WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
faktura samostalnik
1 račun
dokument, na katerem je naveden znesek in količina kupljenega blaga ali storitev 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Neporabljeni denar na postavki cest je posledica dejstva, da so bile prepozno izstavljene fakture in je bilo plačilo izvedeno šele v tem letu.
  • Glede na skupno višino izstavljenih faktur je namreč kazalo, da je nabava toaletnega papirja kljub nespremenjenemu številu zaposlenih (teh je bilo konec lanskega leta skupaj 745) nerazumno narasla.
  • Pogoj za izterjavo plačila na podlagi pogodbe je bila v skladu z 11. členom pogodbe, izstavljena faktura posrednika.
  • Obseg domnevno nelegalnih poslov (šlo naj bi tudi za fiktivne fakture ) je po različnih ocenah od 17, 30, celo do 50 milijonov tolarjev (do 210 tisoč evrov).
  • Dokaze so zbirali na podlagi njegove izjave, da naj bi mu jaz prinesel fiktivno fakturo za oglaševanje pri podjetju Protokol.
  • S fiktivnimi fakturami naj bi prikazovala višjo nabavno ceno za humanitarno opremo, razliko pa spravljala v žep.
  • Več zgledov ...
  • A v SCT gre tudi za prevelike stroške, za neplačane fakture, za zamujene izterjave.
  • Pri meni je pred časom za neplačano fakturo nekemu privatniku za caa 150 evrov tudi grozil policist skupaj z podjetnikom z službenim vozilom in v uniformi.
  • Se pa poraja vprašanje sodstva, da ne dela hitreje na področju neplačanih faktur - izvržb.
  • Po drugi strani se omejujejo bančne transakcije tovrstnih podjetij, mogoče so dodatne obdavčitve na prejete fakture iz nekaterih davčnih rajev.
  • Vsi podatki s specifikacije so spet avtomatsko posredovani v SAP, zato je likvidacija prejete fakture zelo poenostavljena.
  • Pri finančnem poslovanju v zavarovalnici je na splošno veljalo interno navodilo predsednika uprave, da je prejete fakture najprej pregledal vodja oddelka, na katerega se je terjatev nanašala, nato pa plačilo odobril še predsednik uprave.
  • Na osnovi lažnih faktur pa je z naslova te agencije prenakazala podjetju, katerega solastnica in direktorica je, znesek 38 milijonov tolarjev.
  • Nemec je Stanko tožil za 300000 evrov, sodišče je nasedlo, ni prepoznalo lažnih faktur, ponarejenih žigov, napačnega vročanja...
  • Lažne fakture naj bi prek podjetij, v katerih je lastnik ali solastnik, razpošiljal Šoba.
  • V končni fazi lahko upnik za poplačilo dolgov vloži zahtevo za izvršbo na podlagi izdane fakture, pri čemer pa tvega konec nadaljnjega poslovnega odnosa z dolžnikom.
  • Ko pa sem se vrnil s pogajanj v pisarno, sem našel sporočilo o izdani fakturi, italijanski mediji pa so istega dne že poročali o kršitvi pogodbe.
  • Ministrstvo bo na podlagi izdane fakture izvajalcu plačalo te aktivnosti iz namenskih sredstev in proračunske postavke ministrstva za promocijo v razmerju, kot bo določeno s programom promocije.
  • Pravico so poiskali na sodišču, vendar pa je bil edini učinek večletnega sodnega postopka proti osemnajstim dolžnikom le ena plačana faktura, ki pa še zdaleč ni pokrila niti sodnih stroškov.
  • Spoštovani bralec, vsekakor je možno urediti depozit v višini 10.000 evrov po spletu, če že uporabljate internetni dostop do banke za plačevanje položnic, za pregled plačanih faktur, prihodkov in odhodkov.
  • Vsi računi so plačani , vse fakture pravilno oštevilčene.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Roba bo plačana v roku 14 dni po izstavitvi fakture.
  • Naš predlog je zelo preprost: v zakon zapisati, da je ob izstavitvi fakture obvezna izdaja garancije za plačilo: menica, akceptni nalog ali kar pač že je.
  • Želimo izpostaviti, da je treba pogledati ali je naša trditev prava, da pozivamo državo in občine oziroma javni sektor naj zagotovijo plačilo opravljenih gradbenih del na osnovi odobrenih gradbenih situacij in ne šele po izstavitvi faktur, ki sledi v rokih, ki so normalni za blagovne kredite.
  • Zavarovanec in zavarovalnica se navadno dogovorita, da bo zavarovalnica vodila izterjavo, ko plačilo zamuja največ 120 do 150 dni po zapadlosti fakture.
  • Strošek izterjave je sicer odvisen od višine glavnice in od datuma zapadlosti fakture, je povedal Repič.
  • Če gre dolžnik v stečaj, prisilno poravnavo ali pol leta po zapadlosti fakture dolga ne plača, lahko upnik vloži odškodninski zahtevek.
  • Več zgledov ...
  • Ne morem si predstavljati, da bi se denimo ukvarjala s sestavljanjem in izdajanjem faktur.
  • Vloga teh navideznih družb se je sčasoma razširila predvsem na izdajanje navideznih faktur z obračunanim DDV, na podlagi katerih prejemniki odbijajo vstopni davek, ki ga omenjena družba nikoli ne plača.
  • Rusko podjetje, ki se ukvarja s klimatskimi napravami, je namreč osumljeno utaje davkov, policija preiskuje tudi njegove partnerje, ki naj bi sodelovali pri izdajanju lažnih faktur, s katerimi so precej znižali svojo davčno osnovo.
  • Vsi podatki s specifikacije so spet avtomatsko posredovani v SAP, zato je likvidacija prejete fakture zelo poenostavljena.
  • Likvidatura Programski paket Likvidatura omogoča zajem in likvidacijo vseh prejetih faktur v podjetju, tako domačih tolarskih kot tujih deviznih.
  • Pri likvidaciji faktur lahko uporabljamo tudi ključe za samodejno delitev stroškov po stroškovnih mestih in protikontih, kar je predvsem prednost pri samodejnem izračunu vstopnega DDV-ja iz bruto zneska računa.
  • Iz kopije fakture je tudi razvidno, da je bil račun celo že knjižen.
  • Nekateri domačini v Gorjah so pred kratkim v svoje nabiralnike dobili kopije fakture, ki naj bi župana Petra Torkarja očrnila kot slabega gospodarja z občinskim denarjem.
  • Kopijo domnevne fakture kot dokaz za sporno plačevanje so v poštnih nabiralnikih dobili nekateri občani Gorij.
  • Zaradi zelo ohlapnih finančnih predpisov in še bolj ohlapne kontrole njihovega izvajanja je še vedno zelo "v modi" plačevanje faktur dobaviteljem z zamudo.
  • Vedeti pa morate, da je policija proti njemu vložila kazensko ovadbo v zvezi s plačevanjem fiktivnih faktur, ki je bila kasneje, ko je pristal na krivo pričanje, umaknjena.
  • Z dobavitelji in kupci se bodo morali pogovoriti o njihovih namerah in pripravah glede uporabe evra, tako glede izdajanja in plačevanja faktur, sklepanje pogodb kot prilagajanj načina poslovanja in drugega.
  • Pri proizvodnih podjetjih skrbijo za sistem nabave, izdaje faktur ...
  • Ne gre za plačilni račun po Zakonu o bančništvu, temveč strošek izdaje fakture.
  • Po novem bo vsaka pravna oseba ob izdaji fakture davčni zavezanec za predpisano davčno stopnjo.
  • Če tržna stranka tudi po preteku naknadnega roka plačila fakture še vedno ne plača, sledi postopek izterjave pri sodišču z mandatno tožbo.
  • Neregistrirani posli pa so, kot pravi glavni devizni inšpektor, bolj ali manj posledica plačevanja uvoženega blaga s tujo gotovino mimo pooblaščenih bank, ko je bilo plačilo faktur dejansko opravljeno tujemu dobavitelju.
  • Za plačilo fakture, ki bi jo morali Hrvatje poravnati včeraj, tako ostaja še približno 300 milijonov tolarjev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ali mora družba za provizijo izstaviti fakturo ali pa je za knjiženje dovolj kredit nota tujega partnerja?
  • Potem sledi naprej sam proizvodni proces, ki tudi traja od nekaj dni do kakšnega meseca, nato to podjetje izstavi fakturo z valuto 30 do 120 dni.
  • Če sedaj podjetje poravna obveznosti iz prometnega davka takrat, ko mu kupci nakažejo plačilo, bo moralo po novem odvesti državi davek takoj, ko bo izstavilo fakturo.
  • Se pravi, da ima vsak pravico zaračunati in tudi odšteti vstopni davek v obračunskem razdobju takrat, ko je izdal fakturo.
  • Ker tega naročnika niti v enem mesecu po pozivu nista storila, študije pa nista plačala, sem izdal fakturo, ki sta jo naročnika zavrnila.
  • Uvažali smo tako, da so nam v Nemčiji izdali fakturo za dvajset tisoč, prav toliko smo plačali tudi carine.
  • Več zgledov ...
  • Dokaze so zbirali na podlagi njegove izjave, da naj bi mu jaz prinesel fiktivno fakturo za oglaševanje pri podjetju Protokol.
  • Kot je povedal Kodrič po pogovoru s policisti, so mu očitali, naj bi direktorju Komunale prinesel fiktivno fakturo v vrednosti 2,5 milijona za oglaševanje pri podjetju Protokol.
  • Zato ga je Droljc poklical lani avgusta in ga »spomnil« na obljubo, nekaj dni pozneje pa mu je prinesel tudi fiktivno fakturo neke ameriške družbe v znesku 62.336 dolarjev.
  • Investitorju, se pravi ministrstvu za šolstvo, redno izstavljajo potrjene fakture za opravljena dela, ki pa jih vztrajno in dosledno ne plačuje.
  • Njihovi lastniki so izstavljali previsoke fakture ali pa izstavljali račune za neopravljena gradbena dela.
  • Do čiščenja podatkov o zavarovancih in kje je kdo zavarovan, bo tako prišlo šele februarja, ko izvajalcem zdravstvenih storitev izdajajo fakture za marec.
  • Pa bi vsi izdajali fakture in plačali, kar jim gre.
  • Na mariborski policijski upravi niso želeli povedati, katere so tri gospodarske družbe, ki naj bi bile poleg slamnatih podjetij Meltalu izdajale lažne fakture, in naj bi bile med peterico tistih, ki naj državi ne bi bile plačevale davkov.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Primer: pri določeni ceni si trgovec pribori 15 odstotkov popusta, ki se obračuna na fakturi za dostavljeno blago .
  • Trenutno se najbolj bojijo morebitne devalvacije, saj imajo fakture za blago v evrih.
  • Pogodbene stranke so se dogovorile, v skladu z določbami ZOR, da komisionar ob dobavi izstavi tujemu kupcu fakturo za dobavljeno blago .
  • Pisec anonimnega pisma Slaku očita, da fakture za pravno svetovanje niso šle skozi Darsov redni kontrolni sistem.
  • Gre za sprenevedanje, kot tisti, ki izdajajo fakture za " svetovanje ", klošarju pa darujejo po kak EUR in v nedeljo nekaj vržejo v "pušco".
  • Se še spomnim Domna Zavrla in faktur za svetovanje glede nekih elektro kablov, Darka Njavra in njegovih pogovorov pri raznih direktorjih, Brejca, ki je hodil naokrog s kovčkom zaupnih dokumentov.
  • Več zgledov ...
  • Po uspešni izterjavi je zavarovalnica od podjetja X dobila fakturo za opravljeno storitev .
  • Pri njihovem delovanju so odkrili vrsto nepravilnosti, in sicer od dajanja oglasnih popustov, ki so bili škodljivi za zavod, pa malomarnosti in neupoštevanja sprejetih dogovorov, do izdajanja fiktivnih faktur za neopravljene storitve .
  • Občina potem Avditorija ne bo več dotirala vsako leto, ampak naj bi financiranje potekalo na podlagi faktur za dogovorjene storitve na podlagi pogodbe o izvedbi programov.
  • Dejanski vpliv DDV bo mogoče oceniti šele nekaj mesecev po njegovi uveljavitvi, ko bodo prihajale fakture za že izvedena dela in ponudbe za nova dela na podlagi novih razpisov.
  • Po nepreverjenih informacijah so v Aerodromu Maribor že izplačevali visoke zneske za fakture za opravljeno delo v zvezi s prisilno poravnavo.
  • Investitorju, se pravi ministrstvu za šolstvo, redno izstavljajo potrjene fakture za opravljena dela , ki pa jih vztrajno in dosledno ne plačuje.
 • na podlagi fakture
  • V končni fazi lahko upnik za poplačilo dolgov vloži zahtevo za izvršbo na podlagi izdane fakture, pri čemer pa tvega konec nadaljnjega poslovnega odnosa z dolžnikom.
  • Vrednost avtomobila je po tržni ceni na podlagi faktur 1,2 milijona nemških mark, mi pa smo ga kupili za 800.000 nemških mark.
  • Po njegovih besedah količino prodanih oziroma kupljenih deviz lahko komitent prilagaja svojim plačilnim potrebam iz poslov na podlagi faktur za terjatve in obveznosti v tuji valuti.
 • faktura za  [x milijonov tolarjev
  • Ob primopredaji je bilo ugotovljeno, da je v dokumentaciji za projekt Bushati tudi omenjena faktura za 1,5 milijona dolarjev, ki poprej in tudi do takrat ni bila nikjer prepoznana in ni bila računovodsko zavedena.
  • K njemu naj bi prišel s fiktivno fakturo za 2,5 milijona tolarjev in Štoviček naj bi takrat s podjetjem Protokol, katerega solastnik sem bil tudi sam, moral podpisati pogodbo o sodelovanju.
  • Gre za fakturo za 2,5 milijona tolarjev.
Na vrh
 
2 zgradba umetniškega dela
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ob Flisarjevi dramatiki, ki združuje nekaj klasične dramske fakture s sodobno senzibilnostjo, se človeku nekako vrača veselje do gledališča, ki so ga parateatrske ekshibicije v marsičem načele in omajale.
  • Anica Kumer kot gospa de Montreuil z orlovskim pogledom in vzvišeno držo konkretizira dramsko fakturo v rohnečo licemernost s konfekcijsko preračunljivim in pretežno ciničnim stališčem; prav ona z zakulisnim spletkarjenjem de facto odpira in zapira zaporniška vrata moža svoje hčere.
  • Glasba je s tridelno fakturo najprej dosegla različnost oblikovnih vzorcev, potem je solistu ponudila svobodo artikulacije.
Na vrh