WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
agraren pridevnik
1 poljedelski
agrarno PODROČJE ali GOSPODARSTVO se ukvarja z obdelovanjem zemlje in pridelovanjem hrane
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na okrogli mizi bodo sodelovali eminentni in priznani strokovnjaki s področja agrarne ekonomike, kmetijske politike in zastopniki rejcev ter porabnikov.
  • Celostnega razvoja podeželja praktično ne bo ali pa bo omejeno na ozke vidike, povezane z agrarno politiko EU.
  • Neugodne gospodarske razmere, pretežno sezonsko delo in agrarna kriza so silile prebivalce teh krajev v množično izseljevanje.
  • Agrarni ekonomisti namreč ugotavljajo, da večji kot je državni proračun za kmetijstvo, nižji so dohodki v tej panogi, saj vsako povečanje proračuna pomeni reformo nekje drugje, ki praviloma vzame več, kot prinese dodatek h kmetijskemu proračunu.
  • V ZDA so v zadnjem mescu zunaj agrarnega sektorja odprli kar 126.000 novih delovnih mest, nezaposlenost pa je padla na 6 odstotkov.
  • Prebivalci naselbine so se, kot kažejo najdeni predmeti, ukvarjali z agrarnim gospodarstvom, najdbe pa pričajo še o lončarstvu in tkanju.
  • Več zgledov ...
  • Opozorimo le na to, da se je v industrijskih deželah delež agrarnega prebivalstva, pri katerem je bil potek dneva povsem odvisen od narave, z 90 skrčil na 10 odstotkov.
  • Žarko Lazarević analiziral slovenski prehod iz agrarne družbe v industrijsko.
  • Na začetku tranzicije je bila madžarska agrarna država, zdaj pa je postal velika izvoznica visokotehnoloških izdelkov.
  • Iz zaostale, močne agrarne dežele se je razvilo eno od najmodernejših industrijskih področij Evrope z močno storitveno dejavnostjo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Dodatne težave je povzročala gospodarska delitev dežele na severni in južni, pretežno agrarni del, ki ga niso enakopravno vključevali v razvoj.
  • Za pretežno agrarno pokrajino, ki si želi razvijati še zdraviliški turizem, je gradnja sežigalnice nesprejemljiva in bi pomenila katastrofo.
Na vrh
 
1.1 o obdelovalnih površinah
agrarna KRAJINA ali agrarni POSEGI v krajino se nanašajo na celoto obdelovalnih površin na določenem območju ali v določeni državi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naše kmetijstvo bi moralo biti konkurenčnejše, vendar imajo te države zaradi bistveno ugodnejše agrarne strukture in nekaj višje tehnološke ravni večjo produktivnost.
  • Raba kmetijskih zemljišč je še vedno predpisana, varovano je spreminjanje namembnosti, oviran je promet in zakup z zemljišči in omogočene so prisilne agrarne operacije.
  • Z razvojem mladega gozdnega parka se sredi enolične agrarne krajine pojavlja novo zatočišče za živali.
Na vrh
agrarni maksimum
zakonsko določilo, ki določa, koliko obdelovalne zemlje ima lahko največ posamezni kmetovalec
kmetijska politika
 • Hudo kritizira povojno kmetijsko politiko in med drugim zahteva odpravo agrarnega maksimuma.
 • Leto dni po tem posvetu je tudi ZK pristala na spremembe agrarnega maksimuma od deset na trideset hektarov.
agrarna reforma
agrarna reforma je sprememba zakona, ki ureja razdelitev in lastništvo obdelovalne zemlje
kmetijska politika
 • V Zimbabveju so sicer izpeljali že nekaj agrarnih reform, vendar predsednik z njimi ni povsem zadovoljen.
 • Zamenjali so sodno oblast, izvedli agrarno reformo in obračunali z nemško manjšino.
 • Vlada v Zimbabveju je leta 2000 sprejela agrarno reformo, s katero naj bi temnopoltim državljanom brez zemlje razdelili skoraj vso zemljo belcev.
 • Agrarni reformi, kakršna je bila zasnovana in izvajana v obdobju med svetovnima vojnama, ni uspelo rešiti problema veleposestev, čeprav so se vse tedanje slovenske politične stranke deklarativno izrekle za odpravo veleposesti in razdelitev zemlje po načelu: zemljo tistemu, ki jo obdeluje.
agrarna skupnost
združenje kmetovalcev
 • Še letos bodo ustanovili novo agrarno skupnost, sprejeli statut in pašni red, izvolili organe skupnosti in predsednika ...
 • Vsaka od krških agrarnih skupnosti je posedovala od 10 do 20 hektarov zemlje in gozdov.
 • Kmetje, organizirani v agrarne skupnosti, imajo številne težave z lastnino, s pastirji, ki bi bili pripravljeni pasti, in s sirarji, ki bi poznali to obrt.