WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
formalen pridevnik
1 v skladu z uradnimi predpisi
če je neka DEJAVNOST njen REZULTAT ali STATUS formalen, je usklajen z uradnimi predpisi in postopki
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izbran je bil tisti, ki je izpolnjeval formalne pogoje.
  • Za zavrnitev je našel tudi formalni razlog - želel je, da bi z njim stanovali tudi trije psi, vendar so novi psi v stolpnici prepovedani.
  • .. poslovniku, ki med drugim vladi ne omogoča več vlagati dopolnil k zakonom, ki jih sama predlaga. To je bil eden od formalnih razlogov, da se je sprejemanje tega zakona prelagalo z ene seje državnega zbora na drugo.
  • Zaradi tega velik del prosilcev ni mogel izpolniti niti formalnih kriterijev razpisa glede velikosti kmetije, starosti in izobrazbe nosilca ter strukture investicij.
  • Ni več formalnih zadržkov za podelitev koncesij za verigo elektrarn na spodnji Savi, končane so tudi vse priprave za graditev verige soških elektrarn.
  • Kučan bo ohranil velik vpliv tudi, ko ne bo na formalni funkciji.
  • Več zgledov ...
  • Direktor podjetja na primer podeli formalno moč osebi, ki bo vodila oddelek znotraj podjetja.
  • ... gluhi in naglušni ter večina slepih in slabovidnih ne morejo pridobiti formalnega statusa invalida, ampak so obravnavani kot ljudje s telesno okvaro.
  • Sicer je formalni položaj Jugoslavije v OZN nekje med članstvom in nečlanstvom.
  • ... ne župani ne občinski svetniki pa nimajo prav nobenega formalnega vpliva na morebitno uvajanje katoliškega verskega pouka.
  • Včerajšnji podpis sporazuma je pravzaprav le formalna potrditev dosedanjega sodelovanja mestnih uprav in javnih gospodarskih družb.
  • ... boste res morali za formalno ureditev zadeve počakati do konca zapuščinskega postopka, da se ugotovi, kdo je oziroma kdo so dediči vam prodanega premoženja.
  • Problem je tudi, da zavod nima formalnih povezav z drugimi ustanovami, ki jih občasno potrebuje.
  • Prvič se je zgodilo, da so novinkam še pred formalnim vstopom v Unijo priznali enak status kot članicam, a vseeno z manjšo lepotno napako.
  • Do formalnega zaključka lastninjenja, to je do vpisa nove delniške družbe v register, še precej dela.
  • ... potrdil, da se bodo formalni pogovori med sosedami nadaljevali takoj, ko bo potrjena nova vlada.
  • To je bil prvi formalni sestanek obrambnih ministrov EU v okviru skupne obrambne in varnostne politike.
  • Koalicijske partnerke bodo danes začele formalna pogajanja o predlogu proračuna za leto 1998.
  • Skupna pokojninska družba bo takoj pričela s formalnimi postopki za odobritev pokojninskega načrta in pridobitev ustreznih licenc.
  • Verjetno se bomo pomladniki povezali in zahtevali županjin odstop, čeprav formalnih vzvodov za nezaupnico na lokalni ravni ni.
  • ... v času te razprave boste še dobili note oziroma pisma, ki so bila formalni povod za reagiranje Vlade.
  • V tekmovalnih kategorijah gre za povsem formalno proceduro, pri kateri opravi selekcijo med prijavljenimi deli mednarodna žirija in na kar organizator nima vpliva.
  • V marini lahko že ob privezu opravite vse formalne zadeve.
  • Formalna pravila določajo, da je pred izključitvijo dijakov iz šole treba opraviti več postopkov, ki jih določa Pravilnik o šolskem redu.
  • V začetku je občinski svet odločal pretežno o formalnih vprašanjih obstoja nove občine.
  • Formalna ali pravna enakost se nanaša na vse člane družbe, ki so podvrženi enakim zakonom ali pravilom.
  • Ženske so dobile formalno enakost pred zakonom in kljub odporom se je njihov položaj izboljšal.
  • Imamo formalno demokracijo z rednimi volitvami, na katerih se za oblast poteguje več strank.
  • Kljub visoki izobraženosti žensk in formalni enakopravnosti je na upravnih in vodstvenih delovnih mestih bistveno manj žensk kot moških.
  • Prejšnji teden je Kitajska spet zagrozila z vojno, če bo Tajvan nadaljeval aktivnosti za formalno neodvisnost.
  • Povedal pa je, da ni nobene formalne ovire, da ne bi kandidiral za katerokoli tožilsko funkcijo ...
  • To mi je najbrž ostalo od mladostnih frustracij ob tistih pretežno ameriških filmih, v katerih jo je zločinec odnesel brez kazni zaradi formalnih napak v postopku.
  • Komisija ni ugotovila formalnih nepravilnosti.
  • Zamerimo pa mu lahko, da kot pravnik ni prebral ustave, da bi vedel, kakšne so formalne pristojnosti predsednika.
  • Strokovni svet je določil formalne okvire za svoje delovanje in imenoval nosilce za posamezna področja ...
  • Članice EU so priznale samostojno Slovenijo januarja 1992, toda formalni odnosi obstajajo še iz časov Jugoslavije, od leta 1970, ko je EU s SFRJ sklenila sporazum o trgovini in sodelovanju.
  • Razlog za enoletno zamudo vpisa v zgodovino je povsem formalne narave - Študij zgodovine so fakulteti odobrili kak teden prepozno
  • Društvo Invalidski Forum Slovenije se je resnično pod mojim vodstvom spremenilo iz gibanja v formalno obliko delovanja.
  • Pravni okvir, torej zakon, pomeni samo formalno zadostitev pogojev za vstop v Evropsko unijo, treba pa ga bo spraviti v prakso.
  • Dodatna ovira je formalna zahteva, da morata pri vsakem projektu sodelovati vsaj dva partnerja iz Evropske unije, zavod pa je pripravljen pomagati pri navezovanju stikov.
  • Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
  • Mnogi se tudi pripravljajo na izselitev, če le imajo za to formalne možnosti.
  • Za komentar smo poklicali tudi na ministrstvo za finance, ki je formalni predlagatelj zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Postopek za vpis je strogo formalen in ga ne boste mogli sami izvesti.
  • Kadar čisto formalni pogoji niso izpolnjeni (rok, izčrpanost domače sodne poti), bi bila čista izguba časa in denarja državo kaj spraševati - to se praviloma vidi že iz podatkov v pritožbi sami.
  • Državni Fakulteti za humanistične študije pa že leto dni tega programa ne morejo dodeliti iz povsem formalnih razlogov.
  • Ta postopek pa je zelo formalen, meja se določa izključno po načelih, ki jih določa zakon o nepravdnem postopku.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Najprej je treba urediti vse pravno - formalne zadeve v skladu z zakonom o društvih in za delovanje dobiti “ zeleno luč ” od upravne enote.
  • Z novim zakonom bo urejen pravno - formalni status začasnih beguncev, ki se bodo po novem imenovali: osebe z začasnim zatočiščem.
  • Prvi šolski zakon iz leta 1774 je določal ne le pravno formalne okvire delovanja šole, temveč je posegal tudi na strokovno raven, saj je določal tudi vsebino in metodo poučevanja.
  • Plačni sistem v organizaciji temelji na pravno formalnih osnovah določanja plač v organizaciji (zakon, kolektivne pogodbe, dogovori).
 • s formalne plati
  • Ravnatelj Jože Mozetič je pojasnil, da so s formalne plati stvari urejene, saj ima učitelj glasbenega pouka ustrezno stopnjo izobrazbe, strokovni izpit, slovensko državljanstvo ter licenco A o znanju slovenskega jezika.
  • Na agenciji ocenjujemo, da bo teh nepravilnosti približno toliko kot lani, saj letos ni bilo nujno, da so šli kmetje k svetovalcem, da bi jim ti pregledali vloge s formalne plati.
 • po formalni plati
  • Tisti, ki je neposredno ugotavljal, po formalni plati, ali so pogoji za referendum v Šempetru izpolnjeni, je bil gospod Peter Jambrek.
  • Referendumov je torej več vrst. Ne samo po formalni plati, ki jo predpisuje zakon.
 • na formalni ravni
  • Če so strokovna merila, na podlagi katerih se izbira, jasna, to pomeni, da je potrebno na formalni ravni postopek le še skrbno spremljati.
  • Člani Društva defektologov Slovenije so se prejšnji teden srečali v Portorožu, in čeprav so seminar zastavili predvsem strokovno o otrocih s posebnimi potrebami ter novi šolski zakonodaji, že uvodoma niso mogli zaobiti začetnih operativnih težav, ki jih država na formalni ravni noče urediti.
 • v formalnem smislu
  • Tako da odločitev šestnajsterice o tem, katere bodo nove članice, v formalnem smislu še ni bila sprejeta, iz česar sledi povsem logičen sklep za nas, da velja nadaljevati prizadevanja, da se morda konsenz doseže pri štirih članicah.
  • V formalnem smislu ima zelo veliko moč in velja poleg predsednika ZDA za glavnega oblikovalca ameriške zunanje politike.
 • s formalnega vidika
  • S formalnega vidika sta torej dve glavni vrsti referenduma: ustavni in zakonodajni.
  • Komisija ministrstva bo pregledala njihovo (ur. op.: vlog) popolnost s formalnega vidika, posebno pozornost pa bo namenila programu dela in razvoju agencije.
 • po formalni poti / po formalnih poteh
  • Dr. Žerdin je bil o neizboru za direktorja družbe obveščen izključno po formalni poti, s sklepom nadzornega sveta, ki mu je bil tudi osebno vročen.
  • Akademski zbor lahko rektorju univerze zgolj predlaga razrešitev dekana, ki pa mora potem potekati po formalnih poteh.
Na vrh
 
1.1 o izobrazbi
formalna IZOBRAZBA se pridobi s študijem v šoli ali na univerzi in se izkazuje z uradnim potrdilom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za človeka brez omembe vredne formalne izobrazbe je precej razgledan in načitan.
  • Pri poklicnem izobraževanju poleg formalne izobrazbe postajajo vse pomembnejše izkušnje in praksa.
  • Tudi učitelji, zlasti v formalnem izobraževanju, so še preveč zavezani zgolj izpolnjevanju učnih načrtov.
  • Kdaj naj bi otroci začeli s formalnim učenjem (institucionalnim nabiranjem znanja in izkušenj)?
  • ... bolj izobraženi brezposelni lažje pridejo do zaposlitve, tisti, ki imajo poleg zahtevanih formalnih znanj še neformalna znanja, so za delodajalca neprimerno bolj zanimivi kot oni, ki teh dodatnih znanj ne morejo ponuditi.
  • V službi se je večina izobraževanja v preteklosti povezovala z udeležbo na formalnih oblikah posredovanja znanja, na primer seminarjih.
  • Več zgledov ...
  • Eno in dvodnevni tečaji sicer ne sodijo med formalne oblike izobraževanja, prispevajo pa k temeljnemu znanju in ozaveščanju lastnikov gozdov.
  • Eden izmed najuglednješih intelektualcev (po formalnih kvalifikacijah gotovo eden najbolj izobraženih ljudi na svetu), štirikratni doktor znanosti, akademik Jože Krašovec živi in dela v Ljubljani.
Na vrh
2 v skladu z družbenimi normami
Na vrh
 
2.1 o pomembnem dogodku
formalen DOGODEK, kot na primer večerja, je resen in pomemben, zato se od povabljencev pričakuje, da spoštujejo družbene norme in pravila obnašanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Srajco lahko v manj formalnih priložnostih zamenjamo z majico in kravato z ovratno rutico ali metuljčkom.
  • Za formalno priložnost, kot je krst, naredite podroben načrt, vključno z gosti, ki jih morate povabiti, prizoriščem, hrano in drugimi podrobnostmi.
  • Na slovesni razglasitvi nagrajenca na formalni večerji v Londonu, ki se je udeleži vse, kar je pomembnega v knjižni industriji, se je Carey zahvalil ženi Alison, ki ga je prepričala, da je napisal to knjigo ...
  • Monotona siva izpostavlja karakterno živopisnost kvarteta, ki se po formalni zabavi univerzitetnega kadra na dodatnem kozarčku znajde pri zapiti rektorjevi hčerki in njenem možu, polpisatelju in povprečnem zgodovinarju.
  • 43 odstotkov slovenskih menedžerjev že danes namesto na poslovno kosilo ali na formalni poslovni dogodek s svojimi poslovnimi partnerji in sodelavci raje zavije na športno igrišče ...
  • ... v formalnem položaju naj bi vzgojitelj in otroci rabili zborni ali knjižni pogovorni jezik; Tu rabim pogojno obliko, ker se je izkazalo (to potrjuje tudi moja raziskava), da vzgojiteljice v formalnem položaju pogosto rabijo pogovorni jezik.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Predstavitev: Stara pravila veljajo še samo pri zelo formalnih dogodkih (mlajše vedno predstavijo starejši, moški predstavi žensko in podobno).
  • Za zelo formalen sestanek oblecite obleko ali kombinacijo hlač in suknjiča.
  • Poslovni stiki najhitreje in najbolj učinkovito nastajajo na neformalnih ali »napol« formalnih prireditvah, kakršne so denimo tudi poslovni pikniki.
  • Zabave v službi ali podobna, dokaj formalna srečanja so priložnosti, ko smo pogosto nervozni in takrat si zaposlimo roke s prigrizki in pijačo.
  • Ob uradnem delu simpozija tečejo tudi manj formalne prireditve in predstavitve.
  • Če gre za manj formalne zabave, pa se lahko znebijo kravate in odpnejo še kak gumb pod vratom in - voilá, zabava se začenja!
  • Več zgledov ...
  • V manj formalnem okolju zadoščata tudi hitra »Hi« in »How are you«, vodnik pa končujejo s svarilom, da na pozdrav »How are you«, ki je sicer slišati enako kot vprašanje »Kako si«, Britanci vendarle ne pričakujejo odgovora.
  • Glede na to, da imajo dobrodelni koncerti vsaj za malenkost bolj formalen značaj, so drvarska flanelasta srajca in semiš čevlji v sklopu boemskega sloga nesprejemljivi.
  • Tako imenovani salon je služil za bolj formalne priložnosti, kamor se je družba presedla po kosilu ali večerji.
  • ... sicer pa smeh zelo pogosto sprošča napetost ali preveč formalno vzdušje.
Na vrh
2.2 o oblačilu
formalno OBLAČILO je resno in konzervativno in primerno za bolj uradne priložnosti, na primer v službi ali na večerni prireditvi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • O razkošju priča tudi dejstvo, da so v jedilnem vagonu zvečer predpisana formalna oblačila.
  • Glede formalnih oblačil pa je tako: čez dan se za moške večinoma dovoljuje temna obleka s kravato (ki naj ne bi bila preveč živo pisana) in svetla srajca ...
  • ... žal so še danes za večino naših politikov osnovna pravila formalnega oblačenja, ki veljajo v politiki, španska vas.
  • V razkošnih hotelih in restavracijah bodo od vas pričakovali suknjič in kravato, čeprav bo zadoščala tudi manj formalna obleka, če je le spodobna.
  • Če bi bili soustvarjalec sodobnih modnih tokov in kulture oblačenja, bi obleko in kravato raje zamenjali z manj formalno opravo?
  • Ob ljubkem dekliškem plašču si privoščite strogo srajco, značilno za formalen slog oblačenja.
  • Več zgledov ...
  • Novi poletni formalni videz torej ne izhaja več iz ohlapne silhuete, temveč iz teliranih lahkotnih oblačilnih kosov.
  • Dva večera v tednu sta bila namenjena formalnemu stilu, se pravi obvezen suknjič za njega, kravata ali metuljček, lepa večerna obleka za gospo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Tako se je newyorška filiala podjetja Polak Advertising, ki je od nekdaj prisegala na dokaj ohlapna in svobodna pravila oblačenja, odločila, da bo za spremembo uvedla svoj Formal Friday dan, ko vsi zaposleni pridejo v službo v strogo formalni, elegantni garderobi (poznavalci jo označujejo z Black Tie).
  • Do prave prelomnice v oblačenju je prišlo po prvi svetovni vojni, ko so postala moška oblačila občutno manj formalna, ženske pa so začele nositi ohlapne obleke, skrajšane do kolen.
  • Slovenski poštarji nosijo to poletje manj formalne uniforme in s kratkimi hlačami kljubujejo hudi vročini.
  • Ljubkost je poudarjena z drobnimi detajli v obliki modrih cvetov in podloge iz tila, medtem ko se raven kroj in siv tvid spogledujeta z bolj formalnim slogom oblačenja.
  • Dodajte ga (ur. op.: suknjič) čemur koli, in videz bo v hipu bolj formalen, celo eleganten, pa naj bodo spodaj hlače, krilce ali frfotava poletna halja.
  • Pri njih ni nič »zategnjeno«, tudi oblačila natakarjev so sproščena, belo črna kombinacija je po njenem mnenju preveč formalna.
Na vrh
2.3 o načinu obnašanja, komuniciranja
formalno OBNAŠANJE in KOMUNICIRANJE je resno, neosebno in uradno in je primerno za uradne in službene situacije in v stikih z ljudmi, ki jih ne poznamo dobro
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Odločena je bila, da bo med tečajem ohranila formalen odnos do njega, čeprav je medtem, ko je govorila z njim, čutila topel val čustev do tega moškega, ki se je vedel do nje s tolikšnim spoštovanjem in občudovanjem.
  • Srednjeveško filozofsko pisanje ima pogosto zelo formalen slog, ki izhaja iz prevladujočega obrazca poučevanja na univerzah.
  • ... kaj smo rekli o poslovnih pismih: da so bolj formalna od dopisov, večinoma zato, ker so namenjena zunanjim javnostim ... ne pa ... upravljavcem in uslužbencem v lastnem podjetju.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Po drugi strani so Nemci relativno hladni in zelo formalni, Nizozemci formalni, vendar odprti, Kitajci načelni.
  • Ampak v svojih javnih nastopih je strogo formalen.
  • Primernejši je manj formalen poljub na lica oziroma čelo, ali pa vsaj prijazna gesta (nežen dotik, božanje, objem ipd.
  • Jezik mora biti čim manj formalen in čim bolj vsakdanji.
  • Poravnavo z obema oznakama zamika na ravnilu uporabite za izdelavo urejenega in bolj formalnega besedila.
  • Glejte, da dopisov ne boste tiskali na papirpapir s pisemsko glavo ali na druge formate, ki so predvideni za bolj formalno ali uradno korespondenco.
Na vrh
3 o zunanji obliki
formalna PLAT ali LASTNOSTI literarnega dela, skladbe ali filma se nanašajo na obliko ali strukturo dela in ne na vsebino
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med prispevki, ki so se ukvarjali predvsem s formalno strukturo Krsta, velja omeniti problematičnost eksplikacije Toma Priestlyja, ki je v predstavitvi teksta z naslovom Sound Symbolism in the Rhymes of Krst pri Savici pojasnil izsledke glasovne analize pesnitve.
  • Ne želim govoriti o formalni obliki skladbe, temveč o svojih občutkih pri izvajanju.
  • Projekt je kombinacija intimnih zgodb in komentarjev o sodobni umetnosti, postavljena v formalni okvir oglasov za vizualno umetnost.
  • V okviru sakralnega slikarstva je od svojega učitelja prevzel formalne značilnosti, trudil pa se je, da bi osebe individualiziral in prostor slikal bolj realistično.
  • Soočanje japonske tradicije z modernostjo se kaže tudi v formalnih lastnostih romana.
  • Zato tudi Krstič formalnim zahtevam haikuja ne sledi strogo.
  • Več zgledov ...
  • Za poetiko obeh je bila značilna formalna strogost, odlikovalo pa ga je zlasti obvladovanje klasične sonetne oblike, medtem ko so motivno - tematski horizont njegovih pesmi opredeljevali predvsem bivanjsko hrepenenjske teme in motivi ter močna simbolika čistosti, lepote, ljubezni in luči.
  • Zato nas ne preseneča, da se pesnik spogleduje s klasičnimi oblikami - tercinami in sonetom, vendar od njih povzema le tisto njihovo lastnost, in sicer delitev na kitice, ki predstavlja njihovo minimalno formalno omejitev.
  • Vendar je bil ogorčen, če ga je kdo, ki ga je zapeljala formalna podobnost dolge fraze, primerjal s Claudelom.
  • Njegov smisel za formalno urejenost izhaja iz proučevanja tradicionalnih likovnih tehnik, kot je grafika in interesa, ki ga ima do del poznega modernizma.
  • V tej aforistični obliki, ki je dokončno osvobojena kakršnihkoli formalnih pravil, je pesnik popolnoma zabrisal mejo med prozo in poezijo.
  • Bolj kot formalna trdnost zaznamuje delo niz poetičnih slik, navdahnjenih z različnimi razpoloženji narave.
  • Palirjeva poezija pomeni nadaljevanje slovenske klasične lirske tradicije in s svojo odprto izpovednostjo, odkritostjo, pa tudi s svojo formalno dodelanostjo, barvitostjo in muzikalnostjo bogato odzvanja v nas.
 • po formalni plati
  • Delo, ki po formalni plati ni revolucionarno, je pa zrelo delo v vseh pogledih, posebej pa je samosvoje v svoji harmonski paleti 31 - letnega avtorja, ki je v tem času komponiral eno svojih najlepših stvaritev Favnovo popoldne za orkester.
  • Po formalni plati Ruparjevi verzifikaciji ni mogoče nič očitati, ker gladko steče, čeprav je za nove poglede na poetiko nekoliko konzervativna.
  • Merčeva besedila po formalni plati zelo dobro in artistično spretno lovijo značilni ritem kratke zgodbe in njeno občutje.
 • na formalni ravni
  • Na formalni ravni so pesmi brez ločil in velikih začetnic, z različno zamaknjenimi kratkimi verzi.
  • Ta oblikovna raznolikost je pesniško povsem upravičena, saj na formalni ravni odslikava burne pretrese v junakih, ki jih ne bi bilo mogoče tako dobro prikazati samo z enim samim verznim načinom.
 • v formalnem smislu
  • V formalnem smislu je opazno predvsem refrensko ponavljanje besede alba na koncu verzov.
  • Dr. Tomo Virk je poudaril nekatere značilnosti slovenske kratke zgodbe; v formalnem smislu gre za tekst, daljši od črtice in krajši od novele, bistvena pa je strukturna oziroma vsebinska določenost.
 • v formalnem pogledu
  • V formalnem pogledu je film sestavljen iz več življenjskih epizod, v sociološkem je to prava vivisekcija urbane družbe, z vidika navadnega gledalca pa je to enostavno sijajen in na trenutke prav pretresljiv film.
Na vrh
 
3.1 o vrtu
v formalnem VRTU so rastline in steze urejene v pravilnih, simetričnih oblikah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker pa zahteva klasično zasajen formalni vrt veliko dela in nam striženje vzame precej časa, vam predlagamo preprostejšo rešitev.
  • Seveda najdemo v formalnem vrtu polno ravnih linij, pravokotnih oblik, predvsem pa vlada simetrija.
  • Lahko pa vrt z barvilnimi rastlinami zasadimo po vzoru starih samostanskih vrtov v formalni obliki.
  • Piet Oudolf zna domiselno zmehčati formalne oblike živih mej s pomočjo različnih trajnic.
  • Želim si tudi vsaj nekaj formalne ureditve s pušpani in vrtnicami.
  • Zlasti komunalne vrtnarije so jo uporabljale za členitve v gredah z barvitimi enoletnicami, pri vrtnicah, iglavcih in kot prekrovno rastlino v različnih formalnih ureditvah.
  • Več zgledov ...
  • Okrasni stebri med posameznimi ploščami lesene mreže dajejo vrtu bolj formalen videz.
Na vrh
3.2 navidezen
če je neka FUNKCIJA, DEJANJE ali STANJE zgolj formalno, ima le na zunaj tako obliko, v resnici pa je brez prave vsebine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Angliji je vladal parlament prek svojega izvršnega telesa, kabineta, in kralj je imel samo še formalne, vsekakor samo svetovalne funkcije.
  • Je predsednik domske skupnosti, kar pa je po njegovih besedah bolj formalna funkcija brez možnosti odločanja: V imenu stanovalcev se običajno zahvalim vsem nastopajočim, ki nas obiščejo.
  • Ko postane tradicija argument, so novosti odplaknjene že iz čisto formalnih razlogov - le zato, ker so pač novosti.
  • Dandanes to velja za slovensko tomindžerijevsko demokracijo, ki se jo gredo dediči boljševistične revolucije po prikritem državnem udaru v slovenskem parlamentarnem teatru, saj imamo formalne demokracije na pretek, dejanske pa le za pesek v oči.
  • Združitev ne pomeni velikih vsebinskih sprememb, gre bolj za formalno spremembo, skupne projekte pa bomo laže načrtovali.
  • Odločitev o prvem mestu je padla že pred zadnjim krogom, zato je bil derbi bolj formalnega značaja, a sta moštvi tekmo vseeno vzeli resno.
  • Več zgledov ...
  • Ob morebitnem medstrankarskem soglasju bo predsednik izgubil še nekaj svojih že tako zmanjšanih pristojnosti in postal bo vse bolj zgolj formalni, ne pa tudi pravi predsednik.
  • Okrožna državna tožilka Jožica Boljte Brus je na koncu sojenja umaknila očitke Potočnikovi prijateljici, saj ji niso uspeli dokazati, da je bila več kot formalna lastnica firme.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Pa se vam ne zdi, da je njegova funkcija zgolj formalna in da je brez vpliva na dogajanje v SV?
  • Kljub temu, da smo se že uvrstili v zaključni del prvenstva, pa jutrišnji dvoboj z Ukrajinci ne bo zgolj formalen.
  • V moški konkurenci si je Trebnje v dvoboju s Hirschmanom že v prvi tekmi priigralo prednost 20 golov, tako da ga drevi na Nizozemskem čaka le formalna tekma in zanesljiva uvrstitev v 2. kolo pokala mest.
  • Odgovor, ki ga je policija lahko dala, je zato lahko bil le formalen, brezvsebinski.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Toda že nekaj časa govorijo tudi, da je ta oblast postala le formalna, navidezna, kajti državni zbor zares le potrjuje prej in drugje sprejete odločitve.
  • Pri ženskah je prvi teden običajno bolj formalen, šele v drugem se začenjajo pravi boji.
 • bolj formalen kot  [vsebinski, dejanski
  • Tudi ta reforma je bolj formalna kot vsebinska.
  • Denimo Turčija, ki si zelo želi priključiti se EU, še zdaleč ne dosega evropskih norm pravne države, zaščite človekovih pravic, a je v zadnjih letih na teh področjih vendarle in prav zaradi pričakovanj EU naredila velike korake, ki so za zdaj sicer bolj formalni kot vsebinski, a premiki so nepovratni.
  • Bilo je nekaj protestov, a bolj formalnih kot dejanskih.
  • Tudi indijska demokracija je pravzaprav bolj formalna kot dejanska in civilne institucije v eni in drugi državi sta v povojih, čeprav so pakistanske razmere precej bolj zaostale.
 • bolj ali manj formalen
  • Jane se je javila nanj in ta osebni pogovor z ravnateljem je bil bolj ali manj formalnega značaja, kajti v službo je bila že sprejeta.
  • Predsednik državnega zbora Janez Podobnik predlaga 39. točk dnevnega reda, toda med njimi je šestnajst bolj ali manj formalnih potrditev že podpisanih meddržavnih sporazumov in mednarodnih pogodb.
Na vrh
formalna logika
filozofija
filozofska disciplina in postopek, s katerim se ugotavlja resničnost izjave, izpeljane iz osnovne trditve
 • Študij formalne logike je predpogoj za vsako računalniško programiranje, pa tudi za * umetno inteligenco.
 • V strogo formalni logiki izjava ’ Kitare so glasbeni inštrumenti ’ ne implicira, da je izjava ’ Vsi glasbeni inštrumenti so kitare ’ pravilna.