WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
glavnica samostalnik
1 osnovi del dolga ali naložbe
finance
glavnica je vsota denarja, ki si jo je kdo izposodil ali investiral in ki ne vključuje obresti
 •  
  • Ob najetju posojila je glavnica znašala 70 milijonov tolarjev in zanjo sta Start in IMP SKIP zastavila svoje nepremičnine.
  • Po 20 letih posojilojemalec banki torej povrne 37.200 evrov glavnice (155 evrov krat 240 mesecev) in nekaj manj kot 35.000 evrov obresti (145,83 evra krat 240 mesecev), kar skupaj znese 72.200 evrov.
  • Dejstvo je, da politične akrobacije večajo zavest o tveganju, ki se mu izpostavlja tisti, ki svoj denar vloži v vrednostne papirje, ki nimajo zajamčene glavnice.
  • Ko govorimo o glavnici pri varčevanju, le-ta predstavlja znesek, ki ga varčujemo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za poplačilo zapadlih glavnic in obresti se bo Dars moral v prihodnjih 30 letih dodatno zadolžiti za 1,047 milijarde evrov.
  • Mesečni obrok se prvih šest mesecev odplačevanja ne spreminja, potem se spremeni na vsake pol leta, pri izračunu pa upoštevajo še neodplačano glavnico, preostalo odplačilno dobo, takrat veljavno vrednost 6-mesečnega Euribora in s pogodbo določeni pribitek.
  • Obresti tečejo in osnovna glavnica se dviguje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V primeru, da banka ne bi preračunala in spremenila odplačilnega roka, bi se lahko zgodilo, da bi glavnica kredita kljub odplačilom naraščala in bi kredit ne bil odplačan v predvidenem roku.
  • Odbor za finance naj bi podal stališče, ali bo država jamčila zgolj za glavnico posojil, ali tudi za obresti in druge stroške.
  • Glavnica obveznic dospe v izplačilo deset let po izdaji in obresti od obveznic znašajo 5,5 odstotka na leto.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Preprosto nista zmogla več odplačevati niti obresti, kaj šele glavnico.
  • Na tožilstvo je 7. oktobra lani podal ovadbo zaradi suma goljufije zoper zakonca Sadar, saj je menil, da sta ga ogoljufala, ker svojega denarja tedaj, ko bi mu morali izplačati glavnico, ni dobil.
  • Po tem predlogu naj bi občina plačala le glavnico, okrog 120 milijonov tolarjev obresti pa naj bi odpisali.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Ugotovljeno je bilo, da glavnica terjanih sredstev znaša 380.000, obresti pa dobra dva milijona tolarjev.
  • Obresti zapadejo v izplačilo enkrat na leto, celotna glavnica pa se izplača ob zapadlosti, 27. septembra 2011.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Podjetje je državi ponudilo odplačilo glavnice, ki bi jo z dva milijona nemških mark vrednim premoženjem podjetja lahko plačalo, in zaposlitev za okoli dvesto delavcev.
  • Stranki naj bi se o višini glavnice strinjali, opredeliti pa morajo še zamudne obresti.
  • Obresti se obračunavajo od vsakokratnega stanja glavnice.
 • GLAGOL+h+SAMOSTALNIK3 
  • Zato je tudi nagovarjala tiste, ki so prišli po obresti, naj jih raje pripišejo h glavnici.
  • V času moratorija se obresti pripisujejo h glavnici in jih posojilojemalec lahko plačuje ob zapadlosti.
  • Pravijo, da bi bilo treba h glavnici prišteti tudi zakonite obresti.
  • Glede tega je bil lani sicer dogovorjen pobot, vendar se del delavcev z dogovorom, ki je njihove zahtevke znižal s 16 na približno 2 in pol milijona mark - v zameno, da se odpovejo glavnici, dobivajo del obresti - ne strinja.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Obrestna mera bo odvisna od bonitete kreditojemalca (dober komitent bo deležen ugodnejše), maksimalno pa bo 12,5-odstotna in jo bodo obračunavali od padajoče glavnice.
  • Obrestni račun - je takšen način izračunavanja obresti, ko obresti ves čas računamo od začetne glavnice ne glede na to, koliko kapitalizacijskih dob je preteklo od nastanka dolga do vračila denarja.
  • Najmanj šest mesecev mora preteči, preden dobi kredit, vendar mu kreditodajalec ob odobritvi zaračuna 5-odstotno provizijo od posojenega zneska, že vplačan denar pa mu odbije od glavnice za vračilo.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Sicer ima Acroni za strateške naložbe petletne kredite z enoletnim moratorijem na glavnico, ki jih začnejo odplačevati po enem letu, ko nova naprava steče in sama sebe plačuje.
  • Mogoče bi pokojninske bone celo sprejel, ampak samo v primeru, če bi bile zakonite zamudne obresti na glavnico takoj izplačane v gotovini.
  • Zato odbor predlaga v enem od svojih stališč (v prvi alinei svojega tretjega stališča, ki je pravzaprav najbolj pomembno), da se zaveže Vlado, da naj predvideno obrestno mero na glavnico zniža.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Lastna sredstva in tuja posojila naj bi se natekala od letošnjega leta do leta 2001, država pa bi dala poroštvo za glavnico (119,75 milijona mark), obresti in stroške.
  • Ti od države terjajo skupaj 250 milijonov tolarjev, pri čemer zamudne obresti za glavnico znašajo 35 milijonov tolarjev.
  • Tako je predvideno, da bodo Slovenske železarne d. d. zmožne odplačevati obveznosti iz kreditov, najetih na podlagi zakona o jamstvu republike Slovenije za kredite in trajna obratna sredstva, vsota za glavnico in obresti teh kreditov pa se bo konec tega leta vrtela okrog 94 milijonov mark (glavnica znaša 87 milijonov mark).
  • Tudi znesek odplačil za glavnico in obresti v primerjavi s celotnimi prihodki ni problematičen.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ob tem je vlada zamolčala, da je ministrstvo za gospodarske zadeve z bankami že sklenilo poroštvene pogodbe, v katerih država bankam jamči za glavnico in tudi za obresti.
  • Za prodajo so se odločili zaradi visokih stroškov odplačevanja posojila, saj so morali za glavnico in obresti vsak mesec odšteti 3,5 odstotka mesečne realizacije.
  • Občina je predlagala različne rešitve, od tega, da bi jim v bolnišnici popolnoma odpisali obresti do tega, da bi se ločeno pogajali za glavnico in obresti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Konec prihodnjega leta zapadejo prva izplačila glavnice za denacionalizacijske obveznice, s čemer se bodo Sodove obveznosti precej povečale.
  • Savinjske novice ob tem podatku tudi navajajo, da je občina Nazarje odplačala tudi 6,5 milijona tolarjev glavnice za kredit, ki so ga najeli v višini 130 milijonov tolarjev za gradnjo nove šole.
  • Glavnico za posojilo odplačujejo septembra in takrat znašajo obveznosti skoraj 100 milijonov tolarjev.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ker boste v kratkem kupnino odplačali, vas zanima, koliko obresti vam prodajalec še lahko naloži v plačilo k znesku kupnine, in ker bo glavnica poravnana več kot tri leta pred potekom 10 let, ali imate še kakšen popust na ceno stanovanja.
  • Glavnica bo izplačana v enkratnem znesku ob zapadlosti obveznice 29. junija 2008.
 • obresti od glavnice
  • Šele pozitiven odgovor na to vprašanje bo pojasnil, ali je tožeča stranka upravičena do plačila zahtevanih zakonskih zamudnih obresti od glavnice 30.000 SIT, ki v obravnavani zadevi ni več vprašljiva, ker je o njej pravnomočno odločeno.
  • Samo zamudne obresti od glavnice, izvršilnih in pravdnih stroškov so 42,59 milijona tolarjev.
 • glavnica zapade v  [plačilo, izplačilo
  • Letos naj bi torej zapadla v plačilo glavnica japonskega dolga, ki so ga v SP najeli za odplačilo petih konkrodov, ki so se kasneje izkazali za najbolj zgrešeno investicijo, ki bi si jo lahko privoščili.
  • Kako je z Rogaško, ni popolnoma znano, saj se v dnevnem tisku pojavljajo dokaj nasprotujoči članki, kar investitorje bega ravno toliko, da z njenimi obveznicami ravnajo previdno, v Metalni so nenehni štrajki, poleg tega pa avgusta zapade v izplačilo tudi celotna glavnica.
 • glavnica dospe v  [izplačilo, plačilo
  • Glavnica obveznic dospe v izplačilo 10 let po izdaji, Republika Slovenija pa ima pravico izpolniti svoje obveznosti iz obveznic tudi predčasno.
  • Glavnica dospe v plačilo ob zadnjem izplačilu obresti.
 • glavnica z obrestmi
  • Znesek glavnice z obrestmi je septembra znašal 962 milijonov tolarjev.
  • OBVEZNICA je fiksno obrestovan dolžniški vrednostni papir, s katerim se izdajatelj obveže imetniku obveznice, da mu bo ob dospelosti izplačal glavnico s pripadajočimi obrestmi.
 • glavnica v  [vrednosti, višini [x]  [tolarjev, mark
  • Nekaj ga je še pričakovati po 23. juliju, ko bodo dokončno zapadle državne obveznice devete emisije (RS09) in bo država poleg obresti izplačala tudi celotno glavnico v vrednosti 25,5 milijarde tolarjev.
  • Dolžnik, ki bi moral 5. avgusta 1995 plačati glavnico v višini milijon tolarjev, bi do 1. januarja 2004 po navadnem obrestnem izračunu zamudnih obresti dolgoval skupno 3,050.596 tolarjev.
Na vrh
 
2 premoženje; kapital
ekonomija
glavnica je premoženje podjetja ali druge gospodarske ustanove
 •  
  • Gerozzo je k dva tisoč petstotim funtom šterlingom, kolikor je znašala celotna glavnica te nove enote v Cosimovem bančnem sistemu, pridal več kot tristo funov svojega denarja, in pogodbeno si je zagotovil v zameno eno petino dobička.
  • Leta 1992 so delničarji TKB povečali glavnico s 25 na 35 milijard lir, leta 1994 pa ponovno na 50 milijard lir, vendar to še vedno ni ustrezalo indeksom o premoženju bank, ki so bili predpisani na evropski ravni.
  • V banko, ki je bila dokapitalizirana po sklepu izrednega občnega zbora z dne 11. februarja 1996, je nato s 35,2 odstotkoma družbene glavnice pristopilo bančno združenje Gruppo Bancario Casse Emiliano-Romagnole (CAER) iz Bologne.
  • V Italiji naj bi se ustanovila še ena delniška družba za promet z nepremičninami, v kateri bi lahko do 49 odstotkov delniške glavnice prispevali tudi jugoslovanski državljani.
  • Delniška družba je družba, ki ima osnovni kapital (osnovno glavnico ) razdeljen na delnice.
  • Glavnica Ljubljanske kreditne banke se je povečevala s širitvijo poslov, banka pa je širila tudi področje svojega delovanja.
  • Več zgledov ...
  • Sedaj se bo zadovoljil s četrtino glavnice TMC in delnicami družbe za "rumene strani", ki po svoje predstavlja največjo banko podatkov o poslovnih enotah, pri katerih se zbira majhna in velika reklama.
  • Dotedanji delničarji, večinoma fizične osebe iz vrst pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji in nekatere pravne osebe pod njihovim nadzorom, so se na občnem zboru odpovedali opcijski pravici in s tem dovolili novim članom, da so postali lastniki 44,44 odstotkov družbene glavnice TKB.
  • Ker ni imel zadostne začetne glavnice, je knez pooblastil Jožefa Globočnika, da se zadolži pri različnih ljudeh in nato pomaga speljati gradnjo železarne.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Slejkove firme, ki niso proizvajale in prodajale, a so kandidirale za državna jamstva za izvozne kredite, so propadle, zoper Slejka pa je bila vložena kazenska ovadba zaradi poskusa nezakonitega vplačila glavnice podjetja Optimizem Holding.
  • V včerajšnjih tržaških pogovorih je bilo slišati različne podatke o rdečih številkah, gibljejo pa se od 120 do 200 milijard lir, medtem ko je glavnica banke 70 milijard lir.
  • Naprodaj je bil paket za 54,54 odstotka povečane glavnice hotela.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Prav gotovo, ker je delniška glavnica majhna, bo donosnost teh delnic velika, še zlasti, ker se Splošna plovba lahko odloči in vse te svoje ladje proda in jih seveda tako prelije v dobiček.
  • V ta namen velja izpeljati in podpreti odkup delnic slovenskih in hrvaških bank s podporo italijanskih bankirjev, dokler ne bi dosegli večine v delniški glavnici.
  • S tedanjimi 8 tisoč SIT ustanovne glavnice je postal švicarski Smelt Intag večinski lastnik, preostalih 7 tisoč SIT pa je prispevalo matično družbeno podjetje Smelt.
  • Namesto za tujo so zbrali denar za ustanovno glavnico svoje župnije in jo leta 1909 tudi dobili.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ljudska banka iz Čedada je postala lastnica 80-odstotne glavnice Kmečke banke in bo v vseh njenih poslovalnicah v celoti prevzela bančno dejavnost.
  • Vendar bo Agencija za trg vrednostnih papirjev dovoljevala tudi povečanje glavnice v toku vpisovanja delnic, tako da lahko naberemo tudi do 10 milijard tolarjev.
  • Ker vsi kasnejši dogovori o prenosu ustanoviteljske glavnice in odstopu poslovnega deleža v družbi Terme, d.o.o., Ptuj na Občino Ptuj oz. njene pravne naslednice niso bili uspešni, je Mestna občina Ptuj, ki po posebnem pooblastilu zastopa tudi Občine Destrnik - Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm in Zavrč, vložila tožbo za uveljavitev svojega zahtevka.
Na vrh
 
delniška glavnica
s prodajo delnic pridobljeno premoženje delniške družbe
 • Sicer pa v enem od arhivskih dokumentov piše: "V Italiji naj bi se ustanovila še ena delniška družba za promet z nepremičninami, v kateri bi lahko do 49 odstotkov delniške glavnice prispevali tudi jugoslovanski državljani."
 • Factor banka d. d. je delniška družba, ki posluje od jeseni leta 1993 kot samostojna pravna oseba in s tako razpršeno strukturo delniške glavnice, da ne pripada nobeni bančni ali nebančni skupini.