WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kmet samostalnik
1 kdor se ukvarja s kmetovanjem
kmet je človek, ki se ukvarja z obdelovanjem zemlje in vzrejo živali
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Grad naj bi leta 1635 opustošili uporni kmetje in čeprav trditev ni dokumentirana, drži da je bil v drugi polovici 17. stoletja že opuščen, kar je videti tudi po razkriti grajski strehi na upodobitvi v Vischerjevi Topografiji.
  • Na Mostecu ta čas nudijo dobrodošlico v 470 let stari gostilni Krulc, poznani tudi po tem, da je imel v njej oz. v takratnem poslopju svoje pribežališče Matija Gubec, ki je z upornimi kmeti napadal brežiški grad in tudi druge posavske gradove.
  • Okoliški kmetje prinesejo jajca, da bi bili zidovi trdnejši, toda trdnjava razpade pred njihovimi očmi.
  • Namesto v šoli se je slovensko naučil pri okoliških kmetih, ki jim je kot fantič pomagal pri delu na polju ali v hlevu.
  • S težavami hribovskih kmetov se bodo morali vsekakor soočiti tudi drugi resorji, pa čeprav z ignoriranjem posvetov, kot je bil nedavni, kjer se obelodanijo vse težave, tega še niso vzeli resno.
  • Hribovski kmetje naj bi bili s strani države deležni približno toliko pozornosti kot podobni kmetje v Evropski uniji.
  • Več zgledov ...
  • Na zahtevo kmetijske zadruge in občine Šentjur, ki bo po suši prizadetim kmetom subvencionirala nakup koruze, so v Meji zemljišča glede na kakovost koruze razvrstili v tri razrede.
  • Vendar so bili v Sloveniji in v svetu prvi ekološki kmetje prav biodinamiki.
  • Samo kmetije, ki so kot celota preusmerjene, lahko prejmejo državne subvencije za tak način se zavzemamo ekološki kmetje tudi v Sloveniji.
  • Rad bi sodeloval v skupini za kmetijstvo, saj se zaveda, da bo z izkušnjami, pridobljenimi v preteklih projektih zveze in delom na domači kmetiji, lahko še naprej pripomogel pri oblikovanju prihodnje kmetijske politike za mlade kmete.
  • Na Muti so skušali rešiti program izobraževanja za mlade kmete tudi z navideznimi dijaki, toda po razkritju te afere je bilo na Koroškem s tem izobraževanjem konec.
  • Najbolj reven kmet je bil pripravljen postaviti pred nas vse, kar je premogel najboljšega, brez strahu, da bi ga okradli ali ubili.
  • Dogajanje je umeščeno v poletno kresno noč na posestvu, kjer plemstvo živi v fevdalnem razkošju v nasprotju z revnimi kmeti in služabniki.
  • Pravi, da bodo male in srednje kmete slišali v Ljubljani in tudi drugih slovenskih krajih, prav tako tudi v slovenskem parlamentu in vladi.
  • Bogati brazilski veleposestniki na jugu so s svojimi obširnimi zemljišči, ki so nemalokrat presegala ozemlja manjših evropskih držav, preprečevali razvoj množicam malih kmetov, ki so zaradi hude revščine vedno bolj negodovali.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pol ure pozneje bo v gasilskem domu okrogla miza o zgodnjem upokojevanju kmetov in podpori za prevzem kmetij, pred domom pa bodo kmečke igre.
  • Sicer pa ukrepe zgodnjega upokojevanja kmetov, katerih poglavitni namen je revitalizacija kmetij, poznajo po vsej Evropski uniji, le da jih povsod ne izvajajo.
  • Zavarovanje kmetov je bilo v preteklem obdobju urejeno izven obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
  • Če prištejemo še uživalce državnih pokojnin, vojaških pokojnin, uživalce akontacije na pokojnino in uživalce pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, se število uživalcev poveča na 507.558.
  • Volijo lahko vsi, ki imajo status kmeta, tega pa dobijo v Franciji tisti, ki več kot polovico svojega prihodka ustvarijo s kmetijskimi dejavnostmi, pri tem pa lastništvo ni pomembno.
  • Kupci, ki predložijo izjavo o statusu kmeta, so plačila prometnega davka oproščeni.
  • Več zgledov ...
  • Pozno popoldne so za pogajalsko mizo sedli predstavniki kmetov in Agroinda Vipava 1894
  • Omeniti je treba še, da se predstavniki kmetov na vseh ravneh delovanja KGZS prizadevamo za uveljavitev kmetijskih interesov in potreb.
  • Slednji načrtujeta drugi protest, ki bo predvidoma 5. septembra in ga podpira sindikat kmetov.
  • Po novem statutu sindikat kmetov ni več organiziran po panožnem, temveč po teritorialnem principu.
 • SAMOSTALNIK0+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Njegova družina so bili suniti, revni kmetje brez zemlje, znani po premetenosti in pogostih nasilnih metodah uveljavljanja svojih prepričanj in želja, kar jim je dalo določen krajevni ugled.
  • V ostrem nagovoru je evropskim državam in še posebno britanskemu premieru Tonyju Blairu očital vmešavanje v notranje zadeve svoje države, zlasti zaradi preganjanja belopoltih kmetov in delitve njihove zemlje temnopoltim kmetom brez zemlje.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Ko je to objavila televizija, nam jo je ponudil kmet iz okolice, in tako smo ga rešili.
  • Kmetje iz okolice so prinesli mleko v zbiralnico, kupci so prišli s svojimi posodami in ga odnesli.
  • Skupaj s kmeti iz okoliških vasi pa so nosili žito še v koški in krivečki mlin.
  • Kmet iz vasi pri Hrubieszowu je Gjereku postavil kar spomenik, vendar ga je moral kmalu skriti, ker so se mu ljudje preveč posmehovali.
  • Napredek je bil ponekod očiten, a evropski kmet je bil v srednjem veku prav tako neizobražen kakor pred dva tisoč leti kmet iz doline Nila.
  • Konzorcij sestavlja več kot sto kmetov iz doline, ki so povezani v zadruge, ter nekaj ustanov ter podjetij.
  • Več zgledov ...
  • Klavnica bi lahko zadovoljevala potrebe kmetov iz sosednjih občin.
  • Časnik Kmečki glas je v prvi polovici novembra objavil pismo kmetov iz občine Šalovci na Goričkem, kjer naj bil bi župan že dodeljene akontacije delil v več delih.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Komisija je prejšnji teden predlagala reformo skupne kmetijske politike EU, ki bi ukinila neposredno povezavo med višino subvencij za kmete in količino pridelka.
  • Künastova je najavila, da bo z letom 2001 Nemčija okrepila nadzor nad kmetovanjem in uvedla subvencije za kmete, ki se bodo preusmerili k organskim metodam.
  • Na Kmetijskem zavodu Maribor bomo v okviru strokovnih predavanj za kmete organizirali izobraževanje za ekološke kmete na temo Zdravje živali v ekološki reji in trženje ekoloških pridelkov.
  • V začetku leta so se začeli številni tečaji, seminarji in druga izobraževanja za kmete, saj je predpisov in novosti vedno več.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Halbmayr je že prepotoval precejšen del Evrope in navezal stike z nezadovoljnimi kmeti.
  • Na novo organizirana svetovalna služba je začela izgubljati tudi stik z malimi kmeti.
  • Kmetijska zadruga bo tako kot doslej skrbela za dobre finančne rezultate in za boljše sodelovanje s kmeti člani.
  • Predstavnik inštituta se je pohvalil, da je sodelovanje s kmeti zelo dobro in da so zadovoljni oboji.
  • Na začetku pogovora s tamkajšnjimi kmeti je zato minister pozval, naj govorijo kratko in jedrnato.
  • V pogovoru z bodočimi kmeti poskušajo reševati različne težave in kot so povedali, so zelo uspešni.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Mlin, s katerim je mogoče pridobiti tudi elektriko, pa žal melje le za redke turiste, saj domači kmetje pšenice v glavnem ne pridelujejo.
  • Hrana, ki jo pridelujejo slovenski kmetje na naraven način, ne more biti cenovno v istem rangu, kot hrana, pridelana na industrijski način in z dodatki, ki izboljšujejo prirast pri živini in dajejo lep izgled in obstojnost zelenjavi ter sadju.
  • Nezadovoljni so zlasti kmetje, ki obdelujejo več kot sto hektarjev njivskih površin, saj bodo za vsak hektar, ki sega čez to mejo, dobili za 20 - odstotkov nižje subvencije, kot sicer veljajo.
  • Irski kmetje so večinoma obdelovali najeto zemljo angleških veleposestnikov.
  • Zaradi te negotovosti in slabega dohodka kmetje rejo pitancev opuščajo.
  • Nekateri kmetje v Pomurju opuščajo sajenje tistih poljščin, ki potrebujejo več vode
  • Več zgledov ...
  • Vendar bodo morali upoštevati tudi njihove pripombe in predloge, saj so tudi oni kmetje, čeprav ne redijo zgolj živine.
  • Kmetje redijo vse več nojev in vse manj krav.
  • Kmetje, ki kmetujejo po sonaravnih metodah, potrebujejo drugačno znanje in razmišljanje o tleh, rastlinah, živalih in življenju, kot so ga bili vajeni.
  • Pri nas vsi kmetje še naprej kmetujejo tako, da ni na voljo nobenih površin, katere bi vzel v najem.
  • Kmet orje s konjem, vol vleče voz, na travniku se pasejo krave, ovce in koze.
  • Razlika je očitna kot kmet, ki orje z lesenim plugom ali traktorjem.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2v množini
   
   
  • Čeprav med mlekom, ki ga odkupujejo od kmetov v Prekmurju, v nobenem vzorcu niso odkrili prisotnosti kloramfenikola, tudi Pomurske mlekarne posledice afere vedno bolj čutijo.
  • Kot kaže, bo na ceno, po kateri bodo odkupovali od kmetov grozdje, treba počakati do trgatve.
  • Ko so se direktorji in predsedniki zadrug, ki od kmetov odkupujejo mlado pitano govedo, prejšnji petek sestali na razširjeni seji odbora za govedorejo in mleko pri zadružni zvezi, so sklenili, da bodo zadruge prodajale govedo svojih članov le, če bodo zanj iztržile zahtevano ceno.
  • Oljarne, ki jih je na Primorskem kar nekaj, od kmetov odkupijo pridelek, za katerega jim delno plačajo z denarjem, delno pa z oljem, odvisno od dogovora.
  • V Mariborski mlekarni so maja od približno 1.800 kmetov odkupili pet milijonov litrov mleka in toliko ga bodo plačali po nižji, akontativni ceni.
  • Zahtevati od držav, kjer raste koka, da uničujejo te nasade, je podobno, kot če bi od naših kmetov zahtevali, naj izkoreninijo trto, ker iz nje nastaja vino.
  • Več zgledov ...
  • Mnogi pozabljajo, da smo imeli pol stoletja zgrešene kmetijske politike, zato od slovenskih kmetov zahtevajo toliko kot od francoskih ali danskih.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Veseli me delo na terenu, zadovoljna in srečna pa sem tedaj, ko lahko s svojim svetovanjem kakor koli pomagam posameznim kmetom ali raznim interesnim skupinam.
  • Država bo obilno pomagala kmetom, verjetno bo lahko 30, morda 40 odstotkov prihodkov kmet dobil posredno, toda za storitve, ki jih bo opravljal v javnem interesu.
  • Zato smo kmetom svetovali, kako naj dognojujejo.
  • Ta hip res ne vem, kako naj svetujem kmetom, kaj naj dajo prihodnje leto v zemljo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Velika Britanija je doslej v Francijo izvažala kar precej mesa, zato bo oklevanje francoske vlade hudo prizadelo njene kmete.
  • Tudi on ne mara ukrepov, s katerimi prizadenejo predvsem kmete, vendar je zdajšnja cena mleka za izvoz previsoka.
  • Ponovno bi morali kmete spodbuditi za prodajo na kmečki tržnici, organizirati prodajo na domu ter dopolnilne dejavnosti vključiti v turistično ponudbo.
  • Prav vlada je namreč spodbudila kmete k povečani prireji mleka s stimulativno ceno in podporami za povečanje in modernizacijo hlevov.
  • Večinoma zastopa kmete in vaščane v okolici Jeruzalema.
  • Obiskal sem nekaj svojih kolegov, ki so takrat kot delegati zastopali kmete posameznih krajevnih skupnosti.
  • Več zgledov ...
  • Zveza je edina organizacija, ki združuje mlade kmete in tiste, ki živijo na podeželju in to prek lokalnih društev po vsej Sloveniji.
  • Republika Irska ima tri nevladne organizacije, ki združujejo njihove kmete in bolj kot ne dobro sodelujejo z vladnimi organi.
 • kmet in kmetica
  • Lupljenje krompirja, ko mislim na ostarelega kmeta in kmetico in na njuno njivo pod planinami, kjer smo ga jeseni kupili.
  • Slovenske kmetice in kmetje bodo tudi letos svoje dobrote razstavili v jedilnici minoritskega samostana in nekaterih drugih prostorih, ki se nanjo navezujejo.
 • kmet in zadruga
  • Za uspešnost sodelovanja med kmetom in zadrugo je bistvena disciplina pogodbenih partnerjev.
  • Za precej reči, je treba reči, so krivi tudi kmetje in zadruge, noben drug hudič.
 • kmet in delavec
  • Če smatrate, da se za interese delavcev in kmetov borijo tiste stranke, ki obvladujejo finančne tokove in razpolagajo z kapitalom, tudi prav.
  • Ogroženi so vsi ljudje, ki se redno gibljejo na rizičnih območjih na prostem, torej ne samo gozdni delavci in kmetje, temveč tudi tisti, ki tečejo v naravi, hodijo, kolesarijo, ali pa vrtičkarji.
Na vrh
 
2 neumen, omejen človek
 •  
  • Vseeno sem bil pa rešen skrbi, da bom izpadel kmet, če ne bom znal vilc držat v levi roki, tle, v cesarskem mestu.
  • Pa saj nič ne vidi brez očal, je pomislila Tanja in si rekla, da je takole privlačen moški in je Purgar pravi kmet proti njemu.
  • "Ta je oblečen kot kmet.
Na vrh
 
2.1 kot zmerljivka
 •  
  • NE BODI TAK KMET, JACK.
  • Pa ja, kvaspamislu, kmet zaflackan.
Na vrh
3 šahovska figura
 •  
  • Dokler je na polju e5 črni kmet, beli namreč ne more odpreti napadalnih linij in diagonal.
  • Ta udarec usodno poškoduje konfiguracijo belih kmetov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Torej so za žrtvovanega kmeta izgubili partijo?
  • Tu bi črni lahko vrnil žrtvovanega kmeta, če bi udaril z damo na c5.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Prvi je z belimi figurami žrtvoval kmeta, zanj dobil ogromno nadomestilo, ko pa je bilo treba le še zadati smrtni udarec, je prezrl preprosto potezo in se moral zadovoljiti z malo boljšo končnico, v kateri pa mu žal ni uspelo zmagati.
  • Odrekel se je lovskemu paru, žrtvoval še kmeta in začel loviti nasprotnikovega kralja v matno mrežo.
  • V končnici je sicer osvojil kmeta, toda na šahovnici sta ostali le še trdnjavi, kar je pomenilo njegovo slovo od prvenstva.
  • Bela v otvoritvi ni dosegla prednosti, v srednji igri pa je do besede prišla Kitajka, osvojila kmeta in popolnoma zagospodarila na šahovnici.
  • V tretji partiji pa je prezrla kmeta in rešitve ni bilo več.
  • Potem ko je v otvoritvi dosegel le bolj ali manj simbolično prednost, je Barejev grobo prezrl kmeta, kar ga je tako ujezilo, da se je takoj vdal.
  • Več zgledov ...
  • Tako črni varuje ogroženega kmeta na e7.
  • Gibljivost trdnjave namreč zavira konj, ki mora na polju b8 varovati kmeta na c6.
  • Njegova naslednja poteza Le7, ki brani kmeta h4, izgublja pa mobilizacijski tempo, je napačna.
  • Ruska dama je torej poslala svojo šahovsko damo na h5, kjer lastnoročno brani ogroženega f - kmeta.
  • Sxd5 ni priporočljiva, ker beli kasneje z Dc2 napade kmeta na h7 in tako pridobi razvojni tempo.
  • Za začetek bo napadel kmeta na d4.
  • Korčnoj je spregledal zanko, s katero mu je nasprotnik vzel kmeta.
  • V težkem položaju, a prav takšnem, v kakršnem se najbolj znajde, je vzel kmeta in se ubranil napada, potlej pa v končnici skušal izkoristiti boljši položaj kmetov.
 • kmet na liniji  [x
  • Beli dvojni kmet na liniji b pa nasprotnikovemu konju jemlje vsa pomebna odskočna polja.
  • Tako imenovana viseča kmeta na linijah c in d sta namreč prej slabost kot moč belega tabora.
Na vrh
 
kmet na šahovnici
 
 • Tam so ZDA že razglasile svojega kmeta na šahovnici, njihov notranjepolitični favorit je postala HDZ, to so paradoksno ravno sile, ki so najbolj nasprotovale Haagu in pomiritvi znotraj Hrvaške.
 • Župan se dobro zaveda pat položaja, vendar je za žrtvovanje kmetov na šahovnici še mnogo prezgodaj.
s kmetov
s podeželja 
 • Mamca s kmetov.
(življenje) na kmetih
življenje na podeželju 
 • Vdano pove, da je življenje na kmetih pač za en križ.
 • Zdravniki iz Salzburga so dokazali, da življenje na kmetih varuje pred senenim nahodom.
 • "Je odraščal na kmetih ?