WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
habitat samostalnik
1 življenjsko okolje
biologija
habitat je naravno okolje, v katerem živi določena žival ali rastlina
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gomolji orhidej so idealni za prenos v naravni habitat, saj so odporni proti poškodbam in imajo veliko možnosti za preživetje.
  • Trnovska planota in vsi visoki kraški grebeni z edinstvenimi naravnimi habitati so močno ogroženi.
  • Začeli smo s proučevanjem vodnih habitatov in v ta namen organizirali skupine za preučevanje kačjih pastirjev, dvoživk in rastlin.
  • Ostrižnjaki imajo svoje določene niše v skoraj vsakem vodnem habitatu in tako so se razvile najrazličnejše telesne oblike in navade.
  • Projekt bodo nadaljevali s popisom rečnih habitatov, pri čemer bodo posvečali pozornost obliki in podrobnosti struge reke in rečnih bregov (predvsem rastlinstvu in pticam).
  • Zahtevana dokaj natančna (celo vrstna) identifikacija organizmov pa še posebno zgubi pomen, če podvomimo o reprezentativnosti zbranih bioloških vzorcev, bodisi zaradi neprimerno izbranega časa oziroma sezone raziskav bodisi zaradi neprimerne izbire dela rečnih habitatov, ki se morajo zaradi poenostavitve prepogosto bolj ali manj pokrivati z odvzemom kemijskih vzorcev.
  • Več zgledov ...
  • Večina teh živali lahko preživi le v zaščitenem gozdnem habitatu.
  • Pogosto se pojavi tudi vprašanje o upravičenosti in smiselnosti neposrednega plačila kmetu za ohranjanje traviščnih habitatov in kulturne krajine, kar v številnih krogih še vedno vzbuja neutemeljene pomisleke.
  • Vsi traviščni habitati na kraških vrhovih, ki so dom raznoliki in endemični favni, so zdaj v nevarnosti zaradi gradbenih načrtov.
  • Dokument je bil eden prvih in celovitejših pregledov stanja favne v podzemnih habitatih in je podal prve smernice za njeno zaščito na evropski ravni.
  • V občini Cerknica pa bodo že po novem letu začeli popisovati najbolj ogrožene habitate in živalske vrste.
  • Najbolj ogroženi habitati so mokrišča, kraške vode, suha travišča ter obalni morski in rečni ter gorski ekosistemi.
  • Osnutki možnih trajnih rešitev že obstajajo in segajo od izgradnje nadomestnega habitata do izgradnje podhodov pod cesto.
  • Republiški zavod za varstvo okolja opozarja, da obljubljene selitve v nadomestne habitate ne morejo nadomestiti naravnih ekosistemov in unikatnosti obstoječega prostora, zato odločno nasprotujejo potopitvi porečja Save Dolinke pod Bledom.
  • To mokrišče je edino v Sloveniji z mešano sladko in slano vodo, kar je edinstven habitat za izjemno veliko število ptic in redke rastlinske vrste.
  • Naravovarstveniki pa opozarjajo, da je to območje edinstven habitat, kjer živijo številne ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki bi jim vetrna elektrarna uničila življenjsko okolje.
  • Tudi trstišča v Sloveniji so redek in ogrožen habitat, zato jim je treba nameniti posebno pozornost.
  • Z izvedbo predvidenih omilitvenih ukrepov bo vpliv na te segmente okolja zmanjšan, razen v primeru vplivov na relief, na redke in ogrožene habitate ter na naravne vrednote.
  • V obeh skupinah je precej vrst, ki so pri nas redke in ker rastejo v zelo občutljivih habitatih, kakršno je barje Ledina, močno ogrožene.
  • Še bolj občutljivi habitati so mokri travniki, ki so za zdaj najbolj bogati z življenjem.
  • Ta greben v Karibskem morju je pravo mesto središče različnih habitatov.
  • Obiskovalec si lahko ogleda različne habitate, tudi življenje v plitki vodi v morju, pri čemer lahko celo najmanjši vidijo, kako se ribe pasejo po dnu akvarija.
  • Pomemben pa je seveda tudi vpliv na celotni ekosistem, kjer je kmetijstvo samo en segment celotnega mozaika, treba je dodati še gozdove in številne habitate.
  • V kontekstu brezbrižnosti moramo opazovati tudi uničevanje številnih naravnih habitatov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ohranjen gozdni ekosistem je v slovenskem merilu tudi izjemen habitat ptic.
  • Ljudje se v sodobnosti čedalje bolj približujemo habitatom živali, kar pomeni večjo stopnjo prenašanja infekcij.
  • Močnejši tok nosi več peska, zasipa tolmune in uničuje habitate rib.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tako kot orjaškega pando jo je prizadelo uničevanje habitata, istočasno pa je zaželen plen lovcev.
  • Tudi če bi s sedanjo stopnjo uničevanja habitatov nadaljevali samo v gozdovih in koralnih reliefih, bo konec 21. stoletja za vedno izgubljena polovica vseh rastlinskih in živalskih vrst.
  • Zaradi raznolikosti habitatov živijo tu mnoge vrste živali in rastlin.
  • Izredna raznolikost habitatov in živalskih vrst je predvsem zasluga ljudi, ki svojega naravnega okolja niso osiromašili.
  • Zelenci so naravni rezervat tipološko bogatih vodnih biotopov in redek hidrološki kompleks z visoko stopnjo ohranjenosti in veliko pestrostjo habitatov, življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst.
  • S tem na širšem območju izgubljamo pestrost habitatov, to pa počasi pripelje do resnega osiromašenja pestrosti tudi na vrstnem nivoju.
  • Več zgledov ...
  • Dodajajo, da so v tujini ugotovili negativen vpliv vetrnih elektrarn na naravo zaradi izgube habitata, pri pticah pa še zaradi trkov v vetrne turbine.
  • Tigri so po vsem svetu ogroženi zaradi divjega lova, izgube habitata in neupoštevanja blizu živeče populacije.
  • Posledica tekmovalnosti in plenilstva je različna izbira habitata in hrane, zato se tekmovalnost med velikimi in manjšimi primerki navadno manjša.
  • Raziskovalce je zanimalo, kako na aktivnost, premike in izbiro habitata posameznih medvedov vpliva kulturna krajina, katere so ovire za gibanje medvedov, odnos ljudi do teh živali ...
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ampak tudi na jugu precej uničujejo habitate, ker ne kmetujejo učinkovito.
  • Tako ravnanje tudi moti prostoživeče živali, uničuje habitate in vpliva na porušitev naravnih ravnovesij.
  • Okoljevarstveniki pa poudarjajo, da bodo hidroelektrarne močno posegle v reko in uničile številne habitate, zato že organizirajo proteste.
  • Predstavniki krajevne skupnosti Rakitovec so obljubili, da bodo sodelovali v akcijah, ki naj bi pomagale ohranjati ogrožene habitate in vrste in pri obnavljanju prostorov za informacijsko - razstaviščno točko.
  • Ta knjiga naj bo vsem v spodbudo in zavedanje, da moramo ohranjati edinstveni habitat seččoveljskih solin, saj pod gladino skrivajo bogat svet, vreden varovanja in obččudovanja.
  • Vrste so zelo občutljive za kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so za človekove vplive zelo občutljivi.
  • Več zgledov ...
  • Nekatere rastline rodu Lepidodendron so bile glede življenjskega okolja razmeroma tolerantne, medtem ko so druge naseljevale bolj vlažne habitate.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • habitat  [ki
  • Natura 2000 je namenjena ohranitvi živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki in na evropski ravni ogroženi.
  • Ena od teh vrst rib je soočena z uničenjem svojega habitata, ki je omejen na en sam naravni vodni izvir.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kjer 
  • Ekstremofili so organizmi, ki uspevajo v okoljih oziroma habitatih, kjer eden ali več ekstremnih dejavnikov preprečuje uspevanje večini organizmov.
  • Tretja nevarnost so pesticidi, ki učinkujejo na vse nevretenčarje in vplivajo na širša območja, sežejo tudi v še ohranjene naravne habitate, kjer bi metulji lahko preživeli.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Knjiga velikega formata s fotografijo medvedje glave na naslovni strani v podnaslovu pojasnjuje, da gre za velike zveri, katerih habitat se vse bolj krči.
  • Njen gnezditveni habitat se vidno krči, zato je vključena v Rdeči seznam ogroženih gnezdilk Slovenije pod kategorijo E 2. c (enako kot veliki skovik).
Na vrh