WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
avtonomen pridevnik
1 ki ima politično samoupravo
avtonomno OZEMLJE ima politično samoupravo znotraj večje države
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Barcelona, drugo največje mesto Španije, je glavno mesto avtonomne pokrajine Katalonije.
  • Apnenčasto jamo Altamira v španski avtonomni regiji Kantabrija so odkrili leta 1869 povsem po naključju.
  • V državi je nekaj avtonomnih republik z večinskim muslimanskim prebivalstvom.
  • Pod Titom je bilo Kosovo avtonomna provinca, danes pa je zaradi politike, ki jo izvajajo od leta 1987, brezupno prebivališče Albancev in Srbov.
  • Po sprejetju posebnega statuta avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine se začenja novo obdobje v boju Slovencev za dosego narodnih pravic.
  • V avtonomnih conah se zadržujejo avtonomni posamezniki, akterji, aktivisti, zagovorniki, nasprotniki, vsem ljudem znotraj te cone pa je skupno, da so aktivni na številnih področjih.
  • Več zgledov ...
  • Specialna administrativna regija Hongkong (HKSAR) bo naslednjih petdeset let posebna, v veliki meri avtonomna enota v okviru Kitajske.
  • Sleherna avtonomna skupnost Španije ima namreč svojo lastno vlado in statut, ki določa ime skupnosti, glavno mesto, meje njenega teritorija, zastavo in vladne pristojnosti na vseh področjih od kulture do jezika in pravosodja.
  • Na Ferskih otokih, avtonomno območje pod dansko krono, bodo morda že prihodnje leto razpisali referendum o neodvisnosti.
  • Ameriški predsednik Bill Clinton je med prvim obiskom palestinskih avtonomnih ozemelj včeraj obiskal Gazo.
  • Izraelska vojska je vzpostavila popolno zaporo vseh palestinskih avtonomnih mest na Zahodnem bregu.
  • V času Titove Jugoslavije je Vojvodina že imela avtonomni status.
  • Kot najštevilčnejši narod so si želeli močno osrednjo vlado v Beogradu in ukinitev avtonomnega položaja Kosova in Vojvodine.
  • ... nova avtonomna oblast Ferskih otokov, ki je zmagala na volitvah spomladi 1998, pa si je za glavno nalogo določila zagotovitev večje samostojnosti ali celo popolne neodvisnosti.
  • ... je sicilska avtonomna oblast ukazala zaseči zasebne vodnjake in izvire, iz katerih naj bi prevozniki s cisternami dobivali pitno vodo, ki jo razvažajo po otoku, kadar je ne dobijo dovolj iz vodovodnih cevi.
  • Velika Britanija je sredi tega meseca razpustila avtonomno vlado severne Irske.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Dežela Kačinov je danes napol avtonomna regija v Mjanmaru.
  • Otoki so v portugalski posesti, vendar so delno avtonomni.
  • Nemčija je bila razbita na množico razmeroma avtonomnih državic, v katerih pa je obstajalo gibanje za združitev Nemčije.
Na vrh
 
2 samostojen; neodvisen
če je USTANOVA, PODROČJE ali ČLOVEK avtonomen, je samostojen in deluje ter sprejema odločitve neodvisno od in brez pomoči drugih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsaka fakulteta namreč deluje kot avtonomna ustanova.
  • V srednjem veku je bila univerza v Evropi avtonomna institucija, praviloma podrejena cerkvi in državi.
  • Avtonomno univerzo so spremenili v javno institucijo, podrejeno državi.
  • Civilna družba razvite demokracije je kajpada avtonomna sfera zunaj strank in deluje kot korektiv države, ne nujno samo proti državi, na področjih, na katera država ne sega, odpira in rešuje probleme pogosto neodvisno od države v njenem pravnem okviru ali tudi zunaj njega ipd.
  • Ob vstopu v srednjo šolo naj bi bili mladi že sposobni avtonomnega odločanja, odločitev za učenje italijanščine ali proti njej bi vsaj deloma opredeljevala posameznikove možnosti zaposlitve po končanem šolanju.
  • Mnenja so različna, ravnatelji pa vse bolj poudarjajo, da imajo premalo možnosti za avtonomno delovanje.
  • Več zgledov ...
  • Zgodba “ Angel na zemlji ”, izpod peresa Alme Karlin, ki jo Slovenci poznamo predvsem kot intelektualko, svetovno popotnico in avtorico številnih potopisov ter žensko, ki je s svojim avtonomnim mišljenjem že v prejšnjem stoletju presenetila javnost, je za naš prostor še posebej dragoceno delo, saj metafizične literature Slovenci skorajda nimamo.
  • Poudarili so, da se imajo za avtonomno gibanje, ki si želi ljudi rešiti polstoletnega slepila in jih prepričati, da enotnost v revščini ni nekaj najboljšega.
  • Kljub nekaterim novoilirskim unitarističnim jugoslovanskim stališčem je prevladalo mnenje, da se mora slovenski narod ohraniti in razvijati kot samostojna narodna entiteta, za to pa je potrebna tudi takšna državna ureditev, ki bo Slovencem omogočala ustrezen avtonomni razvoj.
  • Ne za ukinitev institucije vojske, ampak za to, da imaš kot posameznik pravico do avtonomne odločitve, ali boš nosil orožje ali ne.
  • Naši sodniki in javni tožilci nimajo osebnega poguma, ker nimajo avtonomne drže.
  • • zgodnjo adolescenco (12-14 let), ki poleg značilnosti predhodne faze zajema zlasti postopen razvoj avtonomne morale in težnjo k popolnosti
  • Odgovoril sem na pismo takoj, avtonomna pravica urednika pa je, da on določi, kdaj in kje bo kaj objavljeno.
  • Humanizem je zagovarjal razvoj avtonomne osebnosti in tesno povezanost z umetnostjo.
  • S tem nočeva reči, da so živa bitja edine avtonomne entitete.
  • Taki pogledi in motivi so bili razlog, da sem svoje otroke vključil v skupino Aeternija, ki je nastala pred enajstimi leti, v samoorganizaciji staršev, sedaj pa je že osem let delno avtonomna skupina znotraj vrtca Najdihojca v Ljubljani.
  • Mi smo seveda avtonomni subjekti in imamo svoje vrednote, do katerih smo se dokopali s svobodno izbiro.
  • Humanizem je človeka spremenil v ustvarjalca in avtonomno bitje
  • Dolžnost države pa je, da preprečuje poseganje Cerkve v druga avtonomna področja družbenega delovanja, se pravi, da preprečuje verski integralizem, in sicer zato, da tudi drugim družbenim subjektom zagotavlja svobodo in avtonomijo kot temeljni načeli civilnega družbenega obnašanja.
  • Prepričani smo namreč, da je bilo soglasje kolektiva zaščita avtonomnega novinarstva pred posegom politike.
  • Bo bolj avtonomno sodstvo hitreje streglo pravici?
  • Strip je avtonomen medij, ki pa je ves čas intenzivno črpal iz umetnosti in se po njej zgledoval.
  • Trubadurska kultura, ki je dala v stoletju in pol prek 400 pesnikov, je torej avtonomen estetski in etičen pojav.
  • Dvorana je imela avtonomni sistem oskrbe z električno energijo, ogrevanja in prezračevanja ...
  • Za prihodnost Slovenije in za svobodo duha njenih ljudi je avtonomen šolski sistem ključnega pomena, je med drugim povedal predsednik Kučan.
  • Menim, da je ključno vprašanje njenega razvoja pridobitev avtonomnega vira financiranja.
  • Prispeval je k utrditvi sodne veje oblasti v razmerju do drugih dveh, znotraj samega sodstva pa je odigral pomembno vlogo pri vzpostavitvi avtonomnega položaja sodnikov.
  • Slikar je s svojim delom razvil popolnoma izvirno in avtonomno govorico, ki jo je kritika poimenovala abstraktni iluzionizem.
  • V prepletu avtonomne likovne govorice z novimi pomenskimi in oblikovnimi rešitvami, ki jih prinaša artikulacija vrednot in predstav skozi podobe, so klasične grafične tehnike doživele transformacijo.
  • Nedvomno gre za obetavnega avtorja, prihodnost pa bo pokazala, ali mu bo uspelo ohraniti svežino pristopa ter dokončno izoblikovati avtonomen, jasno prepoznaven likovni izraz.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Odločitev sindikata, ali bo podpisal neki dogovor z vlado, je povsem avtonomna, vlada je nima pravice pogojevati na tak način, je o tem menil Štrukelj.
  • Novinarji in uredniki RTV Slovenija res niso bili nikoli popolnoma avtonomni.
  • Dušan Vučko (LDS) pa je naštel najbolj odmevne primere, ki sprožajo dvome, da je šlo delo policije čez dovoljeni rob, in dvome o uspešnosti nadzora nad delom policije, ki, tako Vučko, ne sme biti absolutno avtonomna, saj to privede v policijsko državo.
  • Kot poseben pojav pa imajo norišnice tudi svoje lastno življenje, svoj notranji, relativno avtonomni razvoj in logiko.
  • To gibanje je uspelo ustanoviti številne razmeroma avtonomne ustanove, ki so jih vodili študentje, kot na primer Radio Študent (v nadaljevanju RŠ) l. 1969 ...
  • Učitelji, zlasti v formalnem izobraževanju, z učnimi načrti niso dovolj avtonomni, to pa duši njihovo inovativnost in iznajdljivost.
  • Več zgledov ...
  • V gospodarstvu, ki je dokaj avtonomna celota, se v tako kratkem času običajno ne more zgoditi kaj pretresljivega.
  • ... da morajo odgovorni, ki sprejemajo zakone, spoznati, da policija kot organ v sestavi ne more biti strokovno avtonomna brez lastnih financ.
  • Politično najbolj avtonomni so negospodarski sindikati.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Miroslav Cerar, eden od pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi strokovnih podlag posameznih ustavnih sprememb, je povedal, da so bili pri tem delu pravniki precej avtonomni.
  • Ker so šole avtonomne pri izboru in ponudbi izbirnih predmetov, lahko samo upamo, da bo čimveč šol izbralo ta sodobni predmet in ga v naslednjem šolskem letu tudi ponudilo dijakom.
  • Antonione pojasnjuje, da je Furlanija avtonomna pri odločanju o vprašanjih s področja turizma.
  • Fakultete so avtonomne pri zaposlovanju referentov (za katere je zahtevana zgolj srednješolska izobrazba splošne smeri, čeprav je večina bolj izobraženih), tako da so referati pod nadzorom dekanov, ne pa tudi ministrstva za šolstvo in šport ter univerze.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Inštitut kot je vaš, je sicer dokaj avtonomen v svojih odločitvah, hkrati pa zelo odvisen od državne znanstvene politike.
  • Menim, da so bili novinarji Dolenjskega lista, vsaj doslej, dokaj avtonomni v svojem pisanju ne glede na politične situacije.
  • ... temveč predpisujejo le cilje, ki jih učenec mora doseči na koncu petega in devetega razreda, učitelj pa je avtonomen v izbiri konkretnih vsebin in metod za doseganje predpisanih ciljev.
  • Poleg tega je zdravnik vsaj 'na papirju' avtonomen v svojem odločanju o izbiri postopka zdravljenja.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ali to, da je univerza postala avtonomna, pomeni, da bi morala biti tudi apolitična?
  • Tudi katoliški politiki morajo ostati avtonomni, opozarja don Gianni Bager Bozzo, v dvajsetem stoletju to občutljivo vprašanje nikoli ni bilo do konca rešeno.
 • biti avtonomen v okviru česa
  • Gre namreč za to, da sta prvostopenjska in drugostopenjska disciplinska komisija res avtonomni v okviru zbornice.
  • Ob tem ocenjuje, da se »avtonomnost zdravnika z novim načinom ne zmanjšuje, saj še vedno ostaja avtonomen v okviru medicinske stroke, poznavanja bolnika in zanj najprimernejše terapije.
  • Katoliška cerkev je namreč res avtonomna v okviru državnega prava, ne pa tudi obratno, torej država v okviru kanonskega prava.
 • avtonomen in neodvisen / neodvisen in avtonomen
  • Odšel ni še nihče, ki je delal dobro in utrjeval ugled javne televizije ter spoštoval avtonomno in neodvisno delo novinarjev.
  • Mar ni ta primer, ki je tako razburkal slovensko politično sceno, najboljši dokaz za to, da mora biti državno tožilstvo avtonomno in neodvisno.
  • Toda pustimo politično ozadje moje »lustracije«, ki v bistvu pomeni poskus kastracije neodvisnega in avtonomnega novinarstva.
  • ... da je RTV Slovenija javna, neodvisna in avtonomna medijska hiša, katere uredništvo samostojno odloča, kdaj bodo kamere v hramu demokracije vklopljene.
 • svoboden in avtonomen / avtonomen in svoboden
  • Svoboden in avtonomen je posameznik, kadar svoj akcijski moto uravnava po svojem moralnem credu.
  • Ali bo SNS spremenila svoje mnenje, je stvar njihove svobodne in avtonomne odločitve, na katero LDS ne bo poskušala kakor koli vplivati,« je dejal Golobič.
  • Še posebej, če je bilo njihovo dejanje naperjeno zoper avtonomno in svobodno izražanje in razširjanje mnenja, saj brez učinkovite zaščite novinarjev ni svobodnih medijev," so zapisali poslanci.
 • samostojen in avtonomen / avtonomen in samostojen
  • Položaj, ki ga imam, še ne pomeni, da sem pri svojem delu povsem samostojen in avtonomen.
  • To pa zato, ker so poslanci in svetniki samostojne in avtonomne osebnosti, ki zagovarjajo predvsem svoja stališča.
  • Anatrella (1993, po Kobal, 2000) opredeljuje adolescenco ožje; kot obdobje privzemanja lastne spolne vloge in ponotranjanja lastne identitete, v kateri se posameznik dojema kot avtonomna in samostojna oseba, čeprav je v svojem delovanju še vedno razmeroma odvisna od svojega okolja.
Na vrh
 
2.1 o stroju
če je STROJ avtonomen, izvaja naloge brez stalnega človekovega vodenja in ima navadno lasten vir energije
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Aibo je avtonomen robot in reagira na zunanje dražljaje po »lastni presoji«.
  • Ti zelo avtonomni roboti bodo celo sposobni presoditi, kakšno orožje morajo uporabiti, denimo protitankovsko granato ali pa točo krogel.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Podmornica je zasnovana za dolgotrajno podvodno plovbo in je povsem avtonomna.
  • Do leta 2050 bomo razvili popolnoma avtonomne humanoidne robote, ki bodo lahko zmagali na človeškem nogometnem svetovnem prvenstvu,« je vsebina gesla na spletni strani Robocupa, enega izmed prvenstev, rezerviranih za robote.
Na vrh
avtonomno živčevje / avtonomni živčni sistem
del živčevja, ki deluje neodvisno od človekove zavesti
 • Srčna mišica je posebne vrste, imenuje se miokard (srčna mišica) in ritmično bije vse življenje pod nadzorom avtonomnega živčevja.
 • Zato se potem pojavijo določene težave pri delovanju organov, ki so pod vplivom avtonomnega živčevja.
 • Tehnike mind - body vplivajo na avtonomni živčni sistem in nevroendokrine posrednike (mediatorje).
 • Delovanje našega avtonomnega živčnega sistema se odraža tudi v pulzu / bitju žile /.
avtonomno potapljanje
potapljanje s potapljaško obleko in opremo za dihanje pod vodo
 • Pri avtonomnem potapljanju se tudi tlak plinov, ki jih potapljač med potopom v globino vdihuje, sorazmerno poveča.
 • Tukaj je raj za avtonomno potapljanje, kar je tudi Sušac na Lastovem, ki je zanimiv tudi za ribiče.
 • Z opremo za avtonomno potapljanje se je pogosto potapljal v Jadranskem morju, Blejskem in Bohinjskem jezeru ter v slovenskih rekah.
avtonomna (potapljaška) oprema
potapljaška obleka in naprava za dihanje pod vodo
 • Osnova za kakovostno potapljanje pri obeh načinih na dah in z avtonomno opremo so dobra maska z dihalko in plavuti.
 • Z odkritjem avtonomne potapljaške opreme in z njeno vse bolj razširjeno uporabo pa je del teh lokacij dostopen širšemu krogu potapljačev.