WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
biomasa samostalnik
1 organski material kot vir energije
biomasa je odmrl material rastlinskega ali živalskega izvora, ki se uporablja za pridobivanje energije, zlasti za ogrevanje in pridobivanje elektrike
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • S povečevanjem zanimanja za sodobne načine ogrevanja z lesno biomaso (sodobne peči na polena, peči na sekance, peči na pelete) se povečuje tudi ponudba peči in sekalnikov pri nas.
  • Zavod za gozdove Slovenije je pripravil posvet o možnostih za pridobivanje gozdne biomase v Sloveniji.
  • Z rastlinsko biomaso bi kurili peči za centralno ogrevanje stanovanjskih hiš in blokov, oddaljenih počitniških naselij, samotnih kmetij, pridobivali bi toplo vodo in tudi elektriko itd.
  • Bioplin pridobivajo z organske biomase, hlevskega gnoja ali gnojevke, njegove lastnosti pa so podobne zemeljskemu plinu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nacionalni program energetske izrabe biomase optimistično predvideva, da bi v Sloveniji do leta 2010 zgradili 50 večjih objektov za ogrevanje z biomaso, okoli sto modernih kotlov v industriji in okoli pet tisoč majhnih kotlov.
  • Avstrijska vlada ima v svojem energetskem načrtu smernice za okrepitev porabe biomase, v okviru Evropske unije pa je načrt, da se do leta 2010 podvoji uporaba biomase, vetrne energije in električnega toka.
  • Z dobrimi čistilnimi napravami pa je mogoče kurjenje biomase urediti tako, da ni škodljivo za okolje.
  • Postopek predelave biomase se prične s siliranjem sveže rastlinske mase v neprodušno zaprtih posodah (digestorjih).
  • Pri velikih sistemih se pojavlja še problem zagotavljanja zadostnih količin biomase oziroma sekancev, saj daljši transport sekance močno podraži.
  • Konoplja je najpomembnejši vir biomase in jo lahko predelamo v metan, metanol ali bencin - - vse to ob stroških, ki so nižji od predelave nafte.
  • Več zgledov ...
  • ... meni, da se naša država zaveda pomena biomase za zmanjševanje emisij CO2 in za manjšo energetsko odvisnost naše države od uvoženih energij.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Prav tako je ogrevanje na biomaso kot obnovljivi vir energije z visokim izkoristkom, nizko prašnostjo in nizkimi izpusti ogljikovega monoksida prijaznejše do okolja.
  • Kotli na biomaso so koristni tudi zato, ker lahko v njih pokuriš kakršenkoli les.
  • Preusmerjajo se predvsem na toplotno ogrevanje z drvmi; do leta 2010 nameravajo postaviti okoli 50 velikih sistemov na biomaso.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ob tem je treba poudariti, da je ogrevanje z biomaso ekološko najbolj sprejemljivo, zato država spodbuja ta način ogrevanja in celo podeljuje subvencije za nakup tovrstnih kurilnih naprav.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Semičani menijo, da bi lahko z biomaso ogrevali občinsko stavbo, šolo, vrtec, telovadnico, zdravstveni dom, lekarno, tožilstvo, bližnje stanovanjske bloke, župnišče ipd.
  • Prihodnjo zimsko sezono naj bi se v Gornjem Gradu z biomaso grelo že tri četrtine vseh uporabnikov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • ... hišo ogrevajo s centralno kurjavo, seveda kurijo drva oziroma biomaso.
  • Eden od ukrepov bi lahko bil, da kot vir energije začnemo uporabljati biomaso.
  • Biomaso predstavljajo lesni odpadki, ki jih kurijo v parnem kotlu, pridobljeno paro pa uporabljajo deloma za potrebe proizvodnje v furnirnici, deloma pa za ogrevanje sanitarne vode v hudinjskih stanovanjih.
  • Med obnovljive vire energije štejemo biomaso, sončno energijo, hidroenergijo, energijo vetra in geotermalno energijo.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Biomasa postaja pomemben vir energije za ogrevanje objektov, hkrati pa predstavlja neizkoriščen in dostopen domači vir energije, ki bistveno manj obremenjuje okolje kot drugi viri.
  • Rastlinska biomasa predstavlja tako imenovan obnovljiv vir energije, ker se masa kot materija po spravilu pridelka ponovno regenerira.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Sintetično dizelsko gorivo pridobivajo iz katerekoli biomase (les, odpadne biosurovine), ne le iz rastlinskih plodov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Tako kot še v nekaterih drugih državah so tudi v Nemčiji najdlje pri pridobivanju toplotne in električne energije iz biomase ter pogonskih goriv iz oljne ogrščice.
  • Sicer pa energija iz biomase in odpadkov pomeni približno dva odstotka vse primarne energije oziroma 60 odstotkov obnovljivih virov energije v Evropski uniji.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Goriva, pridobljena iz biomase, bi lahko do leta 2020 pokrivala že četrtino vseh nemških potreb po energiji
  • S toplotno energijo, proizvedeno iz lesne biomase, oskrbuje 22 podjetij, devet družbenih objektov, 80 stanovanjskih hiš in 364 stanovanj v večstanovanjskih objektih.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Hkrati so obnovili šest toplotnih postaj, skladišče za biomaso, prostor za njeno mletje, uredili napeljave in drugo infrastrukturo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • S sofinanciranjem energetskih objektov za ogrevanje kmetij in vasi z biomaso iz okoliških gozdov bi lahko zmanjšali porabo fosilnih goriv na podeželju.
  • Drva nameravajo uporabiti za kurjenje, za oskrbo toplarn in termoelektrarn, izkoriščati nameravajo tudi biomaso iz odpadkov, plina iz čistilnih naprav in bio pogonska goriva.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V Moravskih Toplicah je bil v ponedeljek posvet o biomasi kot viru energije, tega je pripravila Zveza društev za biomaso Slovenije.
 • izraba/uporaba (lesne) biomase za ogrevanje
  • Izraba biomase za ogrevanje je lahko izziv in možnost preživetja za marsikaterega kmeta, zlasti v hribovskih območjih.
  • V zadnjem desetletju je Avstrija šestkrat povečala izrabo biomase za daljinsko ogrevanje, Švedska osemkrat.
  • Z uporabo biomase za ogrevanje bi zmanjšali onesnaževanje in očistili gozdove.
  • Na predstavitvi smo predstavili možnosti in pomen uporabe lesne biomase za ogrevanje, saj se Slovenija uvršča med tiste evropske države, ki imajo največji delež ozemlja pokritega z gozdom.
 •  [uporaba, raba, izraba, uvajanje (lesne) biomase za energetske namene
  • Njen cilj je razširiti uporabo biomase za energetske namene.
  • Po oceni strokovnjakov bi pri pripravi in izrabi lesne biomase za energetske namene lahko »odprli« še okrog sedemsto delovnih mest.
  • Vendar pa ima uvajanje biomase za energetske namene v Sloveniji in torej tudi na severnem Primorskem prepočasno in predvsem preskromno podporo države
 •  [uporaba, izraba, raba, izkoriščanje (lesne) biomase v energetske namene
  • Na eni strani je interes nekaterih okoljevarstvenikov in določenih energetskih predstavnikov povečati uporabo lesne biomase v energetske namene.
  • Z rastjo zavesti o nujnosti povečanja rabe lesne biomase v energetske namene, predvsem z modernizacijo njene uporabe, se povečuje tudi ponudba tovrstne opreme in storitev na našem trgu, predvsem pa dejavnost nekaterih proizvajalcev.
  • Letos za področje kmetijstva in gozdarstva načrtujejo raziskavo trga in pripravo informacij o možnostih izkoriščanja lesne biomase v energetske namene.
 • uporaba/izraba (lesne) biomase kot česa
  • Naložba v obnovo kotlov je bila zaradi uporabe biomase kot energenta zelo draga, kljub temu pa si v Zagorju zaradi nižje cene goriva dolgoročno obetajo bistvene prihranke.
  • ... uporaba lesne biomase kot alternativa fosilnim gorivom omogoča boljšo skrb za gozdove, v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi obstaja majhno tveganje pri transportu in skladiščenju.
  • Predstavnik Evropskega združenja proizvajalcev plošč Chris Van Riet je na posvetu poudaril, da bi povečana izraba lesne biomase kot goriva lahko privedla do potencialnega primanjkljaja lesne biomase v lesni industriji.
  • Predstavitev možnosti za izrabo biomase kot vira energije v januarski številki je zbudila precej pozornosti, zato smo v to številko uvrstili še prispevek o nekaterih alternativnih rastlinah, kot je npr. kitajska trstika ali miskant, ki so prvenstveno namenjene pridobivanju energije.
Na vrh
 
2 živa bitja na določenem območju
biomasa je celotna količina ali teža vseh živih bitij ali samo določene populacije na nekem območju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na določenih postajah od Debelega rtiča proti Trstu so pri dnu ugotovili precej rastlinske biomase, ki je daleč nad povprečjem za to obdobje (normalno bi bilo 1 do 2 mikrograma na liter, tokrat pa je bilo kar 8 mikrogramov), kar je lahko posledica tržaškega izpusta v morje v neposredni bližini.
  • Mravlje, recimo, niso samo izredno dobro organizirane, temveč že sestavljajo 10 odstotkov živalske biomase, torej toliko kot človeštvo, in zdaj oblikujejo superkolonije, ki se raztezajo tisoče kilometrov daleč!
  • Mnogo premalo pa je raziskano možno zmanjševanje fitoplanktonske biomase v oceanih zaradi povečanega UV sevanja.
  • Ena vrsta, kril (Euphausia superba) ali svetleča kozica, sestavlja približno polovico celotne biomase.
  • Laurance in njegovi sodelavci so izrazili bojazen, da se dodatno izgubljena biomasa tudi dolgoročno ne bo ponovno obrasla, ampak "bodo staro rastlinstvo deževnega gozda počasi zamenjali nižji, grmičevnati gozdovi z manjšo prostornino in manjšo biomaso ".
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Biomasa živali je okrog takšnega izpusta (ur. op.: izpusta komunalnih odplak) večja kot drugod.
  • Pred ponovnim polnjenjem jezera bo potrebno dolino očistiti, saj obstoječa biomasa rastlin predstavlja veliko nevarnost za bodoče organizme v vodi.
  • Na splošno pa raziskave kažejo, da se je biomasa rib v treh do petih letih po oblikovanju rezervata poveča za dvakrat, od česa ima korist tudi lokalni ribolov.
  • Farlow je izračunal, da je največja biomasa rastlinojedcev, ki pomenijo potencialno hrano za mesojede živali, v sodobnih narodnih parkih 20-25.000 kg/ km2.
  • Zmanjšala se je biomasa inčunov, medtem ko se temperatura, slanost, vsebnost nutrientov in primarna produkcija nenehno povečujejo v celotnem Jadranu.
  • ... s šestimi milijardami ljudi je biomasa človeške vrste več kot stokrat presegla biomaso katere koli velike živalske vrste, ki je kdaj živela na Zemlji ...
  • Več zgledov ...
  • V primerjavi z velikim številom rib, pa je njhova biomasa nizka (v tabeli), kar je posledica prevlade malih oz. mladih rib (74 % -92 %).
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Največji delež biomase v vzorcih je moškatna hobotnica dosegla julija (41 %) in septembra 1995 (44 %), medtem ko je bil njen delež leta 1996 največji avgusta (31 %).
Na vrh
 
lesna biomasa
les, ki se uporablja za ogrevanje stavb
 • Pokazali so jim tovarno, kjer pridobivajo energijo iz lesne biomase, obiskali so proizvodnjo sončnih kolektorjev, mlin na vodi, ogledali so si vetrnico za pridobivanje elektrike in hišo, ki se sama oskrbuje z energijo iz obnovljivih virov.
 • Energetsko izkoriščanje lesne biomase pomeni manjšo rabo fosilnih virov energije in s tem čistejše okolje.
 • Majhna in velika kurišča na lesno biomaso pa so v zadnjih letih dosegle nesluten razvoj.
 • Ogrevanje z lesno biomaso je ob vse dražjem kurilnem olju precej cenejše.
 • Štiri slovenske občine, med njimi tudi Preddvor, so se pred leti odločile, da zgradijo sisteme daljinskega toplovodnega ogrevanja z lesno biomaso.
 • Za novi način kurjenja z lesno biomaso potrebujemo sekance, tudi iz manjvrednega lesa, ki ga ni mogoče prodati, in razne lesne odpadke (tudi veje), ki bi sicer neizkoriščene ležale v gozdu.