WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
hierarhično prislov
1 glede na položaj
če so ljudje hierarhično razvrščeni, so glede na svoj položaj ali funkcijo drugim podrejeni ali nadrejeni, navadno znotraj ustanove ali organizacije
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nato je bolj konfederacija kot hierarhično urejena vojaška organizacija z enotnim stališčem glede svoje vloge.
  • Popolnoma hierarhično urejena družba ob omenjenih dveh pozna še večje število grofov in vojvod.
  • Otroci spoznajo, da imajo vrstniki različen status v hierarhično organiziranih skupinah.
  • Indonezija je povsem hierarhično organizirana država, v kateri je vsa oblast v predsednikovih rokah.
  • Ne verjamem v komunistične, hierarhično organizirane partije, kot jih poznamo iz zgodovine, kjer se vlada z vrha.
  • Ampak pokrajina ne bo hierarhično nadrejena občinam, konstitutivni element so prebivalci.
  • Več zgledov ...
  • Za dr. Danila Türka se je zato našla hierarhično relativno visoka služba v sistemu OZN.
  • Pri nas ženske v povprečju zasedajo slabše plačana in hierarhično nižja delovna mesta, zato sta njihov vpliv in moč manjša.
  • Ker je napredovanje odvisno od mnenja višje oblasti, se podrejeni klanjajo in prilizujejo svojim predpostavljenim, medtem ko se do hierarhično nižjih vedejo vzvišeno.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Kriminalna združba je bila hierarhično organizirana in je imela organizatorja, pomagače, izvajalce ...
Na vrh
 
2 glede na pomembnost
če so stvari ali pojmi hierarhično urejeni, njihova razvrstitev temelji na pomembnosti, navadno znotraj posameznega področja
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Imate veliko idej, ki so nekako hierarhično strukturirane.
  • Prenašanje znanja je v Evropi še vedno precej hierarhično urejeno, torej poteka od zgoraj navzdol.
  • To je temeljna zakonodaja, ki se ne opira na hierarhično višjo zakonodajo.
  • Ali je to zgolj hierarhično najvišji pravni akt, matica pravnega sistema, kot jo je poimenoval Kelsen?
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Je sploh mogoče hierarhično razvrstiti vrednote, kot so zabava, ustvarjanje, ljubezen do domovine, prijateljstvo, dobra hrana?
  • Hierarhično razvrstite svoje strahove.
Na vrh
 
2.1 v računalništvu
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Datotečni iskalnik Finder ostaja skoraj enak kakor v DP 3, simpatična novost je pogled na mape in datoteke v hierarhično urejenih stolpcih.
  • Razvojno okolje spremlja vsak vnos in z nastajanjem dejavne strani gradi tudi hierarhično urejeno drevo vseh njenih elementov.
  • Meniji povezav so fantastični za hierarhično organizirane strani, za kazala, ali pa za navigacijo med več stranmi.
Na vrh