WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
biotski pridevnik
1 o živih organizmih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Območje je pomembno zaradi biotske vrednosti tako površinskih mokriščnih habitatov in vrst kot tudi podzemeljske favne.
  • Vendar na začetku biotske evolucije še ni bilo dovolj kisika, ki je splošen dober oksidant.
  • Tem vplivom se pridružijo še biotski dejavniki žive narave, bakterije, rastline in živali, ki se pridružijo prvotnim, pionirskim organizmom.
  • Je biotski park realnost glede na to, da se bo z vstopom Slovenije v EU še dodatno stopnjeval pritisk korporacij?
 • biotska in krajinska  [raznolikost, raznovrstnost, pestrost
  • Mladen Berginc je med drugim tudi povedal, da ministrstvo za okolje in agencija za okolje pripravljata analizo in strategijo ohranjanja biotske in krajinske pestrosti.
  • Podpisali bodo konvencijo o dostopu do okojskih informacij, udeležbi javnosti pri okoljskem odločanju, kot osrednje točke evropskega okoljskega programa pa bodo obravnavali protokol o obstojnih organskih onesnaževalcih, o težkih kovinah, navodila o energetski očinkovitosti, strategijo opuščanja osvinčenega bencina ter strategijo biotske in krajinske raznovrstnosti.
 • abiotski in biotski / biotski in abiotski
  • Kemijska analiza in rezultati fizioloških metod kažejo trenutno kakovostno stanje vode, rezultati ekološke metode pa posledice dalj časa trajajočih vplivov abiotskih in biotskih dejavnikov na življenjske združbe.
  • Poškodbe na rastlinah zaradi ozona je včasih težko prepoznati (določiti ali diagnostificirati) zaradi drugih vzrokov oziroma biotskih in abiotskih vplivov.
 • biotopski in biotski
  • (1) Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema.
Na vrh
 
biotska raznovrstnost
raznolikost rastlin in živali na določenem območju
 • Pri sedanji gospodarski rasti se bo izguba biotske raznovrstnosti v Evropi nadaljevala.
 • Od svetovne konvencije o ohranjanju biološke raznovrstnosti, sprejete leta 1992 v Riu, naprej tudi pri nas govorimo o ohranjanju biotske raznovrstnosti, torej pestrosti življenja.
 • Se bodo torej uresničile katastrofalne napovedi o veliki gospodarski škodi in zaznamovanosti države, v kateri lahko ognjevka ogrozi biotsko raznovrstnost?
biotska raznolikost
raznolikost rastlin in živali na določenem območju
 • Dejstvo, da se proces izrazitega osiromašenja biotske raznolikosti slovenskega morja časovno ujema s strmoglavim razvojem človeških dejavnosti ...
biotska pestrost
raznolikost rastlin in živali na določenem območju
 • Poplavni gozd reke Drave je glede biotske pestrosti eno najbogatejših območij Slovenije.
 • Na drugi ministrski konferenci o gozdovih v Helsinkih leta 1993 pa je že sodelovala tudi Slovenija in se s podpisom sprejetih dveh resolucij zavezala, da bo s svojimi gozdovi gospodarila trajnostno in da bo ohranjala biotsko pestrost gozdov.