WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
hierarhija samostalnik
1 razvrstitev po položaju
hierarhija je sistem razvrščanja ljudi ali služb po načelu podrejenosti in nadrejenosti glede na položaj ali funkcijo, navadno znotraj ustanove ali organizacije
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Hitro je napredoval v cerkveni hierarhiji in postal vidna oseba francoske katoliške cerkve.
  • Japonske organizacije ne temeljijo na strogi hierarhiji, ki je tipična za birokracije.
  • Verjel je v nujnost družbene hierarhije in ni nikoli zagovarjal enakosti vseh ljudi.
  • Lebed je bil pač previsoko v sovjetski vojaški hierarhiji, da bi ga spustili v tujino.
  • Tistega, ki v strankarski hierarhiji ni dovolj visoko, kandidirajo tam, kjer stranka tako in tako nima nobenih možnosti.
  • Začudenje ob tako nenavadni postavitvi za današnji čas je dobilo ustrezno razlago v tradicionalni japonski hierarhiji.
  • Več zgledov ...
  • Bal se je, da bo organizacijska hierarhija ovirala timsko delo, zato je ustvaril sistem elektronske pošte, po katerem mu lahko vsak izmed 90 tisoč zaposlenih v podjetju pošlje zasebno sporočilo o morebitnih problemih ali predlogih izboljšav.
  • Izbor je, kot pojasnjuje recenzentka Dubravka Ugrešič, hkrati arbitraren in nearbitraren, sicer brez vrednostne hierarhije, a vendar iz prevladujočega uradnega, torej moškega vrednostnega sistema.
  • Po Skrivnih dosjejih sodeč je to notranja hierarhija reda "vojaških menihov" oziroma vitezov templjarjev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Koga pa ne bi ganil vzpon sirote z nič do najvišjega mesta v ameriški državni hierarhiji ?
  • Cerkev je župnike obsodila moralno - z izjemo monsignorja, ki je izgubil visok položaj v cerkveni hierarhiji.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Pri molži z robotom je manj težav z vzpostavljanjem hierarhije med živalmi.
  • Sicer ne dajete veliko na mnenje drugih, toda občasno se le zaveste hierarhije med ljudmi.
  • V okviru magistrske naloge raziskujem mlade in hierarhijo med spoloma, kjer sem poleg razlik povsod ugotovila vodečo vlogo moškega.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Cene so namreč bolj ali manj ustaljene že dobro desetletje in zrcalijo hierarhijo v moštvih.
  • Kako je z učenjem francoščine in navajanjem na spremenjeno kulturo in hierarhijo v banki?
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Michael Schumacher je z zmago na dirki za veliko nagrado Evrope na dirkališču Nuerburgring znova vzpostavil hierarhijo v družini Schumacher.
  • Raje ima pse kot ljudi, kajti živali ne govorijo; ima svojo hierarhijo : psi, konji, moški, ženske.
  • Scientološka cerkev ima podobno hierarhijo kot katoliška.
  • Ni upošteval konvencionalne hierarhije med študenti in profesorji, niti ni poučeval v ustaljenem smislu.
  • Nekoliko namreč poznam univerzitetno hierarhijo in vem, da se tam ne prebiješ, če nisi zares najboljši.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Narava ne pozna človeške hierarhije in se ne zmeni za kralje.
  • Budizem ne pozna tolikšne hierarhije kot katoliška vera in nima izključno enega vodje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tukaj je obstajala jasna funkcionalna hierarhija hlapcev in dekel.
  • Volkovi navadno živijo v krdelih, kjer vlada natančno določena hierarhija.
  • V tej hierarhiji je na višji stopnji institucija, ki je zelo podobna mravljišču, kjer vlada specifična hierarhija.
  • V policiji velja hierarhija, kjer sta strokovnost in zakonitost še posebej poudarjeni.
  • Gre za zelo zapleten sistem medsebojnih odnosov, ki temeljijo na hierarhiji.
  • Spodbudno pa je tudi dejstvo, da tovrstna vzgojna interakcija ne temelji na hierarhiji in avtoriteti, marveč je popolnoma enakopravna.
  • Več zgledov ...
  • V splošnem Komarjeva filozofija temelji na hierarhiji pojmov, katere vrh predstavlja Bog.
  • Zanimivo je, da nimate hierarhične lestvice, ni tistih, ki komandirajo, in onih, ki delajo. Zakaj? Hierarhija ustvarja negativno vzdušje in je slaba za kolektivni duh ter motivacijo.
 •  [najti, dobiti  [visoko, trdno, svoje mesto v hierarhiji / položaj v  [kulturni, cerkveni, družbeni, politični hierarhiji
  • Pes bo dober čuvaj samo takrat, ko bo poleg prostora za spanje in polne sklede deležen pozornosti in naklonjenosti, dobiti pa mora tudi trdno mesto v družinski hierarhiji.
  • Mobifon je še v hiši in je končno našel svoje mesto v hierarhiji človekovih pomagal.
  • Naročnine nisem obnovil, a mobifon si je kmalu zatem vsaj začasno našel koristno mesto v hierarhiji našega gospodinjstva.
  • Toda danes si pisatelj vendarle ne deli Kasandrine usode, saj v glavnem uživa ugleden položaj v kulturni hierarhiji.
  • Več kot polovica nemških vernikov je evangeličanske vere, ki ženskam dovoljuje enakopraven položaj v cerkveni hierarhiji.
  • V papuanskih skupnostih igrajo pomembno vlogo obredi in ceremonije, kot je dajanje daril, tudi pri določanju položaja v družbeni hierarhiji.
 • imeti jasno  [izdelano, opredeljeno hierarhijo
  • Usmerjena je k opravljanju rutinskih in standardiziranih nalog in ima jasno opredeljene hierarhije.
  • Ti so ponavadi v eni stavbi in imajo jasno izdelano hierarhijo, mnogi imajo celo direktorja.
 •  [biti na vrhu hierarhije
  • Pravimo, da so odnosi v družini hierarhični in da so starši na vrhu hierarhije.
  • Tisti na vrhu hierarhije ohranjajo nadzor nad vsemi pomembnimi odločitvami.
Na vrh
 
1.1 vrh, elita
hierarhija so ljudje na najvišjih položajih, ki vodijo določeno ustanovo ali organizacijo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Teze, ki so nastajale znotraj cerkvene hierarhije, so imele odmev tudi v občestvu.
  • Zagreb, kjer je bil sedež jugoslovanske škofovske konference, je bil v odnosu do nove države mnogo trši kot slovenska cerkvena hierarhija.
  • Li Peng je zdaj predsednik najvišjega zakonodajnega telesa in drugi človek v kitajski partijski hierarhiji.
  • Zdaj pa sta prišla na dan holokavst in nerazumljivi molk, ki se je vanj ovila katoliška hierarhija.
  • Obstaja vsaj en dokumentiran primer, ko je dr. Rode posegel v resne politične debate, ki so sem odvijale v samem vrhu vesoljne katoliške hierarhije.
  • Obtožila je ameriško katoliško hierarhijo, da »upogiba hrbtenico in da hoče začeti z ničelne točke«.
Na vrh
2 razvrstitev po pomembnosti
hierarhija VREDNOT, POTREB ali POJMOV je njihova razvrstitev po pomembnosti, navadno znotraj posameznega področja
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Evropa mora razviti skupen sistem in hierarhijo vrednot, pa tudi skupen jezik, če misli resno konkurirati globalizaciji.
  • Od tod izhaja, da brez zavestno zastavljenih kriterijev in hierarhije vrednot sploh ni mogoče smiselno govoriti o vrednotah kot takih in o moralnih vrednotah posebej.
  • Teorija hierarhije potreb Maslowa je zelo uporabna, ker povezuje potrebe z obnašanjem ljudi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Menim, da je potrebno vzpostaviti hierarhijo plač v javnem sektorju in poenotiti izhodišča.
  • Predvsem pa moramo določiti hierarhijo vprašanj: ugotoviti načine razmišljanja o viru, ki ga naša vprašanja želijo predstaviti.
  • Upoštevam strogo hierarhijo osvetlitve glede na pomembnost stavb.
  • Zaradi nezmožnosti, da bi tej vsebinski komponenti določili notranjo hierarhijo, ostaja ideja namena le relativna.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V splošnem Komarjeva filozofija temelji na hierarhiji pojmov, katere vrh predstavlja Bog.
 •  [biti na vrhu hierarhije
  • Na zvezni ravni je nadzor nad referendumskim zakonom zelo omejen, ker je na vrhu hierarhije pravnih norm.
Na vrh
 
2.1 računalništvo
hierarhija RAVNI ali PROGRAMOV je njihova organizacija po načelih podrejenosti in nadrejenosti
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ko z datotekami manipulirate, se spomnite, kako deluje hierarhija map.
  • Naštevna polja direktorijev prikažejo hierarhijo map, ki predstavlja strukturo direktorijev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zagotovo pa bo potrebno nekatere izmed teh programov nekoliko novelirati in spremeniti ter vzpostaviti hierarhijo programov.
  • Zanimivost v Analysis Services je, da orodje za določanje ravni preveri vsebino podatkov in opozori, če določimo hierarhijo v napačnem vrstnem redu od spodaj navzgor.
Na vrh