WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
asimilacija samostalnik
1 proces družbenega prilagajanja
sociologija
navadno z neodobravanjem
proces vključevanja in prilagajanja ljudi, zlasti priseljencev, v družbeno, jezikovno in kulturno okolje večine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Namen tržaških nacionalistov je bila nasilna asimilacija Slovencev in Hrvatov, ki so bili za Italijane pravzaprav zgolj Slavi, manjvredna rasa, ki jih ogroža.
  • Avstralska vlada je prejšji mesec ponudila 40 milijonov dolarjev odškodnine aboriginskim družinam, ki so jim odvzeli otroke in jih vključili v program nasilne asimilacije, ki je trajal od leta 1880 pa vse do sredine 60. let tega stoletja.
  • Leta 1942 je okupator v Celju in okolici staršem odvzel na stotine otrok in jih prek zbirnega centra oddajal nemškim družinam v oskrbo in vzgojo, predvsem pa v popolno kulturno asimilacijo.
  • Morebitna »integracija« Slovenije z Avstrijo pa bi kljub vsemu pomenila podrejen položaj in sčasoma, že zaradi prevladovanja nemščine v gospodarstvu, privedla tudi do kulturne asimilacije.
  • Pojav, da mora pripadnik manjšine izrecno zahtevati ustrezen dvojezični dokument, je po mojem mnenju uvajanje tihe asimilacije.
  • Sporazumevati se mora z večino, se z njo družbeno integrirati, vendar pri tem varovati svojo avtonomnost in se izogniti tihi ali celo očitni asimilaciji.
  • Več zgledov ...
  • Združene države so vseskozi izvajale ostro jezikovno asimilacijo tudi nad prvotnimi prebivalci Amerike, ki so na koncu pristali v rezervatih.
  • Kljub temu, da so jezikovne manjšine danes v principu bolj zaščitene kot so to bile nekoč, imajo vseeno podrejen komunikacijski položaj in so neredko izpostavljene tudi jezikovni asimilaciji : včasih le - to lahko tudi same sprejmejo, da se izognejo komunikacijki getoizaciji.
  • Cilj fašistične politike je bil popolna asimilacija drugorodnega slovanskega prebivalstva.
  • To se kaže predvsem v nezainteresiranosti mladih, da bi se naučili jezika prednikov, s čimer postopoma izginja tudi kultura in posebnosti našega naroda, kar vodi v popolno asimilacijo.
  • Obljub slovenski skupnosti je bilo s plebiscitom konec, pričeli sta se germanizacija in prisilna asimilacija koroških Slovencev, zagon je dobilo preganjanje zavednih Slovencev.
  • Po prvi svetovni vojni so Kočevarji kot etnična skupina občutili načrtno razvrednotenje naroda v prisilni asimilaciji, ki se je izvajala z odvzemom osnovnih človekovih pravic, kot so: pravica do izobrazbe, do dela, do uporabe maternega jezika kot tudi sprememba družinskih in krajevnih imen.
  • Kljub postopni asimilaciji se je med preprostim ljudstvom še globoko v čas pokristjanjene Evrope ohranil spomin na številne šamanistične posrednike med obema svetovoma.
  • IZNIČENJE SLOVANSKEGA VODILNEGA SLOJA (Z DELNO IZJEMO DUHOVŠČINE) JE USTVARJALO UGODNA TLA ZA POSTOPNO ASIMILACIJO SLOVENCEV IN HRVATOV, V GLAVNEM KMETOV IN ODVISNIH DELAVCEV, KI SO BILI SEDAJ GOSPODARSKO POPOLNOMA ODVISNI OD ITALIJANSKE GOSPODE IN DRŽAVE.
  • Politika načrtne asimilacije je očitno učinkovita, saj staroselci danes predstavljajo manj kot en odstotek avstralske družbe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vse o dolgotrajnih procesih asimilacije si lahko preberete v kakšni dobri sociološki knjigi.
  • V procesih asimilacije pa močnejša družbena skupina vsrka vase posameznika ali drugo skupino v celoti, tako da ji vsili svoje vrednote in norme vedenja.
  • Poniževalni odnos je še krepila nenehna politika asimilacije, usmerjena v številčno slovensko etnično skupnost na Koroškem, ki tam strnjeno živi že stoletja.
  • Sicer pa je vso romsko zgodovino mogoče strniti v odnos oblasti, ki je dolga stoletja temeljil na politiki popolnega zanikanja in represije, v zadnjem času pa se je spremenil v politiko asimilacije.
  • V Evropi je mlado prebivalstvo zaželeno, še zlasti, če ima visoko nagnjenost k razmnoževanju, a pojavi se problem asimilacije in nacionalizma.
  • Problem asimilacije pesti Slovence v Italiji že dobrih 150 let.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [pot v asimilacijo
  • Brez nje je prek povezav odprta pot v jezikovno in kulturno asimilacijo in utopitev (izginjenje).
  • Vsakodnevne narodnostne izbire pomenijo obliko permanentnega preštevanja manjšine, kar je pogosto začetek poti v asimilacijo.
  • Nespremelnjivo je, da postane slabo nastavvljena multikulturnost uvod v asimilacijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pahor je opozoril, da bo ob asimilaciji Slovencev, ki živijo onkraj meja, načet državni teritorij Slovenije, kolikor ta ni že zdaj pod tujim vplivom.
  • Asimilacija Slovencev v Avstriji je bila vseskozi načrtna in v nekaterih obdobjih tudi nasilna.
  • Asimilacija manjšin je dejstvo, ki ga ne moremo ustaviti, lahko pa ga upočasnimo.
  • Asimilacija manjšin ni potrebna, saj države zaradi lastne stabilnosti in ohranjanja demokracije niso prisiljene izbirati med nacionalno enotnostjo in kulturno raznolikostjo.
  • Dosedanja prizadevanja za uravnoteženje kulturnih in verskih razlik ter asimilacijo priseljencev v gostiteljskih državah so se večinoma izkazala za neuspešna.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Združene države so vseskozi izvajale ostro jezikovno asimilacijo tudi nad prvotnimi prebivalci Amerike, ki so na koncu pristali v rezervatih.
  • Kitajske oblasti jih vse od leta 1949 grobo zatirajo in izvajajo nasilno asimilacijo.
  • Tibetanci v pregnanstvu so se o načrtih že kritično izrazili, saj naj bi nova povezava le še pospešila asimilacijo Tibetancev.
  • Nahajališča premoga so spremenila tradicionalno kmečko življenje prebivalstva, povečala njegovo mobilnost ter pospešila emigracijo in asimilacijo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Na Kitajskem živi približno dvajset milijonov muslimanov, od tega je osem milijonov Ujgurov, ki se še posebno upirajo asimilaciji.
  • Na uvodni, petkovi okrogli mizi so štiri mlajši (najstarejši je star 40 let) raziskovalci poskusili najti odgovore, kakšna naj bi bila manjšina v prihodnje, da bi se lahko upirala asimilaciji in ohranila vrednote, kulturno dediščino, teritorij in ustvarjalnost.
  • Najhitreje so se asimilaciji podvrgli trgovci …
  • Stoletja so bili namreč slovanski otok sredi Germanov in nikomur ni povsem jasno, kako so se izognili asimilaciji.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Kaj pa, če bo združevanje z razvitejšimi sosedi v novo Evropo vodilo v asimilacijo ?
  • Močan pritisk, ki vodi v asimilacijo, pa izvaja uradna politika tudi preko spreminjanja zakonodaje, kar je zelo nazorno dokazala na Koroškem.
  • To se kaže predvsem v nezainteresiranosti mladih, da bi se naučili jezika prednikov, s čimer postopoma izginja tudi kultura in posebnosti našega naroda, kar vodi v popolno asimilacijo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Svoje težave pa imata tudi dve največji manjšini, hrvaška in slovenska, ki sta, kot je opozoril Smolle, že desetletja dolgo izpostavljeni asimilaciji.
  • Zamejski Slovenci so že dolga leta še posebej izpostavljeni asimilaciji, za katero je dejal predavatelj Zorko Simčič, da predstavlja krvavitev naroda.
  • Moja asimilacija sicer ni bila težka, ker sem se že kot otrok navadila čudne dvojnosti, saj smo doma molili rožni venec, v šoli pa vzlikali Za domovino - s Titom naprej.
  • Ker je Goričko podvrženo veliki asimilaciji in migraciji, je po Vorosevih besedah treba čimprej ustaviti siromašenje pokrajine, zato so razvojni programi tega območja nujno potrebni.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • asimilacija v  [...
  • Eden največjih razlogov za zaton Vikingov naj bi bila ravno njihova prehitra širitev in posledično asimilacija v druge kulture, še posebej pa pokristjanjevanje.
  • Na ta način se prostorska mobilnost povezuje tudi z družbeno in predstavlja v mnogih primerih tudi prestop iz domačega manjšinskega v večinsko kulturno okolje ter asimilacijo v to okolje.
  • Ta težnja je v začetku tega stoletja prerasla v pravo fašistoidno preganjanje vsake oblike jezikovne "drugačnosti", kar je privedlo do skrajnih oblik zatiranja jezikovnih manjšin in njihove nasilne asimilacije v standardizirano državno večinsko družbo.
  • Njegova pripoved pa se ne ustavlja le v povojnih letih, temveč se razteza prav v sedanjost in tako zajema več generacij argentinskih izseljencev ter njihovo postopno asimilacijo v tamkajšnjo družbo, kljub občutku narodne pripadnosti, ki se prenaša iz roda v rod.
 • asimilacija in integracija
  • Koncepta integracije in asimilacije sploh nista pomensko razmejena, v vsakdanji praksi (ki jo lahko opazujemo tudi v Sloveniji) pa ostajata pomensko odprta in plen predsodkov ter globokih nesporazumov.
  • Hkrati je bilo na Danskem vsega osem odstotkov vprašanih proti asimilaciji in integraciji tujcev (v Italiji 69 in v Španiji 67, v drugih državah so ti odstotki nekoliko nižji).
Na vrh