imajo namreč države članice dolžnost, da do konca letošnjega leta svojim kmetom natančno razložijo, za kaj sploh gre pri navzkrižni skladnosti.
  • Ali je mogoče, da država zmore 34 milijard tolarjev subvencij za kmetijstvo in niti tisočinke te vsote za ribolov?
  • Pravih kmetov, ki živijo samo od kmetijstva, je v Sloveniji 17 tisoč, državnih subvencij za kmetijstvo pa je lani dobilo 65 tisoč slovenskih »kmetov«!
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Po zakonu o kmetijstvu je kršitev sankcionirana, če se da v promet kmetijski pridelek ali živilo, ki ni v skladu s predpisanimi zahtevami oziroma označeno v skladu s predpisi.
  • Zakon o kmetijstvu določa ključne mehanizme kmetijskih trgov, ureja status institucij, daje pa tudi podlago za vzpostavitev tržno - informacijskega sistema ter izdajo tehničnih predpisov glede kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.
  • Končno sporazum o kmetijstvu določa nekatere izjeme, ki odstopajo od splošnih določb o subvencijah, izravnalnih in protidampinških ukrepih.
  • Sporazum o kmetijstvu omejuje tako količino subvencioniranega izvoza kakor tudi sam obseg izvoznih subvencij.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Čez vse leto ne zmanjka vprašanj v zvezi s subvencijami v kmetijstvu.
  • Nemška ministrica za prehrano in varstvo potrošnikov Renate Künast, ki je v torek obiskala Slovenijo, pa je zatrdila, da pri njih ne objavljajo poimenskega seznama tistih, ki dobivajo subvencije v kmetijstvu.
  • Te smernice so postale podlaga za uredbo o finančnih intervencijah v kmetijstvu, ki omogoča uveljavitev subvencije za integrirano pridelavo vrtnin za pridelovalce vključene v kontrolo integrirane pridelave.
  • Nedvoumno je jasno, da intervencije v kmetijstvu morajo biti in nikogar ni, ki bi temu nasprotoval.
  • Vročina in suša sta ob vsej škodi v kmetijstvu dodobra najedli tudi živce občanov.
  • Ker prevladuje gozd in se zmanjšujejo kmetijske površine, je to ugodno za divjad, ki se množi ter s tem povzroča škodo v kmetijstvu.
  • Več zgledov ...
  • V vseh treh belokranjskih občinah se poleg posledic suše v kmetijstvu ukvarjajo tudi s pomanjkanjem pitne vode.
  • Leta 2000 pa so zaznamovali tudi izjemno visoka poletna vročina, katastrofalna suša v kmetijstvu, odličen pridelek vina in državnozborske volitve, saj je pri njih občina Ormož dobila kar dva poslanca.
  • Zanimanje za sredstva upada zaradi neugodnih razmer v kmetijstvu
  • Še posebno smo zapostavljeni kmetje na Primorskem, je razočaran nad razmerami v kmetijstvu pripovedoval Pino Klabjan z Ospa.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Posebej pa moramo zapisati, da gre veliko zahvale tudi županji občine Dravograd Marjani Cigala, ki podpira kmetijstvo in njegov razvoj, pri tem pa se zaveda, kako zelo pomembno je, da imajo mladi možnost za delo in za aktivno preživljanje prostega časa.
  • Še posebno v Avstriji in Švici ekološko kmetijstvo podpirajo tudi zaradi tega, ker želijo ohraniti lepote svoje dežele zase in za tuje obiskovalce.
  • Enako je v Sloveniji krava po njegovem visoka politika, saj je naša država svoja neposredna plačila v kmetijstvu povišala na dobrih 40 odstotkov evropskih, kar pomeni, da kmetijstvo ščiti veliko bolj kot druge kandidatke in celo bolj od nekaterih članic EU.
  • Hkrati bi veliko držav v razvoju želelo bolj ščititi svoje kmetijstvo, kar ob sedanjih svetovnih trgovinskih pravilih ni možno (menda zaradi prehrambne varnosti).
  • Tisti, ki želijo še razvijati kmetijstvo, so namreč zahtevali, naj oblasti zmanjšajo zaščiteni del amazonskega gozda za polovico.
  • Slovenija mora svoje kmetijstvo razvijati v tri smeri.
  • Več zgledov ...
  • Suše, ki so v zadnjih letih prizadele državo in njeno kmetijstvo, so okrnile ponudbo številnih lokalnih pridelkov, med njimi tudi začimb.
  • Zmanjševanje števila delovnih mest bo prizadelo predvsem kmetijstvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, trgovino in gostinstvo.
  • Hrana je postala zaradi konkurence in subvencij tako poceni, da bi padanje cen uničilo kmetijstvo.
  • Zadnje mesece je bilo zaradi hurikana, ki je uničil kmetijstvo, mogoče uradno kupiti jajca samo v trgovinah za diplomate.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Bolje bi bilo, če bi neposredna plačila dobili le tisti, ki res živijo od kmetijstva.
  • Vodo bo dobilo 30 gospodinjstev, ki v pretežni meri živijo od kmetijstva.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Kmetje so prepričani, da v občini zadnje čase ni težko odpreti trgovine ali bifeja, medtem ko se kmetijstvu namenja premalo pozornosti in tudi denarja.
  • Pa čeprav denar, ki ga občina namenja kmetijstvu, zaenkrat kmetov še ne zanima pretirano,« je ob koncu dejal župan.
  • Morebitna finančno pomoč, ki jo želi država nameniti kmetijstvu, pa je vsekakor del drugih zakonov, nikakor pa ne davčnega.
  • Ne samo, da vlada ni pripravljena kmetijstvu nameniti potrebnega denarja za prilagoditev, najhuje je, da trenutno niti v Bruslju še ne vedo, v katero smer bodo zasukali skupno evropsko politiko.
  • Občine lahko kmetijstvu pomagajo tako, da kandidirajo za denar iz državnega proračuna (letos naj bi bilo za te namene predvidenih 560 milijonov tolarjev) in s tem sofinancirajo razvojne programe.
  • Ne smemo pozabljati, da je večina kmetij v Sloveniji odvisnih tako od kmetijstva kot od gozdarstva in da bomo z reševanjem problemov v gozdarstvu posredno pomagali tudi kmetijstvu.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Te spremembe pa močno vplivajo na kmetijstvo, imajo pa nekaj dobrih in nekaj slabih vplivov.
  • Dodal bi še, da klimatske motnje zelo negativno vplivajo na poljsko kmetijstvo : kar v treh letih zadnjega desetletja smo namreč imeli dolga sušna obdobja, večkrat pa smo se morali boriti tudi s poplavami.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Najprej so se ljudje ukvarjali s kmetijstvom, potem sta prišli tekstilna industrija in tovarna hladilnikov Calex.
  • Čeprav se večina aktivnega prebivalstva še vedno ukvarja s kmetijstvom (gojijo riž, dišave, začimbe, pridelujejo sadje in še kaj), se danes s turizmom posredno ali neposredno ukvarja štirideset odstotkov Tunizijcev.
  • Do nedavnega so se ljudje skromno preživljali s kmetijstvom.
  • Rihterjevi so se v preteklosti v pretežni meri preživljali s kmetijstvom in tako naj bi bilo tudi v prihodnje.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Kmetijstvo zato predstavlja 40 % zakonodaje EU, 50 % proračuna in 60 % problemov Evropske unije.
  • Po Sokovih besedah slovensko kmetijstvo predstavlja le manj kot triodstoten del slovenskega bruto domačega proizvoda, pri čemer je njegov pomen bistveno večji kot le gospodarski.
 • kmetijstvo in gozdarstvo
  • Uprava za ribištvo pri hrvaškem ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo je izdala dovoljenje ribiški zadrugi iz Umaga za lov cipljev v ribolovnem morju Hrvaške v Piranskem zalivu
  • Obseg dela na črno je v Sloveniji največji na področju kmetijstva in gozdarstva, obrti, predelovalne industrije, gostinstva in turizma ter osebnih storitev.
 • kmetijstvo in podeželje
  • V času, ko se vedno znova govori o premajhnem razumevanju širše družbe za tegobe kmetijstva in podeželja, so tovrstna ravnanja neodgovornih posameznikov medvedja usluga pošteni večini kmetstva v prizadevanjih za evropsko primerljiv družbeni status.
  • Pri tem so za kmetijstvo in podeželje najpomembnejši stiki z Slovensko kmečko zvezo v Trstu.
Na vrh
 
1.1 veda
 • SAMOSTALNIK+SAMOSTALNIK2 
  • Kot inženir kmetijstva študira na višji šolski stopnji svojo stroko in z največjim veseljem vstopa v tri in pol hektarja velik družinski sadovnjak.
  • Po zaključenem študiju bodo slušatelji dobili naziv inženir kmetijstva.
  • Sergeja Gošar, inženirka kmetijstva, zaposlena v podjetju Alp Peca, opaža, da polnilnico pijač uporablja čedalje več kmetov in tudi drugih posameznikov, ki v domačih sadovnjakih pridelajo večje količine jabolk ali hrušk.
  • Jesenkovi priznanji za študente pa sta dobili mikrobiologinja Nada Nekrep in inženirka kmetijstva Špela Malovrh.
  • Ob četrtkih od 9. do 14. ure strokovno svetuje dipl. inž. kmetijstva
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru je v sklopu predstavitev različne kmetijske mehanizacije, namenjenih študentom, kmetom in drugi strokovni javnosti, na svojem posestvu na Pohorskem dvoru predstavila tudi merjenje vlage v tleh s pomočjo tenziometra.
  • Za izredne študente ima ekonomsko - poslovna fakulteta še več kot 700 mest, sledita pa ji fakulteta za strojništvo in fakulteta za kmetijstvo.
Na vrh