WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
glagol samostalnik
1 slovnica
glagol je BESEDNA VRSTA oziroma skupna BESEDA za vse besede, ki izražajo neko dejanje, dogajanje ali stanje
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ne le, da slovarji že v osnovi ne pokrivajo dejanske rabe jezika, takemu sistemu bi manjkala tudi sposobnost razpoznavanja različnih oblik iste besede: ne bi vedel, da je »sem« med drugim oblika glagola »biti«.
  • Beseda mana označuje oboje: samostalnik in glagol, prehodne oblike glagola manag, manahi, manangi pomenijo vsebovati mano, učinkovati z mano.
  • Če že ne vemo, kaj sta prava vsebina in pomen glagola čakati, če torej ne vemo čisto prav, kaj« delamo ”, ko čakamo, pa morda vemo ali vsaj čutimo, kaj se, kadar nam res uspe vsaj za hip resnično čakati, dogaja z nami.
  • To je za nekega zapadnika Tudi tu avtor izumi novo besedo za zahodnjaka: namesto occidental uporabi occidenté, v kateri je zabrisano prisoten tudi pomen glagola occire ("ubiti"), evocira pa še pridevnik denté ("zobat").
  • Raba glagola « imeti ” je nerazumna, je naravnost nora v vseh primerih, razen v enem samem, kadar mislimo na iluzijo.
  • V kategorijo lendavščine najbrž lahko uvrstim še uporabo glagola vedeti namesto znati (npr. na str. 35: Ne sprejmeš, ne strinjaš se in ne veš več brez tega obstajati), sklanjanje imena Imre s podaljšavo - j - namesto - t - (Imre, Imreja namesto Imre, Imreta) in pogosto rabo glagola mrziti namesto sovražiti za madžarski nevtralni utál.
  • Več zgledov ...
  • Splošna uporaba glagola poškodovati, ko gre za ljudi, ni dobra.
  • Komunicirajo bolj s pogledi kot z besedami, zato tekstna analiza izvirnika romana kaže zelo pogosto uporabo glagola to watch, gledati; nezmožnost verbalne komunikacije se podaljšuje seveda tudi v neverbalno.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pravljice naj bi bile praviloma daljše, saj beseda izhaja iz nedovršnega glagola praviti, konec pa srečnejši.
  • Ker gre v napovedih vsebine ali dogajanja znanstvenih razprav ali člankov za dejanja istodobnosti, kakor pravi dr. Toporišič: "Pravo sedanjost izražajo navadno le nedovršni glagoli ", je pravda pravzaprav že razsojena:
  • K samostalniku vrnitev sodi seveda dovršni glagol vrniti in vrniti se, k samostalniku povratek pa dovršnega glagola povratiti v slovenščini sploh ni, temveč je le nedovršni glagol povračati in povračati se, kakor je seveda tudi brezpredponski vračati in vračati se.
  • Med raziskovanjem rabe dovršnih glagolov je Škrabec opazil lastnost, ki jo je označil kot efektivnost ko nekaj rečemo, s tem opravimo tudi samo dejanje, recimo v primerih, kot so 'obljubim', 'pozdravim' in tako naprej.
  • - V nekem intervjuju je Tolkien povedal, da ga »zabava misel«, da Gospodar prstanov vsebuje nekaj »grozljivih slovničnih napak, ki so za profesorja angleškega jezika in literature rahlo šokantne«, kot je na primer »bestrode« (zajahati) kot pretekli deležnik nepravilnega glagola »bestride«.
  • Vsi, ki smo se kadar koli učili angleščino, se spominjamo mučnega guljenja nepravilnih glagolov, da o težavnosti preteklega pogojnika in številnih fraz ne izgubljamo besed.
  • Več zgledov ...
  • Kdor v pogovornem jeziku vika tako, da uporablja v množini samo pomožni glagol, opisni deležnik oz. pridevniško povedkovo odločilo pa v ednini, namreč ne vika le napol, ampak kar stoodstotno.
  • V govorjenem jeziku se sprega pretežno v sestavljenih oblikah, se pravi s pomožnimi glagoli, vendar nekaj glagolov vsaj v treh časih ohranja nesestavljeno spregatev.
  • Glagol »jebsti« je sprva slovenski glagol, ki poleg »futuere« pomeni tudi »končati, ubiti«.
  • Od tako visoke upravne uradnice državnega zbora bi pričakoval ustrezen slovenski glagol.
  • Beseda rekreacija izhaja iz latinskega glagola recreare, ki pomeni na novo narediti, obnoviti, osvežiti, okrepiti.
  • Samostalnik »figura« izhaja iz latinskega glagola fingo, ki pomeni »upodabljam«; »figura« pomeni rezultat upodabljanja, torej »upodobitev, podoba«.
  • Kar je samostalniška izpeljanka iz angleškega glagola swing, ki med drugim pomeni tudi prosto gibanje ali kroženje.
  • Angleški glagol to challenge pomeni to invite to personal combat (povabiti na dvoboj), samostalnik challenge pa izziv, poziv, vabilo na dvoboj.
  • Da bi izrabili prostor ob vratih med učilnico in jedilnico, so tja, ločeno od enote razreda, zagozdili babilonsko klop, ki je drugim učencem in njihovim zborovsko ubranim premikom nasprotovala z brezbrižnostjo, kadar je izbruhnil družen smeh, ali z otročje vražjim nasmehom, kadar je pozornost sledila bakrenemu brenclju na tablo, posuto z mešanimi ulomki in razpredelnicami angleških nepravilnih glagolov.
  • Iz Slovarja slovenskega kjnjižnega jezika je mogoče izbrskatiokoli 500 različnih glagolov, ki označujejo zlorabljanje ljudi; med njimi so najbolj znani in univerzalni: izkoriščati, zatirati, ubijati, uničevati in mučiti.
  • Angleščina lahko s povezovanjem oblik različnih glagolov izraža veliko več različnih pomenov kot latinščina.
  • Ob nepolnopomenskih glagolih (pomožna glagola biti in postati, naklonski glagoli hoteti, morati, moči, želeti, smeti in fazni glagoli začeti, končati, nehati) stoji povedkovo določilo: Bojan je postal inženir.
  • V PRVO SODIJO NAPAKE, KI SO PRIZADELE POVEDEK, ZNOTRAJ NJEGA PA PREDVSEM NAKLONSKI GLAGOL (POLOVICA NAPAK).
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • En sam glagol ima vsak jezik, ki se ne le pomensko, temveč tudi ontološko razlikuje od vseh drugih, ki pomeni in poimenuje tisto temeljno in najsplošnejšo aktivnost, ki vse druge, poimenovane in pojmovane z drugimi glagoli, šele omogoča in se vanj vse te posamezne delne aktivnosti v večjem ali manjšem posredovanju tudi izlivajo in zlivajo v celoto, cilj in smisel vsega, kar lahko pomeni in opiše kateri koli glagol.
  • Glagol ima najmanj deset različnih predponskih položajev in več deset različnih predpon.
  • Glagoli izražajo tudi število.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Lahko govorim o tem, kako uporablja glagole, zvoke ali prelome vrstic, potem pa lahko učenci kaj podobnega poskusijo tudi sami.
  • V mojem originalnem besedilu pisma uporabljam glagol 'drejati', kar pomeni strugati, 'drejar' je strugar.
  • V SKORAJ POLOVICI PRIMEROV (SEDEMKRAT) SO TESTIRANCI UPORABILI GLAGOL V NEUSTREZNEM ŠTEVILU V POVEDI KOLIKO ŠTUDENTOV ŽIVIJO V ŠTUDENTSKEM DOMU.
  • Kot seme ideje lahko uporabite tudi glagole.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK 
  • Glagol biti je temeljni glagol od jezika do filozofije, je sam po sebi križišče med njima, včasih se zdi, da celo že zapušča jezik in se seli v filozofijo, kakor je to denimo pri ruščini, kjer ga v navadnem govoru izpuščajo in ga uporabljajo samo še v rezerviranih primerih, predvsem v filozofskih in znanstvenih stavkih.
  • Neujemanje glagola biti z deležnikom število deležnika se ne ujema s atevilom pomožnega glagola biti.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki+... 
  • glagol,  [ki
  • Kruša izvira iz glagola, ki pomeni »zdrobiti«.
  • Aktivnosti vedno opredeljujemo s pojmom, ki izhaja iz glagola, ki opisuje aktivnost.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Beseda vozišče izhaja iz glagola voziti.
  • Gihad izhaja iz glagola gahada, z osnovnim pomenom truditi se, naprezati se.
  • Kruša izvira iz glagola, ki pomeni »zdrobiti«.
  • Toda ljubša mi je drugačna razlaga, tista, po kateri naziv izvira iz glagola lindern, ki pomeni lajšati, blažiti, ublažiti, omiliti.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • DELEŽ TISTIH, KI SO TAKO PRI PRVEM KOT PRI DRUGEM TESTIRANJU NAMESTO GLAGOLA V OBLIKI ZA EDNINO UPORABILI GLAGOL V OBLIKI ZA MNOŽINO, JE OSTAL SKORAJ NESPREMENJEN (V PRVEM 47 % TESTIRANCEV, V DRUGEM 50 %).
  • Latinska glagola v velelniški obliki honora in respecta se tako zlijeta v novega skupnega: adora!
  • V PRVIH OSEM POVEDI SO TESTIRANCI VSTAVLJALI SAMOSTALNIK ALI PRIDEVNIK V PRAVILNI OBLIKI, V DRUGIH OSEM POVEDI PA GLAGOL V PRAVILNI OBLIKI.
  • Pišemo v tretji osebi, le izjemoma uporabimo glagole v neosebni obliki.
 • glagol  [... pomeni
  • V slovenščini besede primo namreč nimamo in je v to besedno zvezo prišla iz srbščine, kjer glagol primati pomeni sprejemati.
  • Izraz so v južni Evropi, Italijani, Španci in Francozi, prevzeli iz arabščine, kjer glagol gharrafa pomeni črpati, zajemati, samostalnik gharraf pa lonček za pitje
 • samostalnik in/ali glagol / glagol in/ali samostalnik
  • Beseda mana označuje oboje: samostalnik in glagol, prehodne oblike glagola manag, manahi, manangi pomenijo vsebovati mano, učinkovati z mano.
  • Če se namreč rimajo samo besede nominalnega ali posebej verbalnega niza, ne pa mešano, deluje to bolj puščobno, zakaj polno zazveni rima šele tedaj, ko se zvočno ujameta recimo samostalnik in glagol.
  • Po razlagah filozofa Villiema Flusserja je beseda design v angleškem jeziku glagol in samostalnik hkrati.
  • Vsak par otrok pove ime in tako dobimo dolgo poved, v kateri naštevamo imena ter glagole in samostalnike postavimo v množino (npr. Katka, Binko, Lenčka, Tone, Lija, sestrica, Minka in Bučko češejo pse s krtačami.
 • glagol in pridevnik / pridevnik in glagol
  • Glagolov in pridevnikov ni, uporaba besede v množinski obliki je dovoljena le izjemoma,« pojasnjuje dogovorjena pravila Kihov glavni in odgovorni urednik Vinko Korent.
  • - Učenec tvori iz samostalnika zgodovina nove samostalnike, glagole in pridevnike (korelacija s slovenskim jezikom), jih med seboj smiselno povezuje v nove zgodovinske pojme, kot: zgoditi se, zgodovinski dogodek ...
  • Trdil je, da se socialni razredi izrazito razlikujejo v načinih, na katere uporabljajo jezik: posamezniki iz srednjega in višjega razreda praviloma rabijo t. i. elaborirani kod jezika, za katerega je značilna raba širokega spektra samostalnikov, pridevnikov in glagolov in mnogo razlag za stvari, na primer, kadar starši govorijo s svojimi otroki.
  • Se je slovenski besednjak zožil na preproste črno - bele pridevnike in glagole ?
Na vrh
 
dovršni glagol
glagolski vid
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med raziskovanjem rabe dovršnih glagolov je Škrabec opazil lastnost, ki jo je označil kot efektivnost ko nekaj rečemo, s tem opravimo tudi samo dejanje, recimo v primerih, kot so 'obljubim', 'pozdravim' in tako naprej.
  • K samostalniku vrnitev sodi seveda dovršni glagol vrniti in vrniti se, k samostalniku povratek pa dovršnega glagola povratiti v slovenščini sploh ni, temveč je le nedovršni glagol povračati in povračati se, kakor je seveda tudi brezpredponski vračati in vračati se.
nedovršni glagol
glagolski vid
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIKo 
  • K samostalniku vrnitev sodi seveda dovršni glagol vrniti in vrniti se, k samostalniku povratek pa dovršnega glagola povratiti v slovenščini sploh ni, temveč je le nedovršni glagol povračati in povračati se, kakor je seveda tudi brezpredponski vračati in vračati se.
  • Ker gre v napovedih vsebine ali dogajanja znanstvenih razprav ali člankov za dejanja istodobnosti, kakor pravi dr. Toporišič: "Pravo sedanjost izražajo navadno le nedovršni glagoli ", je pravda pravzaprav že razsojena:
nepravilni glagol
vrsta glagola
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če vas vse našteto ne mika, vam še vedno ostane branje domačega branja ali ponavljanje nepravilnih glagolov.
  • Učenci so s programom amon utrjevali svoje znanje o nepravilnih glagolih, časih ...
pomožni glagol
vrsta glagola
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pri pomožnem glagolu nastopa polna oblika jest ob skrajšavi je.
  • Za slovničarja glagol« biti ” niti ne uživa statusa polnega in polnovrednega glagola, kakor so to denimo glagoli: govoriti, delati, živeti, trpeti ipd., ampak ga ima za« pomožni ” ali« modalni ” glagol, s katerim sestavlja slovenščina (kakor tudi drugi jeziki) preteklik, kar je z vidika slovnice očitno bolj pomembno, kakor pa to, da ta« pomožni glagol ” ugotavlja ali zatrjuje eksistenco stvari, bitja, pojava ali stanja.
naklonski glagol
vrsta glagola
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ob nepolnopomenskih glagolih (pomožna glagola biti in postati, naklonski glagoli hoteti, morati, moči, želeti, smeti in fazni glagoli začeti, končati, nehati) stoji povedkovo določilo: Bojan je postal inženir.
  • Iz nje se dokaj enostavno tvori prihodnjik (erosiko dut - bom kupil) in veže se z naklonskimi glagoli (erosi dezakezu - lahko kupiš).