WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
hierarhičen pridevnik
1 razvrščen glede na položaj
hierarhičen ODNOS, USTANOVA ali DRUŽBA temelji na strogem razvrščanju posameznikov glede na njihov položaj, funkcijo ali pomembnost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obrt je bila namreč utemeljena v starodavnem hierarhičnem odnosu mojster - pomočnik - vajenec.
  • Čutil sem, kako se med nama vzpostavlja hierarhičen odnos. Po napetem obredu sem bil vselej popolnoma izmučen, ampak opogumljen.
  • To pomeni, da gre za hierarhične odnose; eni odločajo, drugi odločitve izvajajo.
  • Po načinu pokopavanja in raznovrstnosti grobov je mogoče sklepati o hierarhični ureditvi znotraj družine.
  • Ta lahko sestoji iz majhnega števila predanih sodelavcev iz različnih oddelkov in različnih strokovnih in hierarhičnih ravni.
  • Za univerzo je značilna toga hierarhična organizacija, ki se lahko primerja le s cerkvijo in vojsko.
  • Več zgledov ...
  • V sistemu naprav bluetooth obstaja hierarhična ureditev, in sicer ena izmed naprav prevzame vodilno vlogo.
  • Vizita ohranja in perpetuira gospostvo zdravnika in kot ceremonija vzpostavlja hierarhični red bolnišnice prav z vidnostjo zdravnika.
  • Poleg tega je bilo zanimivo opazovati tudi hierarhično razmerje med vajenci in mojstri.
  • Ko so se pogovarjali o najboljših možnih načinih zdravljenja, je bil v središču pozornosti bolnik in ne hierarhični položaj zdravnika.
  • V zadnjih letih so se moški sindikalisti odločili predvsem za taktiko hierarhičnega razvrščanja, saj je zakonodaja otežila izključevanje žensk iz številnih področij zaposlovanja.
  • Pri postopku iskanja nadarjenih za šport torej izbiramo takšen način, ki omogoča hierarhično kategorizacijo športnih panog glede na strukturo posameznikovih antropoloških obeležij.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Pravimo, da so odnosi v družini hierarhični in da so starši na vrhu hierarhije.
  • Razmerje med občino in regijo ni hierarhično. Občina in regija sta vzporedni enoti.
  • Oblast v samostanu je bila hierarhična. Njen zastopnik je bil opat.
  • Razporeditev ni hierarhična, ni razvidno, kdo bo igral kakšno vlogo, kdo je prvi inštrument.
  • Njihova družba je hierarhična in jo sestavlja več dednih razredov. V deževnem obdobju člani rodu kolektivno obdelujejo zemljo: proso, oves in koruzo pridelujejo za lastno prehrano, bombaž, tobak in zemeljske oreške pa za prodajo.
  • Tradicionalna kulturna sprememba je hierarhična. Vsiljena je z vrha in - ne deluje. Prava kulturna sprememba se zgodi, ko izjemni posamezniki ali pač samo ljudje, ki zmorejo navduševati ali navdihovati, vplivajo na soljudi, da se spremenijo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Cerkev je namreč avtoritarna, strogo hierarhična družba in zato teži k notranje totalitarni družbeni strukturiranosti.
 • vzpostaviti hierarhično  [lestvico, verigo, strukturo
  • Tako kot samci drugih živalskih vrst, fantje zelo zgodaj vzpostavijo hierarhično lestvico odnosov.
  • Da bi vzpostavil nekakšno hierarhično verigo, sem jaz pomignil še N. in pričeli smo jemati z mize, N. z nekoliko kislim obrazom.
 •  [visoko, nizko na hierarhični  [lestvici
  • Miran Tepeš kotira zelo visoko na hierarhični lestvici sicer zelo okostenele Mednarodne smučarske zveze (FIS).
  • Ko je najplodnejša, se z njo lahko parijo samo samci, ki so visoko na hierarhični lestvici.
  • A odgovorni minister te skupine Ian McCartney je relativno nizko na hierarhični lestvici, zato so se pojavili dvomi o učinkovitosti tega podjetja.
 •  [nazadovati, zdrsniti, napredovati, vzpenjati se po hierarhični lestvici /   [zdrsniti po hierarhični lestvici navzdol
  • Dosedanji trener Vlado Badžim je torej že po eni tekmi nazadoval po hierarhični lestvici, saj je spet postal pomočnik trenerja.
  • Pri Putinu pa ni užival zaupanja in je naglo zdrsnil po hierarhični lestvici navzdol.
  • Zlezla je po hierarhični lestvici navzgor in nekje na poti srečala očka.
  • V vrstah laburistov je po hierarhični lestvici izredno hitro napredoval.
  • Višje ko se človek vzpenja po hierarhični lestvici, bližje ko je vrhu poslovnega Olimpa, večji je vpliv zunanjosti na uspeh in učinkovitost.
  • Še v polpretekli zgodovini so bili vsi Fiatovi direktorji Italijani, večinoma so se do vodstvenega položaja povzpeli po hierarhični lestvici domače hiše.
Na vrh
 
2 stopenjski
hierarhični SISTEM ali STRUKTURO sestavljajo elementi, ki so v jasnem razmerju podrejeni enim in nadrejeni drugim, navadno v obliki piramide
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Toda tudi v Ameriki je pot do vrha hierarhične lestvice v tehnoloških podjetjih dolga in trnova.
  • Novi urad bo imel široke pristojnosti in strogo hierarhično strukturo.
  • Hierarhična piramida, ki je značilna za totalno ustanovo, se je sesula in način dogovarjanja o delu je postal horizontalen.
  • Kitajska pozna zelo avtoritativni hierarhični sistem vladavine.
  • Musek (1993) navaja tudi hierarhični model vrednot.
  • Med novostmi sta stiskanje podatkov na diskih in podpora za hierarhične pomnilniške sisteme.
  • Več zgledov ...
  • Cela skupnost je po hierarhičnem redu bdela pri umirajočem.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Novi urad bo imel široke pristojnosti in strogo hierarhično strukturo.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Infrastruktura je hierarhična in se deli na območja, ki pripadajo posameznim znamkam kreditnih kartic.
  • Znanje ni hierarhično, temveč je v nekih razmerah pomembno ali pa ne.
 •  [razvrstiti, razporediti po hierarhični lestvici
  • Tako kot je Chomsky oblikoval teorijo o tvorbno - pretvorbni slovnici kot sestavom pravil za oblikovanje povedi, sta tudi Jackendoff in Lerdahl (1983, nav. po Ben Tal 2001) poskusila različne dejavnike glasbe razporediti v hierarhično strukturo.
  • Maslow (1943) domneva, da je najprimernejše gledati na potrebe, kot da so razvrščene po hierarhični lestvici.
Na vrh
 
2.1 v računalništvu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med novostmi sta stiskanje podatkov na diskih in podpora za hierarhične pomnilniške sisteme.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Večina računalniških sistemov pomoči je hierarhičnih. Začnemo s seznamom ali menijem glavnih tem; ena izbira nas vodi do seznama podtem, ki nato vodijo do informacije o konkretni temi.
  • Podatki v INI datotekah niso hierarhični in so razporejeni poljubno.
Na vrh