WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
financiranje samostalnik
1 zagotavljanje denarnih sredstev
o podjetjih, ustanovah, državni upravi ipd.
neštevno
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Končno poročilo o financiranju kampanje morajo organizatorji volilnih kampanj za predsedniške volitve oddati državnemu zboru in računskemu sodišču najkasneje v 30 dneh po dnevu glasovanja, torej do 10. decembra.
  • Poleg tega bo nova ureditev nadomestila zakon o financiranju javne porabe, del zakonov o izvrševanju proračuna in o financiranju občin.
  • Na seji so sprejeli še sklep o začasnem financiranju javne porabe občine v letu 1999.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Prav tako je računsko sodišče ugotovilo nepravilnosti pri financiranju ekspertiz, in sicer v primeru pogodbe, ki jo je ministrstvo sklenilo s podjetjema Modri val in Sinergija.
  • Imamo pa še težave pri financiranju produkcij, toliko bolj seveda koprodukcij.
  • Večje spremembe pri financiranju bolnišnic je pričakovati v prihodnjem letu, ko naj bi bila izdelana njihova kategorizacija, kar pomeni, da se bo to okolje moralo še kako potruditi, če bo želelo imeti želeno regijsko bolnišnico.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sodeluje pri financiranju gospodarskih projektov v 27 državah srednje in vzhodne Evrope, njene lastnice pa so Evropska komisija, Evropska investicijska banka in 62 držav.
  • Srednjim šolam pomaga pri financiranju varovanja ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, a sofinancirajo le varovanje šolskega okoliša, v tem šolskem letu 47 šolam.
  • Model, ki smo ga uporabili pri financiranju prve faze projekta, je zelo klasičen model financiranja v energetiki.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V državnem proračunu so komaj našli sredstva za financiranje začetne faze misije 140 vojakov, ki so jih nedavno napotili v Albanijo, kjer naj bi varovali poveljniška mesta Nata in begunska taborišča.
  • Fundacija za financiranje športnih organizacij Republike Slovenije je razporedila sredstva za financiranje v letu 2000.
  • V teh dneh pa smo se na ministrstvu za kulturo prijavili tudi na razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov iz proračuna RS za leto 2002, kjer konkuriramo za pridobitev 55,5 milijona tolarjev denarja, ki bi ga potrebovali za popolno notranjo opremo vseh prostorov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Glede financiranja občin župani v izjavi ugotavljajo, da sedanje rezmere občinam ne zagotavljajo možnosti za uresničevanje z zakonom predpisanih nalog.
  • Šestnajst milijonov tolarjev, namenjenih financiranju programa informiranja, so namreč porabili za klimatizacijo svojih prostorov.
  • Državi bi tak način financiranja gradnje avtocest prišel zelo prav že letos, saj bi v proračunu letos ostalo 37 milijard tolarjev, kolikor naj bi Dars dobil tako imenovanega namenskega denarja oziroma bencinskega tolarja.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zbrano blago prodajo, denar pa namenijo za financiranje dobrodelnih projektov.
  • Ta denar naj bi bili porabili za financiranje zasebnih podjetij, nakupe nepremičnin, osebno porabo, delno pa naj bi jih kanalizirali tudi v tujino.
  • Prav tako predlagani obseg proračunskih sredstev naj ne bi zadoščal niti za financiranje predlagane raziskovalne opreme, zato naj bi za to namenili dodatnih 242 milijonov tolarjev.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Danes je oglaševanje poglavitni vir financiranja večine medijev.
  • Hkrati poudarja, da sistem financiranja občin ne spodbuja h gradnji obrtnih con.
  • Tudi zaradi visokih stroškov financiranja se TKI že nekaj let ukvarja z rdečimi številkami gospodarjenja.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Sklep o zmanjšanju oziroma začasni ukinitvi financiranja iz proračuna sprejme računsko sodišče, ko postane poročilo o volilni kampanji dokončno.
  • Po dveh mesecih zatišja se je junija spet povečalo financiranje iz tujine, čeprav je v letošnjem prvem polletju vrednost kratkoročnih komercialnih kreditov precej nižja kot lani ob istem času.
  • Slovenija je v podobnem položaju kot Španija; s svojim BDP se hitro približuje trem četrtinam evropskega povprečja, ki so meja, da je država še upravičena do financiranja iz evropskih skladov.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Že danes imamo namreč težave s financiranjem pokojninskega sistema.
  • Stalni zapleti s financiranjem na eni strani ter premalo korajže in volje za njihovo prestrukturiranje na drugi, so dajali pečat njihovemu delovanju v mandatu bivšega ministra.
  • Zaradi zapletov s financiranjem prenove glavne ceste med Domžalami in Črnučami se lahko zgodi, da Direkcija za ceste, ki vodi naložbo, nekaterih del ob eni izmed najbolj obremenjenih prometnic v Sloveniji ne bo mogla opraviti.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Financiranje volilne kampanje poteka na enak način kot pri parlamentarnih volitvah, torej je v ustreznem roku treba odpreti tudi žiroračun in 17 dni pred dnevom glasovanja državnemu zboru predložiti vmesno poročilo o zbranih sredstvih in donatorjih.
  • Zato financiranje športa ostaja v domeni športnih zanesenjakov, ki vodijo močna podjetja, in v rokah vrste ljudi v senci, ki iz ozadja vlečejo skrite niti in včasih tudi nimajo samo športnih ciljev.
  • Programsko financiranje regijam omogoča, da same določijo projekte, ki jih imajo za prioritetne.
  • Začasno financiranje v letu 1997 temelji na zakonu o zagotovitvi sredstev za potrebe RS v obdobju začasnega financiranja v letu 1997, ki ga je Državni zbor sprejel v maju 1997, zakonu o izvrševanju proračuna, proračunu RS za leto 1996 ter obveznostih, določenih v drugih zakonih.
  • Samo financiranje iz dobička ne omogoča hitrega in enakomernega razvoja vseh poslovnih funkcij podjetja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • K zakonu, ki bo urejal financiranje države v tem letu, so sprejeli nekatera dopolnila.
  • Treba bo zagotoviti financiranje verskih skupnosti.
  • To je skupini kljub obsežnim naložbam omogočilo stabilno financiranje proizvodnje in naložb.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za rešitev sedanjih problemov z začasnim financiranjem pa naj bi parlamentu predložili poseben zakon, s katerim bi bilo za natančno določene namene možno večje financiranje od sedanjega, ko se proračunski kolač deli po dvanajstinah.
  • Zakon o nezakonitem financiranju političnih strank so prekršile vse stranke v državi, tudi komunistična partija.
  • O tožbi zaradi spornega financiranja volilne kampanje SLS je Dragonja povedal, da ovadbo obravnava tožilstvo in bo seveda ukrepalo glede na svoje pristojnosti.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Z ministrstvom se še niso dogovorili o financiranju izvedbe in pogodbe še niso podpisali.
  • Na njem bodo državniki petnajsterice razpravljali o financiranju širitve.
  • Tako je nastal absurdni položaj, ko ljudje, ki vodijo politiko do drog na ministrstvu, odločajo o financiranju programov, ki jih sami izvajajo, za nameček pa še sami sebe oziroma program, ki ga vodijo, tudi nadzorujejo.
  • Najprej so predstavniki Šouma govorili o financiranju študentskih interesnih in obštudijskih dejavnosti.
 • biti namenjen financiranju
  • Posojilo je namenjeno financiranju investicijskega programa Telekoma Slovenije za tekoče srednjeročno obdobje.
  • Fondacija bo namenjena financiranju dejavnosti pri urejanju in ohranjanju Škrabčeve zapuščine ter dokončanju urejanja samostanske knjižnice s Škrabčevim imenom, v kateri so tudi dela neprecenljive vrednosti (30 inkunabul, Bohoričeva slovnica iz leta 1584 z avtorjevom lastnoročnim posvetilom).
 • financiranje s strani  [države, občine
  • Zaradi zamud pri financiranju s strani države morajo zdaj zavodi najemati celo posojila, da lahko nemoteno poslujejo.
  • V obravnavi razmer v šolstvu je svetniška skupina LDS ugotovila, da so zaradi nerednega financiranja s strani občine razmere v bistriški in kriški šoli ter v podružnični šoli Podljubelj kritične.
Na vrh