WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ilustrativen pridevnik
1 za ponazoritev
ilustrativno GRADIVO so odlomki ali primeri, s katerimi ponazorimo določen pojav ali trditev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Drugače kot v dosedanjih dvojezičnih slovarjih, v katerih so zgledi prevedeni, jih Bridge navaja v angleškem izvirniku, kot ilustrativno gradivo.
  • Avtorji ilustrativnih primerov niso člani nobenega ministrstva in tudi ne člani predmetne izpitne komisije.
  • Razumljivo je, da je urednik poskrbel za ilustrativne odlomke iz leposlovja, ki govori o sodobnejšem, pa tudi precej o predvojnem času in razmerah, a ne le - teh.
  • Material je nedodelan in neuravnovešen in iz stališč predhodnih govorcev je očitno, da je le pomožni ilustrativni material in bi ga bilo potrebno vrniti predlagatelju, čeprav je vanj vloženega veliko truda in znanja.
  • Ne prav reprezentančen ilustrativni izbor devetih slovenskih celovečernih filmov nam ponuja tako pogled nazaj (s filmi o minulih dobah), kakor tudi sočasno šolsko podobo z zgodbami, ki nekako na dokumentarni način predstavljajo tedanji čas, nekatere pa so postale že kar davna preteklost.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Na začetku točkovnika, piše v izjavi, je navedeno pojasnilo, da so primeri ilustrativni.
  • Vaši prikazi so ilustrativni in jim na splošni ravni ni mogoče oporekati; zadeva se zaplete, če dogajanja pogledamo globlje.
Na vrh
 
1.1 o slikovnem gradivu
ilustrativno slikovno GRADIVO so risbe in fotografije, s katerimi besedilo nadgradimo in ponazorimo njegovo vsebino
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Knjiga ima veliko ilustrativnega in dokumentarnega gradiva.
  • Besedila, med katerimi so tudi pesmi, spremlja na več kot 220 straneh obilje slikovnega gradiva od reprodukcij dokumentov, umetnin in starin do dokumentarnih in ilustrativnih fotografij, vse združeno v estetsko celoto, za kar se je oblikovno potrudil Miljenko Licul, tehnično pa tiskarna Gorenjskega tiska.
  • Besedilo bogati veliko črno - belih in barvnih dokumentarnih in ilustrativnih fotografij.
  • V ilustrativnem delu, fotografije so delo Tomota Jeseničnika, so izbrani barvni motivi, ki ustvarjajo celostno podobo pokrajine.
Na vrh
2 značilen; zgovoren
ilustrativen PODATEK ali PRIMER zelo dobro ponazarja določeno stanje ali lastnost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Članek je ilustrativni primer enostranskega in neprijaznega pisanja do Slovenije ter potenciranega prikazovanja slovenskih napak in spodrsljajev, ne da bi v štirih konkretno analiziranih primerih vsaj posplošeno poskusil prikazati tudi tiste probleme ali razloge, ki pogojujejo ravnanje naših državnih organov.
  • Ilustrativen primer je Francija v drugi polovici 19. st., kjer je kolesarstvo postalo skoraj narodni šport.
  • Mogoče je najbolj ilustrativen podatek, da se je v zadnjih desetih letih v Sloveniji število izdanih naslovov povečalo za dvakrat, skupna naklada vseh natisnjenih knjig pa je ostala približno ista - šest milijonov izvodov.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Zelo ilustrativen je podatek, da so v študijah ugotovili, da vrednost znamke predstavlja več kot tretjino delniške vrednosti podjetja.
  • Ilustrativen je primer iz srede osemdesetih let, ko so v Svetu guvernerjev Narodne banke Jugoslavije namesto konsenza uveljavili odločanje z glasovanjem.
  • Ilustrativno je tudi to, da je na zadnjem srečanju ravnateljev v Portorožu (še v času dr. Zgage) državni sekretar predstavljal program za doseganje kvalitete v šoli.
  • Zanimivo in po svoje zelo ilustrativno je, da se pogostokrat spotaknejo ob žensko in njeno goloto.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Naveden primer je ilustrativen za stanje v našem zdravstvu, kjer so plače še vedno osnovna preokupacija.
  • Zelo ilustrativno za položaj nemške manjšine je, da se kot avtohtona zgodovinska manjšina obravnava skupaj z novodobnimi narodnimi skupnostmi," je opozorila Doris Debenjak.
  • Kot izrazito neresen, vendar dokaj ilustrativen za to neresnost, se mi zdi primer, ki naj pove, da naj poudarjeno tudi z vidika demokratičnosti otrok k ničemur ne silimo, tudi ne k jedi.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Navedem lahko zelo ilustrativen primer, ko sem prejel okuženo sporočilo, pošiljatelj pa je bil prijatelj, sicer računalniški strokovnjak in vesten možak, od katerega ne bi nikoli pričakoval okužene pošte.
  • Diplomacija je morda najbolj ilustrativen in za državo finančno drag primer delitve plena: rezultat je neprofesionalna in nezanesljiva diplomacija, ki ne more delovati kot homogen in zapleten stroj, ki ima vedno eno polovico diplomatov doma in drugo v tujini.
Na vrh
 
3 podrejen vsebini
ilustrativno UMETNIŠKO DELO ali ilustrativna IZVEDBA umetniškega dela, zlasti SKLADBE ali PREDSTAVE velja za manj kvalitetno, ker ima zgolj pojasnjevalno funkcijo in preveč neposredno in dobesedno ponazarja vsebino umetniškega dela ali pa ker je zgolj v okras
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • To ni ilustrativna glasba, ne meditativna, ampak je polna izrazne svobode, inventivnosti, svetle barvitosti in s tem izvajalskih pasti (zlasti tretji stavek Allegretto).
  • Nedomišljena je avtoričina točka izjavljanja, ki bolj ali manj naključno niha med mimetičnim, ilustrativnim gibom - kot denimo pri »vživljanju« v lovca s harpuno - in nenarativnim, performerskim označevalcem.
  • Marmorno hladno in barvno zamolklo scenografijo je uporabil za pusto, ilustrativno in poenostavljeno nizanje prizorov.
  • S prepletanjem številnih izraznih sredstev t. i. živega in lutkovnega gledališča ter uporabo različnih lutkovnih tehnik je ustvarjalcem sicer mestoma uspevalo posnemati na zunaj hrupni in bleščavi, navznoter pa prazni cirkuški direndaj, vsekakor pa ne prikriti vseh šibkosti besedila in njegove preveč preprosto in premočrtno ilustrativne odrske izvedbe.
  • Prav v njih je lutka uporabljena na edini pravi način, kot edino možno izrazno sredstvo (v veliko predstavah tudi redne produkcije je lutka še vedno le ilustrativni element, ki bi ga lahko tudi izpustili ali zamenjali s kakšnim drugim izraznim sredstvom).
  • Čisto simpatična, že večkrat videna, a vedno uporabna zamisel, ki pa je režiser ni znal dobro izkoristiti, saj lutk ne uporablja kot samostojne igralce, temveč bolj kot premikajoče se ilustrativne sestavine, ki zgodbe ne vodijo in ustvarjajo, ampak ji sledijo z enostavnimi in zelo konvencionalnimi sestavinami.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Glasba tudi takrat, ko bi morala biti ilustrativna, zmore govoriti sama zase.
  • Glasba (duo Silence) nudi hvaležno oporo, ki pa ni ilustrativna.
  • Ob začetku je na odru vseh dvanajst nastopajočih, pozneje pa se njihovo število ves čas spreminja; večinoma se gibljejo vsak po svoje, se občasno združijo v pare, uporabljajo pa različne plesne stile in tehnike; njihov gib je enkrat abstrakten, drugič ilustrativen ali celo karikiran.
  • Elektra resnično zaživi s prihodom Jelisavete Sabljić kot Klitajmnestre, distancirane, a pretresljive spočetnice družinske tragedije; ostali protagonisti so tezno linearni in prepolni hrupnega patosa, režija pa na trenutke preveč ilustrativna.
  • Pri slikovno bornih oddajah, kakršen je TV dnevnik, je vloga slike zgolj ilustrativna.
Na vrh
 
4 z značilnostmi risbe
ilustrativni ELEMENT je značilen za risbo kot medij, ki ga likovni umetniki uporabljajo, navadno kadar rišejo slike za opremo knjig
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Temeljno izhodišče njegovega plakata je ilustrativna risba, ki je postajala vse bolj prečiščena.
  • Ilustrativni del podobe me privlači manj, rajši imam konceptualni in oblikovni vidik, ki ga je mogoče razbrati iz tipografije, iz uporabe znakov in simbolov.
  • Frank Kelly Freas je značilen dekorativni ilustrator ZF - žanra, kar pomeni, da njegovo likovno ustvarjalnost označuje predvsem ilustrativna slikarska komponenta.
  • Lutke s svojo ilustrativno barvitostjo, poudarjeno tipizacijo in zanimivimi načini gibanja na nevsiljiv način ilustrirajo pripoved, hkrati pa v domiselni animaciji Roberta Waltla postanejo samostojne pripovedovalke, ki omogočajo sproščanje gledalčeve domišljije.
  • Občudujem tudi Riana Hughsa iz Anglije, ki dela zelo ilustrativne tipografije, zelo zabavne in bolj modne.
  • Do danes je razvil nedoločljivi slikarsko - risarski stil, pri katerem se sprehaja od abstraktne, sodobno ilustrativne umetnosti do obtesanega kubizma ali celo futurizma.
Na vrh
 
biti ilustrativen
če je človek ilustrativen, se zelo slikovito in nazorno izrazi 
uvaja premi govor
 • »Aprila 1989 sem se včlanil v socialdemokratsko stranko, izstopil sem pa iz Janševe stranke,« je bil ilustrativen Hvalica, ki je kot bivši poslanec v nasprotju s poslanstvom socialdemokracije še vedno na plačilnem seznamu parlamenta.
 • "Eden od slovenskih popotnikov je poskušal priti skozi Čad, pa je nekaj sto kilometrov prevozil šele v enem mesecu," je bil ilustrativen Janin.
 • Izbirni predmeti so vršiček ledene gore, vzroki obremenjenosti, zaradi katere utegne potoniti šolski Titanik, pa ostajajo pod gladino, je bila ilustrativna Zevnikova.