WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
direktiva samostalnik
1 navodilo; smernica
direktiva je navodilo, ki usmerja posameznike ali različne organizacije, da se ravnajo v skladu s sprejetimi določili
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Natura 2000 je evropsko združenje posebnih varstvenih območij držav članic EU, katerega osnovni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost zanamcem in je v osnovi orodje za izvajanje direktive o habitatih in pticah.
  • Država Slovenija enostavno mora spoštovati kriterije Evropske unije in direktive o pticah, saj nas v nasprotnem primeru čakajo posledice, sankcije, ki pa niso zanemarljive.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • K veljavnemu tobačnemu zakonu ministrstvo pripravlja dopolnila, s katerimi naj bi poskrbeli za uskladitev z evropskimi direktivami.
  • Spremembe zakona o bančništvu so potrebne zaradi uskladitve z direktivami EU.
 • PRIDEVNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Prvi zakon iz leta 1997 je imel zaradi pomanjkanja izkušenj na tem področju velike pomanjkljivosti in ni bil v celoti usklajen z direktivami EU, medtem ko je drugi zakon iz leta 2000 v parlamentarni proceduri klonil pod velikimi političnimi pritiski.
  • Sedaj veljavni zakon ni popolnoma usklajen z direktivami EU, zato bo potrebno spremeniti določena postopkovna pravila, dopolniti pomanjkljivo opredeljene pogoje in določiti posebnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • V ministrstvu za zdravje se zavedajo, da zdaj glede novih predpisov ne morejo nič, saj se moramo prilagoditi direktivam EU.
  • Izbor knjig je bil res omejen zaradi cenzure, tiskale so se predvsem tiste, ki so ustrezale ideološkim direktivam.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Vse države, članice Unije, ne izpolnjujejo direktiv in standardov, saj je to odvisno od naložb v rafinerije.
  • Ljubitelji ptic ne upoštevajo evropske direktive, ki govori o varstvu vrste, ne pa o 100 odstotni zaščiti populacije.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Direktiva podrobno določa izvedbe kliničnih preizkusov in pravne postopke za preizkuse na pacientih, ki zaradi zdravstvenega stanja zanje ne morejo dati soglasja.
  • Res je, da evropska direktiva ne predpisuje obveznih preventivnih ukrepov za insiderstvo, vendar jih uporabljajo vse države z razvitimi kapitalskimi trgi.
  • Direktiva zahteva, da mora dobiti potrošnik prospekt v njegovem jeziku in v jeziku države, v kateri leži nepremičnina.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • In kaj če zavezanci ne bodo izpolnili vseh zahtev iz direktive ?
  • Nosilec obrtne dejavnosti je oseba, ki izpolnjuje pogoj iz 9. člena obrtnega zakona, torej oseba, ki ima mojstrski naziv ali najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri z najmanj triletnimi izkušnjami ali pa izpolnjuje enega izmed pogojev iz direktive EU.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Peking - Južnokorejski minister za zunanje zadeve in trgovino Jun Jung Kvan je odstopil s položaja, in sicer s pojasnilom, da ni mogel izvajati zunanje politike v skladu z direktivami vlade predsednika Ro Mu Hjuna.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prejšnji torek je komisija objavila provizorično različico končnega predloga direktive.
  • Z uveljavitvijo direktive o embalaži bi se količina recikliranega papirja do leta 2020 povečala za 1,6 milijona ton, aluminija za 39.000 ton, vseh odpadkov, ki jih je mogoče predelati, pa za 3,7 milijona ton.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Habitatna direktiva loči dva tipa zavarovanja ogroženih vrst: strogo zavarovane in vrste, ki jih je mogoče nadzorovano izkoriščati.
  • Prav zdaj je stopila v veljavo okvirna direktiva za vodo, ki bo vplivala na izboljšanje upravljanja z vodami.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zadnji mesec je evropski parlament sprejel enotne direktive, ki bodo prepovedale neželeno e - pošto.
  • Slovenija je v zakonu o delovnih razmerjih v zvezi z delovnim časom morala upoštevati direktivo EU.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Direktiva, ki jo je evropski parlament v drugem branju sprejel decembra lani, v členu o zamudnih obrestih določa, da te tečejo od dneva po zapadlosti plačila oz. od izteka roka za plačilo, ki je zapisan v pogodbi.
  • Obstaja posebna direktiva, ki prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju glede na spolno usmerjenost, in vse države jo bodo morale vključiti v svojo zakonodajo; tudi Slovenija.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Evropski parlament je sprejel direktivo za zaščito elektronskih podatkov, ki med drugim nalaga vladam članic, naj do konca letošnjega leta sprejmejo ustrezno zakonodajo, po kateri bi se pošiljanje reklamnih sporočil nekomu, ki se nanje ni naročil, štelo za prekršek.
  • Slovenija prevzema evropske direktive za industrijske izdelke v svoj pravni red in skladno s sprejetim programom prevzemanja evropske zakonodaje bodo predvidoma uveljavljene že v prihodnjem letu.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK2 
  • Imajo svoje igralce in mislim, da obstaja tudi neka direktiva z ministrstva, da morajo čim bolj izrabiti svoj igralski potencial in šele potem po potrebi honorarno angažirati še koga.
  • Ne glede na to, da smo bili v prejšnjem sistemu navajeni direktiv z vrha, bi stroka morala ostati le stroka.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Vsebina tehnične dokumentacije je določena v vsaki direktivi posebej.
  • Z uvedbo skupnega notranjega trga EU so nove evropske države, med njimi tudi Slovenija, prešle iz sistema obveznega preskušanja in certificiranja izdelkov na ustrezne v direktivah določene postopke ugotavljanja skladnosti (8 modulov).
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • V svojih zahtevah se mobilni operaterji sklicujejo na direktivo EU o davku na dodano vrednost, ki med drugim določa, da mora država pri storitvah na področju telekomunikacij obračunati davek.
  • Vlada se sklicuje na evropske direktive, ko pa so te direktive obrti in podjetništvu v prid, nanje pozabi.
 • direktiva o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov
  • V Evropi se bije hud boj med zagovorniki in nasprotniki sedanjega predloga » direktive o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov«, ki po mnenju kritikov premalo omejuje patentiranje programske opreme.
  • Sprejetje direktive o patentabilnosti računalniško izvedenih izumov je nekakšen dvorezen meč.
 • direktiva o preprečevanju česa / direktiva o  [celovitem preprečevanju česa
  • Na okoljskem področju evropska komisija opozarja na zamudo pri prevzemu direktive o preprečevanju onesnaževanja in na zagotavljanje finančnih sredstev za uveljavljanje te zahtevne zakonodaje, dokončati pa je treba tudi prilagajanje pravnega reda o zaščiti porabnikov in zdravja.
  • Ministri so včeraj sprejeli tudi večino dopolnil, ki jih je Evropski parlament predlagal minuli teden k direktivi o preprečevanju pranja denarja.
  • Finančni ministri so sklenili potrditi osnutek direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in sklep o uveljavljanju odločbe o zamrznitvi aktiv; domet obeh dokumentov bodo razširili z določili o terorizmu.
 • direktiva o varstvu koga/česa
  • Svet Evropske skupnosti je leta 1990 sprejel " direktivo o varstvu posameznikov pri procesiranju osebnih podatkov ".
  • Na ministrstvu za informacijsko družbo so nam pojasnili, da EU direktiva o varstvu zasebnosti in elektronskih komunikacijah prepoveduje tako imenovane vohunske piškotke (spyware) in druge sledilne pripomočke, razen če se uporabnik s tem strinja.
 • direktiva o ohranjanju koga/česa / direktiva o ohranjanju naravnih habitatov / direktiva o ohranjanju prosto živečih ptic
  • Nedvomno je porečje Mure po merilih evropske mreže Natura posebna naravna vrednota in bi jo zato morali ohraniti tako po direktivi o ohranjanju prostoživečih vrst ptic kot po direktivi o ohranjanju naravnih življenjskih prostorov.
  • Natura 2000 se navezuje na evropsko direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki ščiti skoraj dvesto habitatnih tipov, 230 živalskih in 483 rastlinskih vrst, ter na direktivo o ohranjanju prostoživečih ptic.
  • Kot poudarjajo v Lovski zvezi Slovenije, je Slovenija že v pripravah na vstop v Evropsko unijo prilagodila svojo zakonodajo različnim predpisom, smernicam in navodilom Unije, pri tem pa je upoštevala tudi direktivo o ohranjanju prosto živečih ptic in direktivo o ohranjanju naravnih habitatov in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
 • direktiva o ravnanju z  [embalažo
  • V Evropski uniji velja od leta 1994 direktiva o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
  • Glavni cilj evropske direktive o ravnanju z izrabljenimi avtomobili je preprečevanje nastajanja odpadkov oziroma zmanjševanje njihove količine.
 • direktiva o zapoznelih plačilih
  • Evropska direktiva o zapoznelih plačilih je za članice EU obvezujoča, vlada pa bi morala na podlagi analize ekonomsko - socialnemu svetu do konca februarja letos predstaviti ukrepe za izboljšanje razmer, a se to še ni zgodilo.
  • Žuli nas vse večja finančna nedisciplina, zato bomo ministrstvo za finance ponovno opozorili, da je potrebno v našo zakonodajo vnesti evropsko direktivo o zapoznelih plačilih.
 • direktiva o prepovedi česa
  • V Evropi oziroma v EU je v začetku novembra začela veljati evropska direktiva o prepovedi pošiljanja odpadne elektronske pošte.
  • BRUSELJ Svet Evropske unije je kljub nasprotovanju Nemčije in Velike Britanije sprejel direktivo o prepovedi oglaševanja tobačnih izdelkov.
 • direktiva o zaščiti koga/česa
  • Oktobra letos bo za nove modele avtomobilov začela veljati nova evropska direktiva o zaščiti pešcev, kar bo zahtevalo prilagoditev konstrukcije avtov tem zahtevam.
  • Grčija bo od 4. julija dalje, ko je sodišče izreklo obsodbo, morala plačati 20.000 evrov na dan, dokler ne bo Evropska komisija presodila, da je Grčija zadovoljivo izvedla direktivo o zaščiti človekovega zdravja in direktivo o zaščiti okolja na Kreti, kjer v reko Kurupitos odlagajo strupene odpadke.
 • po direktivi
  • Po evropskih direktivah moramo imeti do leta 2003 vsaj za 60 dni zalog derivatov.
  • Naš program višješolskega izobraževanja za medicinske sestre in babice bi se moral po evropskih direktivah spremeniti terminsko in vsebinsko.
  • Slovenija si je za oblikovanje rezerv priborila še dodatno leto dni, tako da mora po direktivah le - te imeti do konca leta 2005.
 • v skladu z direktivo
  • Slovenija mora v skladu z direktivami Evropske unije do konca leta 2005/.../oblikovati 90 - dnevne obvezne zaloge nafte in naftnih derivatov.
  • V skladu z direktivo EU surovo mleko za proizvodnjo mlečnih izdelkov ne sme imeti v enem mililitru več kot 100.000 mikroorganizmov.
 • v nasprotju z direktivo
  • V predlogu zakona je navedeno, da bi se v sporih morala upoštevati zakonodaja države, iz katere izhaja potrošnik, kar je v nasprotju z lani sprejetimi direktivami EU o elektronskem poslovanju.
  • Doslej so imele Slovenske železnice status tako upravljavca kot prevoznika, kar je bilo v nasprotju z evropskimi direktivami.
 • na podlagi direktive
  • Na podlagi direktive EU mora vsaka članica unije imenovati enega ali več državnih referenčnih laboratorijev.
  • Natura 2000 je mreža naravovarstvenih območij v vsej EU, ustanovljena na podlagi direktive o habitatih (življenjskih okoljih) iz leta 1992.
 • direktiva iz leta  [x
  • EU je z direktivo iz leta 1996 postavila temelj in okvir celovitemu preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.
  • Francija bo dobila dva opomina, in sicer zaradi nezakonitega odlagališča in zaradi neuskladitve pravil o nevarnih odpadkih z direktivo iz leta 1991.
 • direktiva in uredba
  • Delo uradnikov je predvsem spremljanje različnih projektov v okviru izvajanja uredb in direktiv, ki jih sprejemajo njihovi šefi.
  • Uredba in direktiva sta med seboj povezana akta, ki predstavljata nadnacionalno evropsko pravno normo in urejata temeljne oblike in notranjo strukturo gospodarskih družb ter delavsko predstavništvo v njih.
 • direktiva in/ali smernica
  • Dinamika uveljavljanja predpisov je pogojena s sprejemanjem direktiv in smernic EU ter njihovim spreminjanjem.
  • Vsa tako imenovana sekundarna evropska zakonodaja se deli v dve veliki skupini: v direktive ali smernice in uredbe ali regulative.
 • direktiva s področja česa
  • Evropska komisija je nedavno uradno ugotovila, da so njene članice neuspešne pri doseganju zahtev, zlasti tistih direktiv s področja okolja, ki se hkrati nanašajo na vzpostavitev in delovanje notranjega ter skupnega trga.
  • Evropska unija ima že dober mesec sprejeto direktivo s področja harmonizacije avtorskega prava ter sorodnih pravic v informacijski družbi.
 • direktiva na področju česa
  • Direktiva IPPC (Integrated Prevention and Protection Control) je temeljna direktiva na področju industrijskega onesnaževanja.
  • Evropska krovna direktiva na področju voda je jasna: v njenem okviru nam standarde čiščenja in odvajanja odpadnih komunalnih voda narekuje posebna smernica.
Na vrh